Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Bakonzi 18:1-46

18  Mpe esalemaki boye: nsima ya mikolo mingi,+ liloba ya Yehova eyelaki Eliya na mbula ya misato ete: “Kende, omimonisa epai ya Ahaba, mpo nakani konɔkisa mbula na mabele.”+  Na yango, Eliya akendaki komimonisa epai ya Ahaba, wana nzala ezalaki makasi+ na Samaria.  Na ntango yango, Ahaba abengaki Obadia, oyo azalaki mokambi ya bato ya ndako.+ (Nzokande Obadia azalaki kobanga+ Yehova mingi.  Bongo esalemaki boye: ntango Yezabele+ abomaki basakoli ya Yehova,+ Obadia azwaki basakoli nkama moko [100] mpe abombaki bango ntuku mitano ntuku mitano na kati ya mobenga moko, mpe azalaki kopesa bango limpa ná mai.)+  Mpe Ahaba alobaki na Obadia boye: “Lekaleká na mokili, na maziba nyonso ya mai mpe na mabwaku nyonso ya mikɛli. Mbala mosusu tokoki komona matiti ya mobesu,+ mpo tóbatela na bomoi bampunda ná badɔngi mpe mpo banyama na biso ekufa lisusu te.”+  Na yango, bakabolaki kati na bango mokili esika balingaki koleka. Ahaba akendaki ye moko na nzela na ye, mpe Obadia akendaki ye moko na nzela mosusu.+  Wana Obadia azalaki kokoba nzela na ye, talá, Eliya ayei koya kokutana na ye.+ Na mbala moko ayebaki ye mpe akweaki elongi na nse+ mpe alobaki boye: “Oyo nde yo, nkolo na ngai+ Eliya?”  Bongo alobaki na ye boye: “Ezali ngai. Kende, lobá na nkolo na yo+ ete: ‘Eliya ye wana.’”  Kasi ye alobaki: “Lisumu+ nini nasali mpo opesa mosaleli na yo na lobɔkɔ ya Ahaba mpo aboma ngai? 10  Lokola Yehova Nzambe na yo azali solo na bomoi,+ ezali na ekólo moko te to bokonzi moko te oyo nkolo na ngai atindi bato te mpo na koluka yo. Soki balobi: ‘Azali awa te,’ azalaki kolapisa bokonzi yango ná ekólo yango ndai ete bamoni yo te.+ 11  Bongo sikoyo ozali koloba: ‘Kende, lobá na nkolo na yo ete: “Eliya, ye wana.”’ 12  Mpe ekosalema mpenza boye: ntango ngai nakotika yo, elimo+ ya Yehova ekomema yo na esika oyo nayebi te; ntango nakoyebisa Ahaba, mpe soki ye amoni yo te, akozanga te koboma+ ngai, mpo mosaleli na yo abangaka Yehova banda bolenge na ye.+ 13  Bayebisá nkolo na ngai te likambo oyo nasalaki ntango Yezabele abomaki basakoli ya Yehova, ndenge nabombaki basakoli mosusu ya Yehova, bato nkama moko (100), ntuku mitano ntuku mitano na kati ya mobenga,+ mpe nazalaki kopesa bango limpa ná mai?+ 14  Bongo sikoyo ozali koloba: ‘Kende, lobá na nkolo na yo ete: “Eliya ye wana.”’ Mpe akozanga te koboma ngai.”+ 15  Kasi Eliya alobaki boye: “Lokola Yehova ya mampinga+ oyo natɛlɛmi* mpenza liboso na ye azali solo na bomoi,+ lelo nakomimonisa epai na ye.” 16  Na yango, Obadia akendaki kokutana na Ahaba mpe ayebisaki ye; bongo Ahaba akendaki kokutana na Eliya. 17  Mpe esalemaki boye: ntango kaka Ahaba amonaki Eliya, na mbala moko Ahaba alobaki na ye ete: “Oyo nde yo moto oyo omemeli Yisraele mpasi?”+ 18  Bongo ye alobaki boye: “Ngai namemeli Yisraele mpasi te,+ kasi ezali nde yo ná ndako ya tata na yo,+ mpamba te botiki mitindo ya Yehova,+ mpe olandi Babaala.