Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli—Nimero ya boyekoli  |  Sanza ya Décembre 2013

Index ya masolo ya Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli 2013

Index ya masolo ya Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli 2013

Dati ezali kolakisa nimero oyo lisolo ebimaki

BATATOLI YA YEHOVA

 • Bamipesaki na bolingo na bango moko na Mexique, 15/4

 • Bamipesaki na bolingo na bango moko na Norvège, 15/1

 • Bamipesaki na bolingo na bango moko na Philippines, 15/10

 • Batikalaki ngwi na “ngonga ya komekama” (Etumba ya Liboso ya mokili mobimba), 15/5

 • Epai ya batángi (Zulunalo Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli), 1/1

 • Kampanye moko oyo ebongisamaki malamu (Chilie), 15/1

 • Kobungisa elikya te! 15/3

 • Kosalela Nzambe nde nkisi na ye! 15/11

 • ‘Liloba ya Nzambe ezali solo!’ Liyangangi ya etúká, 1/5

 • ‘Lokola nkoba na kati ya ndako na yango’ (mituka ekómaki bandako), 15/11

 • Mokonzi asepelaki mingi! (Swaziland), 15/8

 • Ndeko ya sika na Lisangani ya Mikóló-Bakambi (M. Sanderson), 15/7

 • “Okoki kobosana yango ata moke te” (“Drame ya Bozalisi”), 15/2

 • “Talá elilingi oyo!” 15/7

 • Yehova abatelaki bango (Na ntango ya Banazi), 15/12

BIBLIA

 • Biblia ezali na nsango nini? 1/10

 • Eloko moko ya motuya oyo ebombamaki bankama ya bambula (Biblia na monɔkɔ ya Géorgien), 1/6

 • Moto akoki koyeba Biblia?, 1/4

BIBLIA EBONGOLAKA BATO

 • ‘Bato bayinaki ngai’ (W. Moya), 1/10

 • “Bizaleli na ngai ezalaki mabe mpenza” (E. Leinonen), 1/4

 • ‘Namitunaki mpenza soki bomoi na ngai ezalaki kokende wapi’ (A. Hancock), 1/8

 • “Namona oyo Biblia eteyaka mpenza” (L. Alifonso), 1/2

 • “Namonaka lisusu te ete nasengeli kobongola mokili” (J. Sylgren), 1/7

 • “Nazalaki na mposa ya kokóma sango” (R. Pacheco), 1/5

 • ‘Nazwi sikoyo bonsomi ya solosolo’ (B. Hewitt), 1/1

BOMOI MPE BIZALELI YA BOKRISTO

 • Ata soki libala ekufi, 1/10

 • Baboti—Bóteya bana na bino banda bomwana, 15/8

 • Bakisá molende mpo na kokebisa basusu? 15/10

 • Bankulutu bokobɔndisa “molimo oyo elɛmbi”? 15/6

 • Kebá na mikano ya motema na yo, 15/2

 • Libala ekoki kozala ya esengo mpe koumela, 1/9

 • Liteya nini tokoki kozwa epai ya mosali-mabe? 1/6

 • Molongani ya sika, 1/7

 • Mwana oyo azali ebɔsɔnɔ, 1/2

 • Ndenge ya kosolola na mwana kozanga koswana, 1/11

 • Ndenge ya koyokana na mama to tata ya bana ya molongani na yo mpe bandeko mosusu, 1/5

