Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Samwele 20:1-42

20  Bongo Davidi alongwaki+ na Nayote na Rama akimi. Nzokande, ayaki mpe alobaki liboso ya Yonatane boye: “Nasali nini?+ Libunga na ngai nini, mpe lisumu nini nasali liboso ya tata na yo, mpo azali koluka molimo na ngai?”  Na yango, Yonatane alobaki na ye ete: “Ekoki kokanisama ata moke te!+ Okokufa te. Talá! Tata na ngai akosala likambo moko te ya monene to ya moke, kozanga koyebisa ngai yango na litoi;+ mpe mpo na nini tata na ngai akobombela ngai likambo yango?+ Esalemaka te.”  Kasi Davidi alapaki mpe ndai+ mpe alobaki boye: “Ya solo, tata na yo ayebi ete nandimami na miso na yo,+ yango wana akoloba boye: ‘Yonatane ayeba likambo oyo te, noki ayoka mpasi.’ Kasi, ya solo, lokola Yehova azali solo na bomoi+ mpe lokola molimo na yo ezali solo na bomoi,+ litambe kaka moko nde ekaboli ngai na liwa!”+  Mpe Yonatane alobaki lisusu na Davidi boye: “Eloko nyonso oyo molimo na yo ekoloba, nakosalela yo yango.”  Na yango Davidi alobaki na Yonatane ete: “Talá! Lobi ezali sanza ya sika,+ mpe ngai, nasengeli mpenza kofanda elongo na mokonzi mpo na kolya; kasi tiká ngai nakende, mpe namibomba+ na esobe tii na mpokwa ya mokolo ya misato.  Soki tata na yo amoni ete nazali te, okoloba ete: ‘Davidi abondelaki ngai makasi napesa ye nzela akende mbangu na Beteleme,+ engumba na ye, mpamba te mbeka ya mbula na mbula ezali kuna, mpo na libota mobimba.’+  Soki alobi ete: ‘Malamu!’ yango elimboli kimya mpo na mosaleli na yo. Kasi soki asiliki mpenza, yebá ete akani eloko ya mabe.+  Mpe osengeli komonisela mosaleli+ na yo motema boboto, mpo okɔtisi mosaleli na yo na kondimana+ liboso ya Yehova. Kasi soki libunga ezali kati na ngai,+ yo moko bomá ngai, mpamba te mpo na nini omema ngai epai ya tata na yo?”  Na yango, Yonatane alobaki boye: “Ekoki kokanisama ata moke te mpo na yo! Kasi soki kaka nayebi ete tata na ngai akani ete mabe eyela yo, nakoyebisa yo yango te?”+ 10  Bongo Davidi alobaki na Yonatane ete: “Nani akoyebisa ngai soki tata na yo apesi yo eyano ya mabe?” 11  Bongo Yonatane alobaki na Davidi boye: “Yaká naino tókende na esobe.” Bongo bango mibale bakendaki na esobe. 12  Mpe Yonatane alobaki lisusu na Davidi boye: “Yehova Nzambe ya Yisraele+ azala motatoli+ ete nakomeka tata na ngai lobi, na bangonga oyo, to na mokolo ya misato, mpe soki azali na makanisi malamu mpo na Davidi, nakotindela yo nde moto te mpo ayebisa yo yango na litoi? 13  Tiká Yehova asala Yonatane bongo mpe abakisa yango,+ soki ekómi ete tata na ngai amoni malamu kosalela yo mabe nde ngai nayebisi yo yango na litoi te mpe natiki te ete okende, mpe ya solo, okei na kimya te. Mpe tiká Yehova azala na yo,+ ndenge azalaki na tata na ngai.+ 14  Mpe yo, soki nazali naino na bomoi,+ ya solo, okomonisela ngai nde motema boboto ya Yehova te ete nakufa te?+ 15  Mpe okolongola te motema boboto na yo epai ya ndako na ngai mpo na ntango oyo etyami ndelo te.+ Ata mpe ntango Yehova akolongola banguna ya Davidi, moto nyonso oyo azali na mabele, 16  nkombo ya Yonatane ekolongolama te na ndako ya Davidi.+ Mpe Yehova akosɛnga yango na lobɔkɔ ya banguna ya Davidi.” 17  Na yango, Yonatane alapelaki lisusu Davidi ndai, mpo na bolingo oyo alingaki ye; mpo azalaki kolinga ye ndenge azalaki kolinga molimo na ye moko.+ 18  Mpe Yonatane alobaki na ye lisusu boye: “Lobi ezali sanza ya sika,+ mpe bakomona ete ozali te, mpamba te kiti na yo ekotikala mpamba. 19  Ya solo, na mokolo ya misato nde bakomona mpenza ete ozali te; yaká na esika obombanaki+ na mokolo ya mosala, mpe fandá pene na libanga oyo. 20  Mpe ngai nakobwaka makula misato na ngámbo moko ya libanga yango, mpo na kotinda yango esika nalingi, na eloko moko boye. 21  Mpe talá! Nakotinda mosaleli mpe nakoloba: ‘Kende koluka makula yango.’ Soki nalobi mpenza na mosaleli boye: ‘Talá! Makula yango ezali na ngámbo na yo oyo, zwá yango,’ yo yaká, mpo elakisi ete ozali na kimya mpe likambo ezali te, lokola Yehova azali solo na bomoi.