Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Ebandeli 27:1-46

27  Bongo esalemaki boye: ntango Yisaka akómaki mobange, mpe miso na ye ekómaki molili, ezali kokoka komona te,+ abengaki Esau mwana na ye ya liboso mpe alobaki na ye ete:+ “Mwana na ngai!” Bongo ye alobaki ete: “Ngai oyo!”  Mpe alobaki lisusu ete: “Talá, sikoyo, nakómi mobange.+ Nayebi mokolo ya liwa na ngai te.+  Bongo sikoyo, nabondeli yo, zwá bisaleli na yo, libenga na yo ya makula ná litimbo na yo, mpe kende na zamba kolukela ngai mwa nyama.+  Na nsima, salelá ngai elubu moko ya elɛngi ndenge nalingaka mpenza mpe memelá ngai yango mpe, aa!, tiká nalya, mpo molimo na ngai epambola yo liboso nakufa.”+  Nzokande, Rebeka azalaki koyoka ntango Yisaka azalaki koloba na Esau mwana na ye. Mpe Esau akendaki na zamba mpo na koluka nyama mpe koya na yango.+  Mpe Rebeka alobaki na Yakobo mwana na ye ete:+ “Talá nauti koyoka ndenge tata na yo alobi na ndeko na yo Esau ete:  ‘Memelá ngai mwa nyama mpe salelá ngai elubu moko ya elɛngi mpe, aa!, tiká nalya mpo napambola yo na miso ya Yehova liboso ya liwa na ngai.’+  Mpe sikoyo, mwana na ngai, yoká mongongo na ngai na likambo oyo nazali kopesa yo etinda.+  Nabondeli yo, kende na etonga kozwela ngai bana-ntaba mibale, oyo ya malamu, mpo nasalela tata na yo elubu moko ya elɛngi ndenge alingaka mpenza. 10  Na nsima, okomemela tata na yo yango mpe akolya yango, mpo apambola yo liboso ya liwa na ye.” 11  Mpe Yakobo alobaki na Rebeka mama na ye ete: “Kasi Esau ndeko na ngai azali nzoto nsukinsuki mpe ngai nazali nzoto sɛlisɛli.+ 12  Bongo soki tata amamimami ngai?+ Boye nakokóma na miso na ye lokola moto oyo azali kotyola,+ mpe nakomiyeisela elakeli mabe kasi lipamboli te.”+ 13  Na yango, mama na ye alobaki na ye ete: “Elakeli mabe oyo esengeli koyela yo eyela nde ngai, mwana na ngai.+ Yoká nde mongongo na ngai mpe kende, zwelá ngai yango.”+ 14  Bongo akendaki kozwa yango mpe amemelaki yango mama na ye, mpe mama na ye asalaki elubu moko ya elɛngi ndenge tata na ye azalaki kolinga mpenza. 15  Nsima na yango, Rebeka akamataki bilamba ya Esau mwana na ye ya mokóló,+ bilamba ya kitoko mingi oyo Rebeka azalaki na yango na ndako,+ mpe alatisaki yango Yakobo mwana na ye ya leki.+ 16  Mpe alatisaki ye mposo ya bana-ntaba na mabɔkɔ na ye mpe na nkingo na ye na esika oyo ezangi nsuki.+ 17  Na nsima apesaki elubu yango ya elɛngi mpe mampa oyo asalaki na mabɔkɔ ya Yakobo mwana na ye.+ 18  Bongo akɔtaki epai ya tata na ye mpe alobaki ete: “Tata!” na yango ye alobaki ete: “Ngai oyo! Yo nani, mwana na ngai?” 19  Mpe Yakobo alobaki lisusu na tata na ye ete: “Ngai Esau mwana na yo ya liboso.+ Nasali kaka ndenge olobaki na ngai. Nabondeli yo, lamuká. Fandá olya mwa nyama nazwi, mpo molimo na yo epambola ngai.”+ 20  Na yango, Yisaka alobaki na mwana na ye ete: “Ndenge nini ozwi yango nokinoki boye, mwana na ngai?” Mpe ye alobaki ete: “Mpo Yehova Nzambe na yo asali ete yango eya kokutana na ngai.” 21  Bongo Yisaka alobaki na Yakobo ete: “Nabondeli yo, pusaná pene, mpo namama yo, mwana na ngai, mpo nayeba soki ozali solo mwana na ngai Esau to te.”+ 22  Na yango, Yakobo apusanaki pene na Yisaka tata na ye, mpe abandaki komama ye; nsima na yango alobaki ete: “Mongongo ezali mongongo ya Yakobo, kasi mabɔkɔ ezali mabɔkɔ ya Esau.”+ 23  Mpe ayebaki ye te, mpo mabɔkɔ na ye ezalaki na nsuki lokola mabɔkɔ ya Esau ndeko na ye. Na yango, apambolaki ye.+ 24  Nsima na yango, alobaki ete: “Yo ozali solo mwana na ngai Esau?” na yango alobaki ete: “Ezali ngai.”+ 25  Na nsima, alobaki ete: “Yaká na yango pene na ngai mpo nalya mwa nyama ya mwana na ngai, mpo molimo na ngai epambola yo.”+ Bongo ayaki na yango pene na ye mpe abandaki kolya, mpe ayelaki ye vinyo mpe abandaki komɛla. 26  Na nsima, Yisaka tata na ye alobaki na ye ete: “Nabondeli yo, yaká pene, mpe pwɛpwá ngai, mwana na ngai.”+ 27  Na bongo, ayaki pene mpe apwɛpwaki ye, mpe ayokaki nsolo ya bilamba na ye.