 • Ntango mwasi to mobali na yo akufi, 15/12

 • Okoki kobɔndisama mpe kobɔndisa basusu, 15/3

 • Petro ná Ananiasi bakosaki—Eteyi biso nini? 1/3

MAKAMBO MOSUSU

 • ‘Abatelamaki ná bato mosusu nsambo’ (Noa), 1/8

 • ‘Atambolaki elongo na Nzambe’ (Noa), 1/4

 • ‘Atángamaki moyengebene mpo na misala’ (Rahabe), 1/11

 • Azalaki moto ya libota ya Kaifa, 15/2

 • ‘Azali naino koloba’ (Abele), 1/1

 • Bakɛngɛli ya mokonzi bazwi litatoli, 15/2

 • Banani bakokende likoló? 1/11

 • Bomoi ya esengo, 1/4

 • Bomoi ya seko, 1/7

 • Efelo ya libateli mpo na nsamba ya bandako ya Bayuda, 1/4

 • Elisha amonaki makalo oyo ezali kopela mɔtɔ, 15/8

 • Evanzile ya Yudasi, 1/2

 • Josèphe nde moto akomaki yango mpenza? 15/3

 • Kimya na mokili 1/6

 • Kokanisela basusu mabe, epalangani mokili mobimba, 1/6

 • Lisekwa, 1/10

 • Masumu ekoki kolimbisama? 1/5

 • Mayele ya kokesenisa makambo ekosalisa yo, 15/9

 • Minɔkɔ oyo tolobaka eutá nde na “ndako molai ya Babele”? 1/9

 • Moize, 1/2

 • Motako (ndenge ezalaki kosalelama na ntango ya kala), 1/12

 • Mpo na nini bampasi mingi boye? 1/9

 • Mpo na nini Biblia etángi te bankombo ya bato mosusu, 1/8

 • Ndenge nini Bayuda ya siɛklɛ ya liboso bazalaki kobongisa ebembe liboso ya kokunda?, 1/3

