Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Samwele 14:1-52

14  Mpe esalemaki boye: mokolo moko, Yonatane,+ mwana ya Saulo alobaki na mosaleli na ye oyo azalaki komemela ye bibundeli ete: “Yaká tókatisa epai ya mwa etuluku ya basoda ya Bafilistia oyo bazalaka liboso, oyo bazali kuna na ngámbo.” Kasi ayebisaki tata na ye likambo yango te.+  Mpe Saulo azalaki kofanda na ndelo ya Gibea,+ na nse ya nzete ya grenade oyo ezali na Migrone; mpe bato oyo bazalaki na ye bazalaki mibali soki nkama motoba (600).+  (Mpe Ahiya mwana ya Ahitube,+ ndeko ya Ikabode+ mwana ya Finehase,+ mwana ya Eli,+ nganga-nzambe ya Yehova na Shilo,+ amemaki efode.)+ Mpe bato bayebaki te ete Yonatane akei.  Nzokande, na katikati ya bisika ya koleka oyo Yonatane azalaki koluka kokatisa mpe kokende kobunda na mwa etuluku ya basoda ya Bafilistia oyo bazalaka liboso,+ libanga moko lokola lino ezalaki na ngámbo oyo, mpe libanga mosusu lokola lino ezalaki na ngámbo oyo kuna; mpe nkombo ya moko na yango Bozeze mpe nkombo ya mosusu Sene.  Moko ya mino yango ezalaki likonzí na nɔrdi, etalani na Mikemashe,+ mpe mosusu ezalaki na sudi, etalani na Geba.+  Bongo Yonatane alobaki na mosaleli yango, momemi-bibundeli na ye ete: “Yaká tókatisa epai ya mwa etuluku ya basoda oyo bazalaka liboso, bisutu+ wana. Mbala mosusu Yehova akokɔtela biso, mpamba te eloko moko te ekoki kopekisa Yehova kobikisa, ezala na bato mingi to na bato moke.”+  Na yango momemi-bibundeli na ye alobaki na ye boye: “Salá nyonso oyo ezali na motema na yo. Kende epai nyonso olingi. Talá, ngai nazali na yo na nyonso oyo motema na yo elingi.”+  Bongo Yonatane alobaki boye: “Talá, tozali kokatisa epai ya bato yango, mpe tómilakisa na bango.  Soki balobi na biso boye: ‘Bótɛlɛma mpe bóningana te tii tokokutana na bino!’ tokotɛlɛma esika tozali, mpe tokomata te epai bazali. 10  Kasi soki balobi boye: ‘Bómata awa tóbunda!’ tokomata, mpamba te Yehova akopesa bango mpenza na lobɔkɔ na biso, mpe yango nde elembo na biso.”+ 11  Na yango, bango mibale bamilakisaki na mwa etuluku ya basoda ya Bafilistia oyo bazalaka liboso. Mpe Bafilistia balobaki ete: “Talá Baebre bazali kobima na mabulu esika bamibombaki.”+ 12  Bongo mibali ya mwa etuluku yango ya basoda oyo bazalaka liboso bayanolaki Yonatane mpe momemi-bibundeli na ye mpe balobaki boye: “Bómata awa, mpe bokomona!”+ Na mbala moko, Yonatane alobaki na momemi-bibundeli na ye ete: “Matá, landá ngai, mpamba te Yehova akopesa bango mpenza na lobɔkɔ ya Yisraele.”+ 13  Mpe Yonatane azalaki se komata na mabɔkɔ ná makolo na ye,+ mpe momemi-bibundeli na ye azalaki na nsima na ye; mpe babandaki kokwea liboso ya Yonatane,+ bongo momemi-bibundeli na ye azalaki koboma bango na nsima na ye.+ 14  Mpe koboma oyo Yonatane mpe momemi-bibundeli na ye babomaki liboso, babomaki mibali soki ntuku mibale (20) na etando ya ektare moko kabolá na minei.* 15  Bongo kolɛnga+ ekɔtaki na kaa yango, na esobe, mpe kati na bato nyonso ya mwa etuluku ya basoda oyo bazalaka liboso; mpe limpinga ya bapunzi+ yango mpe elɛngaki, mpe mabele ebandaki koningana,+ mpe yango ekómaki kolɛnga moko oyo euti na Nzambe.+ 16  Bongo basinzili ya Saulo na Gibea+ ya Benyamina bamonaki yango, mpe talá! yikiyiki ekómaki epai na epai.+ 17  Mpe Saulo alobaki na bato oyo bazalaki na ye ete: “Nabondeli bino, bótánga bato, mpe bótala nani kati na biso abimi.” Ntango batángaki bato, talá, Yonatane ná momemi-bibundeli na ye bazalaki te. 18  Sikoyo, Saulo alobaki na Ahiya+ boye: “Yaká na sanduku ya Nzambe ya solo penepene awa!”