Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli  |  Sanza ya Mai 2014

 LISOLO NA MONINGA MOKO YA KARTYE

Batatoli ya Yehova bandimelaka Yesu?

Batatoli ya Yehova bandimelaka Yesu?

Ndakisa oyo elandi emonisi ndenge oyo Motatoli ya Yehova moko akoki kosolola na moto. Tósala lokola Motatoli moko na nkombo Antoine akei kotala mobali moko na nkombo Tim.

KONDIMELA YESU EZALI NA NTINA MINGI

Antoine: Mbote, Tim. Nasepeli ndenge tokutani lisusu.

Tim: Ngai mpe.

Antoine: Namemeli yo banimero ya sika ya Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli mpe Lamuká! Nakanisi ete okosepela mpenza na masolo oyo ezali na bazulunalo yango.

Tim: Mersi. Nasepeli ndenge oyei lelo mpo nazali na motuna moko ya kotuna yo.

Antoine: Likambo te, motuna yango nini?

Tim: Mokolo moko nazalaki kosolola na moninga moko ya mosala. Nayebisaki ye makambo oyo ezali na mikanda oyo opesaki ngai mpe ndenge oyo ezali kitoko mpenza. Kasi ayebisaki ngai natángaka yango te mpo Batatoli ya Yehova bandimelaka Yesu te. Ezali bongo? Nayebisaki ye nakotuna yo mokolo okoya.

Antoine: Nasepeli ndenge otuni ngai. Ezali malamu ndenge otuni ngai moko na esika otuna moto mosusu. Kutu ezalaka malamu mingi kotuna moto ye moko mateya oyo andimaka na esika ya kotuna moto mosusu.

Tim: Yango nde nakanisaki.

Antoine: Batatoli ya Yehova bandimelaka mpenza Yesu. Kutu, tomonaka ete ezali na ntina kondimela Yesu mpo na kozwa lobiko.

Tim: Nayebi ete bondimelaka ye, kasi ntango moninga na ngai wana alobaki ete bondimelaka ye te, ekamwisaki ngai mpenza. Namoni ete naino tosololá likambo yango te.

Antoine: Okosepela nalakisa yo mwa bavɛrsɛ ya Biblia oyo emonisi ntina ya kondimela Yesu? Ezali bavɛrsɛ oyo Batatoli ya Yehova basalelaka mingi na mosala ya kosakola.

Tim: Malamu.

Antoine: Ekozala malamu tóbanda na maloba ya Yesu ye moko oyo ezali na Yoane 14:6. Maloba yango ezali na kati ya lisolo oyo Yesu asololaki na moko ya bantoma na ye. Totángi boye: “Yesu alobaki na ye ete: ‘Ngai nazali nzela mpe solo mpe bomoi. Moto moko te azali koya epai ya Tata soki na nzela na ngai te.’” Na kotalela vɛrsɛ yango, wapi nzela kaka moko mpo na kokóma epai ya Tata?

Tim: Na nzela ya Yesu.

Antoine: Ezali bongo. Batatoli ya Yehova bandimaka yango mpenza. Natuna yo naino motuna oyo: Ndenge oyebi, mibeko ya Nzambe esɛngaka ete moto abondela na nkombo ya nani?

Tim: Na nkombo ya Yesu.

Antoine: Ezali bongo. Mpo na yango nde nasalaka mabondeli na ngai nyonso na nkombo ya Yesu. Batatoli ya Yehova nyonso mpe basalaka bongo.

Tim: Ezali malamu koyeba yango.

Antoine: Vɛrsɛ mosusu oyo tokoki kotalela ezali Yoane 3:16. Vɛrsɛ yango ezali na ntina mingi, yango wana babengi yango Evanzile ya moke. Yango elingi koloba ete soki ozwi makambo nyonso oyo ekomamaki na ntina etali bomoi mpe mosala ya Yesu awa na mabele mpe osangisi yango na vɛrsɛ  moko, ekozala nde vɛrsɛ wana. Mbala mosusu okosepela kotánga vɛrsɛ yango.