 • Ndenge oyo tokoki kosalisa basusu, 15/11

 • Ninive “engumba oyo esopaka makila,” 1/4

 • Nsuka ya mokili, 1/1

 • Osengeli kotyela lingomba motema? 1/7

 • Oyokaka ndenge nini soki omoni langi moko boye?, 1/10

 • Pornografi ezali lisano mpamba to pwazɔ? 1/8

 • Tempelo ya Yerusaleme etongamaki lisusu nsima ya mobu 70 T.B.? 15/4

 • Tosengeli kobondelaka basantu? 1/6

 • Zabolo autá wapi?, 1/2

MASOLO YA BOMOI

 • Eloko oyo esali ete bomoi na biso ezala na ntina (P. Smith), 15/5

 • Esengo ya kosalela Yehova ata na esika nini (M. mpe J. Hartlief), 15/7

 • Kotosa Yehova ememaki mapamboli ebele (E. Piccioli), 15/6

 • Kotyela Yehova motema ememaka esengo (M. Allen), 15/10

 • Mbula ntuku mitano pene na cercle arctique (A. ná A. Mattila), 15/4

 • Mobola na mosuni kasi mozwi na makambo ya Nzambe (A. Ursu), 1/9

 • Namipesaki mobimba na mosala ya Yehova (B. Walden), 1/12

 • “Namonaki, kasi nakokaki kokanga ntina te” (O. Hamel), 1/3

 • Yehova ‘azali komema mokumba na ngai mokolo na mokolo’ (M. du Raan), 15/8

MASOLO YA BOYEKOLI

 • Babateli ya mpate, bómekola babateli minene ya bampate, 15/11

 • Babateli ya mpate nsambo mpe bankumu mwambe bazali banani lelo oyo?, 15/11

 • Baboti mpe bana—Bómonisa bolingo ntango bozali kosolola, 15/5

 • Bankulutu: ‘Baninga ya mosala mpo na esengo na biso,’ 15/1

 • Bókanisa lolenge ya bato oyo bosengeli kozala, 15/8

 • “Bóluka koyeba mpenza makambo oyo eleki ntina,” 15/4

 • ‘Bósala boye mpo na kokanisa ngai,’ 15/12

 • “Bósalela Yehova lokola baombo,” 15/10

 • Bosantisami, 15/8

 • “Bózala na bokɛngi, bóbondelaka mpenza,” 15/11

 • Bozalisi emonisaka Nzambe ya bomoi, 15/10

 • Kobá kopusana penepene na Yehova, 15/1

 • Kokisá mokumba na yo ya mopalanganisi ya nsango malamu, 15/5

 • Koleisa bato ebele na nzela ya bato moke, 15/7

 • ‘Kolɛmba te,’ 15/4

 • Kómisá makundoli ya Yehova esengo ya motema na yo, 15/9

 • ‘Koningana nokinoki te na makanisi na yo’! 15/12

 • “Kosilikela Yehova” soki moke te, 15/8

 • Kosolola malamu ekosalisa libala na bino ezala malamu, 15/5

 • Kotika eloko moko te ekómisa yo mosika na Yehova, 15/1

 • Kotika eloko moko te epekisa yo ozwa nkembo, 15/2

 • Kumisá nkombo monene ya Yehova, 15/3

 • Lokola “boyebi Nzambe,” etikali nini? 15/3

 • Makundoli ya Yehova ebongi kotyelama motema, 15/9

 • Mosala ya mobongisi-nzela ekómisaka makasi boyokani na biso na Nzambe, 15/9

 • Mpo na baoyo balingaka Yehova, ‘eloko ya kobɛtisa libaku ezali te,’ 15/3

 • “Nani azali mpenza moombo ya sembo mpe ya mayele?” 15/7

 • Ndenge nini tokoki komonisa ete tozali “kozela”? 15/11

 • Ndenge ya kozwa mpenza matomba na botángi ya Biblia, 15/4

 • Obongwaná? 15/9

 • Okomipimela makambo mosusu mpo na Bokonzi? 15/12

 • ‘Oyo ezali ekaniseli mpo na bino,’ 15/12

 • Ozali na “molende na misala ya malamu”? 15/5

 • Ozali na ‘motema moko mpo na koyeba’ Yehova? 15/3

 • Ozwaka libula na biso ya elimo na motuya? 15/2

 • Salá na boyokani na libondeli ya Yesu, 15/10

 • Salelá Liloba ya Nzambe mpo na komisalisa mpe kosalisa basusu, 15/4

 • “Talá! Nazali elongo na bino mikolo nyonso,” 15/7

 • Tiká disiplini ya Yehova ebongisa yo, 15/6

 • Tikalá na kati ya lobwaku ya libateli ya Yehova, 15/2

 • Tosá babateli ya mpate oyo Yehova atye, 15/11

 • Tósalela Yehova kozanga kotala nsima, 15/1

 • Tósepela na bizaleli ya Yehova: akabaka mpe azali makambo makasimakasi te, 15/6

 • Tósepela na bizaleli ya Yehova: azali sembo mpe alimbisaka, 15/6

 • Tósepela mpenza na bizaleli ya Yehova, 15/6

 • Tótyelanaka likebi mpe tólendisanaka, 15/8

 • Tózwa mateya na libondeli moko oyo ebongisamaki malamu, 15/10

 • Yango nde libula na biso ya elimo, 15/2

 • “Yebisá biso: Makambo yango ekosalema ntango nini?” 15/7

 • Yehova azali esika na biso ya kofanda, 15/3

 • Zalá na mpiko—Yehova azali na yo! 15/1

 • Zwáká bikateli ya malamu, 15/9

 • Zwáká bikateli ya malamu mpo na kobatela libula na yo, 15/5

MITUNA YA BATÁNGI

 • ‘Asakwelaki bilimo oyo ezali na bolɔkɔ’ (1Pe 3:19), 15/6

 • Baboti basengeli kofanda esika moko na makita elongo na mwana na bango oyo abimisamá na lisangá? 15/8

 • Banani bazalaki “bana ya Nzambe ya solo”? (Eba. 6:2, 4), 15/6

 • Bayisraele bazalaki nde kokakisa bato mabe na nzete mpo na koboma bango? 15/5

 • Mpo na nini Yesu abimisaki mpisoli (Yoa. 11:35), 15/9

YEHOVA

 • Akipaka bampasi na biso? 1/7

 • ‘Apesaka mbano na baoyo balukaka ye,’ 1/11

 • Atondisaka “mitema na biso mɛkɛ,” 1/7

 • Atyelaka yo mpenza likebi? 1/5

 • Ayokaka mabondeli nyonso? 1/8

 • ‘Bizaleli oyo emonanaka te ezali komonana polele,’ 1/8

 • “Bókoba kosɛnga,” 1/4

 • Mateya ya lokuta oyo etindaka bato bálinga Nzambe te, 1/11

 • ‘Mobeko nini ezali liboso ya nyonso?’ 1/3

 • ‘Nazali kosala biloko nyonso biloko ya sika,’ 1/12

 • Nkombo ya Nzambe, 1/1

 • Nzambe akoki koyoka mpasi na motema, 1/9

 • “Nzambe alingaka moto oyo apesaka na esengo,” 1/9

 • Nzambe azali motema mabe? 1/5

 • ‘Nzambe ya bato ya bomoi,’ 1/2

 • ‘Omonisi yango bana mike,’ 1/1

 • Tozali na mposa ya Nzambe? 1/12

 • ‘Yehova alimbisaki bino,’ 1/10

 • Yehova “aponaka bilongi te,” 1/6

YESU KRISTO

 • Apesaki mosali-mabe elaka ya bomoi na likoló? 1/3

 • Kokunda ebembe, 1/3

 • Kozonga ya Yesu, 1/12

 • Lisekwa, 1/3

 • Mpo na nini abengami Mwana ya Nzambe? 1/3

 • Ndenge nini tosengeli kokanisaka ye? 1/12

 • Ntango nini akelamaki? 1/3