Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 24:1-67

24  Bongo Abrahama akómaki mobange, mbula na ye epusanaki; mpe Yehova apambolaki Abrahama na makambo nyonso.+  Na yango, Abrahama alobaki na mosaleli na ye, oyo azalaki mokóló koleka kati na bato ya ndako na ye, oyo azalaki kokamba nyonso oyo azalaki na yango ete:+ “Nabondeli yo, tyá lobɔkɔ na yo na nse ya ebɛlɔ na ngai,+  mpo nasengeli kolapisa yo ndai na nkombo ya Yehova,+ Nzambe ya likoló mpe Nzambe ya mabele, ete okozwela mwana na ngai mwasi te kati na bana basi ya Bakanana oyo nazali kofanda kati na bango,+  kasi okokende na mboka na ngai mpe epai ya bandeko na ngai,+ mpe okozwela mwana na ngai Yisaka mwasi.”  Kasi, mosaleli yango alobaki na ye ete: “Bongo soki mwasi yango alingi te koya elongo na ngai na mokili oyo? Nasengeli nde kozongisa mwana na yo na mokili epai yo outaki?”+  Na yango, Abrahama alobaki na ye ete: “Kebá ete ozongisa mwana na ngai kuna te.+  Yehova Nzambe ya likoló, oyo alongolaki ngai na ndako ya tata na ngai mpe na mokili ya bandeko na ngai+ mpe oyo alobaki na ngai mpe oyo alapelaki ngai ndai+ ete: ‘Nakopesa momboto na yo+ mokili oyo,’+ akotinda anzelu na ye liboso na yo,+ mpe okozwela mwana na ngai mwasi kuna.+  Kasi soki mwasi yango alingi te koya na yo elongo, boye yo okolongwa na mokumba ya ndai oyo olapeli ngai.+ Kaka nde osengeli te kozongisa mwana na ngai kuna.”  Na yango, mosaleli yango atyaki lobɔkɔ na ye na nse ya ebɛlɔ ya Abrahama nkolo na ye mpe alapelaki ye ndai mpo na likambo yango.+ 10  Bongo mosaleli yango akamataki bakamela zomi kati na bakamela ya nkolo na ye mpe akendaki, wana amemi na lobɔkɔ na ye biloko kitoko ndenge na ndenge ya nkolo na ye.+ Na nsima atɛlɛmaki mpe asimbaki nzela akei na Mezopotamia tii na engumba ya Nahore. 11  Nsukansuka, agumbisaki bakamela mabɔlɔngɔ na libándá ya engumba pene na libulu moko ya mai, pene na mpokwa,+ pene na Ntango oyo basi bamesaná kobima kotoka mai.+ 12  Mpe alobaki lisusu ete: “Yehova Nzambe ya nkolo na ngai Abrahama,+ nabondeli yo, salá ete yango esalema liboso na ngai lelo oyo mpe moniselá nkolo na ngai Abrahama+ motema boboto.+ 13  Talá ngai oyo natɛlɛmi pene na liziba ya mai, mpe bana basi ya bato ya engumba bazali kobima mpo na kotoka mai.+ 14  Likambo oyo esengeli kosalema yango oyo: elenge mwasi oyo nakoloba na ye ete: ‘Nabondeli yo, kitisá elokó na yo ya mai, mpo namɛla mai,’ mpe oyo akoloba mpenza ete: ‘Mɛlá mai, mpe lisusu nakomɛlisa bakamela na yo,’ ye nde mwasi oyo okopesa mpenza mosaleli na yo,+ Yisaka; mpe na ndenge wana, nakoyeba ete omoniseli nkolo na ngai bolingo ya sembo.”+ 15  Na yango, esalemaki boye: liboso asilisa koloba,+ ɛɛ, talá Rebeka, ye wana azali kobima, oyo abotamaki na Betuele+ mwana ya Milika+ mwasi ya Nahore,+ ndeko ya Abrahama, mpe elokó ya mai ezalaki na lipeka na ye.