“Ngai Yehova nazali Nzambe na yo, Moto oyo azali koteya yo mpo na litomba na yo moko.”YISAYA 48:17.

NZEMBO: 117, 114

1, 2. (a) Ndenge nini Batatoli ya Yehova batalelaka Biblia? (b) Mokanda nini ya Biblia olingaka mingi koleka?

BISO Batatoli ya Yehova tolingaka Biblia. Ebɔndisaka biso, epesaka biso elikya, mpe eteyaka biso makambo oyo tokoki kotyela motema. (Baroma 15:4) Biblia ezali te buku oyo etondi na makanisi ya bato, kasi ezali nde “liloba ya Nzambe.”1 Batesaloniki 2:13.

2 Kozanga ntembe, biso nyonso tozalaka na mikanda ya Biblia oyo tosepelaka na yango mingi koleka. Bandeko mosusu balingaka Baevanzile mpo emonisaka bomoto kitoko ya Yehova na nzela ya Yesu. (Yoane 14:9) Basusu basepelaka mingi na mikanda ya bisakweli, na ndakisa Emoniseli, oyo emonisaka biso “makambo oyo esengeli kosalema nsima ya mwa ntango moke.” (Emoniseli 1:1) Basusu babɔndisamaka ntango batángaka mokanda ya Nzembo, mpe basusu basepelaka mingi kotánga batoli ya bwanya oyo ezali na mokanda ya Masese. Na yango, ezali polele ete Biblia ezali buku oyo ekomamaki mpo na bato nyonso.

3, 4. (a) Ndenge nini totalelaka mikanda na biso? (b) Mikanda nini tozwaka mpo na lolenge moko ya bato?

 3 Lokola tolingaka Biblia, tolingaka mpe mikanda na biso, oyo elobelaka makambo oyo euti na Liloba ya Nzambe. Babuku, mwa babuku, bazulunalo, mpe mikanda mosusu nyonso oyo tozwaka ezali bibongiseli oyo euti epai ya Yehova. Esalisaka biso tótikala penepene na ye mpe tókoba kozala na kondima makasi.Tito 2:2.

4 Mikanda na biso mingi ekomamaka mpo na Batatoli ya Yehova nyonso. Kasi, ezali na mikanda mosusu oyo ekomamaka mpo na lolenge moko ya bato, na ndakisa bilenge to baboti. Masolo mpe bavideo mingi oyo etyamaka na site Internet na biso ebongisamaka libosoliboso mpo na bato oyo bazali Batatoli ya Yehova te. Mikanda mpe masolo yango ndenge na ndenge emonisaka ete Yehova azali kokokisa elaka na ye ya kopesa ebele ya bilei ya elimo mpo na bato nyonso.Yisaya 25:6.

5. Tokoki kondimisama ete Yehova asepelaka na nini?

5 Mingi na biso tosepelaka kozwa ntango mingi mpo na kotánga Biblia mpe mikanda na biso. Kasi, biso nyonso tokoki te kolekisa ntango ndenge moko mpo na koyekola mokanda nyonso ya sika oyo tozwi. Tokoki kondimisama ete Yehova asepelaka na biso ntango tosalelaka ntango na biso na bwanya mpo na kotánga mpe koyekola Biblia mpe mikanda na biso. (Baefese 5:15, 16) Kasi, ezali na likama moko oyo tosengeli kokeba na yango. Likama yango nini?

6. Nini ekoki kosala ete tózwa matomba te na bibongiseli oyo Yehova azali kopesa biso?

6 Soki tokebi te, tokoki kokanisa ete mikanda mosusu ya Biblia to mikanda mosusu ya moombo ya sembo ezali mpo na biso te. Na ndakisa, tosengeli kosala nini soki emonani lokola ete mokanda moko ya Biblia ekoki kosalisa biso te na likambo oyo tozali na yango? To, tosengeli kosala nini soki tozali mpenza te na kati ya lolenge ya bato oyo mokanda moko ya moombo ya sembo elobeli? Tokosuka kaka na kotánga yango mbangumbangu to koboya kotánga yango? Soki tosalaka bongo, tokoki kozanga makambo ya ntina oyo ekoki kosalisa biso. Ndenge nini tokoki kokima likama wana? Tosengeli te kobosana ete mateya nyonso oyo tozwaka eutaka epai ya Yehova. Na Biblia, tozali kotánga ete: “Ngai Yehova nazali Nzambe na yo, Moto oyo azali koteya yo mpo na litomba na yo moko.” (Yisaya 48:17) Na lisolo oyo, tokotalela makanisi misato oyo ekosalisa biso tózwa matomba na bibongiseli nyonso oyo Yehova azali kopesa biso.

