LUKA 14:25-35

  • KOZALA MOYEKOLI YA YESU ESƐNGI KOMIPIMELA MAKAMBO MINGI

Yesu ateyaki mateya ya ntina mingi ntango azalaki kolya na ndako ya mokonzi moko ya Bafarisai. Ntango akei na Yerusaleme, ebele ya bato balandi ye. Mpo na nini? Bazali mpenza na mposa ya kokóma bayekoli na ye ya solo, ata soki yango ekosɛnga nini?

Nzelanzela, Yesu alobi na bango likambo moko oyo ebɛtisi basusu libaku: “Soki moto ayei epai na ngai mpe ayini te tata na ye ná mama na ye ná mwasi na ye ná bana na ye ná bandeko na ye ya mibali ná bandeko na ye ya basi, ɛɛ, ata mpe molimo na ye moko, akoki kozala moyekoli na ngai te.” (Luka 14:26) Kasi, Yesu alingi koloba nini?

Yesu alingi koloba te ete baoyo nyonso bakómi bayekoli na ye basengeli koyina bato ya libota na bango. Alingi nde koloba ete basengeli kolinga Yesu mingi koleka bato ya libota na bango. Basengeli te kozala lokola moto oyo alobeli na ndakisa ya bilei ya mpokwa, oyo aboyaki libyangi moko ya ntina mingi mpo auti kobala. (Luka 14:20) Biblia elobi ete Yakobo, nkɔkɔ ya Bayuda, ‘ayinaki’ Lea mpe alingaki Rashele; yango elingi koloba ete alingaki Rashele mingi koleka Lea.​—Ebandeli 29:31.

Simbá ete Yesu alobi ete moyekoli na ye asengeli koyina “ata mpe molimo na ye moko.” Yango elingi koloba ete moyekoli ya solo ya Yesu asengeli kolinga Yesu mingi koleka bomoi na ye moko, kondima kobungisa ata bomoi yango soki esengeli. Tomoni polele ete kokóma moyekoli ya Kristo ezali likambo ya lisɛki te. Ezali likambo ya moke te; esengeli kokanisa yango malamumalamu.

Kokóma moyekoli ya Kristo ekoki komemela moto bampasi mpe minyoko, mpo Yesu alobi ete: “Moto oyo azali komema nzete na ye ya mpasi te mpe azali kolanda ngai te akoki kozala moyekoli na ngai te.” (Luka 14:27) Moyekoli ya solo ya Yesu asengeli kondima bálobela ye mabe, ndenge balobelaki Yesu. Yesu alobaki kutu ete akokufa na mabɔkɔ ya banguna na ye.

Na yango, esengelaki ete ebele ya bato oyo bazalaki kotambola elongo na Yesu báluka koyeba malamu ndimbola ya kozala moyekoli ya Kristo. Mpo na kobɛta nsɛtɛ na likambo yango, Yesu apesi ndakisa moko. Alobi: “Na ndakisa, nani na kati na bino oyo alingi kotonga linɔ́ngi akofanda liboso te mpo na koyeba mosolo boni yango ekosɛnga, mpo na komona soki azali na oyo esengeli mpo na kosilisa yango? Soki te, mbala mosusu akotya moboko na yango kasi akokoka kosilisa yango te.” (Luka 14:28, 29) Na yango, liboso ya kokóma bayekoli ya Yesu, bato oyo bazali kokende elongo na ye na Yerusaleme basengeli kozwa ekateli makasi ya kokokisa mokumba wana malamumalamu. Mpo na kobenda likebi na likambo yango, apesi ndakisa mosusu:

“Mokonzi nani oyo akokende kokutana na mokonzi mosusu na etumba, akofanda liboso te mpo na kosala likita mpe komona soki akokoka na basoda nkóto zomi (10 000) kobunda na mokonzi oyo ayeli ye na basoda nkóto ntuku mibale (20 000)? Soki akokoka te, naino mokonzi wana  azali mosika akotinda etuluku ya bantoma mpe akoluka kimya.” Mpo na kobɛta nsɛtɛ na likanisi yango, Yesu alobi: “Yango wana, moto nyonso na kati na bino oyo aboyi kopesa biloko na ye nyonso mokɔngɔ akoki kozala moyekoli na ngai te.”​—Luka 14:31-33.

Ya solo, Yesu alobi bongo te kaka mpo na ebele ya bato oyo bazali kolanda ye na nzela. Bato nyonso oyo bazali bayekoli ya Kristo basengeli kondima kosala makambo oyo alobi na bavɛrsɛ wana. Yango elimboli ete basengeli kondima kobungisa nyonso oyo bazali na yango, na ndakisa biloko na bango, ata mpe bomoi na bango, soki balingi kokóma bayekoli na ye. Yango ezali likambo oyo tosengeli kokanisa mpe kobondela mpo na yango.

Sikoyo, Yesu abimisi likambo moko oyo alobelaki na Lisolo na ye likoló ya Ngomba, ntango alobaki ete bayekoli na ye bazali “mungwa ya mabele.” (Matai 5:13) Na ntembe te, alingaki koloba ete lokola mungwa ezalaka na likoki ya kobatela biloko mpo epɔla te to ebeba te, bayekoli na ye bazali na likoki ya kosalisa bato mpo elimo na bango mpe bizaleli na bango ebeba te. Sikoyo, lokola mosala na ye ya kosakola ekómi na nsuka, alobi: “Ya solo, mungwa ezalaka malamu mingi. Kasi soki mungwa esili elɛngi na yango, bakopesa yango elɛngi na nini?” (Luka 14:34) Bayoki na ye bayebi ete mungwa mosusu ezalaki pɛto te, mpo esanganaki na mabele, mpe na ndenge yango ezalaki lisusu na ntina te.

Yango wana, Yesu alingi komonisa ete ata baoyo bazali bayekoli na ye banda kala, basengeli kozwa ekateli ya kolɛmba te. Soki balɛmbi, bakozala lisusu na ntina te, kaka ndenge mungwa oyo esili elɛngi ezalaka lisusu na ntina te. Lisusu, mokili ekosɛka bango. Oyo eleki mabe, Nzambe akondima bango lisusu te; kutu bakoyokisa nkombo na ye nsɔni. Yesu amonisi lisusu ntina ya koboya ete likambo ya bongo ekóma, ntango alobi: “Moto oyo azali na matoi ya koyoka, ayoka.”​—Luka 14:35.