Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 ETENI 3

Mosala monene oyo Yesu asali na Galile

‘Yesu abandaki kosakola: “Bokonzi ekómi pene.”’​—Matai 4:17

Mosala monene oyo Yesu asali na Galile

NA ETENI OYO

MOKAPO 20

Likamwisi ya mibale na Kana

Na ntaka ya kilomɛtrɛ 26, Yesu abikisi mwana moko.

MOKAPO 21

Na sinagoga ya Nazarete

Likambo nini Yesu alobaki oyo etindi bato ya engumba na ye báluka koboma ye?

MOKAPO 22

Bayekoli minei bakómi baluki-bato

Ayebisi bango bátika mosala ya koluka mbisi mpo bákóma baluki-bato.

MOKAPO 23

Yesu asali makamwisi minene na Kapernaume

Ntango Yesu abimisi bademo, apekisi bango báloba ete azali Mwana ya Nzambe. Mpo na nini?

MOKAPO 24

Yesu asakoli na Galile mobimba

Bato bayaki epai ya Yesu mpo abikisa bango, kasi Yesu amonisi ete mosala na ye ya kosakola ezali na ntina mingi koleka.

MOKAPO 25

Mawa etindi ye abikisa moto ya maba

Yesu amonisi na maloba ya pɛtɛɛ mpe ya nguya ete atyelaka bato oyo bazali kobɛla likebi.

MOKAPO 26

“Masumu na yo elimbisami”

Yesu amonisi boyokani nini oyo ezali kati na masumu mpe maladi?

MOKAPO 27

Abengi Matai

Mpo na nini Yesu azali kolya elongo na basumuki?

MOKAPO 28

Mpo na nini bayekoli ya Yesu bakilaka bilei te?

Yesu apesi ndakisa ya milangi ya vinyo oyo esalemi na mposo ya nyama mpo na koyanola.

MOKAPO 29

Moto akoki kosala makambo ya malamu na Sabata?

Mpo na nini Bayuda batye Yesu mpanzi likoló mpo abikisi moto moko oyo aumeli na maladi mbula 38?

MOKAPO 30

Boyokani ya Yesu ná Tata na ye

Bayuda bakanisi ete Yesu alobi ete akokani na Nzambe, kasi Yesu amonisi polele ete Nzambe aleki ye.

MOKAPO 31

Babuki mbuma ya blé na Sabata

Mpo na nini Yesu amibengi “Nkolo ya Sabata”?

MOKAPO 32

Makambo nini epekisami te na Sabata?

Basadukai ná Bafarisai oyo bayokanaka te, basangani mpo na likambo moko.

MOKAPO 33

Akokisi esakweli ya Yisaya

Mpo na nini Yesu apekisi bato oyo abikisi koloba soki azali nani to likambo oyo asali?

MOKAPO 34

Yesu aponi bantoma zomi na mibale

Ntoma ná moyekoli bakeseni na nini?

MOKAPO 35

Lisolo likoló ya Ngomba

Talá makambo ya ntina mingi oyo Yesu alobaki na lisolo na ye.

MOKAPO 36

Mokonzi moko ya basoda amonisi kondima monene

Mokonzi yango ya basoda asali nini oyo ekamwisi Yesu?

MOKAPO 37

Yesu asekwisi mwana ya mwasi oyo mobali akufá

Baoyo bamonaki likamwisi yango bakangaki mpenza ntina na yango.

MOKAPO 38

Yoane alingi koyeba makanisi ya Yesu

Mpo na nini Yoane Mobatisi atuni soki Yesu azali Masiya? Yoane azali na ntembe?

MOKAPO 39

Mawa na libota oyo eboyi kobongola motema

Yesu alobi ete na Mokolo ya Kosambisama, mokili ya Sodoma ekozala kutu mwa malamu koleka Kapernaume, engumba oyo Yesu abandaki mosala na ye.

MOKAPO 40

Liteya na oyo etali kolimbisa

Ntango Yesu ayebisaki mwasi oyo mbala mosusu azalaki ndumba ete masumu na ye elimbisami, alingaki nde koloba ete ezali mabe te kobuka mibeko ya Nzambe?

MOKAPO 41

Yesu azali kosala makamwisi na nguya ya nani?

Bandeko ya Yesu bamoni ete Yesu abɛli motó.

MOKAPO 42

Yesu apameli Bafarisai

“Elembo ya mosakoli Yona” ezali nini?

MOKAPO 43

Bandakisa oyo etali Bokonzi

Yesu apesi bandakisa mwambe mpo na kolimbola makambo etali Bokonzi ya likoló.