MAKANISI MPO NA KOZWA MATOMBA NA BOTÁNGI YA BIBLIA

7. Mpo na nini tosengeli kotánga Biblia na makanisi malamu?

7 Tángáká na makanisi malamu. Ezali solo ete mikanda mosusu ya Biblia ekomamá mpo na moto moko to lolenge moko ya bato. Kasi, Biblia elobi polele ete: “Makomami nyonso ekomami na litambwisi ya elimo ya Nzambe mpe ezali na litomba.” (2 Timote 3:16) Yango wana, tosengeli kozala na makanisi malamu ntango tozali kotánga Biblia. Ndeko mobali moko asalaka makasi abosana te ete akoki kozwa mateya ebele kaka na lisolo moko. Yango esalisaka ye amona mateya oyo ekoki komonana te soki otángi kaka likolólikoló. Yango wana, liboso ya kotánga Biblia, tosengeli kosɛnga Yehova afungola makanisi na biso mpe apesa biso bwanya mpo na kokanga ntina ya mateya oyo alingi ete tózwa.Ezera 7:10; tángá Yakobo 1:5.

Ozwaka mpenza matomba na botángi na yo ya Biblia? (Talá paragrafe 7)

8, 9. (a) Ntango tozali kotánga Biblia, mituna nini tosengeli komituna? (b) Masɛngami oyo mokristo asengeli kokokisa mpo akóma nkulutu eteyi biso nini mpo na Yehova?

 8 Tunáká mituna. Ntango ozali kotánga Biblia, pemáká bisika mosusu mpe mituná mituna oyo: ‘Yango eteyi ngai nini mpo na Yehova? Ndenge nini nakoki kosalela likambo yango na bomoi na ngai? Ndenge nini nakoki kosalela likambo yango mpo na kosalisa basusu?’ Soki tozali komanyola na mituna wana, tokozwa matomba mingi na botángi na biso ya Biblia. Tótalela ndakisa moko. Biblia emonisi masɛngami oyo mokristo asengeli kokokisa mpo na kokóma nkulutu. (Tángá 1 Timote 3:2-7.) Atako bongo, mingi na biso tozali bankulutu te; na yango tokoki kokanisa ete makambo yango ekoki kosalisa biso te. Kasi, tiká tótalela mituna misato oyo touti kolobela mpo na kotala soki masɛngami yango ekoki kosalisa biso nyonso.

9 “Yango eteyi ngai nini mpo na Yehova?” Yehova amonisi biso masɛngami oyo mokristo asengeli kokokisa mpo akóma nkulutu. Masɛngami oyo atye mpo na bato oyo basengeli kokɛngɛla lisangá eleki mosika masɛngami mosusu. Yango emonisi ete lisangá ezali na motuya mingi na miso ya Yehova. Biblia elobi ete asombaki yango “na makila ya Mwana na ye moko.” (Misala 20:28) Na yango, Yehova alingaka ete bankulutu bázala ndakisa malamu, mpe bakozongisa monɔkɔ epai na ye mpo na ndenge oyo bazali kosalela bandeko ya  lisangá makambo. Alingaka tómiyoka ete tobatelami malamu na mabɔkɔ na bango. (Yisaya 32:1, 2) Ntango tozali kotánga masɛngami wana, tozali koyekola ete Yehova atyelaka biso likebi mingi.

Yehova alingaka ete mokomoko na biso azalaka makambo makasimakasi te mpe amonisaka bososoli

10, 11. (a) Ntango tozali kotánga masɛngami mpo na bankulutu, ndenge nini tokoki kosalela makambo yango na bomoi na biso? (b) Ndenge nini tokoki kosalela makambo yango mpo na kosalisa basusu?

10 “Ndenge nini nakoki kosalela likambo yango na bomoi na ngai?” Soki ozali nkulutu, osengeli mbala na mbala kozongelaka kotánga masɛngami yango mpe koluka kobongisa bisika oyo esengeli. Soki ozali “koluka kosala mosala ya mokɛngɛli,” osengeli kosala nyonso oyo okoki mpo na kokokisa masɛngami yango. (1 Timote 3:1) Kasi bakristo nyonso bakoki kozwa mateya na masɛngami yango. Na ndakisa, Yehova alingaka ete mokomoko na biso azalaka makambo makasimakasi te mpe amonisaka bososoli. (Bafilipi 4:5; 1 Petro 4:7) Soki bankulutu bazali “bandakisa ya etonga,” tokoki koyekola epai na bango mpe ‘komekola kondima na bango.’1 Petro 5:3; Baebre 13:7.

