Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

2 Samwele 18:1-33

18  Bongo Davidi atángaki bato oyo bazalaki elongo na ye mpe atyelaki bango bakonzi ya bato nkóto nkóto mpe bakonzi ya bato nkama nkama.+  Lisusu, Davidi atindaki moko ya ndambo misato+ ya bato na mabɔkɔ ya Yoabe+ mpe moko ya ndambo misato na mabɔkɔ ya Abishai+ mwana ya Zeruya, ndeko ya Yoabe,+ mpe moko ya ndambo misato na mabɔkɔ ya Itai,+ moto ya Gate. Bongo mokonzi alobaki na bato yango ete: “Ngai mpe nakobima mpenza elongo na bino.”  Kasi bato yango balobaki na ye ete: “Yo kobima te,+ mpo soki biso tokimi, mitema na bango ekozala epai na biso te;+ mpe soki ndambo na biso bakufi, mitema na bango ekozala epai na biso te, mpo yo okokani na bato na biso nkóto zomi (10 000);+ bongo sikoyo, ekozala malamu ozala awa mpo na kosalisa+ biso uta na engumba.”  Bongo mokonzi alobaki na bango ete: “Nyonso oyo emonani malamu na miso na bino, nakosala yango.”+ Mpe mokonzi atɛlɛmaki pembeni ya porte,+ mpe bato nyonso babimaki, bato nkama nkama mpe bato nkóto nkóto.+  Mpe mokonzi apesaki lisusu mitindo na Yoabe, Abishai ná Itai mpe alobaki ete: “Bósalela elenge Abisalome makambo na boboto+ mpo na ngai.” Bato nyonso mpe bayokaki ntango mokonzi apesaki bakonzi yango nyonso mitindo wana na likambo ya Abisalome.  Bongo bato yango balandaki nzela na bango, babimaki na esobe kobunda na Yisraele; mpe etumba esalemaki na zamba ya Efraime.+  Nsukansuka, basaleli ya Davidi balongaki+ bato ya Yisraele+ kuna, mpe na mokolo yango koboma oyo babomaki bango kuna ezalaki monene: bato nkóto ntuku mibale (20 000) babomamaki.  Mpe etumba epalanganaki na mokili yango mobimba, tii esika miso ekokaki kokóma. Lisusu, zamba elyaki bato mingi koleka baoyo mopanga elyaki na mokolo yango.  Nsukansuka, Abisalome akómaki liboso ya basaleli ya Davidi. Abisalome azalaki kotambwisa mpunda, mpe mpunda yango eyaki kokóma na nse ya bitape ekanganakanganá ya nzete moko ya monene mpenza, bongo motó na ye ekangamaki na nzete yango ya monene mpe akakemaki kati na likoló ná mabele,+ nde mpunda yango oyo ezalaki na nse na ye elekaki. 10  Bongo moto moko amonaki likambo yango mpe ayebisaki Yoabe+ ete: “Talá! Namoni Abisalome akakemi na nzete moko ya monene.” 11  Na yango, Yoabe alobaki boye na moto oyo azalaki koyebisa ye yango: “Talá, omonaki ye, bongo mpo na nini obɛtaki ye wana te akwea na mabele? Mbɛlɛ napesi yo shekele ya palata zomi ná mokaba.”+ 12  Kasi moto yango alobaki na Yoabe boye: “Ata soki namekaka na mabɔkɔ na ngai kilo ya shekele ya palata nkóto moko (1 000), nakosembolela mwana ya mokonzi lobɔkɔ na ngai te; mpo ezali na matoi na biso nde mokonzi apesaki yo ná Abishai, ná Itai mitindo ete: ‘Bózala banani to banani, bóbatela elenge mobali wana, Abisalome.’+ 13  Soki te, nalingaki kosalela molimo na ye makambo na bosembo te mpe balingaki kobombela mokonzi+ likambo yango mobimba te, mpe yo moko olingaki kobenda nzoto.” 14  Na yango, Yoabe alobaki ete: “Nalekisa ntango na ngai liboso na yo te!” Bongo azwaki mbanzi misato na lobɔkɔ na ye mpe atubaki+ yango Abisalome na motema, wana azalaki naino na bomoi na katikati+ ya nzete yango ya monene. 15  Na nsima, basaleli zomi oyo bazalaki komema bibundeli ya Yoabe bazingaki ye mpe babɛtaki Abisalome mpo báboma+ ye. 16  Bongo Yoabe ayulaki liseke,+ mpo bato bázonga, bátika kolanda Yisraele; mpamba te Yoabe apekisaki bato. 17  Nsukansuka, bazwaki Abisalome mpe babwakaki ye na zamba, na kati ya libulu moko monene mpe batyaki libondo moko monene mpenza ya mabanga likoló na ye.