+ 22  Kasi soki nalobi na elenge mobali yango ete: ‘Talá! Makula yango ezali mosika liboso na yo,’ yo kende, mpo Yehova atiki yo okende. 23  Nde mpo na liloba oyo tolobaki,+ ngai ná yo, ɛɛ, tiká Yehova azala kati na ngai ná yo mpo na ntango oyo etyami ndelo te.”+ 24  Bongo Davidi abombanaki na esobe.+ Mpe sanza ya sika eyaki, mpe mokonzi afandaki mpo na kolya.+ 25  Bongo mokonzi afandaki na kiti na ye, lokola na momeseno, na kiti oyo ezali pene ya efelo; Yonatane azalaki liboso na ye, mpe Abinere+ afandaki na mopanzi ya Saulo, kasi esika ya Davidi etikalaki mpamba. 26  Mpe Saulo alobaki ata eloko moko te na mokolo yango, mpo azalaki koloba na motema na ye ete: “Boye likambo moko ekómeli ye mpe azali pɛto te,+ mpo apɛtolami te.” 27  Mpe esalemaki boye: mokolo oyo eyaki nsima ya sanza ya sika, na mokolo ya mibale, esika ya Davidi etikalaki kaka mpamba. Na yango, Saulo alobaki na mwana na ye Yonatane ete: “Mpo na nini mwana ya Yese+ ayei kolya te, ezala lobi, to lelo?” 28  Bongo Yonatane ayanolaki Saulo boye: “Davidi abondelaki ngai makasi napesa ye nzela akende na Beteleme.+ 29  Mpe alobaki boye: ‘Nabondeli yo, tiká nakende, mpamba te libota na biso esengeli kopesa mbeka na engumba mpe ndeko na ngai mpenza nde apesaki ngai mitindo. Bongo sikoyo, soki nandimami na miso na yo, tiká nakende na mayele mpo namona bandeko na ngai.’ Yango wana ayei te na mesa ya mokonzi.” 30  Bongo nkanda+ ya Saulo engalelaki Yonatane mpe alobaki na ye boye: “Yo, mwana ya mwasi ya mosala oyo azali motomboki,+ ngai nayebi te ete oponi mwana ya Yese mpo na nsɔni na yo moko mpe nsɔni ya bolumbu ya mama na yo?+ 31  Mpo mikolo nyonso oyo mwana ya Yese akozala na bomoi na mabele, yo ná bokonzi na yo bokoumela te.+ Sikoyo, tindá bákende kozwela ngai ye, mpo asengeli kokufa.”+ 32  Nde Yonatane ayanolaki tata na ye Saulo mpe alobaki na ye boye: “Mpo na nini abomama?+ Asali nini?”+ 33  Na yango, Saulo abwakelaki ye likɔnga mpo na kotɔbɔla ye;+ mpe Yonatane ayaki koyeba ete tata na ye akanaki koboma Davidi.+ 34  Na mbala moko, Yonatane alongwaki na mesa na nkanda makasi,+ mpe alyaki limpa te na mokolo ya mibale nsima ya sanza ya sika, mpo ayokaki mpasi na motema mpo na Davidi,+ mpamba te tata na ye moko ayokisaki ye nsɔni.+ 35  Mpe esalemaki boye: na ntɔngɔ, Yonatane asimbaki nzela akei na esobe, na esika oyo ayokanaki na Davidi,+ mpe elenge mosaleli moko azalaki elongo na ye. 36  Mpe alobaki na mosaleli na ye boye: “Nabondeli yo, potá mbangu mpe luká makula oyo nazali kobwaka.”+ Mosaleli yango apotaki mbangu, mpe ye abwakaki likula na ndenge ete eleka ye. 37  Ntango mosaleli yango akómaki na esika likula oyo Yonatane abwakaki ezali, Yonatane abandaki kobelela na nsima ya mosaleli yango mpe alobaki boye: “Likula yango ezali nde mosika liboso na yo te?”+ 38  Mpe Yonatane abelelaki lisusu mosaleli yango na nsima ete: “Nokinoki! Salá mbangu! Kotɛlɛma te!” Bongo mosaleli ya Yonatane akendaki kozwa makula yango mpe na nsima, ayaki epai ya nkolo na ye. 39  Nzokande mosaleli yango ayebaki ata eloko te; kaka Yonatane ná Davidi, bango moko, nde bayebaki likambo yango. 40  Nsima na yango, Yonatane apesaki mosaleli na ye bibundeli na ye mpe alobaki na ye boye: “Kende, memá yango na engumba.” 41  Mosaleli yango akendaki. Bongo Davidi atɛlɛmaki, abimi longwa na esika moko oyo ezalaki penepene wana, na sudi. Na nsima, akweaki elongi na nse+ mpe agumbamaki mbala misato; mpe babandaki kopesana mapwɛpwɛ+ mpe kolelana, tii Davidi alelaki mingi koleka.+ 42  Mpe Yonatane alobaki lisusu na Davidi boye: “Kende na kimya,+ mpo tolapaki ndai,+ biso mibale, na nkombo ya Yehova ete: ‘Yehova ye moko azala kati na ngai ná yo mpe kati na bana na ngai mpe bana na yo, mpo na ntango oyo etyami ndelo te.’”+ Na yango, Davidi atɛlɛmaki mpe asimbaki nzela akei, mpe Yonatane akɔtaki na engumba.

Maloba na nse