Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

1 Bakonzi 20:1-43

20  Nde Bene-hadade+ mokonzi ya Siri ayanganisaki mampinga nyonso ya basoda na ye, ná bakonzi ntuku misato na mibale (32) elongo na ye,+ ná bampunda+ ná makalo,+ mpe amataki kozinga+ Samaria+ mpe kobundisa yango.  Bongo atindaki bamemi-nsango+ epai ya Ahaba mokonzi ya Yisraele, na engumba. Mpe alobaki na ye boye: “Talá oyo Bene-hadade alobi:  ‘Palata na yo ná wolo na yo ezali ya ngai, mpe basi na yo ná bana na yo, oyo baleki kitoko, bazali ya ngai.’”+  Na yango, mokonzi ya Yisraele ayanolaki mpe alobaki ete: “Nkolo na ngai mokonzi, ndenge olobi, ngai nazali moto na yo, ná biloko na ngai nyonso.”+  Na nsima, bamemi-nsango yango bazongaki lisusu mpe balobaki boye: “Talá oyo Bene-hadade alobi: ‘Natindelaki yo bato, nalobi: “Okopesa ngai palata na yo ná wolo na yo, basi na yo ná bana na yo.  Kasi lobi, pene na ntango oyo, nakotindela yo basaleli na ngai, mpe bakoluka malamumalamu na ndako na yo mpe na bandako ya basaleli na yo; mpe ekosalema mpenza boye: eloko nyonso ya kitoko+ na miso na yo, bakotya yango na lobɔkɔ na bango, mpe bakoya na yango.”’”  Na yango, mokonzi ya Yisraele abengaki mikóló nyonso ya mboka+ mpe alobaki boye: “Nabondeli bino, bótala mpe bómona ete moto oyo azali kolukela biso mpasi;+ mpo atindeli ngai bato mpo na kozwa basi na ngai ná bana na ngai, ná palata na ngai ná wolo na ngai, mpe naboyelaki ye yango te.”  Bongo mikóló nyonso mpe bato nyonso balobaki na ye boye: “Kotosa te, kondima mpe te.”  Bongo ye alobaki na bamemi-nsango ya Bene-hadade boye: “Bóyebisa nkolo na ngai mokonzi ete: ‘Nyonso oyo otindaki liboso ete mosaleli na yo asala, nakosala; kasi likambo oyo nakoki kosala yango te.’” Na yango, bamemi-nsango bakendaki mpe bamemelaki ye liloba wana. 10  Bongo Bene-hadade atindelaki ye bato mpe alobaki boye: “Tiká banzambe+ básala ngai bongo mpe bábakisa yango+ soki putulu ya Samaria ekokoka mpo na kotondisa mabɔkɔ ya bato nyonso oyo bazali kolanda ngai!”+ 11  Kasi mokonzi ya Yisraele ayanolaki mpe alobaki ete: “Bino, bóloba na ye boye: ‘Moto oyo azali kokanga mokaba+ na loketo amikumisa te lokola moto oyo azali kofungola yango.’”+ 12  Mpe esalemaki boye: ntango kaka ayokaki liloba yango, wana ye ná bakonzi bazalaki komɛla+ na kati ya mwa bandako ya matiti, na mbala moko ayebisaki basaleli na ye ete: “Bómibongisa!” Mpe babandaki komibongisa mpo na kobundisa engumba. 13  Mpe talá! mosakoli moko apusanaki penepene ya Ahaba mokonzi ya Yisraele+ mpe na nsima, alobaki na ye boye: “Talá oyo Yehova alobi:+ ‘Omoni ebele ya bato oyo? Talá, nazali kopesa bango na lobɔkɔ na yo lelo, mpe okoyeba mpenza ete nazali Yehova.’”+ 14  Na nsima, Ahaba alobaki boye: “Na nzela ya nani?” bongo ye alobaki ete: “Talá oyo Yehova alobi: ‘Na nzela ya bilenge mibali ya bankumu ya bitúká oyo eyangelami.’” Nsukansuka alobaki ete: “Nani akobanda etumba?” bongo ye alobaki boye: “Yo!” 15  Mpe atángaki bilenge mibali ya bankumu ya bitúká oyo eyangelami, mpe bazalaki nkama mibale na ntuku misato na mibale (232);+ mpe nsima na bango, atángaki bato nyonso, bana nyonso ya Yisraele, bato nkóto nsambo (7 000). 