Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli  |  Sanza ya Juillet 2015

 BIBLIA EBONGOLAKA BATO

Bomoi na ngai ezalaki kobeba se kobeba

Bomoi na ngai ezalaki kobeba se kobeba
  • ABOTAMAKI NA: 1952

  • EKÓLO: ÉTATS-UNIS

  • BOMOI NA YE YA KALA: MOTO YA NKANDA MAKASI

NDENGE NAZALAKI:

Nakolá na bakartye ndenge na ndenge ya Los Angeles oyo ekendá nsango mpo babalabala na yango etondaki na bato ya mobulu mpe drɔgɛ, na engumba Californie, na États-Unis. Baboti na ngai bazalaki na bana 6, ngai nde mwana ya mibale.

Mama azalaki mondimi ya Lingomba ya Évangélique mpe azalaki komema biso na eglize yango. Kasi, ntango nazalaki elenge, nazalaki na bomoi ya lolenge mibale. Mokolo ya lomingo nazalaki koyemba na korale. Mikolo mosusu nyonso oyo etikali nazalaki kokende bafɛti, komɛla drɔgɛ mingi mpe kobima na bana-basi.

Nazalaki kosilika nokinoki. Nazalaki kosalela eloko nyonso oyo namoni mpo nalonga ntango nazali kobunda. Makambo oyo nayekolaki na eglize esalisaki ngai te. Namesanaki koloba boye: “Kozongisa mabe ezali likambo ya Nkolo​—ngai nde moto oyo ye azali kosalela!” Ntango nazalaki na eteyelo ya ntei na nsuka ya 1960, nakómaki kolanda makanisi ya etuluku moko ya politiki oyo bazalaki kobenga yango Black Panthers, oyo eyebanaki mpo ezalaki kobundela lotomo ya basivile. Nakɔtaki na lisangá ya bayekoli oyo bazalaki kobundela lotomo ya basivile. Mbala mingi tozalaki kotomboka, mpe na ntango yango nyonso tozalaki kotánga te.

Namonaki lokola ete kotomboka ekokaki kaka te na nkanda makasi oyo nazalaki na yango. Yango wana, koyina oyo nazalaki na yango etindaki ngai nasala mobulu makasi. Na ndakisa, mokolo moko ngai ná baninga na ngai totalaki bafilme oyo emonisaki mpasi oyo bamonisá baombo ya Afrika na États-Unis. Lokola makambo wana ya kozanga bosembo ematisaki nkanda na biso, tobɛtaki bilenge ya mindɛlɛ oyo bazalaki wana mabe mpenza. Na nsima, tokendaki na bakartye ya mindɛlɛ mpo na koluka bato mosusu ya kobɛta.

Liboso nakokisa mbula 20, ngai ná bandeko na ngai tosalaki makambo mingi ya mobulu. Tozalaki koyokana te na bakonzi. Leki na ngai moko ya mobali azalaki na etuluku moko ya bato ya mobulu mpenza mpe nazalaki kosangana na bango. Bomoi na ngai ezalaki kobeba se kobeba.

NDENGE BIBLIA EBONGOLI NGAI:

Baboti ya moninga na ngai moko bazalaki Batatoli ya Yehova. Babengisaki ngai na likita na bango ya losambo mpe nandimaki. Kaka na ebandeli, namonaki ete Batatoli bakeseni na bato mosusu. Moto nyonso azalaki na Biblia mpe azalaki kosalela yango na boumeli ya likita yango. Bana mike kutu bazalaki kosala masolo na likita yango! Ekamwisaki ngai ntango nayebaki ete Nzambe nkombo na ye Yehova mpe ndenge bazalaki kosalela nkombo yango. (Nzembo 83:18) Esika yango ya losambo ezalaki  na bato ya bikólo ndenge na ndenge kasi likambo ya kokamwa bokabwani ya mposo ezalaki te kati na bango.

Na ebandeli, nalingaki te Batatoli ya Yehova báyekola na ngai Biblia, kasi nazalaki kosepela kokende makita na bango. Mokolo moko na butu, ntango nazalaki na makita na bango, etuluku moko ya baninga na ngai bakendaki esika babɛtaka miziki. Kuna, babɛtaki elenge moko pene na liwa mpo aboyaki kopesa bango vɛstɛ na ye ya kwire. Mokolo oyo elandaki, batutaki ntolo mpo na likambo oyo basalaki. Bamonaki kutu te ete ezalaki likambo monene ntango bamemaki bango na tribinale. Bakatelaki mingi na bango etumbu ya bolɔkɔ ya libela. Ntina kutu ya koloba ezali te mpo nasepelaki mingi ndenge na butu wana nazalaki ná bango te. Nazwaki ekateli ya kobongola bomoi na ngai mpe nabandaki koyekola Biblia.