Tim: Malamu. Elobi boye: “Mpo Nzambe alingaki mokili mingi, yango wana apesaki Mwana na ye se moko oyo abotamaki, mpo moto nyonso oyo azali kondimela ye abomama te kasi azwa bomoi ya seko.”

Antoine: Mersi. Oyebaka vɛrsɛ yango malamu?

Tim: Ɛɛ, nayoká yango mingi, mpe mbala mingi namonaka batyaka maloba ya vɛrsɛ yango na bapankarte mpe bitanda ya bapiblisite.

Antoine: Ezali vɛrsɛ oyo eyebani mingi. Talá yango malamumalamu mpe simbá oyo Yesu alobaki. Alobaki ete bolingo ya Nzambe epesi bato libaku ya kozwa bomoi ya seko—kasi kaka soki tosali nini?

Tim: Tomonisi kondima.

Antoine: Ezali bongo. Mingimingi kondimela Yesu Kristo, Mwana se moko oyo abotamaki. Mpe kondimela Yesu ezali kofungolela bato nzela ya bomoi ya seko, ndenge emonisami polele na lokasa 2 ya zulunalo oyo namemeli yo. Zulunalo Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli elobi ete mokano na yango ezali mpe ya “kolendisa bato bándimela Yesu Kristo, oyo akufaki mpo biso tókoka kozwa bomoi ya seko mpe azali lelo Mokonzi na Bokonzi ya Nzambe.”

Tim: Yango mpenza! Zulunalo na bino yango moko emonisi ete bondimelaka Yesu.

Antoine: Yango mpenza.

Tim: Boye, mpo na nini bato balobaka ete bondimelaka Yesu te?

Antoine: Ekoki kozala na bantina mingi oyo etindaka bato báloba bongo. Na bantango mosusu, basusu balobaka bongo kaka mpo bayokaki moto moko alobi bongo. To mpe bapastɛrɛ na bango nde bateyá bango bongo.

Tim: Likanisi moko eyeli ngai kaka sikoyo—mbala mosusu bato balobaka bongo mpo babengaka bino Batatoli ya Yehova, kasi te Batatoli ya Yesu.

Antoine: Yango mpe ekoki kozala ntina oyo bato balobaka bongo.

Tim: Mpo na nini bolobelaka Yehova mingi boye?

“NAYEBISI BANGO NKOMBO NA YO”

Antoine: Mpo tondimaka ete ezali na ntina kosalela nkombo ya Nzambe, Yehova, kaka ndenge Mwana na ye Yesu asalaki. Talá oyo Yesu alobaki na libondeli oyo asalaki epai ya Tata na ye. Ezali na Yoane 17:26. Okoki kotánga vɛrsɛ yango?

Tim: Ɛɛ. “Nayebisi bango nkombo na yo mpe nakoyebisa yango, mpo bolingo oyo olingaki ngai na yango ezala na kati na bango mpe ngai na bomoko elongo na bango.”

Antoine: Mersi. Simbá ete Yesu alobi ayebisaki bato nkombo ya Nzambe. Okanisi ete asalaki bongo mpo na nini?

Tim: Hmm. Nayebi mpenza te.

Ezali na ntina kondimela Yesu mpo na kozwa lobiko

Antoine: Tokoki mpe kotalela vɛrsɛ mosusu oyo epesi eyano na motuna yango. Tózwa naino Misala 2:21. Elobi boye: “Moto nyonso oyo akobelela nkombo ya Yehova akobika.” Sikoyo, namoni okondima ete soki kobelela nkombo ya Yehova ezali likambo oyo esɛngami mpo na kobika, na ntembe te Yesu ayebaki yango.

Tim: Ɛɛ, ezali bongo.

Antoine: Na yango, mpo na lobiko ya bayekoli na ye, ezalaki na ntina mpo na Yesu ete báyeba mpe básalela nkombo ya Nzambe. Yango nde ntina ya libosoliboso oyo tolobelaka Yehova mingi boye. Tomonaka ete ezali na ntina koyebisa bato nkombo ya Nzambe, mpo na kosalisa basusu bábelela nkombo yango.

