Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

 LISOLO YA BOMOI

Yehova apesi ngai mingi koleka oyo nasengeli na yango

Yehova apesi ngai mingi koleka oyo nasengeli na yango

Nazalaki kaka na mbula 17 mpe nazalaki na bamposa mpe mikano oyo bilenge mingi bazalaka na yango. Nazalaki kosepela kotambola ná baninga na ngai, kobɛta mai mpe bale. Kasi mokolo moko na mpokwa, bomoi na ngai ebongwanaki na ndenge ya mabe mpenza. Nasalaki aksida moko mabe na tukutuku mpe yango ekómisá ngai paralize kobanda na nkingo tii na nse. Ekokisi sikoyo mbula soki 30 mpe eleki sikoyo bambula mingi banda nakɔtá ndako.

Nakolá na engumba Alicante, na ɛsti ya Espagne. Libota na ngai ezalaki ya mabe mpenza, yango wana ntango nazalaki elenge, nazalaki kolekisa ntango na ngai mingi na babalabala. Pene ya ndako na biso ezalaki na esika oyo babongisaka bapinɛ. Kuna, nakómaki moninga ya José María, moto moko oyo azalaki kosala na esika yango. Azalaki boboto mpe atyelaki ngai likebi oyo libota na ngai ezalaki kotyela ngai te. Na ntango ya mpasi, azalaki mpenza lokola ndeko mpe moninga ya solosolo atako alekaki ngai na mbula 20.

José María akómaki koyekola Biblia ná Batatoli ya Yehova. Nakoki koloba ete azalaki kolinga Makomami mingi mpe mbala mingi azalaki koyebisa ngai solo ya Biblia. Nazalaki koyoka ye na limemya mpenza kasi natyaki mpenza likebi te na makambo oyo azalaki koyebisa ngai. Nazalaki elenge mpe namipesaki na makambo mosusu. Kasi, makambo nyonso wana ebongwanaki.

AKSIDA OYO EBONGOLAKI BOMOI NA NGAI

Nalingaka mpenza te kolobela aksida yango. Nakoki koloba kaka ete nazalaki zoba mpe mafumafu. Kaka na mokolo moko, bomoi na ngai ebongwanaki mpenza. Nazalaki elenge na makasi na nzoto, kasi mbala moko nakómaki paralize mpe nakɔtaki lopitalo. Ezalaki mpasi mpenza nandima likambo oyo ekómelaki ngai. Nakobaki komituna soki ‘ezali na ntina mpenza nakoba kozala na bomoi.’

José María ayaki kotala ngai mpe nokinoki azwaki bibongiseli mpo Batatoli ya Yehova oyo bazalaki pene ya lopitalo oyo nazalaki báyaka kotala ngai. Ndenge bazalaki koya kotala ngai mbala na mbala esimbaki motema na ngai. Ntango kaka nalongwaki esika oyo batyaka bato oyo bazali kobɛla makasi, nabandaki koyekola Biblia. Nayaki koyeba ntina oyo bato banyokwamaka, bakufaka mpe ntina oyo Nzambe atikaka ete makambo ya mabe esalema. Nayekolaki mpe makambo oyo Nzambe alaki mpo na mikolo ezali koya, na ndakisa, ntango mabele mobimba ekotonda na bato ya kokoka epai moto moko te akoloba: “Nazali na maladi.” (Yisaya 33:24) Mpo na mbala ya liboso na bomoi na ngai, elikya kitoko efungwamaki liboso na ngai.

Ntango nabimaki lopitalo, nakobaki koyekola Biblia mpe boyebi na ngai ezalaki kobakisama nokinoki. Nakómaki koyangana na makita mosusu ya losambo ya Batatoli ya Yehova mpe kobima na mosala ya kosakola na lisalisi ya kiti ya bibɔsɔnɔ. Nazwaki batisimo na kati ya baignoire na mokolo ya 05/11/1988 ntango nakokisaki mbula 20. Yehova Nzambe asalisi ngai nakóma kotalela bomoi na ndenge oyo ebongi. Kasi nakokaki kosala nini mpo na kopesa Nzambe mersi?

 NASALAKI MILENDE ATAKO NAZALI EBƆSƆNƆ

Nazwaki ekateli ya kotika te ete mpasi na ngai epekisa ngai kosala nyonso oyo nakoki na mosala ya Yehova. Nazalaki na mposa ya kokende liboso. (1 Timote 4:15) Na ebandeli, ezalaki pɛtɛɛ te mpo libota na ngai etɛmɛlaki losambo na ngai ya sika. Kasi bandeko oyo tosambelaka na bango nde bakómaki bandeko na ngai ya mibali mpe ya basi. Bazalaki kosala nyonso nazanga losambo mpe mosala ya kosakola te.

Nsima ya mikolo, emonanaki polele ete nasengelaki kozwaka lisalisi ntango nyonso. Nsima ya kolukaluka, namonaki esika moko oyo bakipaka bibɔsɔnɔ na engumba Valence, na ntaka ya kilomɛtrɛ 160 na nɔrdi ya Alicante. Nakómaki kofanda kuna mpo na libela.

Atako nakɔtá ndako, nazali na ekateli ya koyebisa basusu mateya oyo nandimaka

Atako nakɔtaki ndako, nazalaki na ekateli ya kokoba kosalela Yehova. Nasalelaki mbongo oyo bapesaka bibɔsɔnɔ mpe mbongo mosusu oyo nazalaki na yango mpo na kosomba ordinatɛrɛ mpe batyelaki ngai yango pene ya mbeto na ngai. Nasombaki mpe telefone. Ntɔngɔ nyonso, moto oyo azalaki kokipe ngai azalaki kofungolela ngai ordinatɛrɛ mpe telefone. Mpo na kosalela ordinatɛrɛ yango, nasalelaka aparɛyi moko oyo natambwisaka yango na mbanga na ngai. Nazali mpe na mwa nzete oyo nakangaka yango na monɔkɔ, oyo esalisaka ngai nakoma mikanda na ordinatɛrɛ mpe nabenga na telefone.

