Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

 LISOLO NA MONINGA MOKO YA KARTYE

Mpo na nini koyekola Biblia?

Mpo na nini koyekola Biblia?

Ndakisa oyo elandi emonisi ndenge oyo Motatoli ya Yehova moko akoki kosolola na moto. Tósala lokola Motatoli moko na nkombo Brian akei kotala mobali moko na nkombo Eric.

MASOLO YA BIBLIA EZALI SOLO

Eric: Mpo na koloba solo, nasepelaka mpenza te na makambo ya Nzambe. Namoni mingi ya koloba mpo na yango ezali te.

Brian: Nasepeli ndenge oyebisi ngai yango. Kasi, nkombo na ngai Brian. Bongo yo?

Eric: Eric.

Brian: Nasepeli kokutana na yo, Eric.

Eric: Ngai mpe.

Brian: Nalingi nayeba soki okolá na libota ya bato oyo basambelaka.

Eric: Ɛɛ. Kasi ntango nalongwaki na ndako mpe nakɔtaki iniversite, natikaki kosambela.

Brian: Ok. Oyekolaki nini na iniversite?

Eric: Makambo etali bizaleli ya bato mpe istware. Nalingaka istware mingi; elingi koloba koyeba mbongwana oyo bato basali na boumeli ya basiɛklɛ.

Brian: Istware ekoki mpenza kosepelisa. Mbala mosusu oyebi ete Biblia mpe ezali buku ya istware. Osalelá naino Biblia te na bolukiluki na yo?

Eric: Mpenza te. Nayebi ete Biblia ezali buku moko malamu, kasi nakanisá naino te ete ezali mpe buku ya istware.

Brian: Emonani mpenza ete olingaka koyeba makambo mingi. Soki ozali na mwa miniti, nakosepela kolakisa yo mwa bandakisa ya bato oyo Biblia elobeli, oyo bazalaki mpenza.

Eric: Malamu. Kasi nazali na Biblia te.

Brian: Likambo te. Nakoki kolakisa yo na oyo ya ngai. Ndakisa ya liboso ezali na 1 Ntango mokapo 29, vɛrsɛ 26 mpe 27. Bavɛrsɛ yango elobi boye: “Davidi mwana ya Yese ayangelaki Yisraele mobimba; mpe mikolo oyo ayangelaki Yisraele ezalaki mbula ntuku minei (40). Ayangelaki na Hebrone mbula nsambo, mpe ayangelaki na Yerusaleme mbula ntuku misato na misato (33).”

Eric: Nini emonisi ete likambo yango ezali mpenza solo?

Brian: Liboso, bato oyo bandimaka Biblia te bazalaki koloba ete mokonzi Davidi atikalá kozala te.

Eric: Ya solo? Mpo na nini bazalaki koloba bongo?

Brian: Mpo longola Biblia, ezalaki kaka na mwa makambo moke oyo ezalaki komonisa ete azalaki mpenza moto ya solo. Kasi, na 1993, etuluku moko ya bato ya arkeoloji bamonaki libanga moko ya kala mpenza oyo ezalaki na liloba moko likoló na yango, oyo ebongolami na “Ndako ya Davidi.”

Eric: Lobá likambo.

Brian: Moto mosusu oyo batyaki ntembe ete azalaki te ezali Ponse Pilate oyo azalaki guvɛrnɛrɛ na ntango ya Yesu. Balobeli ye na Luka mokapo 3, vɛrsɛ 1 na kati ya bakonzi mingi mosusu ya guvɛrnema ya ntango wana.

Eric: Ɛɛ, namoni. Elobi ete “ntango Ponse Pilate azalaki guvɛrnɛrɛ ya Yudea, mpe Erode azalaki moyangeli ya etúká ya Galile.”

 Brian: Malamu. Eleki sikoyo bambula mingi, bato mosusu ya mayele balobaki ete Ponse Pilate azalaki mpenza moto ya solo te. Kasi, eleki sikoyo mbula soki 50, bamonaki libanga moko na Moyen-Orient oyo nkombo na ye ekomamaki polele likoló na yango.

