Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 31:1-55

31  Na nsima, ayokaki maloba oyo bana ya Labana bazalaki koloba ete: “Yakobo akamati biloko nyonso ya tata na biso; mpe bomɛngo nyonso oyo anduki euti na biloko ya tata na biso.”+  Ntango Yakobo azalaki kotala elongi ya Labana, yango ezalaki lisusu te ndenge ezalaki liboso epai na ye.+  Nsukansuka, Yehova alobaki na Yakobo ete: “Zongá na mokili ya batata na yo mpe epai ya bandeko na yo,+ mpe nakokoba kozala elongo na yo.”+  Bongo Yakobo atindaki bábenga Rashele ná Lea báya na esobe, epai etonga na ye ezalaki,  mpe alobaki na bango ete: “Ntango nazali komona elongi ya tata na bino, namoni ete azali lisusu te ndenge azalaki liboso epai na ngai;+ kasi Nzambe ya tata na ngai azali elongo na ngai.+  Mpe bino moko mpenza boyebi ete nasalelaki tata na bino mosala na nguya na ngai nyonso.+  Mpe tata na bino aluki kobuba ngai mpe abongoli lifuti na ngai mbala zomi, kasi Nzambe atikelaki ye nzela te ya kosala ngai mabe.+  Soki alobi ete: ‘Oyo ya matɔnɔmatɔnɔ ekozala lifuti na yo,’ etonga mobimba ezalaki kobota bana ya matɔnɔmatɔnɔ; kasi soki alobi ete: ‘Oyo ya nzelanzela ekozala lifuti na yo,’ etonga mobimba mpe ezalaki kobota bana ya nzelanzela.+  Bongo Nzambe azalaki kolongola etonga ya tata na bino mpe azalaki kopesa ngai yango.+ 10  Nsukansuka, esalemaki boye: wana banyama ya etonga ekómaki na ntango ya kosangana, natombolaki miso na ngai mpe namonaki nde likambo na ndɔtɔ+ mpe talá bantaba-mibali ya nzelanzela, ya matɔnɔmatɔnɔ mpe ya mwa matɔnɔ ezalaki komatela banyama ya etonga.+ 11  Bongo anzelu ya Nzambe ya solo alobaki na ngai na ndɔtɔ ete: ‘Yakobo!’ mpe ngai nalobaki ete: ‘Ngai oyo.’+ 12  Mpe abakisaki ete: ‘Nabondeli yo, tombolá miso na yo mpe talá bantaba-mibali nyonso oyo ezali komatela banyama ya etonga ezali ya nzelanzela, ya matɔnɔmatɔnɔ mpe ya mwa matɔnɔ, mpo namoni nyonso oyo Labana azali kosala yo.+ 13  Ngai nazali Nzambe ya solo ya Betele,+ esika otyaki likonzí mafuta+ mpe esika osalaki elako epai na ngai.+ Sikoyo tɛlɛmá, bimá na mokili oyo mpe zongá na mokili oyo obotamaki.’”+ 14  Na yango, Rashele ná Lea bazongiselaki ye maloba ete: “Ezali lisusu na ndambo ya libula mpo na biso na ndako ya tata na biso?+ 15  Na miso na ye totalelami nde lokola bapaya te mpo atɛká biso, na ndenge azali kaka kolanda kolya mbongo oyo epesamaki mpo na biso?+ 16  Mpo bomɛngo nyonso oyo Nzambe alongoli epai ya tata na biso ezali ya biso mpe ya bana na biso.+ Bongo sikoyo, oyo nyonso Nzambe alobi na yo, salá yango.”+ 17  Bongo Yakobo atɛlɛmaki mpe amatisaki bana na ye mpe basi na ye na bakamela;+ 18  mpe abandaki komema etonga na ye nyonso mpe ebele ya biloko nyonso oyo azwaki,+ etonga na ye oyo azwaki na Padane-arame, mpo akende epai ya Yisaka tata na ye na mokili ya Kanana.+ 19  Bongo Labana akendaki kokata bampate na ye nsuki. Na ntango yango, Rashele ayibaki baterafime*+ ya tata na ye. 20  Na bongo, Yakobo asakanaki na mayele ya Labana moto ya Siri, mpo ayebisaki ye te ete azali kokima. 