Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 15:1-37

15  Mpe esalemaki boye: nsima ya makambo oyo, Abisalome atindaki básalela ye likalo moko, ná bampunda mpe azwaki bato ntuku mitano (50) bápotaka mbangu liboso na ye.+  Mpe Abisalome azalaki kolamuka ntɔngɔntɔngɔ+ mpe kotɛlɛma pembeni ya balabala oyo ekei tii na porte.+ Mpe esalemaki boye: soki moto moko oyo azali na likambo ya kosamba ayei epai ya mokonzi mpo akata yango,+ Abisalome azalaki kobenga ye mpe koloba boye: “Outi na engumba nini?” mpe moto yango azalaki koloba ete: “Mosaleli na yo auti na moko ya mabota ya Yisraele.”  Bongo Abisalome azalaki koloba na ye ete: “Talá, makambo na yo ezali malamu mpe semba; kasi ezali ata na moto moko te epai ya mokonzi mpo na koyoka yo.”+  Mpe Abisalome azalaki koloba lisusu boye: “Aa, soki bátyaka ngai mosambisi ya mboka oyo,+ mpo moto nyonso oyo azali na likambo ya kosamba to ya kokata aya! Bongo nakokatela ye likambo na bosembo mpenza.”+  Ezalaki mpe kosalema boye: soki moto moko ayei pene na ye mpo na kogumbamela ye, ye azalaki kosembola lobɔkɔ na ye, asimbi ye+ mpe apwɛpwi ye.  Mpe Abisalome azalaki se kosala boye na Bayisraele nyonso oyo bazalaki kokɔta epai ya mokonzi mpo na lisambisi; mpe Abisalome azalaki se koyiba mitema ya bato ya Yisraele.+  Mpe esalemaki boye: na nsuka ya mbula ntuku minei (40),* Abisalome alobaki na mokonzi boye: “Nabondeli yo, tiká ngai nakende na Hebrone+ kokokisa elako na ngai ya monene oyo nasalelaki Yehova.+  Mpo mosaleli na yo asalaki elako moko monene+ ntango nazalaki kofanda na Geshure+ na Siri ete: ‘Soki Yehova azongisi ngai mpenza na Yerusaleme, nakopesa mpenza Yehova mbeka.’”+  Bongo mokonzi alobaki na ye ete: “Kende na kimya.”+ Na yango, ye atɛlɛmaki mpe akendaki na Hebrone. 10  Bongo Abisalome atindaki banɔngi+ na mabota nyonso ya Yisraele mpe alobaki boye: “Soki kaka boyoki makɛlɛlɛ ya liseke, bóloba: ‘Abisalome akómi mokonzi+ na Hebrone!’”+ 11  Nzokande bato nkama mibale (200) bautaki na Yerusaleme mpe bakendaki elongo na Abisalome, babengi bango mpe bakei ngulungulu,+ bayebaki ata eloko moko te. 12  Lisusu, ntango apesaki bambeka, Abisalome atindaki bázwa Ahitofele+ moto ya Gilo,+ mopesi-toli ya Davidi,+ na engumba na ye Gilo.+ Bongo likita+ yango ya mabe ezalaki se koya makasi, mpe bato bazalaki se kobakisama+ epai ya Abisalome. 13  Na nsima, mopesi-nsango moko ayaki epai ya Davidi mpe alobaki ete: “Mitema+ ya bato ya Yisraele ekómi kolanda Abisalome.” 14  Na mbala moko, Davidi alobaki na basaleli na ye nyonso oyo bazalaki elongo na ye na Yerusaleme ete: “Bótɛlɛma, tókima;+ noki tózanga nzela ya kokima Abisalome! Bókende mbangu, noki ye aya mbangu mpe akuta biso, bongo amemela biso mabe mpe abɛta engumba na mopanga!”+ 15  Na yango, basaleli ya mokonzi balobaki na mokonzi boye: “Likambo nyonso oyo nkolo na ngai mokonzi akopona, talá, basaleli na yo bango oyo.”+ 16  Bongo mokonzi abimaki elongo na bato nyonso ya ndako na ye nsima na ye,+ mpe mokonzi atikaki basi zomi, bamakango,+ mpo na kobatela ndako. 17  Mpe mokonzi akobaki na nzela na ye mpo na kobima, elongo na bato nyonso oyo bazalaki kolanda ye; mpe bayaki kotɛlɛma na Bete-merake. 18  Mpe basaleli na ye nyonso bazalaki kokatisa pembeni na ye; Bakerete nyonso, Bapelete+ nyonso ná bato nyonso ya Gate,+ mibali nkama motoba (600) oyo balandaki ye* banda na Gate,+ bazalaki kokatisa liboso ya mokonzi, na miso na ye. 19  Bongo mokonzi alobaki na Itai+ moto ya Gate boye: “Mpo na nini yo mpe oya na biso? Zongá+ mpe fandá na mokonzi; mpo ozali mopaya, mpe lisusu, otiká esika na yo mpe okimá na mboka mopaya. 