Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 26:1-35

26  Sikoyo nzala mosusu ebimaki na mokili, longola nzala ya liboso oyo ezalaki na mikolo ya Abrahama,+ bongo Yisaka akendaki epai ya Abimeleke, mokonzi ya Bafilistia, na Gerare.+  Na Ntango yango, Yehova abimelaki ye mpe alobaki ete:+ “Kokita na Ezipito te. Fandá na bahema na mokili oyo nazali kolakisa yo.+  Fandá mopaya na mokili oyo,+ mpe nakozala elongo na yo mpe nakopambola yo, mpamba te nakopesa yo mpe momboto na yo mikili oyo nyonso,+ mpe nakokokisa liloba ya ndai oyo nalapelaki Abrahama tata na yo,+  ‘Mpe nakosala ete momboto na yo ekóma mingi lokola minzoto ya likoló mpe nakopesa momboto na yo mikili oyo nyonso;+ mpe na nzela ya momboto na yo bikólo ya mabele ekomizwela mpenza lipamboli,’+  mpo Abrahama ayokaki mongongo na ngai mpe alandaki kokokisa mikumba na ye epai na ngai, masɛngami na ngai, mitinda na ngai, mpe mibeko na ngai.”+  Bongo Yisaka akobaki kofanda na Gerare.+  Mibali ya esika yango bazalaki kotunatuna mpo na mwasi na ye, mpe ye azalaki koloba ete: “Azali ndeko na ngai.”+ Mpo azalaki kobanga koloba “Mwasi na ngai” noki te, na kozongela maloba na ye, “mibali ya esika yango bakoboma ngai mpo na Rebeka,” mpo azalaki kitoko mingi.+  Wana aumelaki kuna mikolo mingi, talá oyo esalemaki: Abimeleke, mokonzi ya Bafilistia, atalaki na lininisa mpe amonaki, mpe talá Yisaka azalaki kosakana na Rebeka mwasi na ye.+  Na mbala moko Abimeleke abengaki Yisaka mpe alobaki ete: “Ya solo, ye azali mwasi na yo! Bongo ndenge nini olobaki ete: ‘Ye azali ndeko na ngai’?” Na yango, Yisaka alobaki na ye ete: “Nalobaki bongo mpo nabangaki báboma ngai mpo na ye.”+ 10  Kasi Abimeleke alobaki lisusu ete: “Likambo nini oyo osali biso?+ Etikalaki moke, mpe moko kati na bato ya ekólo alingaki kolala na mwasi na yo, mpe olingaki komemisa biso ngambo!”+ 11  Bongo Abimeleke apesaki bato nyonso ya ekólo etinda ete: “Moto nyonso oyo akosimba mobali oyo mpe mwasi na ye akobomama solo!” 12  Na nsima, Yisaka abandaki kolona milona na mokili yango,+ mpe na mbula yango, abukaki mbala nkama moko (100),+ mpo Yehova azalaki kopambola ye.+ 13  Bongo mobali yango akómaki moto monene mpe azalaki se kokende liboso mpe komata se komata tii akómaki mpenza moto monene.+ 14  Mpe akómaki na bitonga ya bampate mpe bitonga ya bangɔmbɛ mpe na ebele ya basaleli,+ bongo Bafilistia babandaki koyokela ye likunya.+ 15  Mabulu nyonso ya mai oyo basaleli ya tata na ye batimolaki na mikolo ya Abrahama tata na ye,+ Bafilistia bazipaki mabulu yango mpe batondisaki yango na mabele ya kokauka.+ 16  Nsukansuka, Abimeleke alobaki na Yisaka ete: “Longwá epai na biso, mpamba te yo okómi makasi mingi koleka biso.”