Tim: Ata soki bato bayebi nkombo ya Nzambe te to basalelaka yango mbala moko te, bayebi soki balobelaka Nzambe oyo wapi.

Antoine: Ekoki kozala solo. Ata bongo, soki Nzambe ayebisi biso nkombo na ye, ezali mpo tómona mpasi te mpo na kopusana penepene na ye.

Tim: Olingi oloba nini?

 Antoine: Kanisá naino: Ezalaki na ntina te tóyeba nkombo ya Moize. Tokokaki koyeba ye kaka lokola mobali moko oyo akabolaki Mbu Motane to mobali oyo bapesaki ye Mibeko Zomi. Ndenge moko na Noa—Mpo na nini koyeba nkombo na ye? Bakokaki kolobela ye kaka lokola mobali oyo atongaki masuwa mpe abikisaki libota na ye mpe banyama. Na likambo yango, ata mpe Yesu Kristo akokaki koyebana kaka lokola moto oyo autaki likoló mpe akufaki mpo na masumu na biso, boye te?

Tim: Namoni ezali bongo.

Antoine: Kasi Nzambe asalaki ete tóyeba bankombo ya bato yango. Koyeba bankombo na bango esalaka ete tómona ete masolo yango ezali masapo te. Atako tokutaná te na Moize, Noa to Yesu, koyeba bankombo na bango esalaka ete tómona ete bazalaki mpenza.

Tim: Nakanisá naino bongo te, kasi namoni ete ezali bongo!

Antoine: Yango mpe ntina mosusu oyo Batatoli ya Yehova basalelaka nkombo ya Nzambe mingi. Tolingaka kosalisa bato bákóma na kondima makasi epai ya Yehova Nzambe, bámona ye lokola moto ya solo oyo bakoki kokóma baninga na ye. Kasi, tolobelaka mpe mingi mokumba oyo Yesu azali na yango mpo na lobiko na biso. Mbala mosusu tokoki kotánga lisusu vɛrsɛ moko mpo tókanga mpenza ntina ya likambo yango.

Tim: Malamu.

Antoine: Liboso totángaki Yoane 14:6. Kobosana te ete Yesu alobaki ete azali “nzela mpe solo mpe bomoi.” Tózonga naino na mwa bavɛrsɛ oyo ezali liboso mpe tótala maloba na ye oyo ezali na Yoane 14:1. Okoki kotánga oyo Yesu alobaki na eteni ya nsuka ya vɛrsɛ yango?

Tim: Malamu. Elobi: “Bóndimela Nzambe, bóndimela mpe ngai.”

Antoine: Mersi. Okoki koloba ete kondimela Yesu ezali kaka ndenge moko na kondimela Yehova?

Tim: Te. Yesu alobaki ete esengeli kondimela bango mibale.

Antoine: Ezali bongo. Na ntembe te, okondima ete kosuka kaka na koloba ete tondimelaka Nzambe ná Yesu ekoki te. Tosengeli mpenza kotambwisa bomoi na biso na ndenge oyo ekomonisa ete tondimelaka bango.

Tim: Ezali mpenza bongo.

Antoine: Kasi ndenge nini moto akoki komonisa ete andimelaka mpenza Nzambe mpe Yesu? Nakosepela tólobela likambo yango mokolo mosusu. *

Tim: Ngai mpe nakosepela.

Ezali nde na lisolo moko ya Biblia oyo olukaka koyeba malamu? Olingi koyeba mateya to makambo mosusu ya Batatoli ya Yehova? Soki ezali bongo, kokakatana te kotuna Motatoli moko ya Yehova. Akosepela kosolola makambo yango na yo.

^ par. 60 Mpo na koyeba makambo mosusu, talá mokapo 12 ya buku Biblia eteyaka mpenza nini? ebimisami na Batatoli ya Yehova.

Makambo mosusu

Biblia eteyaka mpenza nini?

Bomoi oyo esepelisaka Nzambe