Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

2 Samwele 3:1-39

3  Bongo etumba kati na ndako ya Saulo mpe ndako ya Davidi ezalaki koumela;+ mpe Davidi azalaki se kokóma makasi,+ kasi ndako ya Saulo ezalaki kokita se kokita.+  Na ntango yango, Davidi abotaki bana mibali+ na Hebrone,+ mpe mwana na ye ya liboso Aminone,+ oyo abotaki ná Ahinoame+ Moyizireele.  Mpe mwana na ye ya mibale Kileabe,+ oyo abotaki ná Abigaile+ mwasi ya Nabale Mokaramele; mpe oyo ya misato Abisalome+ mwana ya Maaka mwana mwasi ya Talamai+ mokonzi ya Geshure.  Bongo oyo ya minei Adoniya+ mwana ya Hagite,+ mpe oyo ya mitano Shefatia+ mwana ya Abitale.  Mpe oyo ya motoba Yitreame,+ oyo abotaki ná Egla, mwasi ya Davidi. Baoyo nde Davidi abotaki na Hebrone.  Mpe esalemaki boye: wana etumba kati na ndako ya Saulo mpe ndako ya Davidi ezalaki se kokoba, Abinere+ azalaki se koyeisa nguya na ye makasi na ndako ya Saulo.  Nzokande, Saulo azalaki na makango moko, nkombo na ye Rizipa,+ mwana mwasi ya Aiya.+ Na nsima, Ishi-boshete+ alobaki na Abinere ete: “Mpo na nini osangisi nzoto na makango+ ya tata na ngai?”  Bongo Abinere asilikaki makasi+ mpo na maloba ya Ishi-boshete mpe alobaki ete: “Nazali nde motó ya mbwa+ ya Yuda? Lelo oyo, nazali se komonisela ndako ya tata na yo Saulo, bandeko na ye mpe baninga na ye mpenza motema boboto, mpe natiki yo te ete ozwama na lobɔkɔ ya Davidi; kasi ozali kolandela ngai lelo kaka mpo na libunga oyo nasali na likambo ya mwasi.  Tiká Nzambe asala Abinere bongo mpe abakisa yango,+ soki nakosalela Davidi te+ se ndenge Yehova alapelaki ye ndai, 10  ete nalongola bokonzi na ndako ya Saulo mpe natya kiti ya bokonzi ya Davidi na Yisraele mpe na Yuda, banda na Dani tii na Beere-sheba.”+ 11  Mpe akokaki kozongisela Abinere ata liloba moko lisusu te mpo azalaki kobanga ye.+ 12  Na yango, mbala moko Abinere atindelaki Davidi bamemi-nsango mpe alobaki ete: “Mokili oyo ezali ya nani?” Abakisaki ete: “Salá kondimana na yo elongo na ngai, mpe talá! lobɔkɔ na ngai ekozala elongo na yo mpo na kobalusa Yisraele mobimba na ngámbo na yo.”+ 13  Na yango, Davidi alobaki boye: “Malamu! Ngai nakosala kondimana ná yo. Ezali kaka na likambo moko oyo nazali kosɛnga yo ete: ‘Okoki komona elongi+ na ngai te, lobá kaka soki omemi liboso Mikale,+ mwana mwasi ya Saulo, ntango okoya komona elongi na ngai.’” 14  Lisusu, Davidi atindaki bamemi-nsango epai ya Ishi-boshete,+ mwana ya Saulo, alobaki: “Pesá mwasi na ngai Mikale, oyo nakangelá lopango na misutu+ nkama moko (100) ya Bafilistia.” 15  Na yango, Ishi-boshete atindaki bato mpe bazwaki ye epai ya mobali na ye Palatiele+ mwana ya Laishe. 16  Kasi mobali na ye azalaki se kotambola elongo na ye, azali kolela ntango azali kolanda ye tii na Bahurime.+ Bongo Abinere alobaki na ye: “Kende, zongá!” Mpe azongaki. 17  Na ntango yango, Abinere asololaki na mikóló ya Yisraele, alobaki ete: “Ezala lobi, ezala liboso,+ bozalaki koluka Davidi azala mokonzi na bino. 18  Bongo sikoyo, bósala, mpo Yehova ye moko alobaki na Davidi boye: ‘Na nzela ya lobɔkɔ ya mosaleli na ngai Davidi,+ nakobikisa bato na ngai Yisraele na lobɔkɔ ya Bafilistia mpe na lobɔkɔ ya banguna na bango nyonso.’” 19  Na nsima, Abinere alobaki lisusu na matoi ya Benyamina+ mpe nsima na yango, Abinere akendaki koloba na matoi ya Davidi na Hebrone makambo nyonso oyo ezalaki malamu na miso ya Yisraele mpe na miso ya ndako mobimba ya Benyamina. 20  Ntango Abinere ayaki epai ya Davidi na Hebrone, ná mibali ntuku mibale (20) elongo na ye, Davidi asalaki fɛti+ mpo na Abinere mpe mpo na mibali oyo bazalaki elongo na ye. 21  Na nsima, Abinere alobaki na Davidi boye: “Tiká natɛlɛma mpe nakende koyanganisa Yisraele mobimba epai ya nkolo na ngai mokonzi, ete básala kondimana ná yo, bongo okokóma mpenza mokonzi ya eloko nyonso oyo molimo na yo ezali na mposa na yango.”