Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli—Nimero ya boyekoli  |  Sanza ya Juin 2017

Pesá boyangeli ya Yehova mabɔkɔ!

Pesá boyangeli ya Yehova mabɔkɔ!

“Yehova, ɛɛ Nzambe na biso, obongi kozwa nkembo mpe lokumu mpe nguya, mpo yo ozalisaki biloko nyonso.”EMONISELI 4:11.

NZEMBO: 112, 133

1, 2. Mokomoko na biso asengeli komindimisa likambo nini? (Talá elilingi ya ebandeli.)

NDENGE tomonaki yango na lisolo oyo eleki, Zabolo amonisaki ete Yehova abongi koyangela bato te. Alobaki ete Yehova ayangelaka na bosembo te mpe ete bato bakozala na esengo koleka soki bamiyangeli bango moko. Satana alobaki solo? Kanisá soki bato bakokaki komiyangela bango moko mpe kozala na bomoi libela na libela. Balingaki kozala na esengo mingi koleka mpo Nzambe azali koyangela bango te? Yo olingaki kozala na esengo koleka soki ozalaki na bomoi libela na libela kozanga litambwisi ya Nzambe?

2 Moto te akoki koyanola na mituna wana na esika na yo. Moto na moto asengeli kokanisa mituna wana malamumalamu. Soki tosali bongo, tokomona polele ete boyangeli ya Yehova eleki malamu mpe ete ebongi tópesa yango mabɔkɔ na motema mobimba. Toyebi yango mpo na makambo oyo totángaka na Biblia. Na ndakisa, tótalela makambo oyo Biblia elobi mpo na lotomo ya Yehova ya koyangela molɔ́ngɔ́.

 YEHOVA AZALI NA LOTOMO YA KOYANGELA

3. Mpo na nini Yehova azali na lotomo ya kozala Moyangeli?

3 Kaka Yehova nde azali na lotomo ya kozala Moyangeli ya molɔ́ngɔ́ mobimba mpo azali Nzambe-Mozwi-ya-Nguya-Nyonso mpe Mozalisi. (1 Ntango 29:11; Misala 4:24) Emonaneli moko ya likoló emonisaki bato 144 000 oyo bakoyangela elongo na Kristo bazali koloba: “Yehova, ɛɛ Nzambe na biso, obongi kozwa nkembo mpe lokumu mpe nguya, mpo yo ozalisaki biloko nyonso, mpe mpo na mokano na yo yango ezalaki mpe ezalisamaki.” (Emoniseli 4:11) Lokola Yehova azalisaki biloko nyonso, azali na lotomo ya koyangela bikelamu nyonso, ezala na likoló to na mabele.

4. Mpo na nini kotombokela boyangeli ya Nzambe ezali kosalela bonsomi ya kopona na ndenge ya mabe?

4 Satana akelá eloko te. Na yango, azali ata na lotomo moko te ya koyangela molɔ́ngɔ́. Satana mpe mwasi ná mobali ya liboso bamonisaki lolendo ndenge batombokelaki boyangeli ya Yehova. (Yirimia 10:23) Atako bazalaki na bonsomi ya kopona, bazalaki nde na lotomo ya koboya boyangeli ya Yehova? Te. Bonsomi ya kopona epesaka moto nzela ya kopona makambo mpe kozwa bikateli ya malamu; kasi epesi moto lotomo te ya kotɛmɛla Mozalisi, Yehova. Na yango, kotombokela Nzambe ezali kosalela bonsomi ya kopona na ndenge ya mabe. Biso bato tozali na mposa ya boyangeli mpe litambwisi ya Yehova.

5. Mpo na nini bikateli ya Yehova ezalaka kaka sembo?

5 Yehova azali na lotomo ya koyangela mpo na ntina mosusu. Asalelaka bokonzi na ye na bosembo mpenza. Ayebisi biso: “Nazali Yehova, ngai Moto namonisaka motema boboto, bosembo mpe boyengebene kati na mabele; mpo nasepelaka na makambo wana.” (Yirimia 9:24) Yehova azali na mposa ya mibeko ya bato te mpo ayeba oyo ezali sembo. Ye nde akataka oyo ezali sembo to te. Mpe na kolanda bosembo na ye ya kokoka, Yehova atyelaki bato mibeko. Mokomi ya nzembo alobaki ete “Boyengebene mpe lisambisi ezali esika oyo kiti ya bokonzi na [ye] efandi mpo na libela.” Na yango, mobeko nyonso, etinda nyonso, to ekateli nyonso oyo euti epai ya Yehova ezalaka sembo. (Nzembo 89:14; 119:128) Satana alobaki ete Yehova azali Moyangeli mabe. Kasi, ye moko azali kokoka kotya bosembo na mokili te.