+ 16  Bongo elenge mwasi yango azalaki kitoko mingi,+ azalaki ngɔndɔ, mpe mobali moko te asangisá na ye nzoto;+ mpe akitaki na liziba ya mai mpe abandaki kotondisa elokó na ye ya mai mpe na nsima amataki. 17  Na mbala moko, mosaleli yango apotaki mbangu kokutana na ye mpe alobaki ete: “Nabondeli yo, pesá ngai mwa mai ya komɛla ya elokó na yo.”+ 18  Bongo alobaki ete: “Mɛlá, nkolo na ngai.” Na yango, akitisaki nokinoki elokó na lobɔkɔ na ye mpe apesaki ye mai ya komɛla.+ 19  Ntango asilisaki kopesa ye mai ya komɛla, alobaki ete: “Nakotoka mpe mai mpo na bakamela na yo tii yango ekosilisa komɛla.”+ 20  Na yango, asopaki nokinoki mai oyo ezalaki na elokó na ye na esika bamɛlisaka banyama mai mpe apotaki mbangu mbala na mbala na libulu yango mpo na kotoka mai,+ mpe atokelaki bakamela na ye nyonso. 21  Na Ntango nyonso wana, mobali yango azalaki kaka kotala ye na kokamwa, atikali nyɛɛ mpo na koyeba soki Yehova alongisi mobembo na ye to te.+ 22  Bongo esalemaki boye: ntango bakamela yango esilisaki komɛla mai, mobali yango akamataki lopɛtɛ ya wolo ya kotya na zolo,+ oyo ezalaki na kilo ya shekele moko kabolá na mibale, mpe bikɔmɔ mibale+ mpo na mabɔkɔ na ye, oyo ezalaki na kilo ya shekele zomi ya wolo, 23  mpe alobaki lisusu ete: “Ozali mwana ya nani? Nabondeli yo, yebisá ngai. Esika ezali na ndako ya tata na yo mpo na kolala?”+ 24  Na yango, alobaki na ye ete: “Ngai nazali mwana ya Betuele+ mwana ya Milika, oyo ye abotelaki Nahore.”+ 25  Mpe alobaki na ye lisusu ete: “Epai na biso matiti ya kokauka mpe ebele ya bilei ya bibwɛlɛ ezali, ná esika mpo na kolala.”+ 26  Mpe mobali yango agumbamaki mpe afukamaki elongi na nse liboso ya Yehova+ 27  mpe alobaki ete: “Yehova, Nzambe ya nkolo na ngai Abrahama, apambolama,+ ye oyo alongoli te motema boboto na ye mpe bosembo na ye epai ya nkolo na ngai. Ntango nazalaki na nzela, Yehova akambi ngai tii na ndako ya bandeko ya nkolo na ngai.”+ 28  Mpe elenge mwasi yango akendaki mbangu koyebisa makambo yango epai ya bato ya ndako ya mama na ye. 29  Bongo Rebeka azalaki na ndeko mobali moko mpe nkombo na ye Labana.+ Na yango, Labana apotaki mbangu epai ya mobali yango oyo azalaki na libándá pene na liziba yango ya mai. 30  Mpe esalemaki boye: ntango amonaki lopɛtɛ ya zolo mpe bikɔmɔ+ na mabɔkɔ ya ndeko na ye, mpe ntango ayokaki maloba ya Rebeka ndeko na ye ete: “Ezali ndenge wana nde mobali yango alobelaki ngai,” bongo akómaki epai ya mobali yango mpe talá ye wana, atɛlɛmi pene na bakamela, na liziba ya mai. 31  Na mbala moko, alobaki ete: “Yaká, yo mopambolami na Yehova.+ Mpo na nini ozali kaka kotɛlɛma awa libándá, nzokande ngai nasili kobongisa ndako mpe esika mpo na bakamela?” 32  Na yango, mobali yango ayaki na ndako, mpe ye abandaki kokangola bakamela mpe kopesa bakamela matiti ya kokauka ná bilei mpe mai mpo na kosukola makolo na ye mpe makolo ya mibali oyo bazalaki elongo na ye.