Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

Basambisi 6:1-40

6  Na nsima, bana ya Yisraele bakómaki kosala oyo ezali mabe na miso ya Yehova.+ Bongo Yehova apesaki bango na lobɔkɔ ya Midiane+ mbula nsambo.  Mpe lobɔkɔ ya Midiane elongaki Yisraele.+ Mpo na Bamidiane, bana ya Yisraele bamisalelaki bibombelo na nse ya mabele oyo ezalaki na bangomba, mpe na mibenga mpe na bisika oyo ezali mpasi mpo na kokóma kuna.+  Mpe ezalaki kosalema boye: soki Yisraele baloni mboto,+ Midiane mpe Amaleke+ mpe bato ya Ɛsti+ bazalaki komata, ɛɛ, bazalaki komata mpo na kobunda na bango.  Mpe bazalaki kosala kaa mpo na kobunda na bango mpe kobebisa biloko oyo mabele eboti, nzelanzela tii na Gaza, mpe bazalaki kotika eloko te na Yisraele, ezala mpate, ngɔmbɛ to mpunda.+  Mpamba te, bazalaki komata, bango ná bibwɛlɛ na bango, ná bahema na bango. Bazalaki koya ebele lokola mayoyo+ mpe, bango ná bakamela na bango, bakokaki kotángama te;+ mpe bazalaki kokɔta na mokili yango mpo na kobebisa yango.+  Mpe Yisraele bakómaki babola mpenza mpo na Midiane; mpe bana ya Yisraele babandaki kobelela Yehova mpo na kosɛnga lisalisi.+  Mpe esalemaki boye: lokola bana ya Yisraele babelelaki Yehova mpo na kosɛnga lisalisi likoló ya Midiane,+  Yehova atindelaki bana ya Yisraele mobali moko, mosakoli,+ mpe alobaki na bango boye: “Yehova Nzambe ya Yisraele alobi boye: ‘Ngai nde nalongolaki bino na Ezipito+ mpe namatisaki bino mpe na ndenge yango nabimisaki bino na ndako ya boombo.+  Bongo, nabikisaki bino na lobɔkɔ ya Ezipito mpe na lobɔkɔ ya bato oyo bazalaki konyokola bino, mpe nabenganaki bango liboso na bino mpe napesaki bino mokili na bango.+ 10  Lisusu, nalobaki na bino boye: “Ngai nazali Yehova Nzambe na bino.+ Bosengeli te kobanga banzambe ya Baamore+ oyo bozali kofanda na mokili na bango.”+ Kasi botosaki mongongo na ngai te.’”+ 11  Na nsima, anzelu ya Yehova ayaki+ mpe afandaki na nse ya nzete monene oyo ezalaki na Ofra, oyo ezalaki ya Yoashe, Moabi-ezere,+ wana mwana na ye Gideone+ azalaki kotuta blé na ekamwelo ya vinyo mpo na kobomba yango nokinoki mpo Midiane amona yango te. 12  Bongo anzelu ya Yehova abimelaki ye mpe alobaki na ye boye: “Yehova azali elongo na yo,+ yo elombe, moto ya nguya.” 13  Na yango, Gideone alobaki na ye boye: “Limbisá ngai, nkolo na ngai, kasi soki Yehova azali elongo na biso, bongo mpo na nini makambo oyo nyonso ekómeli biso,+ mpe wapi misala na ye nyonso ya kokamwa+ oyo batata na biso bayebisaki biso+ ete: ‘Yehova abimisaki nde biso na Ezipito te?’+ Kasi sikoyo Yehova asundoli biso,+ mpe apesi biso na lobɔkɔ ya Midiane.” 14  Bongo Yehova atalaki ye mpe alobaki boye: “Kende na nguya oyo ozali na yango,+ mpe okobikisa mpenza Yisraele na lobɔkɔ ya Midiane.+ Nazali nde kotinda yo te?”+ 15  Mpe ye alobaki na ye ete: “Limbisá ngai, Yehova. Nakobikisa Yisraele na nini?+ Talá! Libota* na ngai ezali libota oyo eleki moke na kati ya Manase, mpe ngai nazali moto oyo aleki moke na ndako ya tata na ngai.”+ 16  Kasi Yehova alobaki na ye boye: “Lokola nakozala elongo na yo,+ okobɛta mpenza Midiane+ lokola moto moko mpamba.” 17  Na yango, alobaki na ye ete: “Soki ya solo nandimami na miso na yo,+ salelá ngai mpenza elembo oyo ekomonisa ete yo moto ozali kosolola na ngai.+ 18  Nabondeli yo olongwa awa te tii ntango nakoya epai na yo+ mpe nakomemela yo likabo na ngai mpe nakotya yango liboso na yo.”+ Bongo ye alobaki boye: “Ngai nakofanda kaka awa tii ntango okozonga.” 19  Mpe Gideone akɔtaki epai na ye mpe abongisaki mwana ya ntaba+ mpe efa moko ya farini, asalaki na yango bagato oyo ezangá levire.+ Atyaki misuni na kitunga, mpe atyaki supu na nzungu ya kolambela, mpe na nsima amemelaki ye yango na nse ya nzete monene mpe apesaki ye yango. 20  Bongo anzelu ya Nzambe ya solo alobaki na ye boye: “Zwá misuni wana ná bagato oyo ezangá levire, tyá yango na libanga wana ya monene,+ mpe sopá supu.” Asalaki mpe bongo. 21  Na nsima, anzelu ya Yehova apusaki nsɔngɛ ya lingenda oyo ezalaki na lobɔkɔ na ye mpe atutisaki yango na misuni mpe na bagato yango oyo ezangá levire, mpe mɔtɔ ebandaki kobima na libanga yango mpe komata mpe kozikisa misuni ná bagato yango oyo ezangá levire.