6. Mpo na ntina nini Yehova azali na lotomo ya koyangela mokili?

6 Tólobela ntina mosusu. Yehova azali na lotomo ya koyangela mpo azali na boyebi mpe bwanya oyo esengeli mpo na kobatela molɔ́ngɔ́ mobimba. Tokoki komona yango na ndenge apesaki Mwana na ye likoki ya kobikisa maladi oyo minganga bakokaki kobikisa te. (Matai 4:23, 24; Marko 5:25-29) Ata soki biso tomonaka yango makamwisi, epai ya Yehova ezali makamwisi te. Ayebi ndenge nzoto ya moto esalaka mpe akoki kobongisa eloko na yango nyonso oyo ebebi. Akoki mpe kozongisa bakufi na bomoi mpe kopekisa makama oyo ebebisaka mabele.

7. Na ndenge nini bwanya ya Yehova eleki bwanya ya mokili ya Satana?

7 Mokili oyo Satana azali koyangela ezali kokoka kotya kimya te, ezala na kati ya bato ya ekólo moko to kati na bikólo. Kaka Yehova nde azali na bwanya oyo esengeli mpo na kotya kimya na mokili. (Yisaya 2:3, 4; 54:13) Koyeba ete Yehova azali na boyebi mpe bwanya etindaka biso tóyoka lokola ntoma Paulo ntango alobaki ete: “Ee bomɛngo ya Nzambe mpe bwanya na ye mpe boyebi na ye ezali mingi mpenza! Bikateli na ye ya lisambisi ekoki kososolama te mpe banzela na ye ekoki koyebana te!”Baroma 11:33.

 BOYANGELI YA YEHOVA ELEKI MALAMU

8. Oyokaka ndenge nini mpo na boyangeli ya Yehova?

8 Biblia emonisi polele ete Yehova azali na lotomo ya koyangela, mpe ete azali Moyangeli oyo aleki malamu. Mpo na nini? Mpo ayangelaka na bolingo. Tolingaka ye mingi soki tokanisi ndenge azali “Nzambe ya motema mawa mpe ya ngɔlu, ayokaka nkanda noki te mpe atondi na motema boboto mpe na solo.” (Kobima 34:6) Nzambe asalelaka biso makambo na lokumu mpe limemya. Abatelaka biso koleka biso moko. Zabolo alobaki ete Yehova apimelaka basaleli na Ye makambo ya malamu, kasi ezalaki lokuta. Nzambe apesaki kutu Mwana na ye oyo alingaki mingi mpo tózwa elikya ya bomoi ya seko.Tángá Nzembo 84:11; Baroma 8:32.

9. Ndenge nini toyebi ete Nzambe atyelaka mosaleli na ye mokomoko likebi?

9 Yehova alingaka basaleli na ye nyonso. Kasi atyelaka mpe mosaleli na ye mokomoko likebi. Tólobela makambo oyo esalemaki na ntango ya kala. Na ndakisa, na boumeli ya mbula soki 300, Yehova asalelaki basambisi mpo na kotambwisa ekólo na ye Yisraele mpe asalisaki bango bálonga banguna na bango. Na ntango yango ya yikiyiki, Yehova azalaki kaka kotyela moto mokomoko likebi. Na ndakisa, atyelaki Ruta likebi. Mwasi yango azalaki Moyisraele te, mpe atikaki makambo ebele mpo na kokóma mosambeli ya Yehova. Ruta azwaki mbano: mobali moko abalaki ye mpe abotaki mwana mobali. Kasi esuki wana te; mwana yango akɔtaki na molɔngɔ ya bankɔkɔ oyo ememaki na Masiya. Yehova akomisaki mpe lisolo ya bomoi ya Ruta na Biblia, na mokanda oyo ezali na nkombo na ye. Mpe kanisá esengo oyo Ruta akoyoka ntango akosekwa mpe akoyeba makambo nyonso wana!Ruta 4:13; Matai 1:5, 16.

10. Mpo na nini tokoki koloba ete boyangeli ya Yehova enyokolaka te?

10 Boyangeli ya Yehova enyokolaka te. Kutu, epesaka nde bonsomi mpe esengo na bato oyo batosaka ye. (2 Bakorinti 3:17) Davidi alobaki mpo na Yehova ete: “Lokumu mpe nkembo ezali liboso na ye, bokasi mpe esengo ezali na esika na ye.” (1 Ntango 16:7, 27) Etane, mokomi moko ya nzembo akomaki boye: “Esengo na bato oyo bazali koganga na esengo. Ee Yehova, na pole ya elongi na yo bazali kaka kotambola. Na nkombo na yo bazali na esengo mokolo mobimba mpe na boyengebene na yo batombwami.”Nzembo 89:15, 16.

