Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Biblia na Internet | BIBLIA - LIBONGOLI YA MOKILI YA SIKA

1 Bakonzi 13:1-34

13  Mpe talá, na kolanda liloba+ ya Yehova, moto+ moko ya Nzambe autaki na Yuda mpe akendaki na Betele, wana Yeroboame atɛlɛmaki pembeni ya etumbelo+ mpo na kobimisa milinga ya mbeka.+  Bongo na liloba ya Yehova, agangelaki etumbelo yango mpe alobaki boye: “Ee etumbelo, etumbelo, talá oyo Yehova alobi: ‘Talá! Mwana moko akobotama na ndako ya Davidi, nkombo na ye Yosiya!+ Mpe ya solo, banganga-nzambe ya bisika oyo etombwaná, oyo bazali kobimisa milinga ya mbeka likoló na yo, akokaba bango mbeka likoló na yo mpe akotumba mikuwa ya bato likoló na yo.’”+  Mpe na mokolo yango, apesaki likamwisi ya komonisa makambo oyo ekoya,+ alobaki ete: “Talá likamwisi ya komonisa makambo oyo ekoya oyo Yehova alobi: Talá! Etumbelo ebukani, mpe putulu ya mɔtɔ oyo etondi na mafuta oyo ezali likoló na yango esopani mpenza.”  Mpe esalemaki boye: ntango kaka mokonzi ayokaki liloba ya moto ya Nzambe ya solo oyo agangelaki etumbelo na Betele, na mbala moko, Yeroboame alongolaki lobɔkɔ na ye na etumbelo mpe asembolaki yango mpe alobaki ete: “Bókanga ye!”+ Na mbala moko, lobɔkɔ oyo asembolelaki ye ekaukaki, mpe akokaki lisusu kozongisa yango epai na ye moko te.+  Mpe etumbelo yango ebukanaki mpe putulu ya mɔtɔ oyo etondi na mafuta oyo ezalaki na etumbelo esopanaki, se ndenge moto ya Nzambe ya solo apesaki likamwisi ya komonisa makambo oyo ekoya, ndenge Yehova alobaki.+  Bongo mokonzi ayanolaki mpe alobaki na moto ya Nzambe ya solo boye: “Nabondeli yo, kitisá motema ya Yehova Nzambe na yo mpe bondelá mpo na ngai ete lobɔkɔ na ngai ebonga.”+ Na yango, moto ya Nzambe ya solo akitisaki+ Yehova motema, bongo lobɔkɔ ya mokonzi ebongaki, ezongaki ndenge ezalaki liboso.+  Mpe mokonzi alobaki lisusu na moto ya Nzambe ya solo boye: “Yaká elongo na ngai na ndako mpe lyá mwa eloko, ozwa makasi,+ mpe napesa yo likabo.”+  Kasi moto ya Nzambe ya solo alobaki na mokonzi ete: “Ata soki opesi ngai ndako na yo kabolá na mibale,+ nakoya elongo na yo te,+ nakolya limpa te mpe nakomɛla mai na esika oyo te.  Mpo ndenge wana nde apesaki ngai mitindo na liloba ya Yehova ete: ‘Okolya limpa te,+ okomɛla mai te mpe okozonga te na nzela oyo okendaki.’” 10  Bongo abandaki kokende na nzela mosusu, mpe azongaki te na nzela oyo ayelaki na Betele. 11  Mpe mosakoli+ moko mobange azalaki kofanda na Betele; sikoyo, bana na ye bayaki koyebisa ye makambo nyonso oyo moto ya Nzambe ya solo asalaki na Betele na mokolo yango mpe maloba oyo alobaki na mokonzi, bongo bayebisaki yango tata na bango. 12  Na nsima, tata na bango alobaki na bango ete: “Bongo akei na nzela nini?” Na yango, bana na ye balakisaki ye nzela oyo moto ya Nzambe ya solo oyo autaki na Yuda akendaki. 13  Sikoyo, alobaki na bana na ye ete: “Bókangisela ngai kiti ya mpunda.” Bongo bakangiselaki ye kiti ya mpunda,+ mpe amatelaki yango. 14  Mpe alandaki moto ya Nzambe ya solo mpe akutaki ye afandi na nse ya nzete monene.+ Bongo alobaki na ye ete: “Yo nde moto ya Nzambe ya solo oyo auti na Yuda?”+ bongo alobaki ete: “Ezali ngai.” 15  Mpe alobaki lisusu na ye boye: “Yaká elongo na ngai na ndako mpe olya limpa.” 16  Kasi ye alobaki ete: “Nakoki kozonga na yo te to kokɔta epai na yo te, nakoki mpe kolya limpa te to komɛla mai elongo na yo na esika oyo te.