+ Nde Yisraele mobimba, bakimaki moto na moto na ndako na ye. 18  Nzokande, ntango Abisalome azalaki naino na bomoi, azwaki likonzí moko+ mpe atɛlɛmisaki yango mpo na ye; likonzí yango ezali na Lobwaku ya Patatalu ya Mokonzi,+ mpo Abisalome alobaki ete: “Nazali na mwana ya mobali te, oyo akosala ete nkombo na ngai ekanisama.”+ Bongo apesaki likonzí yango nkombo na ye moko,+ mpe babengaka yango Monimá ya Abisalome tii na mokolo ya lelo. 19  Nde Ahimaaze+ mwana ya Zadoke alobaki ete: “Nabondeli yo, tiká napota mbangu, napesa mokonzi nsango, mpamba te Yehova akateli ye likambo mpo na kosikola ye na lobɔkɔ ya banguna na ye.”+ 20  Kasi Yoabe alobaki na ye ete: “Ozali moto ya bansango te na mokolo ya lelo, okopesa nsango mokolo mosusu; kasi na mokolo ya lelo, okopesa nsango te, mpamba te mwana ya mokonzi akufi.”+ 21  Bongo Yoabe alobaki na Mokushi+ ete: “Kende, yebisá mokonzi makambo oyo omoni.” Na yango, Mokushi agumbamaki liboso ya Yoabe mpe abandaki kopota mbangu. 22  Bongo Ahimaaze mwana ya Zadoke alobaki lisusu na Yoabe boye: “Sikoyo, oyo ekoya eya, nabondeli yo, tiká ngai mpe napota mbangu nsima ya Mokushi.” Kasi Yoabe alobaki ete: “Mwana na ngai, mpo na nini opota mbangu awa ozali na nsango ya kopesa te?” 23  Nde ye alobaki: “Oyo ekoya eya, tiká ngai napota mbangu.” Bongo alobaki na ye ete: “Potá!” Mpe Ahimaaze abandaki kopota mbangu na nzela ya Etúká,+ mpe nsukansuka, alekaki Mokushi. 24  Nzokande Davidi afandaki na katikati ya baporte+ mibale. Na ntango yango, sinzili+ amataki na nsamba ya porte pene na efelo. Nsukansuka, atombolaki miso na ye, amonaki, mpe talá! moto moko azali kopota mbangu, kaka ye moko. 25  Bongo sinzili abelelaki mpe ayebisaki mokonzi; na yango, mokonzi alobaki ete: “Soki azali kaka ye moko, nsango ezali na monɔkɔ na ye.” Mpe moto yango azalaki se koya, azalaki se kokóma pene. 26  Sikoyo, sinzili amonaki moto mosusu azali kopota mbangu. Na yango sinzili abelelaki mokɛngɛli ya porte mpe alobaki boye: “Talá! Moto mosusu azali kopota mbangu, kaka ye moko!” bongo mokonzi alobaki ete: “Oyo wana mpe azali momemi-nsango.” 27  Mpe sinzili alobaki lisusu boye: “Nazali komona kopota ya moto ya liboso lokola kopota+ ya Ahimaaze+ mwana ya Zadoke.” Na yango, mokonzi alobaki ete: “Oyo wana azali moto malamu,+ azali koya na nsango malamu.”+ 28  Nsukansuka, Ahimaaze abelelaki mpe alobaki na mokonzi ete: “Nyonso eleki malamu!” Bongo agumbamaki liboso ya mokonzi, elongi na nse. Alobaki lisusu boye: “Yehova, Nzambe na yo, apambwama,+ ye oyo akabi+ bato oyo batombolelaki nkolo na ngai mokonzi lobɔkɔ na bango!” 29  Kasi mokonzi alobaki ete: “Elenge Abisalome azali malamu?” Na yango, Ahimaaze alobaki: “Namonaki yikiyiki monene ntango Yoabe atindaki mosaleli ya mokonzi mpe mosaleli na yo, kasi nayebaki te soki ezalaki likambo nini.”+ 30  Bongo mokonzi alobaki boye: “Pusaná pembeni, tɛlɛmá awa.” Na yango, apusanaki pembeni mpe atɛlɛmaki wana. 31  Mpe talá, Mokushi azalaki kokɔta, mpe Mokushi+ abandaki koloba boye: “Tiká nkolo na ngai mokonzi andima nsango, mpo Yehova akateli yo likambo lelo mpo na kosikola yo na lobɔkɔ ya baoyo nyonso bazali kotɛmɛla yo.”+ 32  Kasi mokonzi alobaki na Mokushi ete: “Elenge Abisalome azali malamu?” Na yango, Mokushi alobaki boye: “Tiká banguna ya nkolo na ngai mokonzi mpe baoyo nyonso bazali kotɛmɛla yo mpo na kosala yo mabe bákóma lokola elenge mobali wana.”+ 33  Bongo mokonzi abulunganaki mpe amataki na shambrɛ ya likoló,+ oyo ezalaki likoló ya esika ya kokɔta na porte mpe abandaki kolela; mpe azalaki koloba boye ntango azali kotambola: “Mwana na ngai Abisalome, mwana na ngai, mwana na ngai+ Abisalome! Aa, ebongaki nde ngai nakufa na esika na yo, Abisalome, mwana na ngai, mwana na ngai!”+

Maloba na nse