Eric: Hmm. Naino nayoká makambo oyo liboso te.

Brian: Nasepeli kosolola yango na yo.

Eric: Mpo na koloba solo, nazalaka na limemya mpo na Biblia mpo natalelaka yango lokola buku oyo ekomamá malamu mpenza, kasi natikalá kokanisa te ete ezali mpe na ntina lelo oyo. Ekoki kozala na ba-istware ya solo, kasi nandimi te ete ezali mpenza na ntina lelo oyo.

BIBLIA​—BUKU YA KALA KASI ESILÁ NGALA TE

Brian: Bato mingi bakanisaka mpe bongo. Kasi ngai nakanisaka bongo te mpo banda mokili ebandá, bamposa ya bato ebongwaná te. Na ndakisa, tozalaka ntango nyonso na mposa ya bilei, bilamba mpe esika ya kolala. Tozalaka ntango nyonso na mposa ya kosolola na basusu mpe kozala na libota ya esengo. Tozwaka makambo wana nyonso na valɛrɛ, boye te?

Eric: Ezali mpenza bongo.

Brian: Biblia ekoki kosalisa biso na makambo wana nyonso. Ezali mpo na yango nde tokoki koloba ete Biblia ezali buku ya kala kasi esilá ngala te.

Eric: Olingi mpenza koloba nini?

Brian: Na maloba mosusu: Biblia ezali na batoli oyo ezali na ntina mingi lelo kaka ndenge ezalaki ntango bakomaki yango eleki sikoyo bambula mingi.

Biblia ezali na batoli oyo ezali na ntina mingi lelo kaka ndenge ezalaki ntango bakomaki yango eleki sikoyo bambula mingi

Eric: Na makambo nini?

Brian: Batoli ya Biblia ekoki kosalisa moto atalelaka mbongo na ndenge ebongi, azala na libota ya esengo mpe azala moninga malamu. Biblia ezali lokola karte oyo ezali kolakisa moto nzela mpo abunga te. Na ndakisa, omoni te ete kozala tata malamu mpe mokonzi malamu ya libota ekómi mpasi?

Eric: Ɛɛ, olobi mpenza solo. Ngai ná mwasi na ngai tobalani eleki sikoyo mbula soki moko mpe ezalaka ntango nyonso pɛtɛɛ te tótalela makambo ndenge moko.

Brian: Ezali mpenza bongo. Kasi Biblia ezali na batoli ya mindɔndɔ te oyo esalisaka. Na ndakisa, tózwa Baefese mokapo 5. Tiká tótánga vɛrsɛ 22, 23 mpe 28. Soki osepeli, okoki kotánga.

Eric: Ok. Elobi boye: “Basi bámikitisa liboso ya mibali na bango lokola epai ya Nkolo, mpo mobali azali mokonzi ya mwasi na ye ndenge Kristo mpe azali mokonzi ya lisangá, ye mobikisi ya nzoto yango.” Mpe vɛrsɛ 28 elobi boye: “Na ndenge wana nde mibali basengeli kolinga basi na bango lokola nzoto na bango moko. Moto oyo azali kolinga mwasi na ye azali komilinga ye moko.”

Brian: Ok, mersi. Omoni te ete soki mwasi ná mobali bazali kosalela toli wana ya pɛtɛɛ, libota na bango ekozala malamu, boye te?

Eric: Ɛɛ, ezali mpenza bongo. Kasi koloba ezalaka pɛtɛɛ, kosala nde mpasi.

Brian: Ya solo; biso nyonso tozali bato ya kozanga kokoka. Kutu, kaka na mokapo wana ya Biblia ezali na vɛrsɛ oyo elendisaka biso tózala makambo makasimakasi te. * Mpo bato báyokana malamu, esɛngaka kozala makambo makasi te mpe kondima makanisi ya basusu. Ngai ná mwasi na ngai tomonaka ete Biblia esalisaka biso na likambo yango.

Eric: Ezali bongo.

