Mabala ezali kobeba, bato bazali kozwa maladi, mpe lisosoli ya bato mingi ezali kotungisama: nyonso wana ezali makambo oyo ebimaka soki moto akwei na komekama. Ndenge nini tokoki kokima motambo yango?

Komekama ezali nini?

Moto amekamaka ntango azali kobendama na eloko moko, mingimingi eloko ya mabe. Tózwa ndakisa: ntango ozali kosomba biloko, omoni eloko moko oyo osepeli na yango. Likanisi eyeli yo na motema ete okoki koyiba eloko yango mpe bakokanga yo te. Kasi, lisosoli na yo epekisi yo osala bongo! Na yango, obengani likanisi yango mpe olongwe esika yango. Na ntango wana, komekama esili mpe olongi yango.

OYO BIBLIA ELOBI

 

Soki omekami, yango emonisi te ete ozali moto mabe. Biblia emonisi ete biso nyonso tokutanaka na komekama. (1 Bakorinti 10:13) Likambo eleki ntina, ezali ndenge oyo tosalaka ntango tomekami. Bato mosusu batikaka ete bamposa ya mabe eumela na mitema na bango mpe nsukansuka bakokisaka yango. Basusu babenganaka nokinoki bamposa ya mabe.

“Moto na moto amekamaka nde na mposa na ye moko oyo ezali komema ye mpe kobenda ye.”​—Yakobo 1:14.

Mpo na nini ezalaka malamu kosala nokinoki ntango tomekami?

Biblia emonisi makambo oyo esalemaka liboso ete moto akwea na lisumu. Yakobo 1:15 elobi: “Na nsima mposa [mabe] wana, ntango ekoli [to ezwi zemi], eboti lisumu.” Na maloba mosusu, soki totiki mposa mabe eumela na motema na biso, yango ezali lokola mwasi oyo azali na zemi, oyo nsukansuka akobota. Kasi, tokoki koboya kozala baombo ya bamposa ya mabe. Tokoki kolonga yango.

NDENGE OYO BIBLIA EKOKI KOSALISA

 

Kaka ndenge bɔɔngɔ na biso ekoki kokolisa makanisi ya mabe, ekoki mpe kobengana yango. Ndenge nini? Soki totye makanisi na biso na likambo mosusu: na ndakisa na mosala moko, na lisolo elongo na moninga moko, to na makambo ya malamu. (Bafilipi 4:8) Ezali mpe malamu kokanisa makama oyo ekobima soki tokwei na komekama, na ndakisa kotungisama na makanisi mpe na nzoto to kobebisa boyokani na biso na Nzambe. (Kolimbola Mibeko 32:29) Libondeli mpe ekoki kosalisa mingi. Yesu Kristo alobaki: “Bóbondelaka ntango nyonso, mpo bókwea na komekama te.”​—Matai 26:41.

“Bómikosa te: Nzambe azali moto ya kotyola te. Mpo nyonso oyo moto azali kolona, yango nde akobuka.”​—Bagalatia 6:7.

 Ndenge nini okoki kozwa makasi mpo okwea na komekama te?

MPO NA KOLOBA SOLO

 

Talelá komekama lokola motambo oyo ekoki kokweisa moto oyo azali zoba, oyo ayebi makambo te to oyo azali ekɛngɛ te. (Yakobo 1:14) Ezali bongo, mingimingi mpo na komekama oyo etali pite to ekobo, oyo ekoki kobimisa makama minene.​—Masese 7:22, 23.

NDENGE OYO BIBLIA EKOKI KOSALISA

 

Yesu alobaki: “Soki liso na yo ya mobali ezali kobɛtisa yo libaku, pikolá yango mpe bwaká yango mosika na yo.” (Matai 5:29) Awa, Yesu azalaki kolobela liso ya solosolo te! Alingaki nde koloba ete soki tolingi kosepelisa Nzambe mpe kozwa bomoi ya seko, tosengeli koboma na ndenge ya elilingi binama ya nzoto na biso oyo ezali kotinda biso tósala mabe. (Bakolose 3:5) Yango ekoki kolimbola ete tosengeli kozwa ekateli ya makasi mpo na kokima komekama. Mosaleli moko ya sembo ya Nzambe abondelaki boye: “Salá ete miso na ngai eleka kozanga kotala eloko oyo ezangi ntina.”​—Nzembo 119:37.

Ya solo, komipekisa ekoki kozala mpasi. Ezali bongo mpo “nzoto ezali na bolɛmbu.” (Matai 26:41) Yango wana, tosalaka mabunga. Kasi, soki toyoki mpenza mawa mpo na mabe oyo tosali mpe tosali makasi tókómisa yango momeseno te, Yehova Nzambe, Mozalisi na biso, akomonisela biso ‘motema mawa mpe ngɔlu.’ (Nzembo 103:8) Yango ezali mpenza kokitisa biso motema!

“Soki otalaka kaka mabunga, Ee Yah, Ee Yehova, nani akotɛlɛma?”​—Nzembo 130:3.