16  Mpe babandaki kobima na midi, wana Bene-hadade azali komɛla mpe kolangwa+ na mwa bandako ya matiti, ye ná bakonzi, bakonzi ntuku misato na mibale (32) oyo bazalaki kosalisa ye. 17  Ntango bilenge mibali+ ya bankumu ya bitúká oyo eyangelami babimaki liboso, na mbala moko Bene-hadade atindaki bato; mpe bayaki koyebisa ye ete: “Ezali bato oyo babimi na Samaria.” 18  Na yango, ye alobaki boye: “Ezala babimi mpo na kimya, bókanga bango na bomoi; ezala mpe babimi mpo na etumba, bókanga bango na bomoi.”+ 19  Mpe baoyo nde babimaki na engumba: bilenge mibali ya bankumu ya bitúká oyo eyangelami mpe mampinga ya basoda oyo bazalaki nsima na bango. 20  Mpe mokomoko abandaki koboma oyo ya ye moto; bongo bato ya Siri+ bakimaki,+ mpe Yisraele balandaki bango, kasi Bene-hadade mokonzi ya Siri akimaki likoló ya mpunda, elongo na basoda oyo batambolaka na mpunda. 21  Kasi mokonzi ya Yisraele abimaki mpe azalaki se koboma bampunda mpe makalo,+ mpe abomaki bato ya Siri na koboma moko monene. 22  Na nsima, mosakoli+ yango apusanaki penepene ya mokonzi ya Yisraele mpe alobaki na ye boye: “Kende komibongisa,+ kanisá malamu mpe talá oyo okosala;+ mpo na ebandeli ya mbula, mokonzi ya Siri akoya kobunda na yo.”+ 23  Nzokande, basaleli ya mokonzi ya Siri balobaki na ye boye: “Nzambe na bango azali Nzambe moko ya bangomba.+ Yango wana balekaki biso na makasi. Kasi, tóbunda na bango na mabele ya patatalu mpe tótala soki tokoleka bango na makasi te. 24  Mpe salá likambo oyo: Longolá mokonzi+ mokomoko na esika na ye mpe na esika na bango, tyá baguvɛrnɛrɛ.+ 25  Nde yo okozwa motángo ya basoda oyo ekokani na basoda oyo bakweaki na ngámbo na yo, mpunda mpo na mpunda mpe likalo mpo na likalo; mpe tóbunda na bango na mabele ya patatalu mpe tótala soki tokoleka bango na makasi te.”+ Na yango, ayokaki mongongo na bango mpe asalaki kaka bongo. 26  Mpe esalemaki boye: na ebandeli ya mbula, Bene-hadade ayanganisaki bato ya Siri+ mpe amataki na Afeke+ mpo na kobundisa Yisraele. 27  Bana ya Yisraele bayanganisamaki mpe bapesaki+ bango oyo esengeli mpe babandaki kobima mpo na kokutana na bango; mpe bana ya Yisraele bakendaki kotya kaa liboso na bango lokola mwa bitonga mike mibale ya bantaba, nzokande bato ya Siri batondisaki mabele.+ 28  Bongo moto ya Nzambe ya solo+ apusanaki penepene mpe alobaki na mokonzi ya Yisraele, ɛɛ, alobaki boye: “Talá oyo Yehova alobi: ‘Lokola bato ya Siri balobi ete: “Yehova azali Nzambe moko ya bangomba, mpe azali Nzambe ya mabwaku ya patatalu te,” nakopesa mpenza ebele ya bato oyo na lobɔkɔ na yo,+ mpe bino bokoyeba mpenza ete nazali Yehova.’”+ 29  Mpe batikalaki na kaa mikolo nsambo, baoyo batalani na baoyo kuna.+ Mpe esalemaki boye: na mokolo ya nsambo etumba ebandaki; mpe bana ya Yisraele babomaki na mokolo moko bato ya Siri: babundi nkóto nkama moko (100 000) oyo batambolaka na makolo. 30  Mpe baoyo batikalaki bakimaki na Afeke,+ na engumba; mpe efelo ekwelaki bato nkóto ntuku mibale na nsambo (27 000) oyo batikalaki.