MOKAPO 44

Yesu akitisi mopɛpɛ makasi na mbu

Ntango Yesu akitisaki mopɛpɛ mpe mbonge, abimisaki liteya moko ya ntina mingi mpo na ndenge bomoi ekozala na boyangeli na ye.

MOKAPO 45

Aleki bademo na nguya

Demo moko to bademo ebele bakoki kokɔtela moto moko?

MOKAPO 46

Asimbi elamba ya Yesu mpe abiki

Yesu amonisi nguya mpe motema mawa na ye na likambo oyo.

MOKAPO 47

Elenge mwasi moko azongi lisusu na bomoi!

Bato basɛki Yesu ntango alobi ete elenge mwasi oyo akufaki alali kaka mpɔngi. Likambo nini ayebi oyo bango bayebi te?

MOKAPO 48

Asali makamwisi kasi baboyi ye ata na Nazarete

Bato ya Nazarete baboyi Yesu te mpo na mateya mpe makamwisi na ye, kasi mpo na ntina mosusu.

MOKAPO 49

Asakoli mpe apesi bantoma formasyo na Galile

Maloba ‘Bokonzi ya Nzambe ekómi pene’ elimboli mpenza nini?

MOKAPO 50

Babongisami mpo na kosakola ata na ntango ya minyoko

Mpo na nini Yesu ayebisi bantoma na ye bákima ntango banyokoli bango soki basengeli kobanga liwa te?

MOKAPO 51

Babomi moto mokolo ya fɛti ya anivɛrsɛrɛ ya mbotama

Kobina ya Salome esepelisi Erode mpenza; na yango, alaki kopesa ye nyonso oyo akosɛnga. Likambo nini ya nsɔmɔ asɛngaki?

MOKAPO 52

Aleisi bankóto ya bato na mampa moke mpe mbisi moke

Likamwisi wana ya Yesu ezali na ntina mingi mpenza, yango wana Baevanzile nyonso minei elobeli yango.

MOKAPO 53

Mokonzi oyo akoki kopekisa mbonge mpe mopɛpɛ

Mateya nini bantoma bazwi ntango Yesu atamboli likoló ya mai mpe akitisi mopɛpɛ?

MOKAPO 54

Yesu azali “limpa ya bomoi”

Mpo na nini Yesu apameli bato atako basali makasi mpenza báya epai na ye?

MOKAPO 55

Maloba ya Yesu ezokisi bato mingi

Yesu ateyi likambo moko oyo esepelisi bato te, mpe mingi kati na bayekoli na ye batiki kolanda ye.

MOKAPO 56

Nini mpenza ekómisaka moto mbindo?

Ezali nde oyo ekɔtaka na monɔkɔ ya moto, to oyo eutaka na monɔkɔ na ye?

MOKAPO 57

Yesu abikisi mwana moko ya mwasi ná moto moko akufá matoi

Mpo na nini mwasi moko asilikaki te ntango Yesu akokanisaki bato ya ekólo na ye na bana ya mbwa?

MOKAPO 58

Akómisi mampa ebele mpe apesi likebisi mpo na levire

Nsukansuka bayekoli ya Yesu bakangi ntina ya levire oyo Yesu azali kolobela.

MOKAPO 59

Mwana ya moto azali nani?

Bafungola ya Bokonzi ezali nini? Nani asalelaki yango mpe ndenge nini?

MOKAPO 60

Kobongwana ya Kristo: Emonaneli ya nkembo na ye

Kobongwana ya Kristo ezalaki nini? Elimbolaki nini?

MOKAPO 61

Yesu abikisi elenge mobali moko oyo azalaki na demo

Yesu alobi ete mwana abikaki te mpo na kozanga kondima, kozanga kondima ya nani? Ya mwana yango, ya tata na ye, to ya bayekoli ya Yesu?

MOKAPO 62

Liteya monene ya komikitisa

Talá ndenge mikóló bayekoli likambo moko ya ntina epai ya mwana moke.

MOKAPO 63

Yesu apesi toli na likambo ya kobɛtisa libaku mpe lisumu

Yesu amonisi makambo misato oyo esengeli kosala soki matata makasi ebimi kati na bandeko.

MOKAPO 64

Ntina ya kolimbisa

Na lisalisi ya ndakisa ya moombo oyo azangá mawa, Yesu amonisi ete kolimbisa basusu ezali likambo monene na miso ya Nzambe.

MOKAPO 65

Ateyi na nzela ya Yerusaleme

Na masolo mikuse na bato misato, Yesu amonisi bizaleli oyo ekoki kopekisa moto akóma moyekoli na ye.