Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

 MITUNA-LISOLO | STEPHEN TAYLOR

Profesɛrɛ moko ya comptabilité alobeli kondima na ye

Profesɛrɛ moko ya comptabilité alobeli kondima na ye

Profesɛrɛ Stephen Taylor atángisaka mpe akambaka bolukiluki na iniversite ya teknoloji na engumba Sydney, na Australie. Ayekolaka makambo etali bakompanyi oyo edefisaka bato ya mimbongo misolo mpe ndenge oyo esengeli kotambwisama malamu. Zulunalo Lamuká! etunaki ye mituna etali ndenge oyo bolukiluki na ye esalisi ye na makambo ya Nzambe oyo andimaka.

Yebisá biso ndenge okolá.

Nabɔkwamá na baboti oyo bazalaki kokende ndako-nzambe, bazalaki sembo mpe makasi na mosala. Balendisaki ngai natánga kelasi ya malamu, yango wana nayekolaki comptabilité na iniversite ya Nouvelle-Galles du Sud. Namonaki ete nazalaki kolinga kosala bolukiluki, yango wana nazwaki ekateli ya kokoba kosala yango.

Okobaki kosala bolukiluki na likambo nini?

Nazalaki mingimingi na mposa ya koyeba ndenge mimbongo ya minene esalemaka. * Mimbongo yango esalisaka bato básomba to bátɛka biloko na bango na bakompanyi mpe na nsima, basalelaka mbongo yango mpo na kotambwisa mimbongo na bango. Nalukaki mpe koyeba makambo oyo esalaka ete bakompanyi ematisa to ekitisa ntalo ya biloko.

Okoki kopesa biso ndakisa?

Esɛngaka ete bakompanyi epesaka balapolo ya mosolo oyo yango ekɔtisaka mbala na mbala. Baoyo bakɔtisaka mbongo na bango na bakompanyi batalelaka balapolo yango mpo na koyeba soki kompanyi moko boye ezali kotambola malamu. Kasi mayele nyonso oyo basalelaka mpo na kopesa balapolo ya benefisi oyo ezali kokɔta ezalaka ndenge moko te. Bato mosusu bakoki komona ete bakompanyi esalelaka mayele yango mpo bato báyeba mpenza te ndenge ezali kotambwisa misala na yango mpe misolo oyo yango ezali kokɔtisa. Ndenge nini baoyo bakɔtisaka misolo na bango na bakompanyi bakoki kozwa nsango ya sikisiki na makambo nyonso oyo etali bakompanyi yango? Makambo nini baoyo balandelaka ndenge oyo bakompanyi etambwisaka  misala na yango basengeli kozala na yango mpo báyeba soki bakompanyi oyo edefisaka bato ya mimbongo misolo ezali kotambola malamu? Ngai ná baninga na ngai tozali sikoyo komeka kozwa biyano na mituna wana.

Ozalaki mondimi ya lingomba nini?

Nazalaki mbala mingi kokende na eglize ya Ba-Presbytérien elongo na baboti na ngai, kasi ntango nakómaki elenge, natikaki kosambela. Nazalaki kondima ete Mozalisi azali mpe komemya Biblia kasi namonaki ete lingomba ezalaki na ntina te na kotalela mikakatano ya bomoi. Nazalaki komona mangomba kaka lokola mwa moziki moko boye. Nakɔtaki baeglize ebele na Mpoto mpe nazalaki komituna mpo na nini ezalaki na bozwi mingi nzokande mokili etondi na bobola. Likambo yango etungisaki ngai mpenza mpe nakómaki na bantembe mpo na mangomba.

Nini ebongolaki makanisi na yo?

Mwasi na ngai Jennifer akómaki koyekola Biblia ná Batatoli ya Yehova mpe koyangana na makita na bango, yango wana namonaki malamu nakende ná ye mpo natala oyo elekaka kuna. Eumelaki te nayaki koyeba ete nayebaki mpenza Biblia te. Elekelaki ngai! Yango wana, Batatoli ya Yehova bakómaki koyekola na ngai Biblia.

Mayele oyo basalelaka mpo na koyekola Biblia na bato ekamwisaki ngai. Bazalaki kotuna mituna, kosangisa mpe kotalela malamumalamu makambo oyo endimisi likanisi moko mpe na nsima kobimisa likanisi oyo ebongi​—mayele yango nde nazalaki kosalela na iniversite na bolukiluki na ngai! Na 1999, mwa bambula nsima ya batisimo ya Jennifer, ngai mpe nazwaki batisimo mpe nakómaki Motatoli ya Yehova.

Boyebi na yo na makambo ya nkita esalisaki yo otyela lisusu Biblia motema?

Ɛɛ. Na ndakisa, Mibeko oyo Nzambe apesaki Bayisraele elobelaki makambo ya nkita oyo enyokolaka bato oyo batalelaka makambo yango lelo oyo. Mibeko esɛngaki Bayisraele bátya pembeni mwa biloko mpo na babola (lolenge moko ya mpako mpe asiransi), kodefisa babola mbongo kozanga kosɛnga matabisi (endimisaki likambo ya kozala na lotomo ya kokɔta nyongo), mpe kozongisa libula ya mabele epai ya bankolo na yango nsima ya mbula 50 nyonso (kobatela lotomo ya kozala na biloko). (Balevi 19:9, 10; 25:10, 35-37; Kolimbola Mibeko 24:19-21) Makambo yango mpe bibongiseli mosusu oyo etalaki nkita esalisaki bato na lolenge misato: (1) Ebatelaki bango ntango bazalaki kokelela na mbongo, (2) esalisaki bango bálongwa na bobola ya ntango molai, mpe (3) esalaki ete bokeseni kati na babola mpe bazwi ezala makasi te; nyonso wana bambula 3 000 liboso ete siansi ya makambo etali nkita ebotama!

Biblia elobelaka mingi mpe bizaleli oyo esalisaka bato bakelelaka mpenza te. Na ndakisa, eteyaka bato bázala sembo, bato oyo babongi kotyelama motema, na motema mawa mpe bákabaka. (Kolimbola Mibeko 15:7-11; 25:15; Nzembo 15) Likambo ya kokamwa, nsima ya kobeba ya nkita ya mokili mobimba oyo euti kosalema kala mingi te, biteyelo mpe bibongiseli mosusu ya makambo ya nkita ekómi kotinda bato ya mimbongo mpe ya nkita bámipesa na kotombola mibeko oyo etali bizaleli mosusu ya malamu. Mpo na ngai, mibeko ya Biblia oyo etali bizaleli malamu eleki mosika mibeko wana ya bato ya mimbongo.

Ndenge nini kondima na yo esalisi yo?

Koyekola Biblia ezalaki lokola “natye mbongo na kompanyi” ya malamu koleka

Jennifer ayebisaka ngai ete nazali lisusu makambo makasimakasi te. Liboso, nazalaki koluka kosala makambo na ndenge ya kokoka mpe kotingama kaka na makanisi na ngai. Ekoki kozala yango nde ntina nasalaki mosala malamu na makambo ya comptabilité! Kotosa mibeko ya Biblia esalisi ngai mpenza natalelaka makambo na ndenge oyo ebongi. Sikoyo ngai ná libota na ngai tozali na esengo mpenza. Tosepelaka mpe kolakisa basusu bwanya ya Biblia. Koyekola Biblia ezalaki lokola “natye mbongo na kompanyi” ya malamu koleka.

^ par. 7 Babengaka yango mpe marché des actions.