Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 19:1-38

19  Bongo baanzelu mibale yango bakómaki na Sodoma na mpokwa, mpe Lota afandaki na porte ya Sodoma.+ Ntango Lota amonaki bango, atɛlɛmaki mpo na kokutana na bango mpe agumbamaki elongi na ye tii na nse.+  Mpe alobaki ete: “Nabondeli bino, bankolo na ngai, bóya, nabondeli bino, bókɔta na ndako ya mosaleli na bino mpe bólala mpe tiká básukola makolo na bino.+ Bongo na ntɔngɔntɔngɔ, bokoki kolamuka mpe kolanda mobembo na bino.”+ Na yango, balobaki ete: “Te, kasi ezali na esika monene ya bato nyonso nde tokolala.”+  Kasi atyaki bango mpenza mbamba,+ bongo bayaki epai na ye mpe bakɔtaki na ndako na ye. Bongo asalelaki bango fɛti,+ mpe atumbaki bagato oyo ezangá levire,+ mpe babandaki kolya.  Liboso ete bálala, mibali ya engumba, mibali ya Sodoma, bazingaki ndako,+ banda na elenge tii na mobange, bato yango nyonso bayaki elóló.+  Mpe bazalaki kobelela Lota mpe koloba na ye ete: “Wapi mibali oyo bakɔti epai na yo na butu? Bimiselá biso bango mpo tósangisa na bango nzoto.”+  Nsukansuka, Lota abimaki libándá epai bango bazalaki, na monɔkɔ ya ndako, kasi akangaki porte nsima na ye.  Bongo alobaki ete: “Nabondeli bino, bandeko na ngai, bósala mabe boye te.+  Nabondeli bino, talá nazali na bana basi mibale oyo basangisá naino nzoto na mobali te.+ Nabondeli bino, tiká nabimisela bino bango. Bongo bósala bango ndenge bolingi.+ Nde mibali oyo, bósala bango eloko moko te,+ mpamba te ezali mpo na yango nde bayei kobombama na ndako na ngai.”+  Na yango, balobaki ete: “Longwá kuna!” Mpe babakisaki ete: “Talá mobali oyo, ayei awa kofanda mopaya,+ bongo alingi komikómisa mosambisi.+ Sikoyo tokosala yo mabe mingi koleka bango.” Mpe babandaki kotindika makasi mobali yango,+ Lota, mpe bazalaki kopusana mpo na kobuka porte.+ 10  Na bongo, mibali yango basembolaki mabɔkɔ na bango mpe bakɔtisaki Lota epai bango bazalaki, na kati ya ndako, mpe bakangaki porte. 11  Kasi babomaki miso ya mibali yango oyo bazalaki pene na monɔkɔ ya ndako,+ banda na oyo ya moke tii na oyo ya mokóló,+ bongo balɛmbaki koluka monɔkɔ ya ndako.+ 12  Bongo mibali yango balobaki na Lota ete: “Ozali na moto mosusu awa? Mobali ya mwana na yo mpe bana na yo ya mibali mpe bana na yo ya basi mpe moto na yo nyonso oyo azali na engumba, bimisá bango na esika oyo!+ 13  Mpo tozali kobebisa esika oyo, mpamba te lokito ya komilelalela mpo na bango eyei makasi liboso ya Yehova,+ yango wana Yehova atindi biso tóbebisa engumba oyo.”+ 14  Na yango, Lota abimaki mpe abandaki koloba na mibali oyo balingaki kobala bana na ye, mpe alobaki ete: “Bótɛlɛma! Bóbima na esika oyo, mpamba te Yehova azali kobebisa engumba oyo!”+ Kasi na miso ya mibali ya bana na ye amonanaki lokola moto oyo azali kosala masɛki.+ 15  Nzokande, wana ntɔngɔ ezalaki kotana, baanzelu yango bayebisaki Lota asala noki, mpe balobaki ete: “Tɛlɛmá! Kamatá mwasi na yo mpe bana na yo mibale ya basi oyo bazali awa,+ noki obomama na libunga ya engumba oyo!”+ 16  Lokola azalaki koumela,+ mpo na motema mawa oyo Yehova amoniselaki ye,+ mibali yango basimbaki lobɔkɔ na ye mpe lobɔkɔ ya mwasi na ye mpe mabɔkɔ ya bana na ye mibale ya basi mpe babimisaki ye mpe batyaki ye na libándá ya engumba.+ 17  Mpe esalemaki boye: ntango kaka bakómisaki bango na ndelo, abandaki koloba ete: “Kimá mpo na kobikisa molimo na yo!+ Kotala nsima na yo te+ mpe kotɛlɛma te na Etúká oyo mobimba!