+ Kasi Bene-hadade akimaki+ mpe nsukansuka akɔtaki na engumba, na shambrɛ ya kati mpenza.+ 31  Bongo basaleli na ye balobaki na ye boye: “Talá, sikoyo, toyoki ete bakonzi ya ndako ya Yisraele bazali bakonzi moko ya motema boboto.+ Tobondeli yo, tólata ngɔtɔ+ na loketo na biso+ mpe bansinga na mitó na biso, mpe tóbima epai ya mokonzi ya Yisraele. Mbala mosusu akobatela molimo na yo na bomoi.”+ 32  Na yango, bakangaki ngɔtɔ na loketo na bango, ná bansinga na mitó na bango, mpe bakɔtaki epai ya mokonzi ya Yisraele mpe balobaki boye: “Mosaleli na yo Bene-hadade alobi: ‘Nabondeli yo, tiká molimo na ngai na bomoi.’” Na yango, ye alobaki ete: “Azali naino na bomoi? Azali ndeko na ngai.” 33  Na yango, mibali+ wana bazwaki yango lokola elembo ya likambo ya malamu mpe nokinoki, bazwaki yango lokola ekateli na ye moko, mpe balobaki lisusu boye: “Bene-hadade azali ndeko na yo.” Na yango, ye alobaki ete: “Boye bóya na ye.” Bongo Bene-hadade abimaki mpe ayaki epai na ye; mpe na mbala moko, amatisaki ye na likalo.+ 34  Bongo Bene-hadade alobaki na ye boye: “Nakozongisa bingumba+ oyo tata na ngai azwaki epai ya tata na yo; mpe okozwa babalabala na Damasi lokola tata na ngai azwaki na Samaria.” Mpe Ahaba alobaki: “Kasi ngai nakotika yo okende soki tosali kondimana.”+ Bongo asalaki kondimana ná ye mpe atikaki ye akende. 35  Mpe moto moko kati na bana ya basakoli*+ alobaki na moninga na ye, na kolanda liloba+ ya Yehova ete: “Nabondeli yo, bɛtá ngai.” Kasi moto yango aboyaki kobɛta ye. 36  Bongo alobaki na ye boye: “Lokola oyoki mongongo ya Yehova te, mpe otiki ngai okei, nkɔsi moko ekoboma yo mpenza.” Nsima na yango, atikaki ye akei, mpe nkɔsi+ moko ekutanaki na ye mpe ebomaki ye.+ 37  Mpe akendaki kokuta moto mosusu mpe alobaki na ye boye: “Nabondeli yo, bɛtá ngai.” Bongo moto yango abɛtaki ye, abɛti, abɛti mpe azokisi ye. 38  Na nsima, mosakoli yango akendaki mpe atɛlɛmaki pembeni ya nzela, azali kozela mokonzi, akangi eteni ya elamba na miso na ye mpo báyeba ye te.+ 39  Mpe esalemaki boye: ntango mokonzi azalaki koleka, abelelaki mokonzi mpe alobaki boye:+ “Mosaleli na yo abimaki mpo na kokɔta na etumba; mpe talá! mobali moko abimaki na molɔngɔ, mpe amemelaki ngai moto moko mpe alobaki boye: ‘Kɛngɛlá moto oyo. Soki kaka abungi, molimo na yo+ ekozwa esika ya molimo na ye,+ to okofuta talanta moko ya palata.’+ 40  Mpe esalemaki boye: ntango mosaleli na yo azalaki kosala mosala epai na epai, talá, moto yango akei.” Na yango, mokonzi ya Yisraele alobaki na ye ete: “Kosambisama na yo yango wana. Yo moko okati likambo.”+ 41  Na yango, alongolaki nokinoki eteni ya elamba oyo ezalaki na miso na ye, mpe mokonzi ya Yisraele ayebaki ete ye azali moko ya basakoli.+ 42  Bongo alobaki na ye boye: “Talá oyo Yehova alobi: ‘Lokola lobɔkɔ na yo etiki moto oyo nakanaki kobebisa,+ molimo na yo ekozwa esika ya molimo na ye+ mpe bato na yo esika ya bato na ye.’”+ 43  Na yango, mokonzi ya Yisraele asimbaki nzela, akei na ndako na ye, na mawa mpe alɛmbaki nzoto,+ mpe ayaki na Samaria.+

Maloba na nse

Maloba “bana ya basakoli” ekoki kozala kelasi ya koteya basakoli, to lisangá ya basakoli.