Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Bakonzi 2:1-46

2  Mpe nsukansuka, mokolo ya liwa+ ya Davidi ekómaki pene; mpe apesaki mwana na ye Salomo mitindo ete:  “Nazali kokende na nzela ya bato nyonso,+ mpe zalá mpenza makasi+ mpe omonisa ete ozali mobali.+  Mpe osengeli kokokisa mokumba na yo epai ya Yehova Nzambe na yo, elingi koloba kotambola na banzela+ na ye, kotosa mitinda na ye, mitindo na ye mpe bikateli na ye ya lisambisi+ mpe matatoli na ye, ndenge ekomami na mobeko ya Moize,+ mpo osala na ekɛngɛ na makambo nyonso oyo okosala mpe esika nyonso oyo okoleka;  mpo Yehova akokisa liloba na ye oyo alobaki mpo na ngai+ ete: ‘Soki bana+ na yo bakebi na nzela na bango mpe batamboli+ liboso na ngai na solo+ na motema na bango mobimba+ mpe na molimo na bango mobimba, moto ya libota na yo akozanga te na kiti ya bokonzi ya Yisraele.’+  “Mpe lisusu, yo moko oyebi malamu makambo oyo Yoabe mwana ya Zeruya asalaki ngai,+ na makambo oyo asalaki bakonzi mibale ya basoda ya Yisraele, ndenge asalaki Abinere+ mwana ya Nere ná Amasa+ mwana ya Yetere+ ntango abomaki bango, mpe na ntango ya kimya asopaki makila+ oyo esengelaki kosopama kaka na ntango ya etumba mpe atyaki makila ya etumba na mokaba oyo ezalaki na loketo na ye mpe na basandale oyo ezalaki na makolo na ye.  Mpe osengeli kosala ndenge bwanya+ na yo ezali, mpe kotika te ete nsuki na ye ya mpɛmbɛ ekita na kimya+ na Nkunda.*+  “Mpe osengeli komonisela bana ya Barazilai+ moto ya Gileade motema boboto, mpe basengeli kozala kati na bato oyo balyaka na mesa+ na yo; mpo ndenge wana nde babɛlɛmaki+ epai na ngai ntango nakimaki liboso ya ndeko na yo Abisalome.+  “Mpe talá Shimei+ mwana ya Gera Mobenyamina oyo auti na Bahurime+ azali elongo na yo, mpe ye nde alakelaki ngai mabe na elakeli mabe oyo eyokisaki ngai mpasi+ na mokolo oyo nazalaki kokende na Mahanaime;+ mpe ye nde akitaki kokutana na ngai na Yordani,+ bongo ngai nalapelaki ye ndai na nkombo ya Yehova ete: ‘Nakoboma yo na mopanga te.’+  Mpe sikoyo, kotika ye te azanga etumbu,+ mpo yo ozali moto ya bwanya+ mpe oyebi malamu likambo oyo osengeli kosala ye, mpe osengeli kokitisa na Nkunda* nsuki na ye ya mpɛmbɛ+ na kati ya makila.”+ 10  Bongo Davidi alalaki esika moko na bankɔkɔ+ na ye mpe akundamaki na Sité ya Davidi.+ 11  Mpe mikolo oyo Davidi ayangelaki Yisraele ezalaki mbula ntuku minei (40).+ Ayangelaki na Hebrone+ mbula nsambo,+ mpe ayangelaki na Yerusaleme mbula ntuku misato na misato (33).+ 12  Bongo Salomo afandaki na kiti ya bokonzi ya tata na ye Davidi;+ mpe nsukansuka, bokonzi na ye epikamaki makasi mpenza.+ 13  Na nsima, Adoniya mwana ya Hagite ayaki epai ya Bate-sheba,+ mama ya Salomo. Mpe Bate-sheba alobaki boye: “Koya na yo ezali ya kimya?”+ bongo ye alobaki ete: “Ezali ya kimya.” 14  Mpe alobaki lisusu boye: “Nazali na likambo ya koloba na yo.” Na yango, Bate-sheba alobaki ete: “Lobá.”+ 15  Mpe akobaki koloba boye: “Yo moko oyebi malamu ete bokonzi esengelaki kokóma nde ya ngai, mpe ezali epai na ngai nde Yisraele mobimba batyaki miso na bango mpo nakóma mokonzi;+ kasi bokonzi ebalukaki mpe ekómaki ya ndeko na ngai, mpamba te likambo yango eutaki na Yehova mpo bokonzi ekóma ya ye.