+ Nde anzelu ya Yehova, alimwaki na miso na ye. 22  Na yango, Gideone asosolaki ete ezalaki anzelu ya Yehova.+ Bongo Gideone alobaki ete: “Mawa na ngai, Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso, mpamba te namoni anzelu ya Yehova na miso!”+ 23  Kasi Yehova alobaki na ye boye: “Zalá na kimya.+ Kobanga te.+ Okokufa te.”+ 24  Na yango, Gideone atongelaki Yehova etumbelo+ kuna, mpe babengaka+ yango Yehova-shalome tii na mokolo ya lelo. Ezali naino na Ofra+ ya Baabi-ezere. 25  Mpe esalemaki boye: na butu wana, Yehova alobaki na ye lisusu boye: “Kamatá mwa-na-ngɔmbɛ mobali, ngɔmbɛ mobali ya tata na yo, elingi koloba, mwana-ngɔmbɛ mobali ya mibale oyo ezali na mbula nsambo, mpe buká mpenza etumbelo ya Baala,+ oyo ya tata na yo, mpe katá nzete ya losambo oyo ezali pembeni na yango.+ 26  Mpe likoló ya esika makasi oyo ya libateli, tongelá Yehova, Nzambe ya Yisraele, etumbelo na mabanga oyo etyami na molɔngɔ, mpe zwá mwana-ngɔmbɛ mobali yango ya mibale mpe okopesa yango likabo ya kotumba likoló ya biteni ya nzete ya losambo oyo okokata.” 27  Bongo Gideone azwaki mibali zomi kati na basaleli na ye mpe asalaki ndenge Yehova ayebisaki ye;+ kasi esalemaki boye: lokola abangaki mpenza bato ya libota ya tata na ye mpe mibali ya engumba, asalaki yango na moi te, kasi asalaki yango na butu.+ 28  Ntango mibali ya engumba yango balamukaki ntɔngɔntɔngɔ ndenge bamesaná, talá! etumbelo ya Baala ebukani mpe nzete ya losambo,+ oyo ezalaki pembeni na yango, ekatani mpe mwana-ngɔmbɛ mobali ya mibale euti kopesama mbeka likoló ya etumbelo oyo etongami. 29  Bongo babandaki koloba bango na bango ete: “Nani asali likambo oyo?” Mpe batunatunaki mpe balukaki. Nsukansuka balobaki boye: “Gideone mwana ya Yoashe nde moto asali likambo oyo.” 30  Bongo mibali ya engumba balobaki na Yoashe boye: “Bimisá mwana na yo mpo akufa,+ mpamba te abuki etumbelo ya Baala mpe akati nzete ya losambo, oyo ezalaki pembeni na yango.” 31  Bongo Yoashe+ alobaki na bato nyonso oyo batɛlɛmɛlaki ye+ ete: “Bino nde bato bokosamba likambo ya Baala mpo na komona soki bokobikisa ye? Moto nyonso oyo akosamba likambo na ye asengeli kobomama na ntɔngɔ oyo kaka.+ Soki Baala azali Nzambe,+ ye moko asamba likambo na ye,+ mpo moto moko abuki etumbelo na ye.” 32  Mpe na mokolo wana, abandaki kobenga ye Yerubaala,+ mpo alobaki: “Baala ye moko asamba likambo na ye, mpo moto moko abuki etumbelo na ye.”+ 33  Bongo Midiane+ mobimba, Amaleke+ mpe bato ya Ɛsti+ bayanganaki bango nyonso lisangá,+ bakatisaki mpe batyaki kaa na lobwaku ya patatalu ya Yizireele.+ 34  Mpe elimo ya Yehova+ ekɔtelaki Gideone mpe ayulaki liseke,+ mpe Baabi-ezere+ bayanganisamaki mpo na kolanda ye. 35  Mpe atindaki bamemi-nsango+ na Manase mobimba, bongo bango mpe babengamaki mpo na kolanda ye. Atindaki mpe bamemi-nsango na Ashere, na Zebulone mpe na Nafatali mpe bamataki mpo na kokutana na ye. 36  Bongo Gideone alobaki na Nzambe ya solo boye: “Soki olingi kobikisa Yisraele na nzela na ngai, ndenge olakaki yango,+ 37  talá, nazali kotanda nsuki ya mpate na esika ya kotutatuta mbuma. Soki mamwɛ ekweli kaka nsuki yango ya mpate, kasi mabele mobimba etikali ya kokauka, nakoyeba mpenza ete okobikisa Yisraele na nzela na ngai, ndenge olakaki yango.” 38  Mpe esalamaki bongo. Ntango alamukaki ntɔngɔntɔngɔ na mokolo oyo elandaki, akamolaki nsuki wana ya mpate mpe abimisaki mamwɛ ebele na nsuki yango ya mpate tii etondisaki saani monene ya fɛti na mai. 39  Atako bongo, Gideone alobaki na Nzambe ya solo boye: “Kopelisela ngai nkanda na yo te, kasi tiká naloba lisusu mbala moko. Nabondeli yo, nameka mbala moko lisusu na nzela ya nsuki ya mpate. Nabondeli yo, tiká nsuki ya mpate yango moko ezala ya kokauka, mpe mamwɛ ezala na mabele nyonso.” 40  Bongo na butu yango, Nzambe asalaki ndenge wana; mpe nsuki ya mpate yango moko ezalaki ya kokauka, mpe mamwɛ ekweaki na mabele nyonso.

Maloba na nse

Lil., “Nkóto na ngai.”