11. Nini ekosalisa biso tómindimisa mpenza ete boyangeli ya Yehova eleki malamu?

11 Soki tozali komanyola bolamu ya Yehova mbala na mbala, tokomindimisa mpenza ete boyangeli na ye eleki malamu. Toyokaka lokola mokomi ya nzembo oyo alobaki na Nzambe ete: “Mokolo moko na mapango na yo eleki mikolo nkóto epai mosusu!” (Nzembo 84:10) Lokola Yehova nde abongisá biso mpe akelá biso, ayebi malamu nini ekopesa biso esengo. Apesaka biso koleka oyo tosengeli na yango. Likambo nyonso oyo Yehova asɛngaka biso, ezalaka mpo na bolamu na biso. Ata soki ekosɛnga tómipimela makambo mosusu, tokozala kaka na esengo soki totosi Yehova.Tángá Yisaya 48:17.

12. Nini mpenza etindaka biso tópesa boyangeli ya Yehova mabɔkɔ?

12 Biblia eyebisi biso ete nsima ya Boyangeli ya Mbula Nkóto ya Kristo, bato mosusu bakotombokela boyangeli ya Yehova. (Emoniseli 20:7, 8) Nini ekoki kotinda bango básala bongo? Na ntango wana, ntango Zabolo akobima na bolɔkɔ, akoluka kotinda bato básala makambo mpo na koluka matomba na bango. Asalaka kaka bongo. Akoki koluka kondimisa bato ete bakoki kozala na  bomoi ya seko ata soki batosi Nzambe te. Likambo yango ekoki kozala solo te. Kasi, tosengeli komituna boye: ‘Nakondima lokuta ya ndenge wana?’ Soki tolingi mpenza Yehova mpe tomindimisi ete azali malamu mpe ete azali na lotomo ya koyangela molɔ́ngɔ́ mobimba, tokoboya lokuta ya ndenge wana na motema moko. Tokolinga kaka kozala na bomoi na nse ya boyangeli ya Yehova oyo etondi na bolingo.

KOBÁ KOPESA BOYANGELI YA NZAMBE MABƆKƆ

13. Na ndenge nini komekola Nzambe emonisaka ete tozali kopesa boyangeli na ye mabɔkɔ?

13 Tomoni ete kaka Yehova nde azali na lotomo ya koyangela, mpe boyangeli na ye nde eleki malamu. Ebongi mpenza tópesa boyangeli yango mabɔkɔ. Tokoki kosala bongo soki tokobi kozala sembo epai na ye mpe tozali komekola ye. Tokomonisa mpe ete tolingaka boyangeli ya Yehova mpe tozali kopesa yango mabɔkɔ soki tozali kosala makasi mpo tósala makambo ndenge Yehova alingaka.Tángá Baefese 5:1, 2.

14. Ndenge nini bankulutu mpe batata ya mabota bakoki komekola Yehova?

14 Biblia eteyaka biso ete Yehova asalelaka ntango nyonso nguya na ye na bolingo. Yango wana, batata ya mabota mpe bankulutu oyo balingaka boyangeli ya Yehova basengeli komekola ye; basengeli te kozala makambo makasimakasi mpe konyokola basusu. Ntoma Paulo asalaki nyonso mpo na komekola Nzambe ná Mwana na ye Yesu. (1 Bakorinti 11:1) Azalaki te koyokisa basusu nsɔni to kotinda bango na makasi básala oyo ezali sembo. Azalaki nde kolendisa bango na boboto básala oyo ezali sembo. (Baroma 12:1; Baefese 4:1; Filemo 8-10) Yehova alingaka bongo. Soki tozali kosalela basusu makambo na bolingo, tokomonisa ete topesi boyangeli ya Yehova mabɔkɔ.

15. Ndenge nini kotosa bokonzi ekomonisa ete topesaka boyangeli ya Yehova mabɔkɔ?

15 Tokomonisa mpe ete topesaka boyangeli  ya Yehova mabɔkɔ soki tozali komemya mpe kosala na bomoko ná bato oyo apesi bokonzi. Ata soki tokangi ntina te ya ekateli moko boye to tondimi yango te, tosengeli kaka kotosa. Na mokili ezalaka bongo te; kasi soki tondimaka ete Yehova azali Moyangeli na biso, tokosala yango. (Baefese 5:22, 23; 6:1-3; Baebre 13:17) Na nsima, tokozala na esengo mpo Nzambe alukaka kaka bolamu na biso.