21  Mpe akimaki, ye ná nyonso oyo azalaki na yango; atɛlɛmaki mpe akatisaki Ebale.+ Nsima na yango, atalisaki elongi na ye epai ya etúká ya ngombangomba ya Gileade.+ 22  Na nsima, na mokolo ya misato, bayebisaki Labana ete Yakobo akimi. 23  Na yango, akamataki bandeko na ye elongo na ye mpe abandaki kolanda+ ye na ntaka ya mobembo ya mikolo nsambo mpe azwaki ye na etúká ya ngombangomba ya Gileade. 24  Bongo Nzambe abimelaki Labana moto ya Siri+ na ndɔtɔ na butu+ mpe alobaki na ye ete: “Kebá olobela Yakobo likambo moko te ya malamu to ya mabe.”+ 25  Na yango, Labana akómaki epai ya Yakobo, wana Yakobo asilaki kotɛlɛmisa hema na ye na ngomba mpe Labana atyaki kaa ya bandeko na ye na etúká ya ngombangomba ya Gileade. 26  Bongo Labana alobaki na Yakobo ete: “Likambo nini osali, ndenge osakani na mayele na ngai mpe omemi bana na ngai ya basi lokola bato oyo bakangi na etumba?+ 27  Mpo na nini osengelaki kokima na nkuku mpe osakani na mayele na ngai mpe oyebisi ngai te, mpo natika yo okende na esengo mpe na nzembo,+ na mwa mbonda moke mpe na nzɛnzɛ?+ 28  Mpe opesaki ngai te libaku ya kopwɛpwa bankɔkɔ na ngai mpe bana na ngai ya basi.+ Ya solo, osali likambo moko ya bozoba. 29  Lobɔkɔ na ngai ezali na nguya ya kosala bino mabe,+ kasi Nzambe ya tata na bino alobelaki ngai na butu oyo eleki, ete: ‘Kebá olobela Yakobo likambo moko te ya malamu to ya mabe.’+ 30  Sikoyo lokola okei libela, mpo ozalaki na mposa makasi ya ndako ya tata na yo, mpo na nini kasi oyibi banzambe na ngai?”+ 31  Bongo Yakobo azongiselaki Labana maloba ete: “Nasalaki bongo mpo nabangaki.+ Mpo nalobaki na motema na ngai ete: ‘Okoki kobɔtɔla ngai bana na yo ya basi.’ 32  Moto nyonso oyo okokuta banzambe na yo epai na ye, azala na bomoi te.+ Liboso ya bandeko na biso, talá malamumalamu eloko nini ezali epai na ngai mpe kamatá yango.”+ Kasi Yakobo ayebaki te ete Rashele ayibi yango.+ 33  Na bongo, Labana akɔtaki na hema ya Yakobo mpe na hema ya Lea mpe na hema ya baombo na ye mibale ya basi,+ kasi amonaki yango te. Nsukansuka, abimaki na hema ya Lea mpe akɔtaki na hema ya Rashele. 34  Nzokande Rashele azwaki baterafime yango, mpe atyaki yango na kitunga oyo mwasi afandelaka na kamela, mpe afandelaki yango kaka. Mpe Labana azalaki koluka epai na epai na hema mobimba, kasi amonaki yango te. 35  Bongo alobaki na tata na ye ete: “Miso ya nkolo+ na ngai epela na nkanda te, mpo nakokoka kotɛlɛma te liboso na yo, mpo nazali na eloko oyo basi bazalaka na yango.”+ Mpe akobaki koluka yango malamumalamu, kasi amonaki baterafime yango te.+ 36  Bongo Yakobo asilikaki+ mpe abandaki koswana na Labana, mpe Yakobo azongiselaki lisusu Labana maloba ete: “Botomboki na ngai ezali wapi,+ mpe lisumu na ngai ezali nini, mpo olanda ngai makasi boye?+ 37  Na biloko nyonso ya ndako na yo, eloko nini omoni awa osili kolukaluka na biloko na ngai nyonso?+ Tyá yango awa liboso ya bandeko na ngai mpe bandeko na yo,+ mpe bango bákata likambo kati na biso mibale.