Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 19:1-43

19  Na nsima, bapesaki Yoabe nsango ete: “Talá! Mokonzi azali kolela, mpe azali se kolela Abisalome.”+  Bongo na mokolo yango, lobiko ekómaki nde kolela epai ya bato nyonso, mpamba te na mokolo yango, bato bayokaki nsango ete: “Mokonzi ayoki mpasi mpo na mwana na ye.”  Mpe na mokolo yango, bato bakómaki kokɔta na engumba+ na kobombana, kaka ndenge bato bazongaka na kobombana ntango bayoki nsɔni mpo bakimi etumba.  Mpe mokonzi ye moko amizipaki elongi, mpe mokonzi azalaki se koganga na mongongo makasi ete: “Mwana na ngai Abisalome! Abisalome, mwana na ngai, mwana na ngai!”+  Nsukansuka, Yoabe akɔtaki epai ya mokonzi, na ndako, mpe alobaki ete: “Lelo oyokisi elongi ya basaleli na yo nyonso nsɔni, baoyo babikisi molimo na yo lelo,+ ná molimo ya bana na yo ya mibali+ mpe ya bana na yo ya basi,+ ná molimo ya basi na yo+ mpe molimo ya bamakango na yo,+  na ndenge olingi baoyo bazali koyina yo mpe oyini baoyo bazali kolinga yo; mpo lelo oyebisi polele ete bakonzi ná basaleli bazali mpamba na miso na yo, mpamba te nayebi mpenza lelo ete soki Abisalome kaka azalaka na bomoi mpe biso bamosusu nyonso tókufaka lelo, mbɛlɛ ezali malamu na miso na yo.  Bongo sikoyo, tɛlɛmá, bimá mpe lobá polele na mitema+ ya basaleli na yo, mpo, na nkombo ya Yehova, nalapi ndai ete soki obimi te, ata moto moko te akofanda elongo na yo na butu ya lelo;+ mpe ya solo, yango ekozala mabe mpo na yo koleka mpasi nyonso oyo ekómelá yo banda bolenge na yo tii sikoyo.”  Na yango, mokonzi atɛlɛmaki mpe afandaki na porte,+ mpe bapesaki bato nyonso nsango ete: “Mokonzi ye wana afandi na porte.” Bongo bato nyonso babandaki koya liboso ya mokonzi. Nde Yisraele, basilaki kokima moto na moto na ndako na ye.+  Mpe bato nyonso bakómaki koswana kati na mabota nyonso ya Yisraele mpe balobaki ete: “Mokonzi nde abikisaki biso na lobɔkɔ ya banguna na biso,+ mpe ye nde abikisaki biso na lobɔkɔ ya Bafilistia; bongo sikoyo akimi mboka mpo na Abisalome.+ 10  Mpe ye Abisalome, oyo totyaki mafuta mpo azala mokonzi na biso,+ akufi na etumba.+ Bongo sikoyo, mpo na nini bozali kosala eloko te mpo na kozongisa mokonzi?”+ 11  Nde Mokonzi Davidi atindaki maloba epai ya banganga-nzambe Zadoke+ ná Abiatare+ ete: “Bóloba na mikóló ya Yuda+ boye: ‘Mpo na nini bózala bato ya nsuka mpo na kozongisa mokonzi na ndako na ye, awa liloba ya Yisraele mobimba ekómeli mokonzi na ndako na ye? 12  Bino bozali bandeko na ngai; bozali makila* moko na ngai.+ Bongo mpo na nini bózala bato ya nsuka mpo na kozongisa mokonzi?’ 13  Mpe bóloba na Amasa boye:+ ‘Yo ozali mokuwa na ngai mpe mosuni na ngai te? Na yango, tiká Nzambe asala ngai bongo mpe abakisa yango+ soki okómi te mokonzi ya basoda liboso na ngai libela, na esika ya Yoabe.’”+ 14  Mpe abendaki mitema ya mibali nyonso ya Yuda, lokola moto moko,+ bongo batindelaki mokonzi liloba ete: “Zongá, yo ná basaleli na yo nyonso.” 