+ 17  Na yango, Yisaka alongwaki wana mpe akendaki kotya kaa na lobwaku ya mokɛli ya Gerare+ mpe akómaki kofanda wana. 18  Mpe Yisaka atimolaki lisusu mabulu ya mai oyo batimolaki na mikolo ya Abrahama tata na ye, oyo Bafilistia bazipaki nsima ya liwa ya Abrahama;+ mpe azongelaki kobenga yango na nkombo na yango na kolanda bankombo oyo tata na ye abengaki yango.+ 19  Mpe basaleli ya Yisaka batimolaki lisusu na lobwaku ya mokɛli yango; na bongo bakutaki kuna libulu oyo ezalaki na mai ya kitoko. 20  Mpe babateli ya mpate ya Gerare bakómaki koswana na babateli ya mpate ya Yisaka,+ na maloba oyo: “Mai oyo ezali ya biso!” Na yango, apesaki libulu yango nkombo Eseke, mpamba te bawelanaki na ye. 21  Mpe bakendaki kotimola libulu mosusu ya mai, mpe bakómaki koswana mpo na yango lisusu. Na bongo, apesaki yango nkombo Sitina. 22  Na nsima, alongwaki kuna mpe atimolaki libulu mosusu ya mai,+ kasi baswanaki mpo na yango te. Bongo apesaki yango nkombo Rehobote mpe alobaki ete: “Mpo sikoyo Yehova apesi biso esika monene+ mpe asali ete tóbota mingi na mabele.”+ 23  Bongo alongwaki wana, amati na Beere-sheba.+ 24  Mpe Yehova abimelaki ye na butu yango mpe alobaki ete: “Nazali Nzambe ya Abrahama tata na yo.+ Kobanga te,+ mpamba te nazali elongo na yo, mpe nakopambola yo mpe nakosala ete momboto na yo ezala mingi mpo na Abrahama mosaleli na ngai.”+ 25  Na yango, atongaki etumbelo kuna mpe abelelaki nkombo ya Yehova+ mpe atɛlɛmisaki hema na ye kuna,+ mpe basaleli ya Yisaka batimolaki libulu moko kuna. 26  Nsima na yango, Abimeleke autaki na Gerare ayei epai ya Yisaka, ayaki elongo na Ahuzate moninga na ye ya motema mpe Pikole mokonzi ya basoda na ye.+ 27  Na yango, Yisaka alobaki na bango ete: “Mpo na nini boyei epai na ngai, nzokande bino boyinaki ngai mpe bobenganaki ngai epai na bino?”+ 28  Na yango, balobaki ete: “Tomoni ya solo ete Yehova azali elongo na yo.+ Yango wana tolobaki ete: ‘Tobondeli yo, tiká ndai ya boyokani ezala kati na biso,+ kati na biso ná yo, mpe tiká tósala kondimana ná yo,+ 29  ete okosalela biso likambo moko ya mabe te ndenge biso tosimbaki yo te mpe ndenge tosalelaki yo bobele malamu lokola totikaki yo okende na kimya.+ Sikoyo yo ozali moto oyo opambwami na Yehova.’”+ 30  Bongo asalelaki bango fɛti mpe balyaki mpe bamɛlaki.+ 31  Na ntɔngɔ oyo elandaki, balamukaki ntɔngɔntɔngɔ mpe balapelanaki ndai.+ Nsima na yango, Yisaka atikaki bango bákende mpe balongwaki epai na ye na kimya.+ 32  Bongo na mokolo yango, esalemaki boye: basaleli ya Yisaka bayaki koyebisa ye likambo etali libulu ya mai oyo batimolaki,+ mpe balobaki na ye ete: “Tozwi mai!” 33  Na yango, apesaki yango nkombo Shiba. Yango wana nkombo ya engumba yango ezali Beere-sheba,+ tii na mokolo ya lelo oyo. 34  Mpe Esau akómaki na mbula ntuku minei (40). Bongo azwaki Yudite mwana mwasi ya Beeri Mohiti azala mwasi na ye mpe lisusu azwaki Basemate mwana mwasi ya Elone Mohiti.+ 35  Mpe bango bakómisaki bomoi ya Yisaka ná Rebeka bololo.+

Maloba na nse