+ 38  Mbula ntuku mibale (20) yango oyo nazali elongo na yo. Zemi ya bampate na yo ya basi mpe ya bantaba na yo ya basi esopanaki te,+ mpe nalyaki bampate-mibali ya etonga na yo ata mokolo moko te. 39  Nyama nyonso oyo epasolami, namemelaki yo yango te.+ Ngai moko nazalaki kofuta yango. Ezala oyo bayibaki na moi to oyo bayibaki na butu, ozalaki kosɛnga yango na lobɔkɔ na ngai.+ 40  Makambo namonaki yango oyo: molunge ezalaki kozikisa ngai na moi mpe malili ezalaki kolya ngai na butu mpe mpɔngi na ngai ezalaki kokima na miso na ngai.+ 41  Nasali mbula ntuku mibale (20) na ndako na yo. Nasalelaki yo mosala mbula zomi na minei mpo na bana na yo mibale ya basi mpe mbula motoba mpo na etonga na yo, mpe okobaki kobongola lifuti na ngai mbala zomi.+ 42  Soki Nzambe ya tata na ngai,+ Nzambe ya Abrahama mpe Nsɔmɔ ya Yisaka,+ azalaka na ngámbo na ngai te, olingaki sikoyo kotika ngai nakende mabɔkɔ mpamba. Nzambe amoni mawa na ngai mpe mosala makasi ya mabɔkɔ na ngai; yango wana apamelaki yo na butu oyo.”+ 43  Bongo Labana azongiselaki Yakobo maloba ete: “Bana basi oyo bazali bana na ngai mpe bana oyo bazali bana na ngai mpe etonga oyo ezali etonga na ngai, mpe eloko nyonso oyo ozali komona ezali ya ngai ná bana na ngai ya basi. Eloko nini, lelo oyo, nakoki kosala bango to bana oyo bango baboti? 44  Mpe sikoyo, yaká, tósala kondimana,+ ngai ná yo, mpe yango esengeli kozala litatoli kati na ngai ná yo.”+ 45  Na yango, Yakobo akamataki libanga mpe atɛlɛmisaki yango lokola likonzí.+ 46  Na nsima, Yakobo alobaki na bandeko na ye ete: “Bólɔkɔta mabanga!” Mpe babandaki kozwa mabanga mpe basalaki libondo.+ Nsima na yango, balyaki wana likoló ya libondo yango. 47  Mpe Labana abandaki kobenga yango Yegare-sahaduta, kasi Yakobo abengaki yango Galede. 48  Mpe Labana alobaki ete: “Libondo oyo ezali litatoli kati na ngai ná yo lelo oyo.” Yango wana apesaki yango nkombo Galede,+ 49  mpe Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli, mpamba te alobaki ete: “Yehova alanda kosɛnzɛla kati na ngai ná yo ntango nyonso oyo ngai ná yo tokomonana lisusu te.+ 50  Soki okomonisa bana na ngai ya basi+ mpasi mpe soki okobakisa basi mosusu na bana na ngai ya basi, ata moto azali te elongo na biso, Nzambe nde motatoli kati na ngai ná yo.”+ 51  Mpe Labana alobaki lisusu na Yakobo ete: “Talá libondo oyo mpe talá likonzí oyo natɛlɛmisi kati na ngai ná yo. 52  Libondo oyo ezali litatoli, mpe likonzí oyo ezali eloko oyo ezali kopesa litatoli,+ ete nakoleka libondo oyo te mpo na kosala yo mabe mpe ete, yo okoleka libondo oyo mpe likonzí oyo te mpo na kosala ngai mabe.+ 53  Tiká nzambe ya Abrahama+ mpe nzambe ya Nahore+ akata likambo kati na biso, nzambe ya tata na bango.” Kasi Yakobo alapaki ndai na nkombo ya Nsɔmɔ ya tata na ye Yisaka.+ 54  Nsima na yango, Yakobo apesaki mbeka na ngomba yango mpe abengaki bandeko na ye bálya mampa.+ Bongo balyaki mampa mpe balalaki na ngomba yango. 55  Nzokande, Labana alamukaki ntɔngɔntɔngɔ mpe apwɛpwaki+ bankɔkɔ na ye mpe bana na ye ya basi mpe apambolaki bango.+ Na nsima, Labana asimbaki nzela azongi na esika na ye.+

Maloba na nse

Banzambe to bikeko ya libota.