+ Mpe abandaki kopambola ye mpe koloba ete: “Talá, nsolo ya mwana na ngai ezali lokola nsolo ya zamba oyo Yehova apamboli. 28  Mpe tiká Nzambe ya solo apesa yo mamwɛ ya likoló+ mpe mabele oyo ebotaka malamu na mokili+ mpe mbuma mingi mpe vinyo ya sika.+ 29  Tiká bato ya bikólo básalela yo mpe bituluku ya bato ya bikólo efukamela yo.+ Zalá nkolo ya bandeko na yo, mpe tiká bana ya mama na yo báfukamela yo.+ Moto nyonso oyo azali kati na baoyo bazali kolakela yo mabe alakelama mabe, mpe moto nyonso oyo azali kati na baoyo bazali kopambola yo apambolama.”+ 30  Bongo esalemaki boye: ntango kaka Yisaka asilisaki kopambola Yakobo, ɛɛ, esalemaki mpenza boye: ntango kaka Yakobo abimaki liboso ya Yisaka tata na ye, Esau ndeko na ye autaki na bokila.+ 31  Bongo ye mpe abandaki kosala elubu moko ya elɛngi. Na nsima amemaki yango epai ya tata na ye mpe alobaki na tata na ye ete: “Tiká tata na ngai alamuka mpe alya mwa nyama oyo mwana na ye azwi na bokila, mpo molimo na yo epambola ngai.”+ 32  Bongo Yisaka tata na ye alobaki na ye ete: “Yo nani?” na yango ye alobaki ete: “Ngai mwana na yo, mwana na yo ya liboso Esau.”+ 33  Mpe Yisaka abandaki kolɛnga, kolɛnga moko ya makasi na ndenge ya nsɔmɔ, bongo alobaki ete: “Bongo nani yango oyo akendaki koluka nyama mpe amemeli ngai, mpe nalei nyonso liboso yo okɔta mpe napamboli ye? Moto yango mpe akopambolama!”+ 34  Ntango Esau ayokaki maloba ya tata na ye, abandaki kolela na mongongo ya makasi mpe ya bololo koleka mpe alobaki na tata na ye ete:+ “Tata na ngai, pambolá ngai, ɛɛ, ngai mpe!”+ 35  Kasi alobaki lisusu ete: “Ndeko na yo ayaki na bokosi mpo azwa lipamboli oyo esengelaki na yo.”+ 36  Na yango, alobaki ete: “Ezali mpo na yango te nde abengami Yakobo, na ndenge azwi esika na ngai na mbala mibale oyo?+ Asili kozwa lotomo na ngai ya mwana ya liboso,+ mpe talá sikoyo azwi lipamboli na ngai!”+ Na nsima, abakisaki ete: “Obombeli ngai lipamboli ata moko te?” 37  Kasi Yisaka azongiselaki lisusu Esau maloba ete: “Talá natye ye nkolo na yo,+ mpe napesi ye bandeko na ye nyonso bázala basaleli na ye,+ mpe mbuma ná vinyo ya sika napesi yango ezala biloko ya kosunga ye,+ bongo eloko nini mosusu nakoki kosala mpo na yo, mwana na ngai?” 38  Bongo Esau alobaki na tata na ye ete: “Tata, ezali kaka lipamboli moko nde ozali na yango? Tata na ngai, pambolá ngai, ɛɛ, ngai mpe!”+ Na yango Esau atombolaki mongongo mpe abandaki kolela.+ 39  Bongo Yisaka tata na ye azongiselaki ye maloba ete: “Talá, efandelo na yo ekozala mosika na mabele oyo ebotaka malamu na mokili, mpe mosika na mamwɛ oyo eutaka kuna na likoló.+ 40  Mpe okobika na mopanga na yo,+ mpe okosalela ndeko na yo.+ Kasi ekosalema mpenza boye: ntango okokóma kotomboka, okobuka ekanganeli na ye na nkingo na yo.”+ 41  Nzokande, Esau abombelaki Yakobo nkanda na motema mpo na lipamboli oyo tata na ye apambolaki ye,+ mpe Esau azalaki kaka koloba na motema na ye ete:+ “Mikolo ya kolela tata na ngai ekómi pene.+ Nsima na yango, nakoboma Yakobo ndeko na ngai.”+ 42  Ntango bayebisaki Rebeka maloba ya Esau mwana na ye ya mokóló, na mbala moko abengisaki Yakobo mwana na ye ya leki mpe alobaki na ye ete: “Talá! Esau ndeko na yo azali komibɔndisa na ntina na yo—mpo na koboma yo.+ 43  Sikoyo mwana na ngai, yoká mongongo na ngai mpe tɛlɛmá,+ kimá epai ya Labana ndeko na ngai na Harane.+ 44  Mpe okofanda elongo na ye mpo na mwa mikolo tii nkɛlɛ ya ndeko na yo ekokita,+ 45  tii nkanda oyo ndeko na yo azali koyokela yo ekosila mpe akobosana oyo osali ye.+ Mpe nakotinda bábengisa yo kuna. Mpo na nini nazanga mpe bino mibale kaka na mokolo moko?” 46  Nsima na yango, Rebeka azalaki se kolobela Yisaka ete: “Nakómi koyoka bomoi na ngai mpii mpo na bana basi ya Hete.+ Soki kaka Yakobo azwi mwasi kati na bana basi ya Hete lokola baoyo, kati na bana basi ya mokili oyo, bomoi ezali na ntina nini mpo na ngai?”+

Maloba na nse