Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli  |  No 1 2017

Ezali kaka komikosa mpamba?

Ezali kaka komikosa mpamba?

Mwana moko ya moke ya mwasi amonaki milinga ezali kobima na mombonda ya izini moko mpe ezali komata na likoló lokola lipata ya monene. Akanisaki mbala moko ete izini yango nde esalaka mapata. Mwa komikosa wana ekoki kosɛkisa. Kasi komikosa makasi ekoki kozala likama na bomoi ya moto. Na ndakisa, soki otángi mabe malako ya nkisi moko, yango ekoki kozala likama mpenza.

Komikosa na makambo ya Nzambe ekoki kozala nde likama koleka. Na ndakisa, bato mingi bakangaka ntina te ya mateya ya Yesu. (Yoane 6:48-68) Na esika báyekola makambo mingi oyo Yesu ateyaki, bango baboyaka nyonso. Ezali mpenza mawa!

Otángaka Biblia mpo etambwisa yo? Kosala bongo ezali malamu. Kasi ekoki kozala likama soki okangi ntina te ya makambo otángi. Ekómelaka mpe bato mingi. Tótalela makambo misato oyo bato mingi bamikosaka na yango.

  • Basusu bakangaka mpenza ntina te ya mobeko ya Nzambe oyo elobi “bangá Nzambe ya solo.” Bakanisaka ete elakisi kozala na nsɔmɔ ya Nzambe. (Mosakoli 12:13) Kasi Nzambe alingaka te ete bato oyo basambelaka ye bázala na nsɔmɔ ya ndenge wana. Alobi boye: “Kobanga te, mpo nazali na yo. Kotala epai na epai te, mpo nazali Nzambe na yo. Nakopesa yo makasi. Nakosalisa yo.” (Yisaya 41:10) Kobanga Nzambe elimboli kaka kotosa mpe kozala na limemya makasi epai na ye.

  • Mabele ekozika na mɔtɔ?

    Bato mosusu bakangaka ntina te ya maloba oyo ya Biblia: “Eloko nyonso ezali na ntango na yango, . . . ntango ya kobotama mpe ntango ya kokufa.” Balobaka ete Nzambe atyá ntango oyo moto mokomoko akokufa. (Mosakoli 3:1, 2) Kasi maloba wana emonisaka nde ndenge bomoi ya moto ezalaka mpe ete liwa ekómelaka moto nyonso. Biblia eteyaka mpe ete makambo oyo tosalaka ekoki kokómisa bomoi na biso molai to mokuse. Na ndakisa, totángaka boye: “Kobanga Yehova ekobakisa mikolo.” (Masese 10:27; Nzembo 90:10; Yisaya 55:3) Na ndenge nini? Na ndakisa, kotosa oyo Biblia elobi ekosalisa biso tóboya makambo lokola molangwa mpe bomoi ya mbindo mpo ebebisaka nzoto.1 Bakorinti 6:9, 10.

  • Ntango Biblia elobaka ete likoló ná mabele “ebombami mpo na mɔtɔ,” basusu bazwaka maloba yango kaka ndenge ekomami mpe balobaka ete Nzambe akobebisa mabele oyo. (2 Petro 3:7) Kasi Nzambe alaki ete akotika te mabele oyo ebebisama. Nzambe “atyá moboko ya mabele na bisika na yango ya libela; ekotengatenga te kino ntango oyo etyami ndelo te, ɛɛ libela.” (Nzembo 104:5; Yisaya 45:18) Ezali makambo mabe ya mokili oyo nde ekolongwa mpo na libela lokola nde ebebisami na mɔtɔ, kasi mabele te. Soki ozwi liloba likoló kaka ndenge ezali, ekoki kolimbola mapata, esika minzoto ezalaka to mpe esika oyo Nzambe afandaka. Yango ekobebisama te.

MPO NA NINI NTANGO MOSUSU BATO BAKANGAKA NTINA TE YA MATEYA YA BIBLIA?

Ndenge bandakisa wana emonisi, mbala mingi bato bakangaka mpenza ntina te ya bavɛrsɛ oyo batángaka na Biblia. Kasi mpo na nini Nzambe atikaka ete ezala bongo? Basusu bakoki kokanisa boye: ‘Soki Nzambe aleki na bwanya mpe ayebaka makambo nyonso, alingaki kopesa biso buku moko oyo ekomamá polele mpo moto nyonso akanga ntina na yango na pɛtɛɛ nyonso. Mpo na nini asalaki bongo te?’ Tótalela bantina misato oyo esalaka ete mbala mingi bato bákanga te ntina ya Biblia.

