Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

2 Samwele 14:1-33

14  Bongo Yoabe+ mwana ya Zeruya+ ayaki koyeba ete motema ya mokonzi ekei epai ya Abisalome.+  Na yango, Yoabe atindaki bato na Tekoa+ mpe bazwaki mwasi moko ya bwanya+ kuna mpe alobaki na ye ete: “Nabondeli yo, salá lokola ozali na eleko ya kolela ebembe mpe nabondeli yo, latá bilamba ya mpili; kopakola mafuta te+ mpe zalá lokola mwasi oyo alekisi mikolo mingi na kolela moto moko oyo akufá.+  Mpe kɔtá epai ya mokonzi mpe lobá na ye boye na boye.” Na yango, Yoabe atyaki maloba na monɔkɔ ya mwasi yango.+  Bongo mwasi yango Motekoa akɔtaki epai ya mokonzi mpe akweaki elongi na nse,+ afukamaki mpe alobaki boye: “Ee mokonzi, bikisá!”+  Na yango, mokonzi alobaki na ye ete: “Likambo nini?” Bongo mwasi yango alobaki boye: “Ɛɛ, ngai nazali mozenge,+ mpo mobali na ngai akufá.  Mpe mosaleli na yo ya mwasi azalaki na bana mibale ya mibali; bongo bango mibale babandaki kobunda na esobe+ mpe moto ya kobikisa+ bango, mpo akabola bango, azalaki te. Nsukansuka, mosusu abɛtaki mosusu mpe abomaki ye.  Mpe talá sikoyo, libota mobimba esilikeli mosaleli na yo mpe ezali se koloba: ‘Pesá moto oyo abɛti ndeko na ye tóboma ye mpo na molimo ya ndeko na ye+ oyo ye abomi,+ mpe tóboma mozwi-ya-libula!’ Mpe bakoboma mpenza mwa mɔtɔ oyo etikali na makala na ngai, bongo bakotikela mobali na ngai nkombo te, mokitani* mpe te na mabele.”+  Bongo mokonzi alobaki na mwasi yango boye: “Kende na ndako na yo, mpe ngai moko nakopesa mitindo mpo na yo.”+  Na yango, mwasi yango Motekoa alobaki na mokonzi ete: “Ee nkolo na ngai mokonzi, tiká ete libunga ezala likoló na ngai mpe likoló ya ndako ya tata na ngai,+ mpo mokonzi mpe kiti na ye ya bokonzi bazali na likambo te.” 10  Bongo mokonzi alobaki lisusu ete: “Soki moto moko ameki koloba na yo, memá ye mpe epai na ngai, bongo akosala yo lisusu mabe te.” 11  Kasi mwasi yango alobaki ete: “Nabondeli yo, tiká ete mokonzi akanisa Yehova Nzambe+ na yo, noki mozongisi mabe mpo na makila+ abakisa mpasi likoló ya mpasi mpe báboma mwana na ngai ya mobali.” Na yango, ye alobaki ete: “Lokola Yehova azali solo na bomoi,+ ata nsuki moko ya motó+ ya mwana na yo ya mobali ekokwea na mabele te.” 12  Bongo mwasi yango alobaki ete: “Nabondeli yo, tiká mosaleli na yo ya mwasi+ aloba liloba moko+ epai ya nkolo na ngai mokonzi.” Na yango, ye alobaki: “Lobá!”+ 13  Mpe mwasi yango alobaki lisusu boye: “Bongo mpo na nini okaniseli bato ya Nzambe+ makanisi ya boye?+ Ntango mokonzi azali koloba liloba oyo, azali lokola moto oyo azali na ngambo,+ na ndenge mokonzi azali kozongisa te moto oyo ye abenganá.+ 14  Mpo tokokufa+ mpenza mpe tokozala lokola mai oyo ezali kosopana na mabele mpe ekoki kolɔkɔtama lisusu te. Kasi Nzambe akolongola molimo ata moko te,+ mpe amoni ntina oyo moto oyo babenganá asengeli kotikala mosika na ye te. 15  Bongo awa nakɔti koloba liloba oyo epai ya nkolo na ngai mokonzi, ezali mpo bato babangisi ngai. Yango wana mosaleli na yo alobaki ete: ‘Nabondeli yo, tiká naloba na mokonzi. Mbala mosusu mokonzi akosala likambo mpo na liloba ya moombo na ye. 16  Lokola mokonzi ayokaki mpo abikisa moombo na ye na lobɔkɔ ya moto oyo azali koluka koboma ngai ná mwana na ngai se moko ya mobali, tózanga libula oyo Nzambe apesá,’+ 17  mosaleli na yo ya mwasi alobaki ete: ‘Nabondeli yo, tiká liloba ya nkolo na ngai mokonzi epesa bopemi.’ Mpamba te nkolo na ngai mokonzi azali lokola anzelu+ ya Nzambe ya solo, mpo na kokesenisa oyo ezali malamu ná oyo ezali mabe,+ mpe tiká Yehova Nzambe na yo azala na yo.” 18  Bongo mokonzi ayanolaki mpe alobaki na mwasi yango boye: “Nabondeli yo, kobombela ngai ata likambo moko te na oyo nakotuna yo.”+ Na yango, mwasi wana alobaki ete: “Nabondeli yo, nkolo na ngai mokonzi aloba.” 19  Mpe mokonzi alobaki lisusu boye: “Lobɔkɔ ya Yoabe+ nde ezali na yo na makambo oyo nyonso?”+ Bongo mwasi yango ayanolaki mpe alobaki ete: “Lokola molimo na yo ezali solo na bomoi,+ Ee nkolo na ngai mokonzi, ata moto moko te akoki kokende na lobɔkɔ ya mobali to na lobɔkɔ ya mwasi na nyonso oyo nkolo na ngai mokonzi alobi; mpo ezali mosaleli na yo Yoabe nde apesaki ngai mitindo, mpe ye nde atyaki maloba oyo nyonso na monɔkɔ ya mosaleli na yo.+ 20  Mosaleli na yo Yoabe asali boye mpo likambo yango emonana ndenge mosusu, kasi nkolo na ngai azali na bwanya lokola bwanya ya anzelu+ ya Nzambe ya solo mpo na koyeba nyonso oyo ezali na mabele.” 21  Na yango, mokonzi alobaki na Yoabe boye: “Talá sikoyo, nakosala mpenza likambo yango.+ Boye kende, zongá na elenge Abisalome.”+ 22  Bongo Yoabe akweaki elongi na nse, afukamaki, apambolaki mokonzi+ mpe Yoabe alobaki lisusu boye: “Lelo oyo, mosaleli na yo amoni mpenza ete nandimami na miso na yo,+ Ee nkolo na ngai mokonzi, mpamba te mokonzi asaleli liloba ya mosaleli na ye.” 23  Na yango, Yoabe atɛlɛmaki, akendaki na Geshure+ mpe ayaki na Abisalome na Yerusaleme.+ 24  Kasi mokonzi alobaki boye: “Azonga na ndako na ye, kasi akomona elongi na ngai te.”+ Bongo Abisalome azongaki na ndako na ye, mpe amonaki elongi ya mokonzi te. 25  Nzokande na Yisraele mobimba, ezalaki na mobali moko te oyo akokanaki na Abisalome na kitoko,+ oyo bazalaki kokumisa mingi. Banda na lokolo na ye tii na motó azalaki ata na mbeba moko te. 26  Mpe ntango azalaki kokata nsuki na ye (mpe azalaki kokata yango na nsuka ya mbula nyonso, mpamba te ezalaki kilo+ mingi na motó na ye, azalaki kokata yango), azalaki komeka kilo ya nsuki ya motó na ye: ezalaki shekele nkama mibale (200) na kolanda kilo ya libanga ya mokonzi. 27  Mpe Abisalome abotaki bana mibali misato+ mpe mwana mwasi moko oyo nkombo na ye Tamara. Azalaki mwasi moko kitoko mingi mpenza.+ 28  Mpe Abisalome afandaki na Yerusaleme mbula mibale mobimba, mpe amonaki elongi ya mokonzi te.+ 29  Bongo Abisalome atindaki bato bábenga Yoabe mpo atinda ye epai ya mokonzi, kasi ye andimaki koya epai ya Abisalome te. Bongo atindaki lisusu bato mbala ya mibale, kasi Yoabe andimaki koya te. 30  Nsukansuka, alobaki na basaleli na ye ete: “Bótala eteni ya mabele ya Yoabe oyo ezali pembeni ya oyo ya ngai, mpe azali na ɔrje kuna. Bókende mpe bótya yango mɔtɔ.”+ Na yango, basaleli ya Abisalome batyaki mɔtɔ na eteni ya mabele yango.+ 31  Bongo Yoabe atɛlɛmaki mpe ayaki epai ya Abisalome na ndako, mpe alobaki na ye ete: “Mpo na nini basaleli na yo batumbi eteni ya mabele na ngai?” 32  Na yango, Abisalome alobaki na Yoabe ete: “Talá! Natindelaki yo bato, nalobi: ‘Yaká awa natinda yo epai ya mokonzi, oloba boye: “Mpo na nini nauti na Geshure?+ Elingaki kozala malamu natikala kaka kuna. Sikoyo namona elongi ya mokonzi mpe soki nazali na libunga,+ aboma ngai.”’” 33  Bongo Yoabe akɔtaki epai ya mokonzi mpe ayebisaki ye. Na nsima, abengaki Abisalome, mpe Abisalome akɔtaki epai ya mokonzi mpe afukamaki liboso na ye, akwei elongi na nse liboso ya mokonzi; nsima na yango mokonzi apwɛpwaki Abisalome.+

Maloba na nse

To, “moto oyo abiki.” Lil., “motikali.”