Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

1 Samwele 25:1-44

25  Na nsima, Samwele+ akufaki; bongo Yisraele mobimba bayanganaki esika moko, balelaki+ ye mpe bakundaki ye pene na ndako na ye na Rama.+ Na nsima, Davidi atɛlɛmaki mpe akitaki na esobe ya Parane.+  Nzokande, ezalaki na mobali moko na Maone,+ mpe mosala oyo azalaki kosala ezalaki na Karamele.+ Mpe mobali yango azalaki moto monene mpenza, mpe azalaki na bampate nkóto misato (3 000) mpe bantaba nkóto moko (1 000); mpe azalaki kokata+ nsuki ya bampate na ye na Karamele.  Nkombo ya mobali yango Nabale,+ mpe nkombo ya mwasi na ye Abigaile.+ Mpe mwasi yango azalaki na bokɛngi+ mpenza mpe azalaki kitoko mingi, kasi mobali na ye azalaki makambo makasimakasi mpe bizaleli mabe;+ azalaki Mokalebe.+  Bongo Davidi ayokaki na esobe ete Nabale azali kokata+ nsuki ya bampate na ye.  Na yango, Davidi atindaki bilenge mibali zomi mpe Davidi alobaki na bilenge mibali yango boye: “Bómata na Karamele, mpe bókóma epai ya Nabale mpe bótuna ye na nkombo na ngai soki azali malamu.+  Mpe talá oyo bokoloba na ndeko na ngai: ‘Kimya ezala na yo,+ kimya ezala mpe na ndako na yo, kimya ezala na biloko nyonso oyo ozali na yango.  Sikoyo, nayoki ete ozali kokata bampate na yo nsuki. Nzokande, babateli ya mpate na yo bazalaki elongo na biso.+ Totungisaki bango te,+ mpe eloko na bango ata moko ebungaki te, mikolo nyonso oyo balekisaki na Karamele.  Tuná bilenge na yo moko ya mibali mpe bakoyebisa yo, mpo bilenge na ngai ya mibali bándimama na miso na yo, mpamba te toyei na mokolo moko malamu. Nabondeli yo, pesá basaleli na yo ná mwana na yo Davidi nyonso oyo lobɔkɔ na yo ekozwa.’”+  Na yango, bilenge mibali ya Davidi bayaki mpe balobaki na Nabale maloba nyonso wana, na nkombo ya Davidi, mpe bazelaki. 10  Bongo Nabale ayanolaki basaleli ya Davidi mpe alobaki boye: “Davidi nde nani,+ mpe mwana ya Yese nde nani? Mikolo oyo basaleli oyo bazali kokima moto na moto nkolo na ye bakómi ebele.+ 11  Bongo nazwa limpa+ na ngai ná mai na ngai mpe mosuni ya nyama na ngai oyo nabomi, oyo nakati mpo na bakati-nsuki ya bampate na ngai, mpe napesa yango bato oyo nayebi ata esika bauti te?”+ 12  Na yango, bilenge mibali ya Davidi babalukaki, basimbi nzela bazongi, mpe bayaki koyebisa ye maloba wana nyonso. 13  Na mbala moko, Davidi alobaki na bato na ye boye: “Moto na moto akanga mopanga na ye na loketo!”+ Na yango, bakangaki moto na moto mopanga na ye na loketo, Davidi mpe akangaki mopanga na ye na loketo; mpe babandaki komata mpe kolanda Davidi na nsima, mibali soki nkama minei (400), nzokande mibali nkama mibale (200) batikalaki pene na bisaka.+ 14  Na ntango yango, moko ya bilenge mibali ayebisaki Abigaile mwasi ya Nabale ete: “Talá! Davidi atindaki bamemi-nsango longwa na esobe mpo na kotombela nkolo na biso kimya, kasi ye apameli+ bango makasi. 15  Nzokande mibali yango basalelaki biso malamu mpenza, mpe batungisaki biso te, mpe tobungisaki ata eloko moko te mikolo nyonso oyo totambolaki epai na epai elongo na bango, ntango tozalaki na esobe.