+ 16  Bongo sikoyo, ezali na eloko moko nazali kosɛnga yo. Koboyela ngai yango te.”+ Mpe Bate-sheba alobaki na ye: “Lobá.” 17  Mpe alobaki lisusu boye: “Nabondeli yo, yebisá mokonzi Salomo (mpo ye akoboyela yo yango te) ete apesa ngai Abishage+ Moshuneme+ azala mwasi na ngai.” 18  Na yango, Bate-sheba alobaki ete: “Malamu! Ngai moko nakolobela yo epai ya mokonzi.” 19  Bongo Bate-sheba akɔtaki epai ya Mokonzi Salomo mpo asolola na ye mpo na Adoniya.+ Na mbala moko mokonzi atɛlɛmaki+ mpo na kokutana na ye mpe agumbamaki liboso na ye.+ Na nsima, afandaki na kiti na ye ya bokonzi mpe atindaki bátyela mama ya mokonzi kiti moko ya bokonzi mpo afanda na lobɔkɔ na ye ya mobali.+ 20  Mpe Bate-sheba alobaki boye: “Ezali na mwa eloko moko nazali kosɛnga yo. Koboyela ngai yango te.” Na yango, mokonzi alobaki na ye ete: “Mama na ngai, sɛngá yango; mpo nakoboyela yo yango te.” 21  Mpe Bate-sheba alobaki lisusu boye: “Tiká ete Abishage Moshuneme apesama na ndeko na yo Adoniya, mpo azala mwasi na ye.” 22  Bongo Mokonzi Salomo ayanolaki mpe alobaki na mama na ye ete: “Bongo mpo na nini ozali kosɛnga Abishage Moshuneme mpo na Adoniya? Sɛngɛlá ye mpe bokonzi+ (mpamba te azali ndeko na ngai, yaya na ngai),+ ɛɛ ye ná nganga-nzambe Abiatare+ ná Yoabe+ mwana ya Zeruya.”+ 23  Na yango, Mokonzi Salomo alapaki ndai na nkombo ya Yehova ete: “Tiká Nzambe asala ngai bongo mpe abakisa yango,+ soki Adoniya alobaki likambo wana te mpo na kolukela molimo na ye moko likama.+ 24  Mpe sikoyo, lokola Yehova azali solo na bomoi,+ ye oyo apiki ngai makasi+ mpe azali kofandisa ngai na kiti ya bokonzi ya tata na ngai Davidi+ mpe ye oyo asaleli ngai ndako+ kaka ndenge alobaki,+ lelo Adoniya akobomama.”+ 25  Na mbala moko Mokonzi Salomo apesaki mitindo na nzela ya Benaya+ mwana ya Yehoyada; mpe Benaya akwelaki ye mpe akufaki.+ 26  Mpe mokonzi alobaki na nganga-nzambe Abiatare+ ete: “Kende na Anatote,+ na bilanga na yo! Mpo obongi na liwa;+ kasi lelo oyo nakoboma yo te, mpo omemaki sanduku ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso+ liboso ya tata na ngai Davidi,+ mpe mpo omonaki mpasi na ntango nyonso oyo tata na ngai amonaki mpasi.”+ 27  Bongo Salomo abenganaki Abiatare na mosala ya nganga-nzambe ya Yehova, mpo na kokokisa liloba oyo Yehova alobelaki ndako ya Eli,+ na Shilo.+ 28  Mpe nsango yango ekómelaki Yoabe+—mpo Yoabe amityaki na ngámbo ya Adoniya,+ atako aboyaki komitya na ngámbo ya Abisalome+—mpe Yoabe akimaki na hema+ ya Yehova mpe asimbaki makasi maseke ya etumbelo.+ 29  Na nsima, bayebisaki Mokonzi Salomo ete: “Yoabe akimi na hema ya Yehova mpe azali wana pembeni ya etumbelo.” Bongo Salomo atindaki Benaya mwana ya Yehoyada mpe alobaki ete: “Kende, kwelá ye!”+ 30  Na yango, Benaya ayaki na hema ya Yehova mpe alobaki na ye ete: “Talá oyo mokonzi alobi: ‘Bimá!’” Kasi ye alobaki ete: “Te! Nakokufa awa.”