Brian: Batatoli ya Yehova bazali na site Internet oyo ezali na mwa batoli ya malamu oyo etali libala mpe bomoi ya libota. Soki opesi mwa miniti, nakoki kolakisa yo mwa ndambo na yango.

Eric: Ok. Napesi yo mwa miniti.

Brian: Malamu. Site Internet yango ezali www.jw.org. Ebandeli ya site yango oyo.

Eric: Nasepeli na bafɔtɔ.

Brian: Bafɔtɔ yango ezali komonisa mosala ya kosakola oyo tosalaka na mokili mobimba. Motó ya likambo ya eteni oyo ezali “Toli mpo na bato babalá mpe baboti.” Na nse na yango, ezali na ebele  ya masolo ya mikuse oyo elobeli ndenge ya kosala na makambo ndenge na ndenge. Ezali na oyo esepelisi yo?

Eric: Ɛɛ. “Ndenge ya kosilisa mikakatano na libala.” Namoni nakoki kosalela yango!

Brian: Lisolo oyo emonisi makambo minei ya kosala mpo na kosilisa mikakatano. Talá paragrafe oyo. Okosepela kotánga yango?

Eric: Ɛɛ. Elobi boye: “Kosolola malamu ebongisaka boyokani ya mwasi ná mobali; nzokande, bolingo mpe limemya nde esalisaka bango báyeba kosolola malamu.” Hmm, nasepeli na ndenge balimboli yango.

Brian: Mersi mpo na botángi. Ezali na vɛrsɛ moko ya Biblia awa, okoki kofina likoló na yango mpo efungwama.

Eric: Ɛɛ, namoni yango. Baefese 5:33. Elobi: “Mokomoko na bino mpenza alinga mwasi na ye bongo ndenge amilingaka ye moko; mpe mwasi, asengeli kozala na limemya makasi epai ya mobali na ye.”

Brian: Omoni te ete vɛrsɛ yango ebendi likebi mingi na oyo mokomoko asengeli kopesa oyo molongani na ye azali na mposa ya kozwa?

Eric: Nayebi te soki olingi mpenza koloba nini.

Brian: Mobali alingaka ete mwasi na ye atosaka ye, kasi mwasi alingaka mobali na ye amonisaka ete alingaka ye mpenza, boye te?

Eric: Ɛɛ, ezali bongo.

Brian: Soki mobali alukaka mbala na mbala mabaku ya komonisela mwasi na ye bolingo, omoni te ete ekozala mpasi te mwasi na ye amoniselaka ye limemya?

Eric: Emonani mpenza ete ekosalema bongo.

Brian: Na yango, kaka vɛrsɛ oyo moko ya Biblia, atako ekomamá eleki sikoyo mbula koleka 2 000, elobeli makambo oyo mwasi ná mobali bazalaka na yango mposa na libala mpe epesi batoli ya malamu oyo soki basaleli yango, ekosalisa bango mpenza; kaka ndenge tolobaki yango liboso, yango nde “ebongisaka” libala mpe esalaka ete eumela.

Eric: Mpo na koloba solo, nakanisá naino te ete Biblia ezali na makambo mingi boye.

Brian: Eric, nasepeli ndenge olobi bongo. Nakosepela kokutana na yo lisusu mpo na koyeba makanisi na yo na motó ya likambo oyo elobi “Matambe minei mpo na kosilisa mikakatano” oyo ezali kaka na lisolo oyo na site Internet na biso. *

Eric: Malamu. Tokotala yango ná mwasi na ngai.

Ezali nde na lisolo moko ya Biblia oyo olukaka koyeba malamu? Olingi koyeba mateya to makambo mosusu ya Lingomba ya Batatoli ya Yehova? Soki ezali bongo, kokakatana te kotuna Motatoli ya Yehova moko. Akosepela kosolola makambo yango na yo.

^ par. 63 Mpo na koyeba makambo mosusu, talá mokapo 14 ya buku Biblia eteyaka mpenza nini? ebimisami na Batatoli ya Yehova.