Na nsima, Bayisraele bapesaki lisusu Yehova mokɔngɔ mpe babandaki kosambela banzambe ya lokuta. Na boumeli ya mbula nsambo, bato ya Midiane bazalaki koyiba banyama ya Bayisraele mpe kobebisa bilanga na bango. Mpo na kokima bato ya Midiane, Bayisraele bazalaki kobombana na mibenga (madusu na kati ya mabanga minene) mpe na bangomba. Babondelaki Yehova abikisa bango. Na yango, Yehova atindaki anzelu epai ya elenge mobali moko na nkombo Gideone. Anzelu yango alobaki na ye: ‘Yehova aponi yo ozala mobundi ya nguya.’ Gideone atunaki: ‘Ndenge nini nakobikisa Yisraele? Nazali moto mpamba.’

Ndenge nini Gideone ayebaki ete Yehova mpenza nde aponaki ye? Atyaki nsuki ya mpate na mabele mpe alobaki na Yehova: ‘Na ntɔngɔ, soki mamwɛ ekweli kaka nsuki oyo, kasi mabele etikali ya kokauka, nakoyeba ete olingi ngai nde nabikisa Yisraele.’ Na ntɔngɔ, mamwɛ ekwelaki kaka nsuki yango mpe mabele etikalaki ya kokauka! Kasi, Gideone asɛngaki lisusu ete na ntɔngɔ ya mokolo oyo elandi, nsuki ya mpate etikala ya kokauka mpe mamwɛ epɔlisa mabele. Ntango likambo yango esalemaki, Gideone andimaki ete Yehova aponaki ye. Asangisaki basoda na ye mpo na kobundisa bato ya Midiane.

 Yehova ayebisaki Gideone: ‘Nakosalisa Yisraele elonga. Kasi lokola ozali na basoda mingi, bokoki kokanisa ete bolongi etumba na makasi na bino moko. Yebisá moto nyonso oyo azali kobanga azonga epai na ye.’ Basoda 22 000 bazongaki, kasi batikalaki basoda 10 000. Na nsima, Yehova alobaki: ‘Basoda baleki kaka mingi. Kitá na bango na mai mpe yebisá bango bámɛla mai. Zwá elongo na yo kaka baoyo bakozala ekɛngɛ ntango bazali komɛla mai.’ Kaka mibali 300 nde bazalaki ekɛngɛ ntango bazalaki komɛla mai. Yehova alakaki ete mibali wana nde bakolonga basoda 135 000 ya Midiane.

Na butu wana, Yehova ayebisaki Gideone: ‘Ntango ekoki mpo na kobundisa bato ya Midiane!’ Gideone apesaki bato na ye maseke mpe bilokó ya minene ná bisungi ya mɔtɔ na kati na yango. Ayebisaki bango: ‘Bótala ngai, mpe bósala kaka ndenge nakosala.’ Gideone ayulaki liseke, abukaki elokó na ye, asimbaki esungi ya mɔtɔ na lobɔkɔ mpe agangaki: ‘Mopanga ya Yehova mpe ya Gideone!’ Mibali nyonso 300 basalaki kaka bongo. Basoda ya Midiane bayokaki nsɔmɔ mpe bakimaki bipai na bipai. Na mobulu wana, babandaki kobomana bango na bango. Na mbala oyo mpe, Yehova asalisaki Bayisraele bálonga banguna na bango.

“Mpo nguya oyo eleki makasi ezala ya Nzambe kasi oyo euti na biso moko te.”​—2 Bakorinti 4:7