Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Yesu azali nzela, solo mpe bomoi

 MOKAPO 94

Makambo mibale ya ntina mingi: Libondeli mpe komikitisa

Makambo mibale ya ntina mingi: Libondeli mpe komikitisa

LUKA 18:1-14

  • NDAKISA YA MWASI MOKO OYO MOBALI AKUFÁ OYO ATINGAMAKI MAKASI

  • MOFARISAI MPE MOKƆNGƆLI-MPAKO

Yesu ayebisaki liboso bayekoli na ye ndakisa moko na likambo etali kotingama na mabondeli. (Luka 11:5-13) Ekoki kozala ete azali sikoyo na Samaria to na Galile, mpe azongeli lisusu ntina ya kotingama na mabondeli. Alobeli yango na lisalisi ya ndakisa oyo:

“Na engumba moko boye ezalaki na mosambisi moko oyo azalaki kobanga Nzambe te mpe komemya moto te. Kasi na engumba yango, ezalaki na mwasi moko oyo mobali akufá mpe azalaki kokende mbala na mbala epai na ye koloba ete: ‘Salá ete nalonga moto oyo nazali kosamba na ye.’ Ɛɛ, na boumeli ya ntango moko boye azalaki koboya, kasi na nsima alobaki na motema na ye ete: ‘Atako nabangaka Nzambe te to namemyaka moto te, kasi lokola mwasi oyo mobali akufá azali ntango nyonso kotungisa ngai, nakosala ete alonga, noki te akokoba koya kobɛtabɛta ngai makofi tii nalɛmba.’”​—Luka 18:2-5.

Mpo na komonisa ndenge ya kosalela yango, Yesu alobi ete: “Bóyoka oyo mosambisi wana alobi, atako azali moyengebene te! Bongo Nzambe akosala te ete likambo ya bato na ye oyo aponaki, oyo babelelaka ye butu moi, ekatama na bosembo atako azali komonisela bango motema molai?” (Luka 18:6, 7) Na maloba yango, Yesu alingi koloba nini mpo na Tata na ye?

Yesu alingi mpenza te koloba ete Yehova Nzambe azali lokola mosambisi wana oyo azangi boyengebene. Likanisi na ye emonisi mpenza bokokani oyo: Soki mosambisi oyo azangi boyengebene ayoki komilela ya mbala na mbala ya mwasi wana, na ntembe te Nzambe mpe akosala yango. Azali sembo, azali malamu mpe akoyanola soki basaleli na ye batiki te kobondela. Tokoki komona yango na maloba oyo Yesu abakisi ete: “Nazali koyebisa bino ete: Akosala ete likambo na bango ekatama na bosembo nokinoki.”​—Luka 18:8.

Mbala mingi, basalelaka bato mpamba mpe babola makambo na bosembo te, kasi mbala mingi balongisaka bato ya nguya mpe bazwi ata soki babongi na yango te. Kasi Nzambe asalaka bongo te. Soki ntango ekoki, akozwa bibongiseli mpo ete na bosembo nyonso bato mabe bázwa bitumbu mpe ete basaleli na ye bázwa bomoi ya seko.

Nani azali na kondima lokola ya mwasi oyo mobali akufá? Bato boni bandimaka mpenza ete Nzambe “akosala ete likambo na bango ekatama na bosembo nokinoki”? Na ndakisa oyo Yesu apesi, amonisi ntina ya kotingama na mabondeli. Sikoyo, mpo na komonisa kondima na nguya ya libondeli, Yesu atuni boye: “Ntango Mwana ya moto akoya, akokuta mpenza kondima awa na mabele?” (Luka 18:8) Likanisi ezali ete bato mingi bakoki kozala na kondima ya ndenge wana te ntango Kristo akoya.

Bato mosusu oyo bazali koyoka Yesu bazali kotuta ntolo ete bazali na kondima mingi. Bazali komityela motema ete bazali sembo, atako bazali komona basusu bato mpamba. Mpo na bato yango, Yesu apesi ndakisa oyo:

“Bato mibale bamataki na tempelo kobondela, moko Mofarisai mpe mosusu mokɔngɔli-mpako. Mofarisai atɛlɛmaki, abandi kobondela mpe koloba makambo oyo na motema na ye ete: ‘Ee Nzambe, natɔndi yo mpo nazali lokola bato mosusu te, babɔtɔli, bato bazangi boyengebene, bato ya ekobo, to mpe lokola mokɔngɔli-mpako oyo. Nakilaka bilei mbala mibale na pɔsɔ, napesaka moko ya bandambo zomi ya biloko nyonso nazwaka.’”​—Luka 18:10-12.

 Bafarisai bayebani ete basalaka makambo na miso ya bato mpo na komonisa lokola ete bazali basembwi. Nyonso wana mpo kaka bábenda likebi ya bato. Mbala mingi, bakilaka bilei mokolo ya yambo mpe ya minei, mikolo oyo bazando ya minene ezali na bato ebele, mpo bato mingi bámona bango. Mpe bapesaka moko ya bandambo zomi ata ya milona ya mike. (Luka 11:42) Mwa basanza liboso, bamonisaki lityo na bango epai ya bato mpamba na maloba oyo: “Ebele wana ya bato oyo bayebi Mibeko te [na makanisi ya Bafarisai], bazali bato balakelamá mabe.”​—Yoane 7:49.

Yesu akobi na ndakisa na ye boye: “Kasi mokɔngɔli-mpako, atɛlɛmaki mosika, azalaki kutu kolinga kotombola miso na ye likoló te, kasi azalaki se kobɛtabɛta ntolo na ye mpe koloba ete: ‘Ee Nzambe, yokelá ngai mawa, ngai mosumuki.’” Ya solo, na komikitisa nyonso mokɔngɔli-mpako andimi mabunga na ye. Yesu asukisi boye, “Nazali koyebisa bino ete: Moto oyo akitaki na ndako na ye amonani moyengebene koleka moto wana mosusu; mpo moto nyonso oyo azali komitombola akoyokisama nsɔni, kasi moto oyo azali komikitisa akotombwama.”​—Luka 18:13, 14.

Yesu amonisi polele ntina ya komikitisa. Yango ezalaki toli moko ya ntina mingi mpo na bayekoli na ye, oyo bakolaki na mboka oyo Bafarisai, bato oyo bamimonaka ete bazali sembo, balingaka mingi lokumu to komitombola. Mpe toli yango ezali na ntina mingi mpo na bayekoli nyonso ya Yesu.