+ (Mpamba te na mokolo yango, sanduku ya Nzambe ya solo ezalaki elongo na bana ya Yisraele.)+ 19  Mpe esalemaki boye: ntango Saulo azalaki koloba na nganga-nzambe,+ yikiyiki oyo ezalaki na kaa ya Bafilistia ezalaki se kokoba, ezalaki koya makasi koleka. Bongo Saulo alobaki na nganga-nzambe ete: “Tiká.” 20  Na yango, Saulo ná bato nyonso oyo bazalaki elongo na ye babengamaki.+ Bongo bayaki kino na esika ya etumba, mpe talá, mopanga ya moto na moto ebalukelaki moninga na ye;+ mobulungano ezalaki monene mpenza. 21  Mpe Baebre oyo kino ntango wana bazalaki bato ya Bafilistia+ mpe oyo bamataki elongo na bango na kaa, epai na epai, ata bango mpe bakómaki na ngámbo ya Yisraele oyo bazalaki ná Saulo mpe Yonatane. 22  Lisusu, mibali nyonso ya Yisraele oyo babombanaki+ na etúká ya ngombangomba ya Efraime bayokaki ete Bafilistia bakimi, bango mpe batingamaki na bango makasi mpe balandaki bango na etumba. 23  Bongo na mokolo yango, Yehova abikisaki+ Yisraele, mpe etumba ekómaki na Bete-avene+ mpe koleka. 24  Mibali ya Yisraele bazalaki na nkaka makasi na mokolo yango, kasi atako bongo, Saulo alapisaki bato ndai,+ alobi: “Moto oyo akolya limpa liboso mpokwa ekóma mpe liboso nazongisela banguna na ngai mabe,+ moto wana alakelama mabe!” Mpe ata moto moko te kati na bato amekaki limpa.+ 25  Mpe bato nyonso ya mokili yango bakɔtaki na zamba, ezalaki na ntango mafuta ya nzoi+ ezalaki na mabele, etandamitandami likoló na yango. 26  Ntango bato bakɔtaki na zamba, talá, mafuta ya nzoi+ ezalaki kotanga, kasi moto moko te atyaki lobɔkɔ na ye na monɔkɔ, mpamba te bato bazalaki kobanga ndai wana.+ 27  Nzokande Yonatane ayokaki te ntango tata na ye alapisaki bato ndai;+ bongo asembolaki nsɔngɛ ya lingenda oyo ezalaki na lobɔkɔ na ye mpe akɔtisaki yango na kati ya ndako ya nzoi mpe azongisaki lobɔkɔ na ye na monɔkɔ, bongo miso na ye ekómaki kongɛnga.+ 28  Na yango, moto moko kati na bato ayanolaki mpe alobaki boye: “Tata na yo alapisaki bato ndai monene, alobi: ‘Moto oyo akolya limpa lelo alakelama mabe!’”+ (Bongo bato bakómaki kolɛmba.)+ 29  Kasi Yonatane alobaki ete: “Tata na ngai amemeli mokili mpasi.+ Nabondeli bino, bótala ndenge miso na ngai engɛngi kaka mpo nameki mwa ndambo ya mafuta ya nzoi oyo.+ 30  Bongo soki bato bályaka+ biloko oyo bapunzaki epai ya banguna na bango na mokolo ya lelo elingaki kozala ndenge nini?+ Mpo sikoyo, koboma oyo tobomi Bafilistia ezali monene te.”+ 31  Mpe na mokolo yango, bazalaki kobomaboma Bafilistia banda na Mikemashe+ tii na Aiyalone,+ mpe bato balɛmbaki makasi.+ 32  Mpe bato babandaki komibwaka na lokoso na biloko oyo bapunzaki+ mpe babandaki kozwa bampate, bangɔmbɛ, bana-ngɔmbɛ mpe koboma yango na mabele, mpe bato balyaki yango ná makila.+ 33  Bongo bayebisaki Saulo ete: “Talá! Bato bazali kosalela Yehova lisumu na ndenge bazali kolya biloko ná makila.”+ Na yango ye alobaki boye: “Bosali na bosembo te. Bóbalusa naino libanga moko ya monene awa epai na ngai.” 34  Nsima na yango, Saulo alobaki ete: “Bópanzana kati na bato, mpe bóyebisa bango boye: ‘Moto na moto ayela ngai ngɔmbɛ na ye, mpate na ye, mpe bosengeli koboma yango na esika oyo mpe kolya yango, kasi bólya yango ná makila+ te noki bósalela Yehova lisumu.’” Na yango, na butu wana, bato nyonso bamemaki, moto na moto, ngɔmbɛ na ye oyo ezalaki na lobɔkɔ na ye mpe babomaki yango wana. 35  Mpe Saulo atongaki etumbelo+ moko mpo na Yehova. Wana nde etumbelo ya liboso oyo atongelaki Yehova.