+ 33  Na nsima, atyaki mwa eloko ya kolya liboso na ye, kasi ye alobaki ete: “Nakolya te kino ntango nakosilisa kolobela makambo na ngai.” Na yango, alobaki ete: “Lobá!”+ 34  Bongo azongelaki koloba ete: “Ngai nazali mosaleli ya Abrahama.+ 35  Mpe Yehova apamboli nkolo na ngai mingi mpenza na ndenge azali kokoba kokómisa ye moto monene mpenza mpe kopesa ye bampate ná bangɔmbɛ ná palata ná wolo ná basaleli ya mibali ná basaleli ya basi ná bakamela mpe bampunda.+ 36  Lisusu, Sara mwasi ya nkolo na ngai, nsima ya kokóma mobange, abotelaki nkolo na ngai mwana mobali;+ mpe akopesa ye eloko nyonso azali na yango.+ 37  Na bongo, nkolo na ngai alapisaki ngai ndai, na maloba oyo: ‘Osengeli te kozwela mwana na ngai mwasi kati na bana basi ya Bakanana, oyo nazali kofanda na mokili na bango.+ 38  Te, kasi okokende na ndako ya tata na ngai mpe na libota na ngai+ mpe osengeli kozwela mwana na ngai mwasi.’+ 39  Kasi nalobaki na nkolo na ngai ete: ‘Bongo soki mwasi yango alingi te koya na ngai elongo?’+ 40  Na yango, ye alobaki na ngai ete: ‘Yehova, oyo natamboli liboso na ye,+ akotinda anzelu na ye+ elongo na yo mpe akolongisa mpenza nzela na yo;+ mpe osengeli kozwela mwana na ngai mwasi na libota na ngai mpe na ndako ya tata na ngai.+ 41  Na Ntango yango okolongwa na mokumba ya ndai oyo olapelaki ngai, ntango okokóma na libota na ngai; mpe soki bapesi yo ye te, boye okolongwa na mokumba ya ndai oyo olapelaki ngai.’+ 42  “Ntango nakómaki na liziba ya mai lelo, nalobaki ete: ‘Yehova Nzambe ya nkolo na ngai Abrahama, soki ozali kolongisa mpenza nzela na ngai oyo nazali kokende,+ 43  talá ngai oyo natɛlɛmi pene na liziba ya mai. Likambo oyo esengeli kosalema yango oyo: elenge mwasi+ oyo akobima mpo na kotoka mai, oyo nakoloba mpenza na ye ete: “Nabondeli yo, tiká namɛla mwa mai ya elokó na yo,” 44  mpe oyo akoloba mpenza na ngai ete: “Mɛlá mai, mpe lisusu nakotoka mai mpo na bakamela na yo,” ye nde mwasi oyo Yehova apesi mwana ya nkolo na ngai.’+ 45  “Liboso ete nasilisa koloba+ boye na motema na ngai,+ ɛɛ, talá Rebeka ye wana azali kobima, ná elokó na ye na lipeka; mpe azali kokita akei na liziba ya mai mpe abandaki kotoka mai.+ Bongo nalobaki na ye ete: ‘Nabondeli yo, pesá ngai mai ya komɛla.’+ 46  Na yango, alongolaki nokinoki elokó na ye na lipeka akitisi yango, mpe alobaki ete: ‘Mɛlá mai,+ mpe lisusu nakomɛlisa bakamela na yo.’ Bongo namɛlaki mai, mpe lisusu amɛlisaki bakamela. 47  Nsima na yango, natunaki ye ete: ‘Ozali mwana ya nani?’+ bongo alobaki ete: ‘Mwana ya Betuele mwana ya Nahore, oyo Milika abotelaki ye.’ Na yango, natyaki lopɛtɛ na zolo na ye mpe bikɔmɔ na mabɔkɔ na ye.