+ 17  Mpo bayebisi ngai na liloba ya Yehova+ ete: ‘Okolya limpa te mpe okomɛla mai kuna te. Okozonga mpe te na nzela oyo okendaki.’”+ 18  Na yango, alobaki na ye boye: “Ngai mpe nazali mosakoli lokola yo, mpe anzelu+ moko alobaki na ngai na liloba ya Yehova ete: ‘Zongisá ye elongo na yo na ndako na yo mpo alya limpa mpe amɛla mai.’” (Akosaki ye.)+ 19  Na yango, azongaki elongo na ye mpo alya limpa na ndako na ye mpe amɛla mai.+ 20  Mpe esalemaki boye: wana bafandaki na mesa, liloba+ ya Yehova eyelaki mosakoli oyo azongisaki ye; 21  mpe abandaki kobelela moto ya Nzambe ya solo oyo autaki na Yuda ete: “Talá oyo Yehova alobi: ‘Lokola otombokeli+ etinda ya Yehova mpe obateli te mitindo oyo Yehova Nzambe na yo apesaki yo,+ 22  kasi ozongi mpo na kolya limpa mpe komɛla mai na esika oyo ayebisaki yo ete: “Okolya limpa te mpe okomɛla mai te,” ebembe na yo ekokɔta na lilita ya bankɔkɔ na yo te.’”+ 23  Mpe esalemaki boye: ntango asilisaki kolya limpa mpe komɛla, na mbala moko, akangiselaki ye kiti ya mpunda, elingi koloba mosakoli oyo ye azongisaki. 24  Bongo asimbaki nzela akei. Na nsima, nkɔsi+ moko ekutanaki na ye na nzela mpe ebomaki ye,+ mpe ebembe na ye ebwakamaki na nzela. Mpe mpunda etɛlɛmaki pembeni na yango, nkɔsi mpe etɛlɛmaki pembeni ya ebembe. 25  Mpe talá, bato bazalaki koleka, bongo bamonaki ebembe yango ebwakami na nzela mpe nkɔsi etɛlɛmi pembeni ya ebembe yango. Na nsima, bayaki mpe bayebisaki likambo yango na engumba oyo mosakoli wana mobange azalaki kofanda. 26  Ntango mosakoli, oyo azwaki ye na nzela mpe azongisaki ye, ayokaki yango, na mbala moko alobaki ete: “Ezali moto ya Nzambe ya solo oyo atombokelaki etinda ya Yehova;+ mpe na yango, Yehova apesaki ye na nkɔsi mpo abukabuka ye mpe aboma ye, na kolanda liloba ya Yehova oyo alobaki na ye.”+ 27  Mpe alobaki lisusu na bana na ye boye: “Bókangisela ngai kiti ya mpunda.” Bongo bakangisaki kiti ya mpunda.+ 28  Na nsima asimbaki nzela, akei, mpe akutaki ebembe na ye ebwakami na nzela, mpe mpunda ná nkɔsi etɛlɛmi pembeni ya ebembe yango. Nkɔsi elyaki ebembe yango te, ebukabukaki mpe mpunda te.+ 29  Mpe mosakoli yango atombolaki ebembe ya moto ya Nzambe ya solo mpe atyaki yango likoló ya mpunda mpe azongaki na yango. Na yango, mosakoli mobange akɔtaki na engumba na ye moko mpo na kolela mpe kokunda ye. 30  Bongo atyaki ebembe na ye na lilita na ye moko; mpe bazalaki kolela ye+ boye: “Mawa, ndeko na ngai!” 31  Mpe esalemaki boye: nsima ya kokunda ye, alobaki lisusu na bana na ye boye: “Ntango nakokufa, bokokunda ngai na lilita esika moto ya Nzambe ya solo akundami. Bokotya mikuwa na ngai pembeni ya mikuwa na ye.+ 32  Mpamba te liloba oyo abelelaki mpo na etumbelo+ oyo ezali na Betele mpe mpo na bandako nyonso ya bisika oyo etombwaná+ oyo ezali na bingumba ya Samaria,+ na kolanda liloba ya Yehova, ekozanga te kokokisama.”+ 33  Nsima ya likambo yango, Yeroboame abongwanaki te mpo na kotika nzela na ye ya mabe, kasi na kati ya bato, akómisaki mpe bamosusu banganga-nzambe ya bisika oyo etombwaná.+ Moto nyonso oyo azalaki kosepela na likambo yango, ye azalaki kotondisa lobɔkɔ na ye na nguya+ mpe azalaki koloba boye: “Akóma moko ya banganga-nzambe ya bisika oyo etombwaná.” 34  Mpe likambo yango ekómaki eloko ya kosalisa bato ya ndako ya Yeroboame+ lisumu mpe likambo oyo esalaki ete bálongolama mpe básilisama nyɛɛ na mabele.+

Maloba na nse