Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

2 Samwele 13:1-39

13  Mpe esalemaki boye nsima ya makambo wana: Abisalome+ mwana ya Davidi azalaki na leki moko ya mwasi oyo azalaki kitoko, nkombo na ye Tamara,+ mpe Aminone+ mwana ya Davidi alingaki+ ye mingi.  Mpe likambo yango etungisaki Aminone mingi kino abɛlaki+ likoló ya ndeko na ye ya mwasi Tamara, mpamba te azalaki ngɔndɔ, mpe Aminone amonaki+ ete ezali mpasi asala ye ata eloko moko.+  Nzokande, Aminone azalaki na moninga moko, nkombo na ye Yehonadabe+ mwana ya Shimea+ ndeko ya Davidi; mpe Yehonadabe azalaki moto moko ya bwanya.  Bongo alobaki na ye: “Mpo na nini yo, mwana ya mokonzi, ozali mawamawa boye ntɔngɔ nyonso? Okoyebisa ngai te?”+ Na yango, Aminone alobaki na ye ete: “Nazali kolinga+ Tamara mingi, leki+ ya ndeko na ngai Abisalome.”  Bongo Yehonadabe alobaki na ye boye: “Lalá na mbeto na yo mpe kosá ete ozali kobɛla.+ Mpe ya solo, tata na yo akoya kotala yo, mpe yo okoloba na ye boye: ‘Nabondeli yo, tiká ndeko na ngai Tamara aya kopesa ngai limpa oyo bapesaka moto ya maladi, mpe asala limpa ya kobɔndisa na miso na ngai mpo namona yango, mpe nalya na lobɔkɔ na ye.’”+  Na yango, Aminone alalaki, akosi kobɛla,+ mpe mokonzi akɔtaki kotala ye. Bongo Aminone alobaki na mokonzi ete: “Nabondeli yo, tiká ndeko na ngai Tamara aya kotumba na miso na ngai bagato mibale oyo ezali lokola motema, mpo nalya na lobɔkɔ na ye limpa oyo bapesaka moto ya maladi.”  Na yango, Davidi atindaki Tamara na ndako yango mpe alobaki: “Nabondeli yo, kende na ndako ya ndeko na yo Aminone mpe tumbelá ye mampa ya kobɔndisa.”  Bongo Tamara akendaki na ndako ya ndeko na ye Aminone,+ wana alalaki na mbeto. Na nsima, azwaki pɔtɔpɔtɔ ya farini, abɛtaki yango mpe asalaki bagato na miso na ye mpe alambaki bagato oyo ezali lokola motema.  Nsukansuka, azwaki kikalungu yango ya libulu mpe asopaki yango liboso na ye, kasi Aminone aboyaki kolya mpe alobaki ete: “Bólongola bato nyonso liboso na ngai!”+ Bongo bato nyonso balongwaki liboso na ye. 10  Sikoyo, Aminone alobaki na Tamara ete: “Memá mampa ya kobɔndisa na shambrɛ ya kati, mpo nalya yango na lobɔkɔ na yo, lokola moto ya maladi.” Bongo Tamara azwaki bagato oyo asalaki lokola motema mpe akɔtaki na yango na shambrɛ ya kati, epai ya ndeko na ye Aminone. 11  Ntango akómaki pene na ye mpo alya, na mbala moko ye akangaki+ ye mpe alobaki na ye ete: “Yaká, ndeko+ na ngai, lalá+ na ngai.” 12  Kasi, ye alobaki na ye ete: “Te, ndeko na ngai! Kosambwisa+ ngai te; mpo basalaka bongo te na Yisraele.+ Kosala likambo ya bozoba mpe ya nsɔni boye te.+ 13  Bongo ngai nakokende wapi na nsɔni oyo? Mpe yo, okokóma lokola zoba moko boye na Yisraele. Nabondeli yo sikoyo, yebisá mokonzi; mpo akopimela yo ngai te.” 14  Kasi andimaki koyoka mongongo na ye te, nde lokola azalaki na makasi koleka ye, asambwisaki+ ye mpe alalaki na ye.+ 15  Bongo Aminone akómaki koyina ye na koyina moko makasi, mpamba te koyina oyo ayinaki ye elekaki bolingo oyo alingaki ye, mpe Aminone alobaki na ye ete: “Tɛlɛmá, kende!” 16  Na yango, ye alobaki na ye ete: “Te, ndeko na ngai; mpo mabe oyo ya kobengana ngai eleki oyo outi kosala ngai!” Kasi ye andimaki koyokela ye te. 17  Bongo abengaki mosaleli na ye oyo azalaki kosunga ye mpe alobaki ete: “Nabondeli yo, benganá moto oyo liboso na ngai, abimá libándá mpe kangá porte nsima na ye.” 18  (Nzokande alataki zambala moko ya nzelanzela;+ mpo bana basi ya mokonzi, bangɔndɔ, bazalaki kolata bakazaka ezangá mabɔkɔ ya ndenge wana.) Na yango, mosaleli na ye amemaki ye libándá mpe akangaki porte nsima na ye. 19  Bongo Tamara atyaki putulu ya mɔtɔ+ na motó na ye mpe apasolaki zambala ya nzelanzela oyo alataki; atyaki mabɔkɔ na motó+ mpe akendaki, azali koganga nzelanzela. 