Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Basambisi 9:1-57

9  Na nsima, Abimeleke+ mwana ya Yerubaala akendaki na Shekeme+ epai ya bandeko ya mama na ye mpe abandaki koloba na bango mpe na libota mobimba ya bato ya ndako ya tata ya mama na ye ete:  “Nabondeli bino, bóloba na matoi ya bankolo-mabele ya Shekeme boye: ‘Nini eleki malamu mpo na bino: mibali ntuku nsambo (70),+ bana nyonso ya Yerubaala, báyangela bino to mobali moko ayangela bino? Bóbosana te ete ngai nazali makila* moko na bino.’”+  Bongo bandeko ya mama na ye babandaki koloba makambo nyonso wana mpo na ye na matoi ya bankolo-mabele nyonso ya Shekeme mpe motema na bango ebalukaki epai ya Abimeleke,+ mpamba te balobaki boye: “Azali ndeko na biso mpenza.”+  Bongo bapesaki ye shekele ya palata ntuku nsambo (70) oyo eutaki na ndako ya Baala-berite,+ mpe Abimeleke afutaki na yango bawayawaya mpe bato ya lofundo,+ mpo bálanda ye.  Nsima na yango, akendaki na ndako ya tata na ye na Ofra+ mpe abomaki, likoló ya libanga se moko, bandeko na ye ya mibali,+ bana ya Yerubaala: mibali ntuku nsambo (70); kasi Yotame mwana mobali ya nsuka ya Yerubaala atikalaki, mpo amibombaki.  Bongo, bankolo-mabele nyonso ya Shekeme mpe ndako mobimba ya Milo+ bayanganaki mpe bakendaki kokómisa Abimeleke mokonzi,+ penepene na nzete monene,+ likonzí oyo ezalaki na Shekeme.+  Ntango bayebisaki Yotame likambo yango, akendaki nokinoki mpe atɛlɛmaki na nsɔngɛ ya Ngomba Gerizime+ mpe atombolaki mongongo, abelelaki, alobi na bango: “Bóyoka ngai, bino bankolo-mabele ya Shekeme, mpe Nzambe ayoka bino:  “Ezalaki mokolo moko, banzete ekendaki kotya nzete moko mafuta mpo ezala mokonzi na bango. Bongo balobaki na nzete ya olive+ boye: ‘Zalá mokonzi na biso.’+  Kasi nzete ya olive elobaki na bango boye: ‘Natika mpenza mafuta na ngai oyo bakumisaka+ na yango Nzambe mpe bato, mpe nakende kopɛpapɛpa likoló ya banzete mosusu?’+ 10  Na nsima, banzete yango elobaki na nzete ya figi+ boye: ‘Yo yaká, zalá mokonzi na biso.’ 11  Kasi nzete ya figi elobaki na bango boye: ‘Natika mpenza elɛngi na ngai mpe mbuma na ngai ya kitoko, mpe nakende kopɛpapɛpa likoló ya banzete mosusu?’+ 12  Na nsima, banzete yango elobaki na nzete ya vinyo boye: ‘Yo yaká, zalá mokonzi na biso.’ 13  Bongo nzete ya vinyo elobaki na bango boye: ‘Natika mpenza vinyo na ngai ya sika oyo esepelisaka Nzambe ná bato,+ mpe nakende kopɛpapɛpa likoló ya banzete mosusu?’ 14  Na nsuka, banzete nyonso elobaki na mwa nzete ya nzubɛnzubɛ+ boye: ‘Yo yaká, zalá mokonzi na biso.’ 15  Na yango, mwa nzete ya nzubɛnzubɛ elobaki na banzete yango boye: ‘Soki ya solo mpenza bolingi kotya ngai mafuta mpo nazala mokonzi na bino, bóya koluka esika ya komibomba na nse ya elili na ngai.+ Nde soki bongo te, mɔtɔ+ ebima na mwa nzete ya nzubɛnzubɛ mpe ezikisa banzete ya sɛdrɛ+ ya Libá.’+ 16  “Na yango, soki ezali na bosolo mpe na bosembo nde bosali mpe bokómisi Abimeleke mokonzi,+ mpe soki bosaleli Yerubaala mpe bato ya ndako na ye bolamu, mpe soki bozongiseli ye na ndenge oyo ekoki na oyo mabɔkɔ na ye esalaki, 17  nzokande tata na ngai abundelaki+ bino mpe atyaki molimo na ye+ na likama mpo na kobikisa bino na lobɔkɔ ya Midiane;+ 18  bongo bino, botɛlɛmɛli bato ya ndako ya tata na ngai lelo mpo bóboma bana na ye,+ likoló ya libanga se moko: mibali ntuku nsambo (70),+ mpe mpo na kokómisa Abimeleke, mwana ya moombo na ye ya mwasi,+ mokonzi+ ya bankolo-mabele ya Shekeme, kaka mpo azali ndeko na bino; 19  ɛɛ, soki ezali na bosolo mpe na bosembo nde bosaleli Yerubaala mpe bato ya ndako na ye bongo lelo, bósepela na Abimeleke, ye mpe asepela na bino.