Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 108

Yesu akimi ntango baluki kokanga ye

Yesu akimi ntango baluki kokanga ye

MATAI 22:15-40 MARKO 12:13-34 LUKA 20:20-40

  • BILOKO YA KAISALA NA KAISALA

  • BATO OYO BAKOSEKWA BAKOBALA LISUSU?

  • MIBEKO OYO ELEKI MONENE

Bakonzi ya mangomba oyo bazali banguna ya Yesu bazali na nkanda. Auti kopesa bandakisa oyo emonisi mabe na bango polele. Sikoyo, Bafarisai bayokani mpo bákanga ye na motambo. Bazali koluka kotinda ye aloba likambo moko oyo ekosala ete báfunda ye epai ya guvɛrnɛrɛ Moroma, yango wana, bafuti bayekoli na bango mosusu mpo bákanga ye na maloba.​—Luka 6:7.

Bayekoli yango balobi: “Moteyi, toyebi ete yo olobaka mpe oteyaka makambo ndenge ezali mpenza mpe oponaka bilongi te, kasi oteyaka nzela ya Nzambe na boyokani na solo: Esengeli tófuta Kaisala mpako to te?” (Luka 20:21, 22) Yesu akosami na maloba ya sukali wana te, mpo ayebi ete batondi na bokosi mpe na mayele mabe. Soki alobi, ‘Te, ezali malamu te kofuta mpako wana,’ bakoki kofunda ye ete azali kotinda bato bátɛmɛla boyangeli ya Roma. Kasi soki alobi, ‘Ɛɛ, bófuta mpako wana,’ bato yango oyo Baroma bazali koyangela, bakoki kokanisela ye mabe mpe kobalukela ye. Sikoyo, apesi eyano nini?

Yesu ayanoli: “Bakosi, mpo na nini bozali komeka ngai? Bólakisa ngai mbongo ya ebende ya mpako.” Bayeli ye denari moko, na nsima atuni: “Elilingi oyo mpe likomi oyo ya nani?” Bazongisi: “Ya Kaisala.” Na nsima, Yesu apesi liteya monene oyo: “Boye, bózongisela Kaisala biloko ya Kaisala, kasi Nzambe biloko ya Nzambe.”​—Matai 22:18-21.

Maloba wana ya Yesu ekamwisi bato yango. Lokola eyano wana ya bwanya esukisi bango, bakei.  Kasi butu ekómi naino te, mpe bazali kosala nyonso bákanga ye na motambo. Ntango milende ya Bafarisai elongi te, bakambi ya lingomba mosusu bayei epai ya Yesu.

Basadukai, oyo balobaka ete lisekwa ekozala te, babimisi motuna moko oyo etali lisekwa mpe libala ya bosɛmɛki. Batuni: “Moteyi, Moize alobaki ete: ‘Soki moto akufi, aboti bana te, ndeko na ye ya mobali asengeli kokamata mwasi na ye na libala mpe kobotela ndeko na ye bana.’ Sikoyo ezalaki na bandeko mibali nsambo na kati na biso; mpe oyo ya liboso abalaki mpe akufaki, mpe lokola abotaki bana te, atikelaki ndeko na ye ya mobali mwasi na ye. Esalemaki mpe bongo na oyo ya mibale mpe oyo ya misato, tii na bango nyonso nsambo. Na nsuka na bango nyonso mwasi wana akufaki. Bongo na lisekwa, akozala mwasi ya nani na kati na bango nsambo? Mpo bango nyonso bazwaki ye.”​—Matai 22:24-28.

Yesu azwi makambo oyo ezali na mikanda ya Moize, oyo Basadukai bandimaka, mpe ayanoli: “Ezali te mpo na yango nde bozali na libunga, mpo boyebi Makomami te mpe nguya ya Nzambe te? Mpo ntango bakosekwa na bakufi, mibali bakobala te mpe basi bakobalisama te, kasi bakozala lokola baanzelu na likoló. Kasi mpo na bakufi, na likambo etali kolamuka na bango, botángá te na mokanda ya Moize, na lisolo ya mwa nzete ya nzubɛ, ndenge Nzambe alobaki na ye: ‘Nazali Nzambe ya Abrahama mpe Nzambe ya Yisaka mpe Nzambe ya Yakobo’? Azali Nzambe, ya bakufi te, kasi ya bato ya bomoi. Bozali na kati ya libunga mpenza.” (Marko 12:24-27; Kobima 3:1-6) Ebele ya bato bakamwe na eyano wana.

Yesu asukisi Bafarisai mpe Basadukai; sikoyo batɛmɛli yango oyo bauti na mangomba wana mibale basangani mpo na komeka ye lisusu. Mokomeli moko atuni: “Moteyi, mobeko nini eleki monene na kati ya Mibeko?”​—Matai 22:36.

Yesu apesi eyano ete: “Ya liboso yango oyo: ‘Yoká, Ee Yisraele, Yehova Nzambe na biso azali Yehova kaka moko, mpe osengeli kolinga Yehova Nzambe na yo na motema na yo mobimba mpe na molimo na yo mobimba mpe na makanisi na yo nyonso mpe na makasi na yo nyonso.’ Ya mibale yango oyo: ‘Osengeli kolinga mozalani na yo lokola yo moko.’ Mobeko mosusu te eleki oyo wana.”​—Marko 12:29-31.

Ntango mokomeli yango ayoki eyano, azongisi: “Moteyi, olobi malamu na boyokani na solo: ‘Ye azali kaka Moko, mpe mosusu azali te kaka Ye’; mpe kolinga ye na motema na yo mobimba mpe na bososoli na yo mobimba mpe na makasi na yo nyonso mpe kolinga mozalani na yo lokola yo moko ezali malamu mingi koleka makabo nyonso ya kotumba mobimba mpe bambeka.” Lokola Yesu asosolaki ete mokomeli yango ayanoli na mayele, alobi na ye: “Ozali mosika te na bokonzi ya Nzambe.”​—Marko 12:32-34.

Yesu ateyi na tempelo na boumeli ya mikolo misato (mwa 9, 10, mpe 11 Nisana). Bato mosusu, na ndakisa mokomeli wana, bayoki ye na likebi. Kasi bakonzi ya mangomba, oyo sikoyo bazangi “mpiko ya kotuna ye motuna,” bayoki ye na likebi te.