  1. Kaka baoyo bazali na komikitisa mpe balingaka koyekola nde bakoki kokanga ntina ya makambo ya Biblia. Yesu ayebisaki Tata na ye boye: “Nazali kosanzola yo liboso ya bato nyonso, Tata, Nkolo ya likoló mpe ya mabele, mpo obombeli bato ya bwanya mpe bato ya mayele  makambo oyo malamumalamu, mpe omonisi yango bana mike.” (Luka 10:21) Biblia ekomamá na ndenge oyo kaka bato oyo bazali na makanisi malamu nde bakoki kokanga ntina ya nsango na yango. Bato oyo bazalaka na lolendo, ezaleli oyo emonanaka mingi epai ya “bato ya bwanya mpe bato ya mayele” bakokaka te kokanga ntina ya Biblia. Kasi baoyo batángaka Biblia na makanisi lokola oyo ya “bana mike,” oyo bazalaka na komikitisa mpe basepelaka koyekola, bakangaka ntina ya nsango ya Biblia. Nzambe asalá ete Biblia ekomama malamu mpenza!

  2. Biblia ezali mpo na baoyo na bosembo nyonso balukaka lisalisi ya Nzambe mpo na kokanga ntina ya mateya na yango. Yesu amonisaki ete bato bakozala na mposa ya lisalisi mpo bákanga mpenza ntina ya mateya na ye. Bakozwa lisalisi yango ndenge nini? Yesu alobaki boye: “Mosungi yango, elimo santu, oyo Tata akotinda na nkombo na ngai, ye nde akoteya bino makambo nyonso.” (Yoane 14:26) Na yango, Nzambe apesaka elimo santu to nguya oyo asalaka na yango mosala mpo na kosalisa bato bákanga ntina ya makambo oyo batángaka na Biblia. Kasi, Nzambe apesaka yango te epai ya baoyo basɛngaka ye te asalisa bango, yango wana mbala mingi bakangaka ntina te. Elimo santu etindaka mpe bakristo oyo bazali na boyebi mingi básalisa baoyo bazali koluka koyeba mpenza makambo ya Biblia.Misala 8:26-35.

  3. Bato bakoki kokanga ntina ya bavɛrsɛ mosusu ya Biblia kaka na ntango oyo ebongi. Na ndakisa, bayebisaki mosakoli Danyele akoma nsango moko mpo na mikolo ezali koya. Anzelu ayebisaki ye boye: “Danyele, bombá maloba yango sekele mpe buku yango na elembo, tii na ntango ya nsuka.” Na boumeli ya bambula, bato mingi batángaki mokanda ya Danyele, kasi bakangaki ntina na yango te. Kutu, Danyele ye moko akangaki te ntina ya makambo mosusu oyo akomaki. Na komikitisa nyonso alobaki boye: “Nayokaki, kasi nakokaki kokanga ntina te.” Nsukansuka, bato basengelaki kokanga ntina ya esakweli oyo Danyele akomaki, kasi kaka na eleko moko boye oyo Nzambe ye moko aponaki. Anzelu alobaki boye: “Kende, Danyele, mpo maloba yango ebombami sekele mpe ekangami na elembo tii na ntango ya nsuka.” Banani bakokanga ntina ya nsango ya Nzambe? “Ata moto moko te ya mabe akokanga ntina; kasi bato oyo bazali na mayele ya kososola bakokanga ntina.” (Danyele 12:4, 8-10) Boye, Nzambe azelaka ntango oyo ebongi mpo na kosalisa bato bákanga ntina ya mikapo mosusu ya Biblia.

Ekómelá mpe Batatoli ya Yehova bákanga te ntina ya makambo mosusu ya Biblia? Ɛɛ. Kasi ntango ngonga ekokaki mpe Nzambe amonisaki makambo polele, Batatoli ya Yehova mpe basembolaki mateya na bango. Bandimaka ete bamekolaka bantoma ya Kristo, oyo na komikitisa nyonso bazalaki kobongola makanisi na bango soki Yesu asemboli bango.Misala 1:6, 7.

Ndenge mwana wana alobaki ete izini wana nde esalaka mapata, amikosaki kaka mwa moke. Kasi, makambo oyo Biblia eteyaka ezali mpenza na ntina mingi. Nsango ya Biblia ezali na ntina mpenza yango wana ezali mpasi moto ye moko akanga ntina na yango ntango azali kotánga Biblia. Yango wana sɛngá básalisa yo mpo okanga ntina ya makambo oyo ozali kotánga. Luká bato oyo bayekolaka Biblia na komikitisa nyonso, baoyo basɛngaka lisalisi ya elimo santu ya Nzambe mpo bákanga ntina ya Biblia, bato oyo bandimaka ete tozali na eleko oyo Nzambe alingi ete bato bákanga ntina ya mateya ya Biblia koleka eleko mosusu nyonso. Kobanga te kosolola na Batatoli ya Yehova to kotánga makambo oyo basalá bolukiluki ya mozindo mpe batyá yango na site Internet jw.org. Biblia elobi: “Soki okobelela mpo na mayele . . . , okozwa boyebi ya Nzambe.”Masese 2:3-5.