15  Mpe mokonzi abandaki kozonga tii akómaki na Yordani. Nzokande Yuda, bayaki na Gilgale+ mpo na kokende kokutana na mokonzi, mpo bákatisa mokonzi Yordani. 16  Bongo Shimei,+ mwana ya Gera,+ Mobenyamina, oyo azalaki moto ya Bahurime,+ asalaki nokinoki mpe akitaki elongo na mibali ya Yuda mpo na kokutana na Mokonzi Davidi. 17  Mpe bato nkóto moko (1 000) ya Benyamina bazalaki elongo na ye. (Bakisa mpe Ziba,+ mosaleli ya ndako ya Saulo, mpe bana na ye ya mibali zomi na mitano,+ ná basaleli na ye ntuku mibale [20] bazalaki elongo na ye, mpe basalaki nyonso mpo na kokóma na Yordani liboso ya mokonzi. 18  Mpe akatisaki na esika bakatisaka mai na makolo+ mpo na kolekisa bato ya ndako ya mokonzi na ngámbo mosusu mpe kosala oyo emonanaki malamu na miso na ye.) Mpe Shimei mwana ya Gera akweaki liboso ya mokonzi ntango alingaki kokatisa Yordani.+ 19  Bongo alobaki na mokonzi boye: “Nkolo na ngai atángela ngai libunga te mpe kokanisa te mabe oyo mosaleli na yo asalaki+ na mokolo oyo nkolo na ngai mokonzi abimaki na Yerusaleme, mpo mokonzi atya yango na motema+ na ye. 20  Mpo mosaleli na yo ayebi malamu ete ngai nde moto nasalaki lisumu; yango wana, nayei lelo moto ya liboso na ndako mobimba ya Yozefe+ mpo na kokita mpe kokutana na nkolo na ngai mokonzi.” 21  Na mbala moko Abishai,+ mwana ya Zeruya,+ ayanolaki mpe alobaki ete: “Shimei asengeli nde kobomama mpo na yango te, na ndenge alakelaki mabe moto oyo Yehova atye mafuta?”+ 22  Kasi Davidi alobaki ete: “Ngai na bino likambo nini,+ bino bana ya Zeruya, mpo bótɛmɛla+ ngai lelo? Lelo mpenza moto abomama na Yisraele?+ Mpo nayebi nde malamu te ete lelo nazali mokonzi ya Yisraele?” 23  Bongo mokonzi alobaki na Shimei: “Okokufa te.” Mpe mokonzi alapelaki ye ndai.+ 24  Mefiboshete,+ nkɔkɔ ya Saulo, akitaki kokutana na mokonzi; mpe abongisaki makolo na ye te,+ abongisaki monzomba na ye te,+ asukolaki mpe bilamba na ye te banda mokolo oyo mokonzi akendaki tii mokolo oyo azongaki na kimya. 25  Mpe esalemaki boye: ntango akómaki na Yerusaleme mpo na kokutana na mokonzi, mokonzi alobaki na ye ete: “Mpo na nini okendaki na ngai te, Mefiboshete?” 26  Na yango, ye alobaki ete: “Nkolo na ngai mokonzi, mosaleli na ngai+ nde akosaki ngai. Mpo mosaleli na yo alobaki ete: ‘Namikangisela kiti ya mpunda na ngai ya mwasi mpo natambola na yango mpe nakende elongo na mokonzi,’ mpamba te mosaleli na yo azali motɛngumi.+ 27  Bongo ye akoselaki+ mosaleli na yo makambo epai ya nkolo na ngai mokonzi. Kasi nkolo na ngai mokonzi azali lokola anzelu+ ya Nzambe ya solo, boye, salá oyo emonani malamu na miso na yo. 28  Mpamba te, na miso ya nkolo na ngai mokonzi, bato nyonso ya ndako ya tata na ngai balingaki kozala kaka bato moko oyo basengeli kokufa, nzokande otyaki mosaleli na yo na kati ya bato oyo balyaka na mesa na yo.+ Bongo lotomo nini nazali na yango lisusu mpo nakoba kolelela+ mokonzi?” 29  Kasi mokonzi alobaki na ye: “Mpo na nini ozali se kobimisa maloba na yo wana? Ngai nalobi: Yo ná Ziba bókabola bilanga yango.”