Na mbala moko, nazalaki na kati ya mai elongi na nse. Namekaki kotombola motó mpo napema, kasi nkingo na ngai ezalaki kotombwana te. Nabangaki, nalukaki kobaluka, kasi mabɔkɔ mpe makolo eboyaki koningana. Nakómaki komɛla mai. Na mokolo wana ya eleko ya molunge ya 1991, bomoi na ngai ebongwanaki mpenza.

NABOTAMAKI na engumba Szerencs mpe nakolaki na mboka Tiszaladány na nɔrdi-ɛsti ya Hongrie. Na sanza ya 06/1991, ngai ná baninga na ngai mosusu tokendeki na esika oyo tomesanaki na yango te na Ebale Tisza. Lokola nakanisaki ete mai ezalaki mozindo, namibwakaki na kati. Ezalaki libunga monene! Mikuwa misato ya nkingo na ngai ebukanaki mpe ebebisaki mokuwa na ngai ya mokɔngɔ. Baninga na ngai bamonaki ete nazalaki koningana te mpe batombolaki ngai na mayele mpenza mpe babimisaki ngai na mai mpo nazinda te.

Nazalaki naino koyeba makambo mpe nayebaki ete likambo moko ya mabe mpenza ekómeli ngai. Moninga moko abengaki na lopitalo mpe mwa mpɛpɔ eyaki kozwa ngai mpe ememaki ngai na lopitalo epai minganga bapesaki ngai nkisi oyo ekitisaki mpasi na ngai ya mokɔngɔ. Na nsima, batindaki ngai na mboka-mokonzi Budapest mpo minganga bálandela lisusu sante na ngai. Natikalaki kaka ya kolala na mokɔngɔ na boumeli ya sanza misato. Atako nazalaki koningisa motó, banda na mapeka tii na nse nazalaki kokoka koningisa yango te. Nazalaki kaka na mbula 20 mpe nazalaki kokoka kosala ata eloko moko te ngai moko. Nalɛmbaki mpenza nzoto mpe nakómaki na mposa ya liwa.

Nsukansuka ntango nazwaki likoki ya kozonga ndako, bapesaki baboti na ngai formasyo mpo básalisaka ngai. Kasi mosala yango ezalaki makasi mpo na bango na nzoto mpe na makanisi, mpe nsima ya mbula moko, nakómaki konyokwama na makanisi. Mpo na yango, nazwaki lisalisi ya bato oyo bapesaka toli na baoyo banyokwamaka na makanisi, mpe yango esalisaki ngai nabongola lolenge oyo nazalaki kotalela mpasi oyo ekómelaki ngai.

Nakómaki mpe kokanisa na mozindo mpo na bomoi. Nakómaki komituna boye: Bomoi ezali na ntina? Mpo na nini likama wana ekómelaki ngai? Natángaki bazulunalo mpe babuku mpo na koluka biyano. Namekaki mpe kotánga Biblia kasi namonaki ete ezali mpasi kokanga ntina ya makambo na yango. Yango wana, natikaki kotánga yango. Nasololaki kutu na sango moko, kasi makambo oyo alobaki esepelisaki ngai te.

Na nsima, na prɛnta ya 1994, Batatoli ya Yehova mibale bayaki kotala tata na ngai, mpe asɛngaki bango básolola na ngai. Nazalaki kolanda bango malamu ntango balobelaki mokano ya Nzambe ya kozongisa mabele paradiso mpe kolongola maladi mpe bampasi. Nasepelaki na yango mingi kasi nazalaki kaka na ntembe. Ata bongo, nandimaki babuku mibale oyo bapesaki ngai oyo esalisaka mpo na koyekola Biblia. Nsima ya  kotánga babuku yango, Batatoli basɛngaki báyekola na ngai Biblia mpe nandimaki. Balendisaki ngai mpe nabondelaka.

Nandimisamaki mpenza ete Nzambe akipaka ngai

Ntango nazalaki kokoba koyekola, nazwaki biyano na mituna mingi oyo nazalaki komituna na Biblia. Mpe nandimisamaki mpenza ete Nzambe atyelaka ngai likebi. Nsukansuka, mokolo ya 13/09/1997, nsima ya koyekola Biblia na boumeli ya bambula mibale, nazwaki batisimo na baignoire ya ndako na biso. Ezalaki mokolo ya esengo mingi na bomoi na ngai.

Na 2007, nakendaki kofanda mpo na libela na ndako moko ya bibɔsɔnɔ na Budapest. Esika yango epesaki ngai mabaku mingi ya koyebisa basusu makambo kitoko oyo nayekolaki. Soki klima ezali malamu, nabimaka kutu libándá na kiti na ngai ya bibɔsɔnɔ oyo ezalaka na motɛrɛ mpe na eloko oyo esimbaka mbanga na ngai mpo na kosolola na bato.

Na lisungi ya mbongo oyo libota moko oyo tosambelaka na bango epesaki, nazwaki likoki ya kosomba ordinatɛrɛ moko oyo esalaka na kolanda ndenge oyo nazali koningisa motó. Aparɛyi yango esalisaki ngai nasololaka na bato na Internet mpe nakomelaka bato oyo bazalaki te na bandako ntango bandimi ya lingomba na biso bakendeki kotala bango. Kosalisa bato ndenge wana esalisi ngai nakolisa mpenza lolenge na ngai ya kosolola mpe nalongola makanisi na mpasi na ngai.

Nazali kosakola nsango ya Biblia na nzela ya Internet mpe na lisalisi ya aparɛyi oyo ezali kosala na kolanda lolenge nazali koningisa motó

Kutu nakendaka na losambo na Ndako ya Bokonzi. Ntango nakómaka kuna, bandeko oyo tosambelaka na bango bapusaka kiti na ngai malɛmbɛmalɛmbɛ tii na esika oyo makita esalemaka. Ntango makita ezali kosalema, soki basɛngi bato bapesa biyano, ndeko oyo afandi pene na ngai atombolaka lobɔkɔ na ye mpo bápesa ngai maloba. Ntango nazali kosala komantɛrɛ, ndeko yango atombolelaka ngai Biblia to mokanda oyo tozali kosalela.

Nayokaka ntango nyonso mpasi mpe esɛngaka ete moto moko azala pembeni na ngai mpo na kosalela ngai makambo nyonso. Na bantango mosusu, nalɛmbaka mingi na makanisi. Kasi, kozala moninga ya Yehova mpe koyeba ete ayokaka ngai ntango nazali koyebisa ye mitungisi na ngai ebɔndisaka ngai mingi. Lisusu, kotánga Biblia mokolo na mokolo mpe lisalisi ya bandeko oyo tosambelaka na bango epesaka ngai makasi. Boninga na bango, ndenge bakitisaka ngai motema mpe mabondeli na bango mpo na ngai, esalisaka ngai nalɛmba te na makanisi.

Yehova apesaki ngai libɔndisi na ntango oyo nazalaki mpenza na mposa na yango. Apesi ngai mpe elikya ya kozala na sante ya kokoka na mokili ya sika. Na yango, nazali kozela na motema likoló ntango oyo ‘nakotambola, kopumbwa mpe kosanzola ye’ mpo na bolingo mpe boboto monene na ye.​—Misala 3:6-9.