Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

Ebandeli 18:1-33

18  Na nsima, Yehova abimelaki+ ye na kati ya banzete minene ya Mamare,+ Ntango azalaki kofanda na monɔkɔ ya hema pene na ntango oyo molunge ezalaka na moi.+  Ntango atombolaki miso na ye,+ atalaki mpe amonaki mibali misato batɛlɛmi mwa mosika na ye. Ntango amonaki bango, apotaki mbangu uta na monɔkɔ ya hema mpo na kokutana na bango mpe agumbamaki tii na nse.+  Bongo alobaki ete: “Yehova, soki ya solo nandimami na miso na yo, nabondeli yo, koleka mosaleli na yo boye te.+  Nabondeli bino, tiká bázwa mwa mai, mpe básukola makolo na bino.+ Na nsima, bófanda na nse ya nzete oyo.+  Mpe tiká naluka mwa ndambo ya limpa, mpe bókitisa motema.+ Nsima na yango, bokoki koleka, mpamba te ezali mpo na yango nde bolekaki na nzela oyo, epai ya mosaleli na bino.” Na yango, balobaki ete: “Malamu. Okoki kosala ndenge olobi.”  Na bongo, Abrahama akendaki nokinoki epai ya Sara mpe alobaki ete: “Salá noki! Zwá sea misato ya farini ya malamu mpenza, bɛtá pɔtɔpɔtɔ mpe salá bagato ya libungutulu.”+  Na nsima, Abrahama apotaki mbangu na etonga mpe akamataki mwana-ngɔmbɛ mobali ya pɛtɛpɛtɛ mpe ya malamu mpe apesaki yango na mosali, mpe ye akendaki nokinoki kobongisa yango.+  Bongo azwaki manteka mpe miliki mpe mwana-ngɔmbɛ ya mobali oyo asilaki kobongisa mpe atyaki yango liboso na bango.+ Bongo ye moko atɛlɛmaki pene na bango na nse ya nzete yango, wana bango bazalaki kolya.+  Bongo balobaki na ye ete: “Mwasi na yo Sara+ azali wapi?” Na yango, alobaki ete: “Azali kuna na kati ya hema!”+ 10  Na bongo, alobaki lisusu ete: “Nakozonga solo epai na yo na mbula oyo ezali koya na ntango lokola oyo, mpe, talá! Sara, mwasi na yo, akozala na mwana mobali.”+ Nzokande, Sara azalaki koyoka na monɔkɔ ya hema, oyo ezalaki nsima ya mobali yango. 11  Mpe Abrahama ná Sara bazalaki mibange, mbula na bango epusanaki.+ Sara atikaki komona sanza.+ 12  Na yango, Sara abandaki kosɛka na motema+ mpe alobaki ete: “Nakoyoka solo elɛngi, awa nanuni boye mpe awa nkolo na ngai akómi mobange boye?”+ 13  Na yango, Yehova alobaki na Abrahama ete: “Mpo na nini Sara asɛki mpe alobi ete: ‘Ezali mpenza solo mpe ekosalema mpenza ete ngai nabota, awa nakómi mobange boye?’+ 14  Mpo na Yehova, ezali nde na likambo moko ya mpasi koleka?+ Na Ntango oyo etyamá nakozonga epai na yo, na mbula oyo ezali koya na ntango lokola oyo, mpe Sara akozala na mwana mobali.” 15  Kasi Sara abandaki kowangana ete: “Nasɛki te!” Mpo azalaki kobanga. Na yango, alobaki ete: “Te! osɛki.”+ 16  Na nsima, bato yango balongwaki na esika wana mpe batalaki epai ya Sodoma,+ mpe Abrahama azalaki kotambola elongo na bango mpo na kotika bango na nzela.+ 17  Mpe Yehova alobaki ete: “Nabombela nde Abrahama likambo oyo nazali kosala?