+ 20  Kasi soki ezali bongo te, mɔtɔ+ ebima na Abimeleke mpe ezikisa bankolo-mabele ya Shekeme mpe ndako ya Milo,+ mpe mɔtɔ+ ebima na bankolo-mabele ya Shekeme mpe na ndako ya Milo mpe ezikisa Abimeleke.”+ 21  Na nsima, Yotame+ apotaki mbangu, akimaki mpe akendaki na Beere, bongo akómaki kofanda kuna mpo azalaki kobanga Abimeleke, ndeko na ye. 22  Mpe Abimeleke akonzaki Yisraele na lofundo mbula misato.+ 23  Na nsima, Nzambe atikaki elimo ya mabe+ ekola kati na Abimeleke ná bankolo-mabele ya Shekeme, mpe ba-nkolo-mabele ya Shekeme babandaki kosalela Abimeleke makambo na bokosi,+ 24  mpo mabe oyo basalelaki bana mibali ntuku nsambo (70) ya Yerubaala eya+ mpe mpo atya makila na bango na motó ya Abimeleke, ndeko na bango, mpamba te abomaki bango,+ mpe na motó ya bankolo-mabele ya Shekeme mpamba te balendisaki ye+ mpo na koboma bandeko na ye. 25  Bongo bankolo-mabele ya Shekeme batyelaki ye bato babatami na bansɔngɛ ya bangomba, mpe bazalaki kobɔtɔla biloko ya moto nyonso oyo azalaki koleka na nzela, esika bazalaki. Na nsima, bayaki koyebisa Abimeleke likambo yango. 26  Bongo Gaale+ mwana ya Ebede mpe bandeko na ye bayaki, bakatisaki mpe bakɔtaki na Shekeme,+ mpe bankolo-mabele ya Shekeme bakómaki kotyela ye motema.+ 27  Mpe babimaki ndenge bamesaná, bakɔtaki na esobe mpe babandaki kobuka mbuma ya vinyo ya bilanga na bango mpe konyatanyata yango mpe bazalaki kosepela mpe basalaki fɛti,+ nsima na yango bakɔtaki na ndako ya nzambe na bango+ mpe balyaki, bamɛlaki+ mpe balakelaki Abimeleke mabe.+ 28  Na nsima, Gaale mwana ya Ebede alobaki boye: “Abimeleke nde nani,+ mpe Shekeme azali nani mpo biso tósalela ye? Azali nde mwana ya Yerubaala te?+ Mpe Zebule+ azali nde kapita oyo ye atye te? Bino bamosusu bósalela mibali ya Hamore,+ tata ya Shekeme, kasi biso, tokosalela ye mpo na nini? 29  Aa, soki bato oyo bázalaka na lobɔkɔ na ngai!+ Mbɛlɛ nalongoli Abimeleke.” Mpe, na nsima, alobaki na Abimeleke boye: “Kómisá limpinga na yo monene mpe bimá.”+ 30  Mpe Zebule, nkumu ya engumba yango, ayokaki maloba ya Gaale, mwana ya Ebede.+ Bongo nkanda na ye epelaki. 31  Na yango, atindaki bamemi-nsango na mayele epai ya Abimeleke, alobi ete: “Talá! Gaale mwana ya Ebede mpe bandeko na ye bayei sikoyo na Shekeme,+ mpe bazali kotinda engumba etombokela yo. 32  Mpe sikoyo, tɛlɛmá na butu,+ yo ná bato oyo bazali elongo na yo, mpe batamá+ na esobe. 33  Mpe na ntɔngɔ, ekosalema mpenza boye: ntango kaka moi ekobima, osengeli kolamuka ntɔngɔntɔngɔ, mpe kokitela engumba yango; mpe ntango ye ná bato oyo bazali elongo na ye bakobima mpo na kobunda na yo, okosala ye mpenza oyo lobɔkɔ na yo ekoki kosala.” 34  Bongo Abimeleke mpe bato nyonso oyo bazalaki elongo na ye batɛlɛmaki na butu, mpe babandaki kobatama na bituluku minei mpo na kobundisa Shekeme. 35  Na nsima, Gaale+ mwana ya Ebede abimaki mpe atɛlɛmaki na esika ya kokɔta na porte ya engumba. Bongo Abimeleke mpe bato oyo bazalaki elongo na ye batɛlɛmaki mpe balongwaki na bisika oyo babombanaki. 36  Ntango Gaale amonaki bato yango, na mbala moko alobaki na Zebule ete: “Talá! Bato bazali kokita, bauti na bansɔngɛ ya ngomba.” Kasi Zebule alobaki na ye boye: “Oyo ozali komona lokola bato ezali nde bilili ya bangomba.”+ 37  Na nsima, Gaale alobaki lisusu boye: “Talá! Bato bazali kokita, bauti na katikati ya mokili, mpe etuluku mosusu ezali koya na nzela ya nzete monene ya Meonenime.” 38  Na yango, Zebule alobaki na ye ete: “Sikoyo, wapi liloba na yo oyo olobaki+ ete: ‘Abimeleke nde nani mpo tósalela ye?’