20  Kaka lobi nde oyaki, bongo lelo nakende na yo koyengayenga+ elongo na biso, mpo okende ntango ngai nakokende mpe esika nyonso oyo nakokende? Zongá mpe zwá bandeko na yo bázonga elongo na yo, mpe tiká Yehova amonisela yo motema boboto+ mpe bosembo!”+ 21  Kasi Itai ayanolaki mokonzi mpe alobaki: “Lokola Yehova azali solo na bomoi mpe lokola nkolo na ngai mokonzi azali solo na bomoi,+ na esika nyonso oyo nkolo na ngai mokonzi akozala, ezala mpo na liwa to mpo na bomoi, kuna nde mosaleli na yo akozala!”+ 22  Na yango, Davidi alobaki na Itai+ ete: “Kende mpe katisá.” Bongo Itai moto ya Gate akatisaki, ná bato na ye nyonso mpe bana nyonso oyo bazalaki elongo na ye. 23  Mpe bato nyonso ya mokili yango bazalaki kolela na mongongo makasi;+ bato nyonso bazalaki kokatisa, mpe mokonzi atɛlɛmaki pene na lobwaku ya mokɛli ya Kidrone,+ bongo bato nyonso bazalaki kokatisa na balabala monene oyo ekei na esobe. 24  Zadoke+ mpe azalaki wana, ná Balevi nyonso+ elongo na ye, bazali komema+ sanduku+ ya kondimana ya Nzambe ya solo; mpe bakitisaki sanduku ya Nzambe ya solo pene na Abiatare+ tii bato nyonso oyo bazalaki kobima na engumba basilisaki kokatisa. 25  Kasi mokonzi alobaki na Zadoke ete: “Zongisá sanduku+ ya Nzambe ya solo na engumba.+ Soki nandimami na miso ya Yehova, akozongisa ngai mpenza mpe akotika ngai namona yango ná esika yango efandaka.+ 26  Kasi soki alobi boye: ‘Nasepeli na yo ata moke te,’ ngai oyo, tiká asala ngai ndenge amoni malamu na miso na ye.”+ 27  Mpe mokonzi alobaki lisusu na nganga-nzambe Zadoke ete: “Ozali momoni-makambo,+ boye te? Zongá na kimya na kati ya engumba, ná mwana na yo Ahimaaze mpe Yonatane+ mwana ya Abiatare, bana na bino mibale ya mibali, elongo na bino. 28  Talá, nakozelazela na bisika bakatisaka na esobe, tii liloba ekouta epai na yo mpo na koyebisa ngai makambo.”+ 29  Na yango, Zadoke ná Abiatare bazongisaki sanduku ya Nzambe ya solo na Yerusaleme, mpe batikalaki kuna. 30  Bongo Davidi azalaki komata ngomba ya Olive,+ azali kolela nzelanzela, azipi motó na ye;+ mpe azalaki kotambola makolo ngulu, mpe bato nyonso oyo bazalaki elongo na ye bazipaki moto na moto motó na ye mpe bamataki, bazali kolela nzelanzela.+ 31  Mpe bapesaki Davidi nsango ete: “Ahitofele azali na kati ya bato oyo bazali kosala likita+ na Abisalome.”+ Na yango, Davidi alobaki+ boye: “Nabondeli yo, Ee Yehova,+ kómisá toli ya Ahitofele bozoba!”+ 32  Mpe esalemaki boye: ntango Davidi akómaki na nsɔngɛ, esika bato bagumbamelaka Nzambe, talá, Hushai+ Moarake+ ayaki kokutana na ye, ná zambala na ye epasuki mpe mabele na motó.+ 33  Kasi Davidi alobaki na ye ete: “Soki okatisi na ngai, okokómela ngai mokumba mpenza.+ 34  Kasi soki ozongi na engumba mpe olobi mpenza na Abisalome ete: ‘Nazali mosaleli na yo, Ee mokonzi. Nazalaki mosaleli ya tata na yo, ɛɛ ngai, na ntango wana, kasi sikoyo, ngai mpenza nazali mosaleli na yo,’+ bongo okobebisela+ ngai toli ya Ahitofele. 35  Banganga-nzambe Zadoke ná Abiatare bazali nde kuna elongo na yo te?+ Mpe ekosalema mpenza boye: eloko nyonso oyo okoyoka na ndako ya mokonzi, yebisá yango banganga-nzambe Zadoke ná Abiatare.+ 36  Talá! Bana na bango mibale ya mibali bazali elongo na bango kuna, Ahimaaze+ mwana ya Zadoke mpe Yonatane+ mwana ya Abiatare; mpe likambo nyonso oyo bokoyoka, bótindela ngai yango na nzela na bango.” 37  Na yango, Hushai moninga ya Davidi,+ akɔtaki na engumba. Nde Abisalome,+ ye mpe, akɔtaki na Yerusaleme.

Maloba na nse

Mbala mosusu, mbula 40 banda Davidi atyamaki mafuta, ndenge ekomami na 1Sa 16:13.
Elingi koloba, ‘Itai’ oyo balobeli na vɛrsɛ 19.