+ 19  Bongo sikoyo tindá bato báyanganisa Yisraele mobimba epai na ngai na Ngomba Karamele,+ ná basakoli nkama minei na ntuku mitano (450) ya Baala,+ ná basakoli nkama minei (400) ya nzete ya losambo,+ baoyo balyaka na mesa ya Yezabele.”+ 20  Bongo Ahaba atindaki bato epai ya bana nyonso ya Yisraele mpe ayanganisaki basakoli+ na Ngomba Karamele. 21  Na nsima, Eliya apusanaki epai ya bato nyonso mpe alobaki boye: “Kino ntango nini bokokakatana na makanisi?*+ Soki Yehova azali Nzambe ya solo, bólanda ye;+ kasi soki ezali nde Baala, bólanda ye.” Mpe bato bazongiselaki ye ata liloba moko te. 22  Bongo Eliya alobaki lisusu na bato boye: “Ngai, natikali mosakoli ya Yehova+ kaka ngai moko, kasi basakoli ya Baala bazali mibali nkama minei na ntuku mitano (450). 23  Sikoyo bápesa biso bana-ngɔmbɛ mibali mibale, mpe bango bápona mwana-ngɔmbɛ moko; bákatakata yango mpe bátya yango likoló ya nkoni, bátya yango mɔtɔ te. Bongo ngai, nakolɛngɛla mwana-ngɔmbɛ mosusu, mpe nakotya yango likoló ya nkoni, kasi nakotya yango mɔtɔ te. 24  Mpe bokobelela nkombo ya nzambe na bino,+ bongo ngai mpe nakobelela nkombo ya Yehova; mpe ekosalema mpenza boye: Nzambe oyo akoyanola na mɔtɔ,+ ye nde Nzambe ya solo.”+ Bongo bato nyonso bayanolaki mpe balobaki ete: “Malamu.” 25  Sikoyo Eliya alobaki na basakoli ya Baala boye: “Bópona mwana-ngɔmbɛ moko mpe bólɛngɛla yango liboso, mpo bino nde boleki mingi; mpe bóbelela nkombo ya nzambe na bino, nde bosengeli te kotya yango mɔtɔ.” 26  Na yango, bakamataki mwana-ngɔmbɛ oyo apesaki bango. Bongo balɛngɛlaki yango mpe babelelaki nkombo ya Baala banda ntɔngɔ tii na midi, bazalaki koloba: “Ee Baala, yanolá biso!” Kasi mongongo moko eyokanaki te,+ mpe moto moko ayanolaki te.+ Mpe bazalaki kotɛngumatɛnguma zingazinga ya etumbelo oyo basalaki. 27  Mpe esalemaki boye: na midi, Eliya abandaki kosɛka+ bango mpe koloba ete: “Bóbenga na mongongo makasi mpenza mpamba te azali nzambe;+ mpo mbala mosusu azali mpenza kotalela likambo moko boye, ayoki mposa ya kosumba+ mpe akei na kabinɛ.+ To mbala mosusu alali mpɔngi mpe asengeli kolamuka!”+ 28  Mpe babandaki kobelela na mongongo makasi mpenza mpe komikatakata+ na bambeli mpe na makɔnga, na ndenge bamesaná, tii makila etangaki bango. 29  Mpe esalemaki boye: ntango kaka midi elekaki mpe bazalaki se kosala lokola basakoli+ tii na ntango ya kopesa likabo ya mbuma, mongongo moko ezalaki te, mpe moto moko ayanolaki te, mpe moto moko te atyaki likebi.+ 30  Nsukansuka, Eliya alobaki na bato nyonso boye: “Bópusana pene na ngai.” Bongo bato nyonso bapusanaki pene na ye. Na nsima, abongisaki etumbelo ya Yehova oyo ebukamaki.+ 31  Bongo Eliya azwaki mabanga zomi na mibale, na kolanda motángo ya mabota ya bana ya Yakobo, oyo liloba ya Yehova eyelaki ye+ ete: “Nkombo na yo ekokóma Yisraele.”