Lokola namoná makambo mabe oyo esalemá mpo na kokanisela bato ya mposo mosusu mabe, makambo oyo namonaki epai ya Batatoli ya Yehova ekamwisaki ngai. Na ndakisa, ntango Motatoli moko ya mondɛlɛ asalaki mobembo na mboka ya bapaya, atikaki bana na ye na libota moko ya bato moindo mpo bábatela bango. Lisusu, libota moko ya mindɛlɛ ezwaki elenge moko ya moto moindo afanda epai na bango mpo azangaki esika ya kofanda. Nandimaki mpenza ete Batatoli ya Yehova balandaka mpenza maloba ya Yesu oyo ezali na Yoane 13:35: “Na ndenge yango bato nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai, soki bozali na bolingo na kati na bino.” Namonaki ete nazwi bandeko ya solosolo mpenza.

Koyekola Biblia esalisaki ngai namona ete nasengeli kobongola makanisi na ngai. Nasengelaki kobongisa makanisi na ngai mpo nasuka kaka te na kosala makambo na kimya, kasi namona mpe ete ezali lolenge ya bomoi oyo eleki malamu. (Baroma 12:2) Mokemoke nakómaki kobongwana. Nazwaki batisimo na sanza ya 01/1974, mpe nakómaki Motatoli ya Yehova.

Nasengelaki kobongisa makanisi na ngai mpo nasuka kaka te na kosala makambo na kimya, kasi namona mpe ete ezali lolenge ya bomoi oyo eleki malamu

Kasi, ata nsima ya kozwa batisimo nasengelaki kokoba kobongisa ezaleli na ngai ya nkandankanda. Na ndakisa, mokolo moko ntango nazalaki kosakola ndako na ndako, nalandaki moyibi moko oyo ayibaki radio na motuka na ngai. Ntango nakómaki pene na ye, abwakaki yango mpe akimaki. Ntango nabɛtɛlaki basusu lisolo ndenge nazwaki radio yango, nkulutu moko oyo azalaki wana atunaki ngai boye: “Stephen, olingaki kosala nini soki okangaki ye?” Motuna yango etindaki ngai nakanisa mpe nasala lisusu makasi mpo nazala moto oyo alukaka kimya.

Na sanza ya 10/1974, nakómaki kolekisa sanza nyonso bangonga 100 mpo na koteya basusu Biblia. Na nsima, nazwaki libaku ya kopesa mabɔkɔ na biro monene ya Batatoli ya Yehova na Brooklyn, na New York. Na 1978, nazongaki na Los Angeles mpo na kobatela mama na ngai mpo abɛlaki. Mbula mibale na nsima, nabalaki mwasi na ngai Aarhonda. Asalisaki ngai mpenza na kosunga mama tii na liwa na ye. Na nsima, ngai ná Aarhonda tokɔtaki Eteyelo ya Watchtower mpo na mateya ya Biblia mpe batindaki biso na Panama, epai tozali kokoba mosala ya misionɛrɛ.

Kobanda nazwá batisimo, nakutaná na makambo oyo ekokaki kotinda ngai nasala mobulu. Soki batumoli ngai, nazalaki kosala makasi nalongwa kutu esika wana to kosala likambo mosusu mpo na kokitisa motema. Bato mingi, ata mpe mwasi na ngai bazalaki kopesa ngai longonya ndenge nazalaki kosala soki nakutani na makambo ya ndenge wana. Ngai moko kutu nazalaki kokamwa! Soki nabongwaná bongo, ezali mpo na makasi na ngai moko te. Kutu, nandimaka mpenza ete ezali litatoli oyo ezali komonisa ete Biblia ezali na nguya ya kobongola bomoi ya bato.​—Baebre 4:12.

MATOMBA OYO NAZWI:

Biblia esali ete bomoi na ngai ekóma na ntina mpe eteyi ngai kozala moto oyo alukaka kimya mpenza. Nabɛtaka lisusu bato te; nasalisaka nde bango báyeba Nzambe. Kutu, nayekolaki Biblia ná monguna na ngai moko oyo totángaki na ye na eteyelo ya ntei! Ntango azwaki batisimo, tokómaki kofanda esika moko mpo na mwa ntango. Tii lelo, tozali baninga ya motema. Banda wana tii lelo, ngai ná mwasi na ngai toyekoli Biblia na bato koleka 80 mpe bakómá Batatoli ya Yehova.

Napesaka Yehova mersi mingi ndenge asali ete bomoi na ngai ekóma na ntina mpenza mpe ya esengo na kati ya libota ya bandeko ya solosolo.

Makambo mosusu

BIYANO NA MITUNA YA BIBLIA

Bomoi ezali na ntina nini?

Osí omituná soki ‘Bomoi ezali na ntina nini? Talá biyano oyo Biblia epesi na motuna yango.