Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 130

Bakabi Yesu mpe bakei koboma ye

Bakabi Yesu mpe bakei koboma ye

MATAI 27:31, 32 MARKO 15:20, 21 LUKA 23:24-31 YOANE 19:6-17

  • PILATE ALUKI NDENGE YA KOTIKA YESU

  • BAKATELI YESU ETUMBU YA LIWA

Atako banyokoli Yesu mpe basɛkisɛki ye, milende oyo Pilate asali mpo na kotika ye ezongisi banganga-nzambe bakonzi mpe baninga na bango nsima te. Balingi eloko moko te epekisa bango koboma Yesu. Bazali se koganga ete: “Baká ye na nzete! Baká ye na nzete!” Pilate ayebisi bango ete: “Bókamata ye bino moko mpe bóbaka ye na nzete, mpo nazwi ye ata na mabe moko te.”​—Yoane 19:6.

Bayuda balongi te kondimisa Pilate ete Yesu abongi na liwa mpo abuki mibeko ya Kaisala. Bongo na makambo ya losambo? Bazongeli likambo oyo balobaki liboso ya Sanedrina mpo na kofunda Yesu ete afingi Nzambe. Balobi: “Tozali na mobeko moko, mpe na kolanda mobeko yango asengeli kokufa, mpo amikómisi mwana ya Nzambe.” (Yoane 19:7) Mbala ya liboso Pilate ayoka likambo yango.

Pilate akɔti lisusu na ndako na ye mpo na koluka kotika moto yango oyo azokizoki mpo babɛti ye mingi, mpe oyo mwasi ya Pilate alɔtaki na ndɔtɔ. (Matai 27:19) Bongo mpo na likambo oyo Bayuda babimisi lisusu, ete mokangami yango azali “Mwana ya Nzambe”? Pilate ayebi ete Yesu azali moto ya Galile. (Luka 23:5-7) Kasi atuni ye ete: “Yo ozali moto ya wapi?” (Yoane 19:9) Mbala mosusu, Pilate alingi koyeba soki Yesu azalaki na bomoi liboso, to na maloba mosusu, auti nde epai ya Nzambe!

Pilate ayokaki ntango Yesu ye moko alobaki ete azali mokonzi, kasi Bokonzi na ye ezali ya mokili oyo te. Lokola Yesu alingi kobakisa makambo kilikili te, afandi nyɛɛ. Lokola Yesu aboyi koyanola, Pilate asiliki mpe alobi na ye na nkanda ete: “Ozali koloba na ngai te? Oyebi te ete nazali na bokonzi ya kobimisa yo mpe nazali na bokonzi ya kobaka yo na nzete?”​—Yoane 19:10.

Yesu alobi: “Olingaki kozala na bokonzi likoló na ngai ata moke te soki yango epesamaki epai na yo te uta na likoló. Yango wana moto oyo akabi ngai epai na yo azali na lisumu oyo eleki monene.” (Yoane 19:11) Na ntembe te, Yesu azali kokanisa kaka moto moko te. Alingi nde komonisa ete Kaifa, bato na ye, mpe Yudasi Mokeriota bazali na ngambo monene koleka Pilate.

Ezaleli ya Yesu mpe maloba na ye ezali kokamwisa Pilate, mpe akómi kobanga mingi ete mbala mosusu auti na Nzambe; bongo azali kosala nyonso mpo na kobimisa ye. Kasi, Bayuda babimisi likambo mosusu mpo na kobangisa Pilate. Balobi na ye boye: “Soki obimisi moto oyo, ozali moninga ya Kaisala te. Moto nyonso oyo amikómisi mokonzi azali kotɛmɛla Kaisala.”​—Yoane 19:12.

Guvɛrnɛrɛ abimisi lisusu Yesu libándá, afandi na kiti na ye ya kosambisa, mpe alobi na bato: “Talá! Mokonzi na bino!” Kasi Bayuda baboyi yango. Bagangi: “Longolá ye! Longolá ye! Baká ye na nzete!” Pilate abondeli bango: “Nabaka nde mokonzi na bino na nzete?” Banda kala, Bayuda balingaka lisusu boyangeli ya Baroma te; kasi banganga-nzambe bakonzi bazali koloba makasi ete: “Tozali na mokonzi mosusu te kaka Kaisala.”​—Yoane 19:14, 15.

Lokola Bayuda bazali kaka kotya Pilate mbamba, abangi mpe apesi bango Yesu mpo abomama. Basoda balongoli Yesu kazaka ya motane makasi mpe balatisi ye bilamba na ye ya likoló. Bamemisi Yesu nzete na ye ya mpasi wana bazali kokende na ye.

Tozali kaka na ntɔngɔ ya mokolo ya mitano, mwa 14 Nisana. Banda Yesu alamukaki na ntɔngɔ ya mokolo ya minei, alali lisusu te, mpe akutani na makambo ndenge na ndenge ya mpasi. Wana Yesu azali kobunda mpo na komema nzete yango, makasi na ye esili. Basoda bakangi moleki-nzela moko boye, nkombo na ye Simo  moto ya Sirene, na Afrika, mpo amema nzete yango esika bakoboma Yesu. Bato mingi balandi, basusu bazali kolela mpe komonisa mawa mpo na likambo oyo ezali kosalema.

Yesu alobi na basi oyo bazali kolela ete: “Bana basi ya Yerusaleme, bótika kolela ngai. Kasi, bómilela bino moko mpe bólela bana na bino; mpo talá! mikolo ezali koya oyo bato bakoloba ete: ‘Esengo na bikomba, mpe na mabumu oyo ebotaki te mpe na mabɛlɛ oyo emɛlisaki te!’ Bongo bakobanda koloba na bangomba ete: ‘Bókwela biso!’ mpe na bangomba mike ete: ‘Bózipa biso!’ Mpo soki bazali kosala makambo wana naino nzete ezali mobesu, ekozala boni ntango ekokauka?”​—Luka 23:28-31.

Yesu azali kolobela ekólo ya Bayuda. Ezali lokola nzete oyo ezali kokauka kasi ezali naino na mwa nkasa ya mobesu, mpo Yesu mpe mwa Bayuda oyo bandimeli ye bazali naino. Ntango bakozala lisusu te, kaka bato oyo balɛmbi na elimo nde bakotikala na ekólo yango, bakozala lokola nzete oyo ekufi. Ntango mampinga ya Roma ekokweisa ekólo yango mpo na kokokisa mokano ya Nzambe, bato bakolela mingi mpenza.