+ 18  Ɛɛ, Abrahama akokóma solo ekólo moko monene mpe ya nguya, mpe bikólo nyonso ya mabele esengeli komizwela lipamboli na nzela na ye.+ 19  Mpamba te nayebani na ye mpo apesa mitindo na bana na ye mpe na bato ya ndako na ye, oyo bakoya nsima na ye, ete bákoba kobatela nzela ya Yehova mpo na kosala boyengebene mpe bosembo;+ mpo ete Yehova akoyeisela Abrahama, oyo ye alobaki na ntina na ye.”+ 20  Na yango, Yehova alobaki ete: “Koganga ya komilelalela mpo na Sodoma mpe Gomora,+ ɛɛ, ezali makasi, mpe lisumu na bango, ɛɛ, ezali kilo mingi.+ 21  Nazwi mpenza ekateli ya kokita mpo namona soki makambo oyo bazali mpenza kosala ezali ndenge moko na lokito oyo ekómeli ngai, mpe, soki bongo te, nakoyeba yango.”+ 22  Na Ntango yango, mibali yango balongwaki wana mpe basimbaki nzela bakei na Sodoma; kasi Yehova,+ atɛlɛmaki kaka liboso ya Abrahama.+ 23  Bongo apusanaki mpe abandaki koloba ete: “Okoboma mpenza moyengebene elongo na moto mabe?+ 24  Tóloba ete bayengebene bazali ntuku mitano (50) na kati ya engumba. Bongo okoboma nde bango mpe okolimbisa esika yango te mpo na bayengebene ntuku mitano oyo bazali na kati na yango?+ 25  Ekoki kokanisama ata moke te mpo na yo ete osala ndenge wana: oboma moyengebene elongo na moto mabe, bongo ekómela moyengebene ndenge ekómelaka moto mabe!+ Ekoki kokanisama bongo ata moke te mpo na yo.+ Mosambisi ya mabele mobimba akosala nde oyo ezali sembo te?”+ 26  Bongo Yehova alobaki ete: “Soki nakokuta na Sodoma bayengebene ntuku mitano (50) na kati ya engumba yango, nakolimbisa esika yango mobimba mpo na bango.”+ 27  Kasi Abrahama azongisaki lisusu maloba ete: “Nabondeli yo, talá nameki kofungola monɔkɔ mpe koloba na Yehova, atako nazali mabele mpe putulu ya mɔtɔ.+ 28  Tóloba ete na bayengebene ntuku mitano (50), mitano bazangi. Kaka mpo na mitano wana, okobebisa engumba mobimba?” Na yango, alobaki ete: “Nakobebisa yango te soki nakuti kuna ntuku minei na mitano (45).”+ 29  Kasi abandaki lisusu koloba na ye ete: “Tóloba ete ntuku minei (40) nde bazwami kuna.” Bongo alobaki ete: “Nakosala yango te mpo na ntuku minei yango.” 30  Kasi alobaki lisusu ete: “Yehova ayoka nkanda makasi te,+ nabondeli yo, kasi tiká ngai naloba lisusu:+ Tóloba ete ntuku misato (30) nde bazwami kuna.” Bongo alobaki ete: “Nakosala yango te soki nakuti ntuku misato kuna.” 31  Kasi akobaki koloba ete: “Nabondeli yo, talá nameki kofungola monɔkɔ mpe koloba na Yehova:+ Tóloba ete ntuku mibale (20) nde bazwami kuna.” Bongo alobaki ete: “Nakobebisa yango te mpo na ntuku mibale yango.”+ 32  Nsukansuka alobaki ete: “Yehova ayoka nkanda makasi te,+ nabondeli yo, kasi tiká ngai naloba kaka mbala oyo:+ Tóloba ete zomi nde bazwami kuna.” Bongo alobaki ete: “Nakobebisa yango te mpo na zomi yango.”+ 33  Bongo Ntango Yehova+ asilisaki koloba na Abrahama, asimbaki nzela akei, mpe Abrahama azongaki epai na ye.

Maloba na nse