+ Na yango, Benaya amemaki liloba wana epai ya mokonzi mpe alobaki: “Talá oyo Yoabe alobi, mpe talá eyano oyo apesi ngai.” 31  Bongo mokonzi alobaki na ye boye: “Salá kaka ndenge alobi mpe kwelá ye; mpe kundá ye mpe longolá na motó na ngai mpe na ndako ya tata na ngai makila+ oyo Yoabe asopaki kaka mpamba.+ 32  Mpe Yehova akotya mpenza makila na ye na motó na ye moko,+ mpamba te akwelaki mibali mibale oyo bazalaki sembo mpe malamu koleka ye,+ mpe abomaki bango na mopanga, wana tata na ngai Davidi ayebaki yango te,+ bato yango: Abinere+ mwana ya Nere mokonzi ya basoda ya Yisraele+ mpe Amasa+ mwana ya Yetere mokonzi ya basoda ya Yuda.+ 33  Mpe makila na bango esengeli kozonga na motó ya Yoabe mpe na motó ya bana na ye mpo na ntango oyo etyami ndelo te;+ kasi mpo na Davidi+ mpe mpo na bana na ye mpe mpo na ndako na ye mpe mpo na kiti na ye ya bokonzi, kimya oyo euti na Yehova ekozala mpo na ntango oyo etyami ndelo te.”+ 34  Bongo Benaya mwana ya Yehoyada amataki,+ akwelaki ye mpe abomaki ye;+ mpe akundamaki na ndako na ye moko, na esobe. 35  Na yango, mokonzi atyaki Benaya+ mwana ya Yehoyada na esika na ye, azala mokonzi ya basoda;+ mpe mokonzi atyaki nganga-nzambe Zadoke na esika ya Abiatare.+ 36  Nsukansuka, mokonzi atindaki bato bábenga Shimei+ mpe alobaki na ye boye: “Tongá ndako na Yerusaleme, mpe osengeli kofanda wana mpe kobima wana te mpo na kokende epai boye to boye. 37  Mpe ekosalema mpenza boye: mokolo oyo okobima mpe okokatisa lobwaku ya mokɛli ya Kidrone,+ yebá malamu ete okokufa solo.+ Ngambo ya makila na yo ekozala na motó na yo moko.”+ 38  Na yango, Shimei alobaki na mokonzi boye: “Liloba yango ezali malamu. Se ndenge nkolo na ngai mokonzi alobi, ndenge mpe mosaleli na yo akosala.” Mpe Shimei afandaki na Yerusaleme mikolo mingi. 39  Mpe esalemaki boye: na nsuka ya mbula misato, baombo+ mibale ya Shimei bakimaki epai ya Akishe+ mwana ya Maaka mokonzi ya Gate;+ mpe bato bayaki koyebisa Shimei ete: “Talá! Baombo na yo bazali na Gate.” 40  Na mbala moko, Shimei atɛlɛmaki mpe akangisaki kiti ya mpunda na ye mpe akendaki na Gate epai ya Akishe mpo na koluka baombo na ye; bongo Shimei akendaki na Gate mpe azongaki na baombo na ye. 41  Bongo bayebisaki Salomo ete: “Shimei abimaki na Yerusaleme, akei na Gate mpe azongi.” 42  Mpe mokonzi atindaki bábenga+ Shimei mpe alobaki na ye boye: “Nalapisaki yo ndai na nkombo ya Yehova mpo na kokebisa yo+ ete: ‘Mokolo oyo okobima mpe okokende awa to kuna, yebá malamu ete okokufa solo,’ boye te? Mpe na yango, olobaki na ngai ete: ‘Liloba oyo nayoki ezali malamu,’ boye te?+ 43  Bongo mpo na nini otosi te ndai ya Yehova+ mpe mobeko ya polele oyo napesaki yo?”+ 44  Mpe mokonzi alobaki lisusu na Shimei boye: “Yo moko oyebi mpenza mabe nyonso oyo osalaki tata na ngai Davidi,+ mabe oyo motema na yo eyebi malamu; mpe Yehova akozongisa mpenza mabe na yo na motó na yo moko.+ 45  Kasi Mokonzi Salomo akopambwama,+ mpe kiti ya bokonzi ya Davidi ekopikama makasi liboso ya Yehova mpo na libela.”+ 46  Na yango, mokonzi apesaki Benaya mwana ya Yehoyada mitindo, oyo na nsima abimaki mpe akwelaki ye, bongo akufaki.+ Mpe bokonzi epikamaki makasi na lobɔkɔ ya Salomo.+

Maloba na nse

To, “Sheole.” Talá Ap 4.
To, “Sheole.” Talá Ap 4.