NTANGO Alexendra afandaki na kati ya bisi mpo na kozela bákatisa ndelo oyo ekaboli bikólo mibale ya Amerika ya sudi, ayokaki moto moko alobi: “Bisi ekoki kokende, kasi elenge mobali oyo ya Chinois atikala!” Yango wana akitaki mpo amona nini ezalaki koleka mpe amonaki elenge mobali yango ya Chinois azali kobundana na koloba Espagnole moko ya mabemabe mpo na kolimbolela soda oyo azalaki kokɛngɛla ndelo yango likambo oyo ekómelaki ye. Lokola Alexandra akendaka losambo na lisangá ya Batatoli ya Yehova na monɔkɔ ya Chinois, andimaki kolimbolela soda yango makambo Chinois wana azalaki koloba.

Chinois yango alobaki ete azalaki na mikanda nyonso ya Leta, kasi bayibaki ye yango ná mbongo. Liboso soda yango aboyaki kondima maloba na ye mpe akanisaki kutu ete Alexandra azalaki kokatisa bato ndelo ya ekólo yango na ndenge ya moyibi. Nsukansuka andimaki makambo Chinois yango alobaki, kasi esɛngaki afuta amande lokola azalaki na mikanda te. Lokola azalaki na mbongo te, Alexandra adefisaki ye mosolo ya dolare 20. Chinois yango apesaki ye mersi mingi mpe alobaki ete akozongisela ye mbongo yango ná matabisi. Kasi Alexandra ayebisaki ye ete azalaki na mposa ya matabisi te; asepelaki kosalisa ye mpo amonaki ete ezali malamu kosala bongo. Apesaki Chinois yango mwa mikanda oyo elimbolaka Biblia mpe asɛngaki ye aluka Batatoli ya Yehova báyekola na ye Biblia.

Ezali mpenza esengo kosalisa bapaya ndenge wana mpe na ntembe te, bato ya mangomba nyonso ata mpe baoyo basambelaka te, basalaka mpe bongo. Okosepela mpe kosalisa basusu ndenge wana? Motuna wana ezali na ntina mingi mpo Yesu alobaki: “Esengo ya kopesa eleki oyo ya kozwa.” (Misala 20:35) Kokaba ebendi mpe likebi ya bato ya siansi mpo bamoni ete kokaba ezali mpo na bolamu ya moto. Na ndenge nini?

“MOTO OYO APESAKA NA ESENGO”

Emonani ete kokaba ná esengo etambolaka nzela moko. Ntoma Paulo akomaki ete “Nzambe alingaka moto oyo apesaka na esengo.” Alobelaki bakristo oyo bapesaki ebele ya makabo mpo na kosalisa bandeko na bango oyo bazalaki na mpasi. (2 Bakorinti 8:4; 9:7) Paulo alobaki te ete bapesaki mpo bazalaki na esengo. Kasi bazalaki na esengo mpo bapesaki.

Kutu ankɛtɛ moko emonisi ete kokaba “elamusaka eteni ya bɔɔngɔ oyo esalaka ete moto ayoka esengo, asolola na bato mpe azala na elikya, mpe yango esalaka ete moto ayoka esengo oyo eutaka na kokaba.” Ankɛtɛ mosusu emonisi ete “bato oyo basalelaki mbongo mpo na bamposa na bango moko bayokaki mpenza esengo te, kasi ntango bakabelaki bato mosusu mbongo bayokaki esengo koleka.”

Ekómelá yo naino te omona ete makambo ya bomoi na yo ezali kopekisa yo okaba? Mpo na koloba solo moto nyonso akoki koyoka esengo ya kozala “moto oyo apesaka na esengo.”  Soki eloko epesami na makanisi ya malamu, ekipaka te ezala ebele to moke. Motatoli ya Yehova moko atindelaki babimisi ya zulunalo oyo mwa likabo mpe mokanda oyo ezalaki na maloba oyo: “Bambula oyo nyonso nazalaki na likoki ya kopesa kaka mwa mbongo moke na Ndako ya Bokonzi.” Kasi abakisi boye: “Yehova Nzambe azongiseli ngai mingi koleka oyo napesaki. . . . Mersi mingi ndenge bopesi ngai libaku ya kopesa likabo oyo, ebɔndisaka ngai mpenza.”

Toboyi te, kokaba esuki kaka na mbongo te. Ezali mpe na ndenge mingi ya kokaba.

KOKABA EZALI MALAMU MPO NA SANTE NA YO

Kokaba esalaka ete yo ná basusu bómiyoka malamu

Biblia elobi boye: “Moto ya motema boboto asalelaka molimo na ye moko makambo oyo epesaka mbano, kasi moto ya nko amemelaka nzoto na ye moko mpasi.” (Masese 11:17) Bato ya boboto bakabaka, bandimaka kopesa ntango na bango, makasi na bango; bakipaka basusu mpe bongo na bongo. Yango ememelaka bango matomba ndenge na ndenge, moko na yango ezali ete kokaba bongo esalaka ete bázala na sante ya malamu.

Baankɛtɛ emonisi ete baoyo bamipesaka na kosalisa basusu, banyokwamaka mingi te na nzoto to na makanisi. Kutu, bazalaka na sante ya malamu. Kokaba ebongisaka kutu sante ya bato oyo babɛlaka maladi oyo esilaka te, na ndakisa maladi ya sclérose to sida. Emonani mpe ete moto oyo alongwe na boombo ya masanga mpe amipesi na kosalisa basusu, anyokwamaka mingi te na makanisi mpe ezalaka mpasi akwea lisusu na motambo yango.