+ 16  Bazalaki lokola efelo+ zingazinga na biso, ezala na butu, ezala na moi, mikolo nyonso oyo tozalaki elongo na bango, ntango tozalaki kokɛngɛla etonga. 17  Bongo sikoyo, yebá mpe talá oyo okosala, mpo bakani+ komemela nkolo na biso ná ndako na ye mobimba likama, mpo azali moto moko mpamba mpenza,+ moto akoki kosolola na ye te.” 18  Na mbala moko, Abigaile+ asalaki nokinoki mpe azwaki mampa nkama mibale (200), mpe bilokó mibale ya minene ya vinyo,+ mpe bampate mitano oyo babongisi,+ mpe sea mitano ya mbuma oyo batumbi,+ mpe bagato nkama moko (100) ya mbuma ya vinyo,+ mpe bagato nkama mibale ya figi+ oyo bafinafiná mpe atyaki yango likoló ya bampunda. 19  Na nsima, alobaki na bilenge na ye ya mibali ete: “Bóleka liboso na ngai.+ Talá! Nazali koya nsima na bino.” Kasi ayebisaki mobali na ye Nabale eloko moko te. 20  Mpe esalemaki boye: azalaki likoló ya mpunda+ ntango azalaki kokita ngomba na kobombana, mpe talá, Davidi ná bato na ye bazalaki kokita mpo na kokutana na ye. Bongo akutanaki na bango. 21  Nzokande, Davidi alobaki boye: “Nabatelaki biloko nyonso ya moto oyo na esobe kaka mpamba, mpe eloko na ye ata moko ebungaki te,+ kasi ye azongiseli ngai mabe mpo na malamu.+ 22  Boye tiká Nzambe asala banguna ya Davidi bongo mpe abakisa yango+ soki kati na bato na ye nyonso natiki tii na ntɔngɔ+ moto ata moko oyo asubaka na efelo.”+ 23  Ntango Abigaile amonaki Davidi, na mbala moko, asalaki nokinoki mpe akitaki na mpunda mpe akweaki elongi na nse liboso ya Davidi mpe agumbamaki+ na mabele. 24  Akweaki na makolo+ na ye mpe alobaki boye: “Ee nkolo na ngai, tiká libunga+ ezala na motó na ngai; mpe nabondeli yo, tiká moombo na yo aloba na matoi na yo,+ mpe yoká maloba ya moombo na yo. 25  Nabondeli yo, nkolo na ngai atya makambo ya Nabale na motema te, moto mpamba+ oyo, mpo akokani na nkombo na ye. Nkombo na ye Nabale, mpe azali na bozoba.+ Nde ngai, moombo na yo, namonaki te bilenge mibali ya nkolo na ngai oyo yo otindaki. 26  Bongo sikoyo, nkolo na ngai, lokola Yehova azali solo na bomoi+ mpe lokola molimo na yo ezali solo na bomoi,+ Yehova apekisi+ yo omema ngambo ya makila+ mpe otika lobɔkɔ na yo moko ebikisa yo.+ Bongo sikoyo, tiká banguna na yo mpe baoyo bazali koluka kosala nkolo na ngai mabe bákóma lokola Nabale.+ 27  Mpe sikoyo, likabo oyo ya lipamboli,+ oyo mosaleli na yo amemeli nkolo na ngai, epesama na bilenge mibali oyo bazali kolanda lokolo+ ya nkolo na ngai. 28  Nabondeli yo, limbisá mabe ya mosaleli+ na yo, mpo Yehova akozanga te kosalela nkolo na ngai ndako oyo ekoumela,+ mpamba te nkolo na ngai azali kobunda bitumba ya Yehova;+ nde mabe ekozwama epai na yo te, mikolo nyonso ya bomoi na yo.+ 29  Soki moto atɛlɛmi mpo na kolanda yo mpe koluka molimo na yo, molimo ya nkolo na ngai ekozipama mpe ekobombama na kati ya saki ya bomoi+ epai ya Yehova Nzambe na yo;+ kasi akobwaka molimo ya banguna na yo lokola libanga na bilingongo.