+ 30  Na yango, Mefiboshete alobaki na mokonzi ete: “Azwa kutu yango nyonso,+ awa nkolo na ngai mokonzi azongi na kimya na ndako na ye.” 31  Mpe Barazilai+ Mogileade autaki na Rogelime, akiti mpo aleka na ngámbo ya Yordani elongo na mokonzi, mpo atika ye na nzela, tii na Yordani. 32  Nzokande Barazilai azalaki mobange mpenza, azalaki na mbula ntuku mwambe (80);+ ye nde apesaki mokonzi biloko ya kolya ntango azalaki kofanda na Mahanaime,+ mpo azalaki moto monene mpenza.+ 33  Na yango, mokonzi alobaki na Barazilai ete: “Yo, katisá elongo na ngai mpe nakopesa yo mpenza biloko ya kolya elongo na ngai na Yerusaleme.”+ 34  Kasi Barazilai alobaki na mokonzi ete: “Mikolo ya mbula ya bomoi na ngai etikali boni mpo namata elongo na mokonzi na Yerusaleme? 35  Nazali na mbula ntuku mwambe (80) lelo oyo.+ Nakoki nde kokesenisa malamu ná mabe, to mosaleli na yo akoki nde koyoka elɛngi oyo nalei mpe oyo namɛli,+ to nakoki nde koyoka+ lisusu mongongo ya bayembi ya mibali mpe ya basi?+ Boye mpo na nini mosaleli na yo akómela lisusu nkolo na ngai mokonzi kilo?+ 36  Mpo ezali kaka na mwa ntaka moke tii na Yordani nde mosaleli na yo akokaki kokende na mokonzi, bongo mpo na nini mokonzi azongisela ngai mbano+ ya boye? 37  Nabondeli yo, tiká mosaleli na yo azonga, mpe tiká ngai nakufa+ na engumba na ngai, pene na lilita ya tata na ngai ná mama na ngai.+ Kasi mosaleli na yo Kimehame+ ye oyo. Akatisa elongo na nkolo na ngai mokonzi; mpe yo, salelá ye oyo emonani malamu na miso na yo.” 38  Na yango, mokonzi alobaki ete: “Kimehame akokatisa elongo na ngai, mpe ngai nakosalela ye oyo emonani malamu na miso na yo; mpe nyonso oyo okopona kosɛnga ngai, nakosalela yo yango.” 39  Bongo bato nyonso babandaki kokatisa Yordani, mpe mokonzi akatisaki; kasi mokonzi apwɛpwaki+ Barazilai mpe apambolaki+ ye; nsima na yango, Barazilai azongaki na esika na ye. 40  Ntango mokonzi akatisaki, akei na ngámbo ya Gilgale,+ Kimehame akatisaki elongo na ye, ná bato nyonso ya Yuda, bakisa mpe ndambo ya bato ya Yisraele, mpo bákatisa mokonzi. 41  Bongo talá! Mibali nyonso ya Yisraele bazalaki koya epai ya mokonzi, mpe balobaki na mokonzi ete: “Mpo na nini+ bandeko na biso, mibali ya Yuda, bayibi yo mpo bákatisa mokonzi Yordani,+ ye ná bato ya ndako na ye, ná bato nyonso ya Davidi elongo na ye?” 42  Na yango, mibali nyonso ya Yuda bayanolaki mibali ya Yisraele ete: “Mpo mokonzi azali moto ya libota na biso mpenza;+ bongo mpo na nini bosiliki na likambo yango? Tolei nde ata eloko na motó ya mokonzi, to bamemeli biso nde likabo?” 43  Kasi mibali ya Yisraele bayanolaki mibali ya Yuda mpe balobaki ete: “Na bokonzi,+ tozali na biteni zomi, boye ata na makambo oyo etali Davidi, tozali na lotomo koleka bino. Bongo mpo na nini botyoli biso, mpe mpo na nini likambo na biso eyaki liboso+ te ete biso tózongisa mokonzi na biso?” Kasi liloba ya mibali ya Yuda ezalaki makasi mingi koleka liloba ya mibali ya Yisraele.

Maloba na nse

Talá Eb 29:14, msl.