11 “Ndenge nini nakoki kosalela likambo yango mpo na kosalisa basusu?” Tokoki kosalela masɛngami mpo na kokóma nkulutu mpo na kosalisa bayekoli ya Biblia mpe bato mosusu oyo basepelaka na solo báyeba ndenge oyo bankulutu ya lisangá bakeseni na bakonzi ya mangomba. Masɛngami yango ekoki mpe kosalisa biso tóbosana te mosala makasi oyo bankulutu basalaka na lisangá na biso. Yango ekotinda biso tómemyaka bandeko yango. (1 Batesaloniki 5:12) Soki tozali komemya bango mingi, bakozala mpe na esengo mingi na mokumba na bango.Baebre 13:17.

12, 13. (a) Soki tosaleli bisaleli oyo tozali na yango, makambo nini tokoki koluka koyeba? (b) Pesá ndakisa oyo emonisi ndenge oyo koyeba makambo oyo elekaki ntango lisolo moko ekomamaki ekoki kobimisa mateya oyo emonanaka polele mbala moko te.

12 Lukáluká na mikanda. Ntango tozali koyekola Biblia, tokoki koluka biyano na mituna oyo:

  • Nani akomaki mokanda yango ya Biblia?

  • Ekomamaki wapi mpe ntango nini?

  • Makambo nini ya ntina ezalaki kosalema ntango mokanda yango ezalaki kokomama?

Koyeba makambo wana ekoki kosalisa biso tómona mateya oyo emonanaka polele te na mbala moko.

13 Na ndakisa, Ezekiele 14:13, 14 elobi ete: “Na oyo etali mokili moko boye, soki yango ezali kosalela ngai lisumu na kozangáká bosembo, ngai mpe nakosembolela yango lobɔkɔ na ngai mpe nakobukela yango mangenda oyo bakakisi mampa oyo esalemi lokola lopɛtɛ, mpe nakotindela yango nzala mpe nakolongola na kati na yango moto ya mabele mpe nyama ya mboka. ‘Ata soki bato oyo misato bázalaka na kati na yango: Noa, Danyele mpe Yobo, bango moko, mpo na boyengebene na bango, mbɛlɛ babikisi molimo na bango,’ yango nde liloba ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.” Soki tolukiluki na mikanda, tokomona ete Ezekiele akomaki maloba wana mbula  soki 612 liboso ya Kristo. Noa mpe Yobo basilaki kokufa elekaki bambula ebele, kasi Yehova azalaki kaka kokanisa bosembo na bango. Kasi Danyele azalaki naino na bomoi. Ekoki kozala ete azalaki na mbula soki 20 ntango Yehova alobaki ete azali sembo lokola Noa mpe Yobo. Liteya nini tozwi? Yehova azwaka na motuya mingi basaleli na ye nyonso ya sembo, ezala mpe bilenge.Nzembo 148:12-14.

ZWÁ MATOMBA NA MIKANDA NDENGE NA NDENGE

14. Ndenge nini masolo oyo ebimaka mpo na bilenge esalisaka bango, mpe ndenge nini ekoki mpe kosalisa basusu? (Talá elilingi ya ebandeli.)

14 Mikanda mpo na bilenge. Toyekoli ete tokoki kozwa matomba na mikanda nyonso ya Biblia. Ndenge moko mpe, tokoki kozwa matomba na mikanda na biso nyonso. Tótalela mwa bandakisa. Na bambula euti koleka, Yehova asalaki ete bilenge bázwa masolo ebele. [1] (Talá maloba na nse ya lokasa.) Masolo yango esalisaka bilenge báboya makanisi mabe ya baninga na eteyelo mpe bálonga mikakatano oyo bakutanaka na yango ntango bazali kokola. Kasi ndenge nini biso nyonso tokoki kozwa matomba ntango tozali kotánga masolo mpe babuku yango? Soki tozali kotánga masolo yango, tokoyeba mikakatano oyo bilenge bakutanaka na yango mpe tokozala mpenza na likoki ya kosalisa bango mpe kolendisa bango.