+ 32  Mpe atongaki etumbelo na mabanga yango+ na nkombo ya Yehova+ mpe asalaki talase oyo ezali na bonene ya esika oyo bakoki kolona sea mibale ya mbuma, zingazinga ya etumbelo yango. 33  Nsima na yango, abongisaki nkoni+ malamu mpe akatakataki mwana-ngɔmbɛ mpe atyaki yango likoló ya nkoni. Bongo alobaki ete: “Bótondisa mai na bilokó minei ya minene mpe bósopa yango likoló ya likabo ya kotumba mpe likoló ya nkoni.” 34  Na nsima, alobaki boye: “Bósala yango lisusu.” Bongo basalaki yango lisusu. Mpe alobaki ete: “Bósala yango mbala ya misato.” Bongo basalaki yango mbala ya misato. 35  Bongo mai elekaki zingazinga ya etumbelo, mpe ata talase yango, atondisaki yango na mai. 36  Mpe esalemaki boye: na ntango+ oyo likabo ya mbuma epesamaka, mosakoli Eliya abandaki kopusana penepene mpe koloba boye: “Ee Yehova, Nzambe ya Abrahama,+ ya Yisaka+ mpe ya Yisraele,+ tiká eyebana lelo ete ozali Nzambe na Yisraele+ mpe nazali mosaleli na yo mpe ezali na liloba na yo+ nde nasali makambo oyo nyonso. 37  Yanolá ngai, Ee Yehova, yanolá ngai, mpo bato oyo báyeba ete yo, Yehova,+ ozali Nzambe ya solo mpe yo nde ozongisi mitema na bango nsima.”+ 38  Bongo mɔtɔ+ ya Yehova ekitaki mpe elyaki likabo ya kotumba+ mpe nkoni mpe mabanga mpe putulu, mpe emɛlaki mai oyo ezalaki na kati ya talase.+ 39  Ntango bato nyonso bamonaki yango, na mbala moko bakweaki bilongi na nse+ mpe balobaki ete: “Yehova azali Nzambe ya solo! Yehova azali Nzambe ya solo!” 40  Bongo Eliya alobaki na bango ete: “Bókanga basakoli ya Baala! Bótika te ete moto na bango ata moko akima!” Na mbala moko, bakangaki bango, mpe na nsima, Eliya akitaki na bango na lobwaku ya mokɛli ya Kishone+ mpe abomaki bango kuna.+ 41  Eliya alobaki sikoyo na Ahaba boye: “Tɛlɛmá, lyá mpe mɛlá;+ mpo makɛlɛlɛ oyo ezali koyokana ezali lokito ya mbula makasi.”+ 42  Bongo Ahaba atɛlɛmaki mpo na kolya mpe komɛla. Kasi Eliya amataki na nsɔngɛ ya Karamele mpe abandaki kogunzama na mabele+ mpe kotya elongi na ye na kati ya mabɔlɔngɔ na ye.+ 43  Na nsima, alobaki na mosaleli na ye boye: “Nabondeli yo, matá. Talá na ngámbo ya mbu.” Bongo amataki mpe atalaki mpe na nsima alobaki ete: “Ata eloko moko ezali te.” Mpe alobaki lisusu boye: “Zongá,” mbala nsambo.+ 44  Mpe esalemaki boye: na mbala ya nsambo, alobaki ete: “Talá! Mwa lipata moko lokola lobɔkɔ ya moto ezali kouta na mbu mpe ezali komata.”+ Bongo ye alobaki boye: “Matá,+ yebisá Ahaba ete: ‘Kangisá banyama na likalo! Mpe kitá mpo mbula makasi ekangisa yo te!’” 45  Mpe esalemaki boye: na ntango yango, likoló eyindaki na mapata mpe na mopɛpɛ+ mpe mbula makasi mpenza ebandaki konɔka.+ Mpe Ahaba amataki na likalo na ye mpe asimbaki nzela akei na Yizireele.+ 46  Mpe lobɔkɔ ya Yehova ezalaki likoló ya Eliya,+ bongo akangaki mokaba na loketo na ye+ mpe apotaki mbangu liboso ya Ahaba tii na Yizireele.+

Maloba na nse

To, “oyo nazali kosalela.”
Lil., “bokotɛngumatɛnguma na makanisi mibale.”