+ 36  Na nsima, Saulo alobaki boye: “Tókita, tólanda Bafilistia butubutu mpe tópunza bango tii ntɔngɔ ekotana,+ mpe tótika ata moto moko te kati na bango.”+ Na yango, balobaki ete: “Nyonso oyo emonani malamu na miso na yo, salá.” Mpe nganga-nzambe alobaki ete: “Tópusana awa epai ya Nzambe ya solo.”+ 37  Mpe Saulo abandaki kotuna Nzambe boye: “Nakita kolanda Bafilistia?+ Okopesa bango na lobɔkɔ ya Yisraele?”+ Kasi apesaki ye eyano te na mokolo wana.+ 38  Na yango, Saulo alobaki ete: “Bópusana awa,+ bino nyonso bato minene ya ekólo,+ mpe bótala malamu mpe bómona ndenge nini lisumu oyo esalemi lelo oyo. 39  Mpamba te, se ndenge Yehova, oyo azali Mobikisi ya Yisraele, azali solo na bomoi, ata soki euti na mwana na ngai Yonatane, akokufa solo.”+ Kasi moto moko te kati na bato nyonso apesaki ye eyano. 40  Bongo alobaki lisusu na Yisraele mobimba boye: “Bino bokozala na ngámbo moko, mpe ngai ná mwana na ngai Yonatane, tokozala na ngámbo mosusu.” Na yango, bato balobaki na Saulo ete: “Oyo emonani malamu na miso na yo, salá.”+ 41  Mpe Saulo alobaki na Yehova boye: “Ee Nzambe ya Yisraele, pesá Tumime!”+ Bongo Yonatane ná Saulo bazwamaki, kasi bato bazwamaki na likambo te.+ 42  Sikoyo, Saulo alobaki boye: “Bóbwaka mbɛsɛ+ mpo na koyeba soki ezali ngai to mwana na ngai Yonatane.” Mpe Yonatane azwamaki. 43  Na nsima, Saulo alobaki na Yonatane boye: “Yebisá ngai naino, osali nini?”+ Na yango, Yonatane ayebisaki ye mpe alobaki ete: “Ya solo, namekaki mwa mafuta ya nzoi na nsɔngɛ ya lingenda oyo ezali na lobɔkɔ na ngai.+ Ngai oyo! Tiká nakufa!” 44  Na yango, Saulo alobaki ete: “Tiká Nzambe asala bongo mpe abakisa yango,+ soki okufi te,+ Yonatane.” 45  Kasi bato balobaki na Saulo boye: “Yonatane asengeli nde kokufa, ye moto amemi lobiko monene+ boye na Yisraele? Ekoki kokanisama ata moke te!+ Lokola Yehova azali solo na bomoi,+ ata nsuki+ moko te ya motó na ye ekokwea na mabele; mpo ezali elongo na Nzambe nde ye asalaki mosala na mokolo ya lelo.”+ Na yango, bato basikolaki+ Yonatane, mpe akufaki te. 46  Bongo Saulo atikaki kolanda Bafilistia, mpe Bafilistia bakendaki epai na bango.+ 47  Mpe Saulo azwaki bokonzi na Yisraele+ mpe akendaki kobunda na banguna na ye nyonso epai na epai, abundaki na Moabe,+ bana ya Amone,+ Edome,+ bakonzi ya Soba+ mpe Bafilistia;+ mpe esika nyonso oyo azalaki kobaluka, azalaki kopesa bango bitumbu.+ 48  Mpe azalaki kosala lokola elombe+ mpe abomaki Amaleke+ mpe abikisaki Yisraele na lobɔkɔ ya mopunzi na bango. 49  Mpe bana mibali ya Saulo ezalaki Yonatane,+ Yishivi ná Malaki-shua,+ bongo bankombo ya bana na ye mibale ya basi yango oyo: nkombo ya oyo ya liboso Merabe+ mpe nkombo ya oyo ya leki Mikale.+ 50  Mpe nkombo ya mwasi ya Saulo Ahinoame mwana ya Ahimaaze, mpe nkombo ya mokonzi ya basoda na ye Abinere+ mwana ya Nere, ndeko ya tata ya Saulo. 51  Kishe+ nde tata ya Saulo, mpe Nere,+ tata ya Abinere, azalaki mwana ya Abiele. 52  Mpe etumba ná Bafilistia ezalaki se makasi na mikolo nyonso ya Saulo.+ Mbala nyonso oyo Saulo azalaki komona mobali moko ya nguya to elombe, azalaki kozwa ye azala esika moko na ye.+

Maloba na nse

To, “na etando ya mabele oyo ngɔmbɛ mibale ekokaki kotimola na mokolo moko, kabolá na mibale.”