Bakristo ya mikóló basengeli te koboya kotánga masolo oyo elobeli bilenge mpo bakanisi ete ebongi na bango te

15. Mpo na nini bakristo ya mikóló basengeli kosepela kotánga masolo oyo elobeli bilenge?

15 Bakristo ya mikóló basengeli te koboya kotánga masolo oyo elobeli bilenge mpo bakanisi ete ebongi na bango te. Mikakatano mingi oyo balobelaka na masolo yango etalelaka bakristo nyonso. Na ndakisa, biso nyonso tosengeli kolobela bindimeli na biso, koyeba komipekisa, koboya makanisi mabe ya baninga, koboya baninga mabe mpe kominanola ya mabe. Na yango, ata soki mikanda yango ekomamaki mpo na bilenge, makambo oyo ezali na kati euti na Biblia, mpe bakristo nyonso bakoki kozwela yango matomba.

16. Mikanda na biso ekoki mpe kosalisa bilenge básala nini?

16 Mikanda oyo ekomami mpo na bilenge ekoki mpe kosalisa bango bákómisa makasi boninga na bango na Yehova. (Tángá Mosakoli 12:1, 13.) Mikóló mpe bakoki kozwela yango matomba. Na ndakisa Lamuká! ya 04/2009 (na Lifalanse) ezalaki na lisolo “Mituna oyo bilenge bamitunaka . . . Ndenge nini nakoki kosepela na botángi ya Biblia?” Lisolo yango ezalaki na makanisi mingi oyo ebongi mpe etanda oyo esengelaki kokata, kobatela, mpe kosalela mpo na boyekoli. Lisolo yango esalisaki mpe mikóló? Mama moko ya libota alobaki ete botángi ya Biblia ezalaki ntango nyonso mpasi mpo na ye. Kasi asalelaki makanisi ya lisolo yango mpe sikoyo azelaka botángi ya Biblia na mposa makasi. Alobi ete asepelaka komona ndenge oyo mikanda ya Biblia ezali na boyokani mpe esali lokola elilingi moko kitoko na makanisi, mpe abakisaki: “Botángi ya Biblia esepelisá ngai naino ndenge wana te.”

17, 18. Ndenge nini tokoki kozwa matomba na mikanda oyo ekomamaka mpo na bato nyonso? Pesá ndakisa.

 17 Mikanda mpo na bato nyonso. Kobanda na 2008 tosepelaki kozwa Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli ya boyekoli. Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli yango ekomamaka libosoliboso mpo na Batatoli ya Yehova, kasi tozali mpe na bazulunalo oyo ebimisamaka libosoliboso mpo na bato nyonso. Ndenge nini biso mpe tokoki kozwela yango matomba? Tópesa ndakisa moko. Soki obengisi moto na Ndako ya Bokonzi mpe ayei, na ntembe te okosepela mingi. Ntango molobi azali kosala diskur, ozali kokanisa moto oyo obengisaki. Ozali komituna soki moto yango azali kokanisa nini mpo na makambo oyo azali koyoka mpe ndenge nini makambo yango ekoki kobongola bomoi na ye. Ntango ozali kosala bongo, lisolo yango ekosimba motema na yo mpe okozala na botɔndi mingi mpo na yango.

18 Likambo ya ndenge wana ekoki kosalema ntango tozali kotánga mikanda na biso oyo ekomamaka mpo na bato nyonso. Na ndakisa, Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli ya bato nyonso mpe masolo oyo ebimaka na jw.org esalelaka maloba ya Biblia mpe maloba mosusu oyo ezali pɛtɛɛ mpo moto akanga ntina. Ntango totángaka yango, tobakisaka boyebi na biso mpe tolingaka lisusu mingi mateya ya solo ya Biblia oyo toyebi malamu. Lisusu, tokoki koyekola ndenge ya sika ya kolimbola makambo oyo tondimaka na mosala ya kosakola. Ndenge moko mpe, Lamuká! esalisaka biso tóndimisama mpenza ete Mozalisi azali. Esalisaka mpe biso tóyeba ndenge ya kolobela bindimeli na biso.Tángá 1 Petro 3:15.

19. Ndenge nini tokoki komonisa botɔndi epai ya Yehova mpo na bibongiseli nyonso oyo azwaka?

19 Ya solo, Yehova apesaka biso ebele ya batoli mpe malako mpo na litomba na biso. (Matai 5:3) Tiká ete tókoba kotánga mpe kosalela makambo nyonso oyo azali koteya biso. Soki tosali bongo, tokozwa matomba mpe tokomonisa Yehova ete tozali na botɔndi mpo na bibongiseli nyonso oyo azwaka mpo na biso.Yisaya 48:17.

^ [1] (paragrafe 14) Na masolo yango, tokoki kotánga masolo oyo ezali na buku Mituna oyo Bilenge batunaka—Biyano oyo ebongi, volimi 1 mpe 2, mpe masolo “Mituna oyo bilenge batunaka,” oyo ebimaka kaka na jw.org.