Mwa nzete oyo esalisaka ngai nakoma nimero mpo na kosolola na bato na telefone

Baaparɛyi yango esalisaka ngai ndenge nini? Ya liboso, epesaka ngai libaku ya kosalela site jw.org mpe kokɔta na esika bakomi Watchtower MIKANDA OYO EZALI NA INTERNET. Yango esalisaka ngai mpenza! Mbala mingi, nalekisaka bangonga ebele mikolo nyonso na koyekola mpe kosala bolukiluki na mikanda oyo elimbolaka Biblia mpo nakoba koyekola makambo ya Nzambe mpe bizaleli na ye. Mpe soki namiyoki lokola nazali ngai moko to nalɛmbi nzoto, ezalaka ntango nyonso na eloko moko na site yango oyo elendisaka ngai.

Ordinatɛrɛ na ngai esalisaka mpe ngai nalanda mpe napesa biyano na makita na biso ya losambo. Nakoki kopesa komantɛrɛ, kosala libondeli, masolo ata mpe kotánga Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli soki bapesi ngai mokumba yango. Atako mwaye ya kokende makita yango ezali te, namonaka ete ezali mpenza lisangá na ngai.

Telefone ná ordinatɛrɛ yango esalisaka ngai mpe namipesa mpenza na mosala ya kosakola. Naboyi te, mwaye nakende ndako na ndako ndenge Batatoli ya Yehova basalaka ezali te kasi yango epekisaka ngai te nasakola. Na lisalisi ya baaparɛyi yango nasakwelaka basusu mateya oyo nandimaka. Kutu, lokola nasepelaka kosolola na bato na telefone, bankulutu ya lisangá na ngai basɛngaki ngai natambwisa kampanye ya mosala ya kosakola na telefone. Kampanye yango esalisi mingimingi bandeko ya lisangá oyo bakɔtá ndako mpo mwaye ya kobima ezali te.

Nazali kotambwisa boyekoli ya Biblia

Kasi bomoi na ngai nyonso esimbami kaka na baaparɛyi te. Mikolo nyonso, baninga na ngai bayaka kotala ngai. Bayaka ná bandeko mpe baninga oyo  basepelaka na mateya ya Biblia. Mbala mingi, basɛngaka ngai natambwisa boyekoli yango ya Biblia. Na mabaku mosusu, mabota eyaka kotala ngai mpo nazala elongo na bango na losambo na bango ya mpokwa na libota. Nasepelaka mingi ntango bana mike bafandaka na mbeto na ngai mpe bayebisaka ngai ntina oyo balingaka Yehova.

Na losambo ya libota na mpokwa elongo na baninga na ngai

Nasepelaka ndenge bato mingi bayaka kotala ngai. Mbala mingi, shambrɛ na ngai etondaka na bato ya penepene mpe ya mosika. Ndenge okoki komona yango, likebi oyo batyelaka ngai ekamwisaka bato oyo bakipaka biso na esika yango. Napesaka Yehova mersi mikolo nyonso ndenge apesá ngai libaku ya kozala na kati ya libota kitoko ya bandeko ya ndenge wana.

KOKOBA KOYIKA MPIKO

Soki moto moko apesi ngai mbote to atuni soki nazali malamu, nalobaka kaka, “nazali kokoba kaka koyika mpiko!” Nayebi ete nazali ngai moko te na etumba yango. Ezala tozali na bomoi ya ndenge nini to mikakatano nini, bakristo nyonso bazali na etumba; elingi koloba, “etumba ya malamu mingi ya kondima.” (1 Timote 6:12) Nini esalisi ngai nakoba koyika mpiko bambula mingi ndenge wana? Nabondelaka Yehova mikolo nyonso mpe napesaka ye mersi ndenge asali ete bomoi na ngai ezala na ntina. Mpe nasalaka nyonso nazala na makambo mingi ya kosala na mosala ya Nzambe mpe natya miso na ngai na elikya oyo ezali liboso.

José María

Mbala mingi nakanisaka mokili ya sika mpe ndenge oyo nakomiyoka ntango nakokima mbangu mpe nakopumbwa lisusu. Na bantango mosusu, nasɛkisaka José María moninga na ngai ya motema oyo abɛlaka bukabuka mpe natunaka ye boye: “Kuna soki tosali momekano ya kopota mbangu, nani akolonga?” Ayanolaka ngai boye: “Ezali na ntina te koyeba soki nani akolonga. Likambo ya ntina mpenza ezali nde ya kozala kuna, na paradiso mpo na kopota mbangu yango.”

Ezalaki pɛtɛɛ te namesana na maladi na ngai. Nayebi ete ntango nazalaki elenge, nasalaki likambo moko ya bozoba mpe yango ememelá ngai mpasi mpenza. Kasi, nazali mpenza kopesa Yehova mersi ndenge asundoli ngai te. Apesi ngai mingi mpenza; libota monene ya bandeko oyo tosambelaka na bango, mposa ya kozala na bomoi, esengo ya kosalisa basusu mpe elikya kitoko mpo na mikolo ezali koya. Soki esɛngi naloba ndenge nazali komiyoka na fraze moko, nakanisi ete nakoloba ete Yehova apesi ngai mingi koleka oyo nasengeli na yango.