+ Bongo Davidi atikaki Abinere akende, mpe asimbaki nzela, akei na kimya.+ 22  Mpe talá! Basaleli ya Davidi ná Yoabe bazalaki kouta na esika moko boye oyo bakɔtaki mpo na etumba, mpe bayaki na biloko ebele oyo bapunzaki.+ Nzokande Abinere azalaki elongo na Davidi na Hebrone te, mpo Davidi atikaki ye akende, mpe asimbaki nzela akei na kimya. 23  Bongo Yoabe+ ná limpinga nyonso oyo ezalaki elongo na ye bakɔtaki, mpe bato bayebisaki Yoabe ete: “Abinere+ mwana ya Nere+ ayaki epai ya mokonzi mpe mokonzi atiki ye akende, mpe ye wana asimbi nzela, azali kokende na kimya.” 24  Na yango, Yoabe akɔtaki epai ya mokonzi mpe alobaki: “Osali nini?+ Talá! Abinere ayaki epai na yo. Mpo na nini otiki ye akende mpe akei? 25  Yo oyebi malamu Abinere mwana ya Nere, ete ayaki mpo na kokosa yo mpe koluka koyeba ndenge obimaka mpe ndenge okɔtaka+ mpe koluka koyeba nyonso oyo ozali kosala.”+ 26  Bongo Yoabe abimaki liboso ya Davidi mpe atindaki bamemi-nsango bálanda Abinere, mpe na nsima, bazongisaki+ ye longwa na libulu ya kobomba mai ya Sira; nzokande Davidi ayebaki likambo yango te. 27  Ntango Abinere azongaki na Hebrone,+ Yoabe amemaki ye pembeni, na porte mpo na kosolola na ye na malɛmbɛ.+ Kasi, kuna, Yoabe abɛtaki ye na libumu,+ mpe akufaki mpo na makila ya ndeko na ye Asahele.+ 28  Na nsima, ntango Davidi ayokaki yango, na mbala moko alobaki boye: “Na miso ya Yehova, ngai ná bokonzi na ngai tozali na likambo te mpo na ntango oyo etyami ndelo te, mpo na makila+ ya Abinere mwana ya Nere. 29  Ezongela motó+ ya Yoabe mpe ndako mobimba ya tata na ye, mpe ndako+ ya Yoabe ezanga te mobali oyo azali na eloko oyo ezali kotanga ye,+ to moto ya maba,+ to mobali oyo asimbi motonga oyo ezali na yiká ya kosala nsinga,+ to mobali oyo akwei na mopanga, to mobali oyo azali kozanga limpa!”+ 30  Nzokande, Yoabe ná ndeko na ye Abishai+ babomaki Abinere+ mpo abomá ndeko na bango Asahele na etumba,+ na Gibeone. 31  Bongo Davidi alobaki boye na Yoabe mpe na bato nyonso oyo bazalaki elongo na ye: “Bópasola bilamba na bino,+ bólata ngɔtɔ+ mpe bólela liboso ya Abinere.” Ata Mokonzi Davidi mpe azalaki kotambola na nsima ya mbeto ya ebembe. 32  Mpe bakundaki Abinere na Hebrone; bongo mokonzi atombolaki mongongo mpe alelaki na lilita ya Abinere, mpe bato nyonso balelaki.+ 33  Lisusu, mokonzi ayembaki mpo na Abinere mpe alobaki boye:“Abinere asengelaki nde kokufa liwa lokola ya zoba+ boye? 34  Mabɔkɔ na yo ekangamaki te,+Mpe makolo na yo ekɔtaki na bikangeli ya motako te.+Okwei lokola moto oyo azali kokwea liboso ya bana oyo bazangi boyengebene.”+Bongo bato nyonso balelaki+ ye lisusu. 35  Na nsima, na mokolo yango kaka, bato nyonso bayaki kopesa Davidi mampa+ mpo na kobɔndisa ye, kasi Davidi alapaki ndai mpe alobaki ete: “Tiká Nzambe asala ngai+ bongo mpe abakisa yango, soki nameki limpa to ata eloko nini liboso moi elala!”+ 36  Bongo bato nyonso bamonaki yango, mpe emonanaki malamu na miso na bango. Emonanaki malamu na miso ya bato nyonso lokola makambo nyonso oyo mokonzi azalaki kosala.+ 37  Na yango, bato nyonso mpe Yisraele mobimba bayaki koyeba na mokolo yango ete likambo ya koboma Abinere mwana ya Nere eutaki na mokonzi te.+ 38  Bongo mokonzi alobaki lisusu na basaleli na ye: “Boyebi te ete nkumu mpe moto moko monene nde akwei lelo oyo na Yisraele?+ 39  Kasi lelo oyo, ngai nazali na makasi te, atako natyami mafuta+ mpo na kozala mokonzi, mpe mibali oyo, bana ya Zeruya,+ bazali makambo makasi mingi mpo na ngai.+ Tiká Yehova azongisela moto oyo asalaka mabe na kolanda mabe na ye moko.”+

Maloba na nse