+ 30  Mpe esengeli kosalema boye: Lokola Yehova akosalela nkolo na ngai malamu oyo alobaki mpo na yo, na kolanda nyonso oyo alobaki, akotya yo mpenza mokambi ya Yisraele.+ 31  Mpe likambo oyo esala te ete otengatenga to motema ya nkolo na ngai ebɛta libaku na kosopáká makila kozanga ntina+ mpe na kotikáká lobɔkɔ ya nkolo na ngai ebikisa ye.+ Mpe Yehova akosalela mpenza nkolo na ngai bolamu, mpe osengeli kokanisa+ moombo na yo.” 32  Na yango, Davidi alobaki na Abigaile boye: “Yehova Nzambe ya Yisraele+ apambwama, ye oyo atindi yo okutana na ngai na mokolo ya lelo! 33  Mpe tiká ete mayele+ na yo epambwama, mpe yo moko opambwama, yo moto opekisi ngai lelo ete namema ngambo ya makila+ mpe natika lobɔkɔ na ngai moko ebikisa ngai.+ 34  Mpe lisusu, lokola Yehova, Nzambe ya Yisraele, azali na bomoi, ye oyo apekisi ngai nasala yo mabe,+ soki oyaka kokutana na ngai nokinoki te,+ ya solo, moto ata moko te oyo asubaka na efelo alingaki kotikala epai ya Nabale tii kotana ya ntɔngɔ.”+ 35  Bongo, Davidi andimaki kozwa na lobɔkɔ na ye biloko amemelaki ye, mpe Davidi alobaki na ye boye: “Kende na kimya+ na ndako na yo. Talá, nayoki mongongo na yo mpe napesi yo lokumu.”+ 36  Na nsima, Abigaile akɔtaki epai ya Nabale, mpe talá, azalaki kosala fɛti moko na ndako na ye lokola fɛti ya mokonzi;+ mpe motema ya Nabale eyokaki esengo na kati na ye, mpe alangwaki mpenza kolangwa;+ mpe Abigaile ayebisaki ye eloko moko te, ya moke to ya monene, tii ntɔngɔ etanaki. 37  Mpe esalemaki boye: na ntɔngɔ, ntango molangwa ya vinyo esilaki Nabale, mwasi na ye ayebisaki ye makambo yango. Bongo motema+ na ye ekatanaki, mpe akómaki lokola libanga. 38  Nsima na yango, mikolo soki zomi elekaki mpe Yehova abɛtaki+ Nabale, mpe akufaki. 39  Mpe Davidi ayaki koyoka ete Nabale akufi, bongo alobaki ete: “Yehova apambwama, ye oyo akati likambo+ na ngai mpe alongoli ngai na nsɔni+ oyo lobɔkɔ ya Nabale eyokisaki ngai mpe apekisi mosaleli na ye asala mabe,+ mpe mabe ya Nabale, Yehova azongisi yango na motó na ye moko!”+ Mpe Davidi atindaki bato báyebisa Abigaile ete alingi kokamata ye azala mwasi na ye.+ 40  Na yango, basaleli ya Davidi bakómaki epai ya Abigaile, na Karamele, mpe balobaki na ye boye: “Davidi ye moko atindi biso epai na yo mpo na kozwa yo, ozala mwasi na ye.” 41  Na mbala moko, atɛlɛmaki mpe agumbamaki elongi na nse+ mpe alobaki ete: “Moombo na yo ye oyo, lokola mosaleli na yo, mpo na kosukola makolo+ ya basaleli ya nkolo na ngai.”+ 42  Bongo Abigaile+ asalaki nokinoki, atɛlɛmi mpe amati+ likoló ya mpunda, mpe basaleli na ye mitano ya basi bazalaki kotambola na nsima na ye; mpe akendaki elongo na bamemi-nsango ya Davidi mpe na nsima akómaki mwasi na ye. 43  Davidi azwaki mpe Ahinoame+ na Yizireele;+ mpe basi yango bakómaki basi na ye, bango nyonso mibale.+ 44  Nzokande Saulo apesaki Mikale,+ mwana na ye, mwasi ya Davidi, epai ya Palati+ mwana ya Laishe, oyo azalaki moto ya Galime.+

Maloba na nse