Balobi ete esalemaka bongo, mpo “koyokela bato mawa, kosalisa basusu kozanga kozela lifuti mpe boboto, esalaka ete moto atikela makanisi mabe nzela te.” Kokaba ekoki mpe kokitisa mitungisi ya moto mpe kosala ete maladi ya tansiɔ ezwa ye mpenza te. Baoyo balongani na bango bakufaki, batikaki nokinoki konyokwama na makanisi ntango bamipesaki na kosalisa basusu.

Ntembe ezali te ete kokaba esalisaka moto amiyoka malamu.

KOKABA ETINDAKA BASUSU BÁKABA

Yesu alobaki na bayekoli na ye boye: “Bópesaka, mpe bato bakopesa bino. Bakosopa na mabenga na bino biloko mingi, oyo bafini, baningisi mpe etondi mɛkɛ. Mpo bakomekela bino na emekeli oyo bozali komekela.” (Luka 6:38) Soki okabeli moto ezalaka mpasi te amonisela yo botɔndi mpe ye akóma kokaba. Kokaba esalaka ete bato báyokanaka malamu mpe bákóma baninga.

Kokaba esalaka ete bato báyokanaka malamu mpe bákóma baninga

Bato ya mayele oyo bayekolaka makambo etali boyokani ya bato bamoni ete “bato oyo bakabaka balendisaka bamosusu bámekola bango.” Kutu, “bato bakómaka kokaba lisusu mingi soki batángi makambo ya baoyo bamonisaki boboto.” Na yango ankɛtɛ moko emonisi ete “na Internet, moto nyonso akoki kosala ete ebele ya bato mosusu bákóma kokaba ata mpe bato oyo ayebi te to akutaná na bango te.” Na maloba mosusu, kaka kokaba moke oyo okabi ekoki kosala ete moto mokomoko akaba tii ekóma likambo  ya mboka mobimba. Okosepela te kofanda na esika ya bongo? Soki bato mingi bakómi kokaba, na ntembe te matomba ekomonana mpenza.

Ndakisa moko oyo euti na Florida, na États-Unis endimisi likambo yango. Etuluku moko ya Batatoli ya Yehova ekendaki kosalisa bandeko oyo bazwaki likama nsima ya mopɛpɛ makasi oyo ebɛtaki mboka yango. Ntango bazalaki kozela biloko ya mosala na ndako oyo basengelaki kobongisa, bamonaki ete efelo ya moto mosusu ya kartye yango ebebaki mpe basɛngaki bábongisela ye yango. Mwa moke na nsima, moto yango ya kartye atindelaki biro monene ya Batatoli ya Yehova mokanda, akomaki boye: “Nakobosana ata mokolo moko te likambo oyo bosaleli ngai. Naino nakutaná na bato ya boboto ndenge wana te.” Botɔndi esalaki ete atinda likabo ya monene mpo básalela yango na mosala oyo ye abengaki mosala monene ya Batatoli ya Yehova.

LANDÁ NDAKISA YA MOKABI MONENE

Likambo ya ntina oyo bato ya siansi bamoni na bolukiluki na bango ezali ete “ezali na eloko moko oyo etindaka mpenza bato básalisa basusu.” Bolukiluki yango ebakisi boye: “Bana bamonisaka ezaleli ya kokaba liboso kutu bákóma koloba.” Mpo na nini? Biblia epesi eyano ntango elobi ete bato bakelamá “na elilingi ya Nzambe”; elingi koloba bazali mpe na bizaleli lokola oyo ya Nzambe.Ebandeli 1:27.

Kokaba ezali moko ya bizaleli kitoko ya Mokeli na biso, Yehova Nzambe. Apesá biso bomoi mpe biloko nyonso oyo tosengeli na yango mpo tózala na esengo. (Misala 14:17; 17:26-28) Tokoki koyeba Tata na biso ya likoló malamu mpe mikano na ye mpo na biso, soki toyekoli Liloba na ye Biblia. Buku yango emonisi mpe ete Yehova azwá ebongiseli mpo tózala na esengo na mikolo ezali koya. * (1 Yoane 4:9, 10) Lokola kokaba eutá epai ya Yehova Nzambe mpe biso tokelamá na elilingi na ye, tokoki kokamwa te soki kokaba ezali malamu mpo na biso mpe esepelisaka ye.Baebre 13:16.

Ozali koyeba lisusu Alexandra oyo tolobelaki na ebandeli ya lisolo? Lisolo na ye esukaki ndenge nini? Atako moto mosusu oyo amataki na bisi yango ayebisaki Alexandra ete abwaki mbongo na mai, kasi Chinois yango azwaki mosolo ya dolare 20 epai ya baninga na ye ntango bakitaki na bisi mpe azongiselaki Alexandra. Lisusu, elenge mobali yango asalaki ndenge Alexandra ayebisaki ye mpe akómaki koyekola Biblia. Sanza misato na nsima, Alexandra asepelaki ntango akutanaki na Chinois yango na Pérou, na liyangani ya etúká ya Batatoli ya Yehova na monɔkɔ ya Chinois. Mpo na komonisa botɔndi na nyonso oyo Alexandra asalelaki ye, abengisaki Alexandra ná bato mosusu oyo bayaki na ye na liyangani yango na restora na ye.

Kokaba mpe kosalisa basusu epesaka esengo mpenza. Ya malamu koleka, soki ozali kosala yango mpo na kosalisa bato báyekola koyeba Yehova Nzambe, Mopesi ya likabo nyonso ya malamu! (Yakobo 1:17) Kokaba ememelaka yo mpe matomba?

^ par. 21 Mpo na koyeba makambo mosusu, talá buku Makambo oyo Biblia eteyaka ebimisami na Batatoli ya Yehova ezali mpe na Internet na www.jw.org. Kende na MIKANDA > BABUKU MPE MWA BABUKU.