+ 48  Mpe nagumbamaki mpe nafukamaki elongi na nse liboso ya Yehova mpe napambolaki Yehova Nzambe ya nkolo na ngai Abrahama,+ oyo akambaki ngai na nzela ya malamu+ mpo na kozwa mwana mwasi ya ndeko ya nkolo na ngai mpo na mwana na ye. 49  Mpe sikoyo soki bozali mpenza komonisa motema boboto mpe bosembo epai ya nkolo na ngai,+ bóyebisa ngai; kasi soki te, bóyebisa ngai, mpo nakende na lobɔkɔ ya mobali to na lobɔkɔ ya mwasi.”+ 50  Bongo Labana ná Betuele bazongisaki maloba ete: “Likambo oyo euti na Yehova.+ Tokoki te kolobela yo mabe to malamu.+ 51  Talá Rebeka ye oyo liboso na yo. Kamatá ye mpe kende, mpe tiká ye akóma mwasi ya mwana ya nkolo na yo, kaka ndenge Yehova alobi.”+ 52  Mpe esalemaki boye: ntango mosaleli ya Abrahama ayokaki maloba na bango, na mbala moko afukamaki elongi na mabele liboso ya Yehova.+ 53  Mpe mosaleli yango abandaki kobimisa biloko ya palata ná biloko ya wolo ná bilamba mpe apesaki yango Rebeka; mpe apesaki biloko ya kitoko na ndeko na ye ya mobali mpe na mama na ye.+ 54  Nsima na yango, balyaki mpe bamɛlaki, ye ná mibali oyo bazalaki elongo na ye, mpe balalaki kuna mpe balamukaki na ntɔngɔ. Bongo alobaki ete: “Bótika ngai nazonga epai ya nkolo na ngai.”+ 55  Na yango, ndeko na ye ya mobali mpe mama na ye balobaki ete: “Tiká elenge mwasi afanda na biso ata mikolo zomi. Na nsima akoki kokende.” 56  Kasi ye alobaki na bango ete: “Bózelisa ngai te, mpo Yehova alongisi nzela na ngai.+ Bótika ngai nazonga, nakende epai ya nkolo na ngai.”+ 57  Bongo balobaki ete: “Tiká tóbenga elenge mwasi mpe tótuna ye moko aloba.”+ 58  Na yango, babengaki Rebeka mpe balobaki na ye ete: “Ondimi kokende elongo na mobali oyo?” Bongo alobaki ete: “Nandimi.”+ 59  Na yango, batikaki Rebeka+ ndeko na bango ya mwasi akende elongo na mobateli na ye+ mpe mosaleli ya Abrahama ná bato na ye. 60  Mpe bapambolaki Rebeka mpe balobaki na ye ete: “Ee yo, ndeko na biso, okóma bankóto mbala nkóto zomi, mpe tiká momboto na yo azwa porte ya baoyo bazali koyina ye.”+ 61  Nsima na yango, Rebeka ná bilenge basi basaleli na ye+ batɛlɛmaki mpe bamataki na bakamela+ mpe balandaki mobali yango; mpe mosaleli yango akamataki Rebeka mpe asimbaki nzela akei. 62  Bongo Yisaka autaki na nzela oyo ezali kokende tii na Beere-lahai-royi,+ mpo azalaki kofanda na mokili ya Negebe.+ 63  Yisaka abimaki kotambola mpo na komanyola+ na esobe, wana mpokwa ebandaki kokóma. Ntango atombolaki miso na ye mpe atalaki, ɛɛ, talá bakamela ezali koya! 64  Ntango Rebeka atombolaki miso na ye, amoni Yisaka mpe apumbwe na kamela akiti. 65  Bongo alobaki na mosaleli ete: “Mobali wana oyo azali kotambola na esobe mpo na kokutana na biso nde nani?” mpe mosaleli alobaki ete: “Ezali nkolo na ngai.” Mpe ye azwaki elamba ya kozipa motó mpe amizipaki.+ 66  Mpe mosaleli abandaki koyebisa Yisaka makambo nyonso oyo asalaki. 67  Nsima na yango, Yisaka akɔtisaki ye na hema ya Sara mama na ye.+ Bongo azwaki Rebeka mpe akómaki mwasi na ye;+ mpe alingaki ye mingi,+ mpe Yisaka azwaki libɔndisi nsima ya liwa ya mama na ye.+

Maloba na nse