+ Kimá na etúká ya ngombangomba noki obomama!”+ 18  Bongo Lota alobaki na bango ete: “Kosala bongo te, nabondeli yo, Yehova! 19  Nabondeli yo, awa mosaleli na yo andimami na miso na yo+ na ndenge ozali koyeisa monene motema boboto na yo,+ oyo omoniselaki ngai mpo na kobatela molimo na ngai na bomoi,+ kasi ngai—nakokoka kokima na etúká ya ngombangomba te noki likama ezwa ngai mpe nakufa mpenza.+ 20  Boye nabondeli yo, talá engumba oyo ezali pene, nakoki kokima kuna mpe yango ezali eloko moke.+ Nabondeli yo, tiká nakima kuna—yango ezali eloko moke, boye te?—mpe molimo na ngai ekokoba kozala na bomoi.”+ 21  Na bongo, alobaki na ye ete: “Talá, na likambo oyo mpe nazali kopesa yo lokumu,+ na ndenge nakokweisa te engumba oyo olobeli.+ 22  Salá noki! Kimá kuna, mpamba te nakoki kosala eloko moko te tii okokóma kuna!”+ Yango wana apesaki engumba yango nkombo Zoare.+ 23  Moi esilaki kobima na mokili yango ntango Lota akómaki na Zoare.+ 24  Bongo Yehova anɔkisaki sufulu mpe mɔtɔ na Sodoma ná Gomora;+ yango eutaki na Yehova kuna na likoló. 25  Bongo akobaki kokweisa bingumba yango, ɛɛ Etúká yango mobimba mpe bato nyonso oyo bafandaki na bingumba yango mpe milona ya mabele.+ 26  Mpe mwasi na ye, oyo azalaki nsima na ye, abalukaki mpo na kotala na nsima, mpe akómaki likonzí ya mungwa.+ 27  Bongo Abrahama akendaki ntɔngɔntɔngɔ tii na esika oyo atɛlɛmaki liboso ya Yehova.+ 28  Bongo atalaki na nse epai ya Sodoma ná Gomora mpe epai ya mokili mobimba ya Etúká yango mpe amonaki nde likambo. Ɛɛ, talá molinga makasi ezalaki komata na mokili yango lokola molinga makasi oyo ebimaka na mombonda!+ 29  Mpe esalemaki boye: ntango Nzambe abebisaki bingumba ya Etúká yango, Nzambe akanisaki Abrahama, na ndenge akamataki bibongiseli mpo na kobimisa Lota na kati ya libebi wana ntango akweisaki bingumba oyo Lota azalaki kofanda kati na yango.+ 30  Na nsima, Lota alongwaki na Zoare amati mpe abandaki kofanda na etúká ya ngombangomba, mpe bana na ye mibale ya basi elongo na ye,+ mpamba te abangaki kofanda na Zoare.+ Bongo abandaki kofanda na mobenga moko, ye ná bana na ye mibale ya basi. 31  Mpe mwana ya liboso alobaki na leki na ye ete: “Tata na biso azali mobange mpe mobali moko te azali na mokili oyo mpo asangisa nzoto na biso ndenge esalemaka na mabele mobimba.+ 32  Yaká, tómɛlisa tata na biso vinyo+ mpe tólala na ye mpe tóbatela libota oyo euti na tata na biso.”+ 33  Na bongo, bazalaki se komɛlisa tata na bango vinyo na butu yango;+ na nsima mwana ya liboso akɔtaki mpe alalaki na tata na ye, kasi ayebaki te ntango nini mwana yango ya liboso alalaki mpe ntango nini atɛlɛmaki. 34  Mpe, na mokolo oyo elandaki, esalemaki boye: mwana ya liboso alobaki na leki na ye ete: “Talá nalali na tata na butu oyo eleki. Tómɛlisa ye lisusu vinyo na butu ya lelo. Bongo yo okɔta, olala na ye, mpe tóbatela libota oyo euti na tata na biso.” 35  Na bongo, bazalaki kaka komɛlisa tata na bango vinyo na butu yango lisusu; bongo mwana oyo ya leki atɛlɛmaki mpe alalaki na ye, kasi ayebaki te ntango nini mwana yango ya leki alalaki mpe ntango nini atɛlɛmaki. 36  Mpe bana basi mibale ya Lota bakómaki na zemi ya tata na bango.+ 37  Na nsima, mwana ya liboso abotaki mwana ya mobali mpe apesaki ye nkombo Moabe.+ Ye nde tata ya Moabe tii na mokolo ya lelo.+ 38  Oyo ya leki, ye mpe abotaki mwana mobali, bongo apesaki ye nkombo Bene-ami. Ye nde tata ya bana ya Amone,+ tii na mokolo ya lelo.

Maloba na nse