+ Oyo ezali bato oyo yo oboyaki te?+ Nabondeli yo, bimá sikoyo, mpe bundá na bango.” 39  Bongo Gaale abimaki liboso ya bankolo-mabele ya Shekeme mpe babandaki kobunda na Abimeleke. 40  Mpe Abimeleke alandaki ye, mpe Gaale akimaki liboso na ye; mpe bato oyo bazalaki kobomama bazalaki kokwea se kokwea ebele, tii na esika ya kokɔta na porte. 41  Mpe Abimeleke akobaki kofanda na Aruma, mpe Zebule+ abenganaki Gaale+ ná bandeko na ye mpo báfanda na Shekeme+ lisusu te. 42  Mpe esalemaki boye: na mokolo oyo elandaki, bato babandaki kobima mpe kokende na esobe. Bongo, bayebisaki Abimeleke+ likambo yango. 43  Bongo azwaki bato mpe akabolaki bango na bituluku misato+ mpe abandaki kobatama na esobe. Na nsima, atalaki mpe amonaki bato bazali kobima na engumba. Na ntango yango, atɛlɛmaki mpo na kobunda na bango mpe abomaki bango. 44  Bongo Abimeleke mpe bituluku oyo ezalaki elongo na ye babimaki mbangu mpo na kotɛlɛma na esika ya kokɔta na porte ya engumba, wana bituluku mibale ebimelaki na mbala moko baoyo nyonso bazalaki na esobe, mpe babomaki bango.+ 45  Mpe, na mokolo yango mobimba, Abimeleke abundaki na engumba mpe azwaki engumba yango; mpe abomaki bato oyo bazalaki kuna,+ mpe na nsima, abukaki+ engumba yango mpe alonaki mungwa kuna.+ 46  Ntango bankolo-mabele nyonso ya linɔ́ngi ya Shekeme bayokaki yango, na mbala moko bakendaki na eteni ya ndako ya nse oyo nsamba na yango egumbamá, na ndako ya Ele-berite.+ 47  Na nsima, bayaki koyebisa Abimeleke ete bankolo-mabele nyonso ya linɔ́ngi ya Shekeme bayangani esika moko. 48  Na yango, Abimeleke amataki na Ngomba Zalamone,+ ye ná bato nyonso oyo bazalaki elongo na ye. Bongo Abimeleke azwaki sóka na lobɔkɔ na ye mpe akataki etape ya moko ya banzete mpe atombolaki yango mpe atyaki yango na lipeka na ye mpe alobaki na bato oyo bazalaki elongo na ye boye: “Oyo bomoni nasali, bino mpe bósala bongo, nokinoki!”+ 49  Bongo bato nyonso mpe bakataki moto na moto etape na ye mpe balandaki Abimeleke. Na nsima, balalisaki yango na eteni ya ndako ya nse, oyo nsamba na yango egumbamá, mpe batyelaki bango mɔtɔ na eteni ya ndako yango ya nse, bongo bato nyonso ya linɔ́ngi yango ya Shekeme mpe bakufaki: mibali ná basi soki nkóto moko (1 000).+ 50  Mpe Abimeleke akendaki na Tebeze+ mpe atyaki kaa mpo na kobundisa Tebeze mpe kozwa yango. 51  Lokola linɔ́ngi moko ya makasi ezalaki na katikati ya engumba yango, mibali nyonso mpe basi mpe bankolo-mabele ya engumba bakimaki kuna, mpe bakangaki yango na nsima na bango mpe bamataki na nsamba ya linɔ́ngi yango. 52  Mpe Abimeleke akendaki na linɔ́ngi yango mpe abandaki kobunda na yango, mpe amataki tii penepene na esika ya kokɔta na linɔ́ngi yango mpo na kotumba yango na mɔtɔ.+ 53  Bongo mwasi moko abwakaki na motó ya Abimeleke libanga ya likoló oyo banikaka na yango mbuma mpe epanzaki ye mokuwa ya motó.+ 54  Mpe abengaki nokinoki mosaleli na ye oyo azalaki komemela ye bibundeli mpe alobaki na ye boye: “Bendá mopanga na yo mpe bomá ngai,+ noki báloba mpo na ngai ete: ‘Mwasi nde moto abomaki ye.’” Na mbala moko, mosaleli na ye atɔbɔlaki ye, bongo akufaki.+ 55  Ntango mibali ya Yisraele bamonaki ete Abimeleke akufi, na ntango yango bakendaki moto na moto na esika na ye. 56  Na ndenge yango, Nzambe asalaki ete mabe oyo Abimeleke asalelaki tata na ye—na ndenge abomaki bandeko na ye ya mibali ntuku nsambo (70)—ezongela ye.+ 57  Mpe mabe nyonso ya mibali ya Shekeme, Nzambe asalaki ete ezonga na mitó na bango, mpo elakeli mabe+ ya Yotame+ mwana ya Yerubaala+ ezwa bango.+

Maloba na nse

Talá Eb 29:14, msl.