Ntango nazalaki naino mwana

Ntango nazalaki kaka na mbula 10 na 1985, bana moko bautaki na ekólo Cambodge mpe bayaki na eteyelo oyo nazalaki kotánga na Columbus, na etúká ya Ohio, na États-Unis. Moko na bango ayebaki mwa Lingelesi. Asalelaki bililingi mpo na kobɛtela ngai masolo ya ndenge banyokolaka bato, babomaka bato mpe ndenge bato ya mabe bakimaka. Nazalaki kolela na butu soki nakanisi bana yango. Nazalaki na mposa nayebisa bango elikya ya Paradiso mpe lisekwa, kasi bayebaki te monɔkɔ oyo nazalaki koloba. Atako nazalaki naino mwana moke, namonaki malamu nayekola monɔkɔ ya Cambodge mpo nateya baninga na ngai ya kelasi makambo etali Yehova. Nayebaki mpenza te ndenge oyo ekateli wana elingaki kosalisa ngai na nsima.

Koyekola monɔkɔ ya Cambodge ezalaki pɛtɛɛ te. Mbala mibale mobimba, nazwaki ekateli ya kotika, kasi Yehova alendisaki ngai na nzela ya baboti na ngai. Na nsima, balakisi mpe baninga na ngai ya kelasi babandaki kolendisa ngai naluka bomɛngo. Kasi ngai nalingaki kokóma mobongisi-nzela, mpe naponaki eteyelo oyo ekosalisa ngai nazwa mosala ya ntango mingi te mpo nakokisa mokano na ngai. Nsima ya kelasi, nazalaki kokutana na babongisi-nzela mosusu mpe tozalaki kobima na mosala ya kosakola. Nandimaki mpe kokóma molakisi ya bana-kelasi oyo bazalaki koyekola Lingelesi, mpe ekateli yango esalisaki ngai mingi na nsima.

Ntango nakómaki na mbula 16, nayokaki ete ezali na etuluku moko ya monɔkɔ ya Cambodge na Long Beach, na etúká ya Californie, na États-Unis. Nakendeki kotala kuna mpe nayekolaki kotánga monɔkɔ ya Cambodge. Ntango kaka nasilisaki kelasi, nakómaki mobongisi-nzela mpe nakobaki kosakwela bato oyo balobaka monɔkɔ ya Cambodge oyo bazalaki zingazinga ya mboka na biso. Kasi, ntango nakómaki na mbula 18, nakómaki na likanisi ya kokende na ekólo Cambodge. Ezalaki esika moko ya makama mingi, kasi nayebaki ete kaka bato moke na kati ya bato milio zomi ya ekólo yango nde bayokaki nsango malamu ya Bokonzi. Na ntango wana, ezalaki kaka na lisangá moko ya basakoli 13 na ekólo mobimba. Mbala ya liboso oyo nakendaki vizite na Cambodge, nazalaki na mbula 19. Mbula mibale na nsima, nazwaki ekateli ya kokende kofanda kuna. Mpo nazala na mwa makoki ya kosala mosala ya kosakola malamu, nazwaki mosala moko ya ntango mokuse ya kobongola mpe koteya bato Lingelesi. Na nsima, nazwaki mwasi oyo azalaki mpe na mikano ya bomoi lokola ngai. Ngai ná ye, tosalisi bato mingi ya Cambodge bámipesa na Nzambe.

Yehova apesaki ngai ‘oyo motema na ngai ezalaki kosɛnga.’ (Nz. 37:4) Kokómisa bato bayekoli ezali mosala oyo epesaka esengo koleka misala mosusu nyonso. Na boumeli ya mbula 16 oyo nalekisi na Cambodge, mwa etuluku wana oyo ezalaki na basaleli ya Yehova kaka 13 ekoli mpe ekómi na masangá tii 12 mpe bituluku 4!​—Lisolo ya Jason Blackwell.