16. Ndenge nini bikateli na biso ekoki komonisa soki topesaka boyangeli ya Nzambe mabɔkɔ?

16 Tokomonisa mpe ete tozali kopesa boyangeli ya Yehova mabɔkɔ na bikateli oyo tozwaka. Yehova atyaka te mibeko ya sikisiki na likambo nyonso ya bomoi. Kasi, amonisaka biso ndenge akanisaka. Yango esalisaka biso tóyeba oyo tosengeli kosala. Na ndakisa, Yehova ayebisi bakristo te midɛlɛ ya bilamba oyo basengeli kolata mpe oyo basengeli kolata te. Amonisi nde ete biso Batatoli na ye tosengeli kolekisa ndelo te mpe kozala na molato oyo ebongi. (1 Timote 2:9, 10) Alingi te bato bábɛta libaku to bátungisama mpo na bikateli oyo tozwi. (1 Bakorinti 10:31-33) Soki tozali kozwa bikateli oyo eyokani na makanisi ya Yehova, tokomonisa ete tolingaka boyangeli na ye mpe topesaka yango mabɔkɔ.

Bópesaka boyangeli ya Yehova mabɔkɔ na libota na bino (Talá paragrafe 16 tii 18)

17, 18. Ndenge nini mwasi ná mobali bakoki komonisa ete bazali kopesa boyangeli ya Yehova mabɔkɔ?

17 Tólobela lolenge moko oyo bakristo oyo babalá bakoki kopesa boyangeli ya Yehova mabɔkɔ. Bato oyo babalani bakoki kokamwa makambo oyo bakuti na libala. Bakoki kutu kozala na mikakatano ya makasi. Soki esalemi bongo, ekozala malamu bákanisa ndenge oyo Yehova asalelaki ekólo Yisraele makambo. Yehova amibengaki mobali ya ekólo yango. (Yisaya 54:5; 62:4) Kasi mbala mingi ekólo yango ezalaki kopesa ye mpasi. Ekómaki lokola libala ya mindɔndɔ. Kasi Yehova akabwanaki nokinoki te na ekólo yango. Alimbisaki Bayisraele mbala na mbala mpe akokisaki bilaka oyo apesaki bango.Tángá Nzembo 106:43-45.

18 Mwasi ná mobali oyo balingaka Yehova basalaka makasi bámekola ye. Ata soki libala ezali na mikakatano, balukaka te koboma libala na ndenge oyo eyokani te na Biblia. Bayebi ete Yehova asangisá mwasi ná mobali mpe alingi ete ‘bákangama’ esika moko. Biblia epesi nzela ya koboma libala mpe ya kobala lisusu kaka soki molongani asali ekobo. (Matai 19:5, 6, 9) Ntango bakristo bazali kosala nyonso oyo bakoki mpo libala na bango ezala malamu, bazali kopesa boyangeli ya Yehova mabɔkɔ.

19. Tosengeli kosala nini soki tosali mabunga?

19 Lokola tozali bato ya kozanga kokoka, tokoki kosala makambo oyo epesaka Yehova mpasi. Yehova ayebi yango; yango wana apesaki lisiko. Na yango, soki tosali libunga, tosengeli kosɛnga Yehova alimbisa biso. (1 Yoane 2:1, 2) Na esika tómiyokaka kaka mabe mpo na mabunga na biso, tósala makasi tózwela yango mateya. Soki totikali pene na Yehova, akolimbisa biso mpe akosalisa biso tóyoka malamu mpe tókoba kosalela ye.Nzembo 103:3.

20. Mpo na nini tosengeli kopesa boyangeli ya Yehova mabɔkɔ lelo oyo?

20 Na mokili ya sika, Yehova akoyangela bato nyonso mpe bakoyekola banzela na ye ya boyengebene. (Yisaya 11:9) Kasi, ata lelo oyo tozali koyeba makanisi na ye mpe ndenge oyo alingi tósalaka makambo. Mosika te, moto moko te akotya ntembe ete Nzambe azali na lotomo ya koyangela. Yango wana, tósala nyonso oyo tokoki kosala sikoyo mpo na kopesa boyangeli ya Yehova mabɔkɔ: tótosaka ye, tósalela ye na bosembo, mpe tósala makasi tómekola ye na makambo nyonso.