20  Na yango, ndeko na ye Abisalome+ alobaki na ye ete: “Ndeko na yo Aminone+ nde azalaki elongo na yo? Sikoyo, ndeko na ngai, fandá nyɛɛ. Azali ndeko na yo.+ Kotya motema na yo na likambo oyo te.” Mpe Tamara akómaki kofanda na ndako ya ndeko na ye Abisalome, kasi azalaki komonana na bato te. 21  Bongo Mokonzi Davidi ayokaki makambo yango nyonso+ mpe asilikaki makasi.+ 22  Mpe Abisalome alobaki na Aminone likambo moko te, ezala mabe to malamu; mpamba te Abisalome ayinaki+ Aminone mpo asambwisaki ndeko na ye Tamara. 23  Bongo esalemaki boye: nsima ya mbula mibale mobimba, Abisalome azwaki bato bákata nsuki ya bampate na ye+ na Baala-hazore, oyo ezali pene na Efraime;+ mpe Abisalome abengisaki bana nyonso ya mokonzi.+ 24  Na yango, Abisalome akɔtaki epai ya mokonzi mpe alobaki ete: “Talá, mosaleli na yo azwi bato oyo bazali kokata nsuki ya bampate na ye! Nabondeli yo, tiká mokonzi akende na basaleli na ye, elongo na mosaleli na yo.” 25  Kasi mokonzi alobaki na Abisalome boye: “Te, mwana na ngai! Nabondeli yo, biso nyonso tókende te noki tókómela yo kilo.” Atako azalaki se kobondela+ ye, ye andimaki kokende te, kasi apambolaki+ ye. 26  Nsukansuka, Abisalome alobaki na ye ete: “Soki yo te, nabondeli yo, tiká ndeko na ngai Aminone akende elongo na biso.”+ Bongo mokonzi alobaki na ye ete: “Mpo na nini akende elongo na yo?” 27  Mpe Abisalome azalaki se kobondela+ ye, kino mokonzi atindaki Aminone ná bana nyonso ya mokonzi elongo na ye. 28  Bongo Abisalome apesaki basaleli na ye mitindo ete: “Nabondeli bino bótala: soki kaka motema ya Aminone ekómi esengoesengo mpo na vinyo,+ mpe soki nayebisi bino mpenza ete: ‘Bóboma Aminone!’ bobomi ye. Bóbanga te.+ Ngai moko nde moto napesi bino mitindo te? Bózala na makasi mpe bómonisa ete bozali bilombe.” 29  Mpe basaleli ya Abisalome basalaki Aminone kaka ndenge Abisalome apesaki mitindo;+ bongo bana mosusu nyonso ya mokonzi batɛlɛmaki mpe moto na moto amataki na mpunda na ye mpe akimaki. 30  Mpe esalemaki boye: ntango bazalaki naino na nzela, nsango ekómelaki Davidi ete: “Abisalome abomi bana nyonso ya mokonzi, mpe ata moko kati na bango atikali te.” 31  Na yango, mokonzi atɛlɛmaki mpe apasolaki bilamba na ye,+ alalaki na mabele+ mpe basaleli na ye nyonso batɛlɛmaki pene na ye, bapasoli bilamba na bango.+ 32  Nzokande Yehonadabe+ mwana ya Shimea+ ndeko ya Davidi ayanolaki mpe alobaki boye: “Nkolo na ngai akanisa te ete bilenge mibali wana nyonso, bana ya mokonzi, babomami, mpo kaka Aminone ye moko nde akufi;+ mpamba te Abisalome apesaki etinda básala bongo, mpo akaná+ likambo wana banda mokolo oyo Aminone asambwisaki+ ndeko na ye Tamara.+ 33  Sikoyo, nkolo na ngai mokonzi atya motema na liloba wana te ete: ‘Bana nyonso ya mokonzi bakufi’; kasi ezali kaka Aminone ye moko nde akufi.” 34  Na ntango yango, Abisalome akimaki.+ Na nsima, elenge mobali oyo azalaki sinzili+ atombolaki miso na ye, amonaki mpe talá! Bato ebele bazali koya na nzela oyo ezali na nsima na ye, na mopanzi ya ngomba. 35  Na yango, Yehonadabe+ alobaki na mokonzi boye: “Talá! Bana ya mokonzi bango wana bakɔti. Esalemi kaka ndenge mosaleli na yo alobaki.”+ 36  Mpe esalemaki boye: ntango kaka asilisaki koloba, talá! bana ya mokonzi bakɔti, mpe babandaki kotombola mingongo na bango mpe kolela; ata mokonzi ná basaleli na ye nyonso balelaki kolela moko monene mpenza. 37  Nde Abisalome akimaki akei epai ya Talamai+ mwana ya Amihude mokonzi ya Geshure.+ Bongo Davidi azalaki kolela+ mwana na ye mikolo nyonso. 38  Kasi Abisalome akimaki, asimbi nzela akei na Geshure;+ mpe aumelaki kuna mbula misato. 39  Nsukansuka, molimo ya mokonzi Davidi eyokaki mposa makasi ya kokende epai ya Abisalome; mpamba te abɔndisamaki na likambo ya Aminone, mpo asilaki kokufa.

Maloba na nse