MOKAKATANO

Mobali alobi: “Ntango tobalanaki, ngai ná mwasi na ngai tozalaki na makanisi ekeseni na likambo etali komonisa limemya. Moto na moto azalaki kotalela yango na ndenge na ye, yango wana ntina ya kopesana foti ezalaki te. Nazalaki komona ete mwasi na ngai azalaki koloba na ngai na limemya mpenza te.”

Mwasi alobi: “Esika nakolá bato balobaka na mongongo makasi, basalaka bajɛstɛ na elongi, mpe bakataka bato maloba. Tomonaka te ete kosala bongo ezali kozanga limemya. Kasi, esika mobali na ngai akolá ezalaka bongo te.”

Komonisa limemya na libala ezali te likambo ya kosala soki olingi; kasi esengeli nde komonisaka yango. Ndenge nini okoki komonisa ete omemyaka mwasi to mobali na yo?

OYO OSENGELI KOYEBA

Mibali balingaka bámemya bango. Biblia eyebisi mibali boye: “Mokomoko na bino mpenza alinga mwasi na ye bongo ndenge amilingaka ye moko.” Mpe na nsima ebakisi: “Mwasi, asengeli kozala na limemya makasi epai ya mobali na ye.” (Baefese 5:33) Atako basi ná mibali balingaka bámiyoka ete balingaka mpe bamemyaka bango, kasi mibali balingaka mingi nde limemya. Mobali moko na nkombo Carlos, * alobi boye: “Mibali balingaka bámiyoka ete bazali na makoki ya kosala likambo moko boye, ya kosilisa mokakatano moko, mpe ya kobatela libota.” Ntango mwasi azali komemya mobali na ye mpo na makoki oyo azali na yango, ekozala mpo na bolamu na bango nyonso mibale. Mwasi moko na nkombo Corrine alobi boye: “Mobali na ngai alingaka ngai mingi lisusu soki nazali komonisela ye limemya.”

Basi mpe balingaka bámemya bango. Ezali bongo, mpo ndenge nini mobali akoki koloba ete alingaka mpenza mwasi na ye soki amemyaka ye te. Daniel alobi: “Nasengeli komemya makanisi ya mwasi na ngai mpe makambo azali koloba. Nasengeli mpe kolandela ndenge azali komiyoka. Ata soki nayebi te mpo na nini azali komiyoka boye to boye, nasengeli kaka kotyela yango likebi.”

Moto na moto atalelaka limemya na ndenge na ye. Ezali te likambo ya komona ete omemyaka mwasi to mobali na yo, kasi nde ye amona ete omemyaka ye. Mwasi oyo tolobeli na motó ya likambo “Mokakatano” azwaki liteya wana. “Ata soki nazalaki komona ete namemyaka mobali na ngai, kasi lokola ye azalaki komona bongo te, ngai nde nasengelaki kobongwana.”

 OYO OKOKI KOSALA

  • Komá makambo misato oyo osepelaka na yango epai ya mwasi to mobali na yo. Makambo oyo okokoma ekoki kosalisa yo omona ntina ya komonisela ye limemya.

  • Na boumeli ya pɔsɔ moko, talelá ezaleli na yo (kasi ya molongani na yo te) na makambo oyo:

Maloba na yo. Ankɛtɛ moko oyo basalaki mpo na baoyo babalá, emonisaki ete “mabala ya esengo, oyo ezali mpenza na mikakatano te, ntango bazali kosolola likambo moko oyo bayokani na yango te, soki moninga alobi likambo oyo mosusu asepeli na yango te, mosusu akoloba maloba mitano ya malamu. Kasi, baoyo mabala na bango ezali kokende na kokufa, soki moninga alobi likambo oyo mosusu asepeli na yango te bazongiselanaka mpenza te maloba ya malamu.” *Toli ya Biblia: Masese 12:18.

Omituna boye: ‘Nalobaka na molongani na ngai na limemya? Nalobaka na ye mabe mbala mingi to napesaka ye nde longonya? Ntango nazali koyebisa ye likambo oyo asali, oyo ngai nasepeli na yango te volimi ya mongongo na ngai ezalaka ndenge nini?’ Mwasi to mobali na yo akondima biyano opesi?Toli ya Biblia: Bakolose 3:13.

Meká kosala boye: Omityela mokano ya kopesa mwasi to mobali na yo longonya ata mbala moko na mokolo. Likanisi: Luká bizaleli ya malamu oyo omonaki liboso epai ya molongani na yo. Zwá momeseno ya koyebisa ye likambo oyo olingaka epai na ye.Toli ya Biblia: 1 Bakorinti 8:1.

Makambo oyo osalaka. Mwasi moko na nkombo Alicia, alobi boye: “Nalekisaka ntango mingi na misala ya ndako, mpe ntango mobali na ngai atyaka biloko na ye na esika na yango, mpe asukoli basaani oyo alei na yango, namonaka ete amemyaka milende oyo nasalaka mpe nazali na ntina na libala.”

Omituna boye: ‘Makambo oyo nasalelaka mwasi to mobali na ngai emonisaka polele ete namemyaka ye? Nalekisaka ntango oyo esengeli elongo na mwasi to mobali na ngai mpe natyelaka ye likebi?’ Mwasi to mobali na yo akondima biyano opesi?

Meká kosala boye: Komá makambo misato oyo okolinga bámonisela yo limemya. Sɛngá mwasi to mobali na yo asala mpe bongo. Moto na moto apesa moninga makambo akomi mpo moninga abongisa esika oyo esengeli kobongisa. Tyá likebi na oyo yo moko osengeli komonisa limemya. Soki moko abandi, moninga akoki kolanda.

^ par. 8 Na lisolo oyo bankombo mosusu ezali ya bango te.

^ par. 14 Euti na buku Ten Lessons to Transform Your Marriage.