Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Zwá mateya na masolo ya Biblia

 LITEYA 86

Yesu asekwisi Lazare

Yesu asekwisi Lazare

Yesu azalaki na baninga misato ya motema oyo bazalaki kofanda na Betania. Baninga yango ezalaki Lazare ná bandeko na ye ya basi mibale, Maria ná Marta. Mokolo moko, ntango Yesu azalaki na ngámbo mosusu ya Yordani, Maria ná Marta batindelaki ye nsango ya mbalakaka: ‘Lazare azali kobɛla makasi. Tobondeli yo, yaká noki!’ Kasi Yesu akendaki mbala moko te. Azelaki mikolo mibale mobimba, na nsima ayebisaki bayekoli na ye boye: ‘Tókende na Betania. Lazare alali, mpe nakei kolamusa ye.’ Bantoma balobaki na ye ete: ‘Soki Lazare alali, yango ekosalisa ye ayoka malamu.’ Bongo Yesu ayebisaki bango polele: ‘Lazare akufi.’

Ntango Yesu akómaki na Betania, mikolo minei elekaki banda bakundaki Lazare. Bato ebele bayaki kobɔndisa Marta ná Maria. Ntango Marta ayokaki ete Yesu akómi, akendaki mbangu kokutana na ye. Alobaki na ye: “Nkolo, soki ozalaki awa, mbɛlɛ ndeko na ngai akufaki te.” Yesu azongiselaki ye: ‘Ndeko na yo akozonga na bomoi. Marta, ondimi yango?’ Marta alobaki: ‘Nandimi ete akosekwa.’ Yesu azongiselaki ye ete: “Ngai nazali lisekwa mpe bomoi.”

Na nsima, Marta akendaki epai ya Maria mpe ayebisaki ye ete: ‘Yesu azali awa.’ Maria akendaki mbangu epai ya Yesu mpe bato ebele balandaki ye. Akweaki na makolo ya Yesu mpe azalaki kaka kolela. Ayebisaki Yesu ete: ‘Nkolo, soki ozalaki awa, mbɛlɛ ndeko na biso akufi te!’ Yesu amonaki ndenge azalaki konyokwama, ye mpe abandaki kolela. Ntango ebele yango ya bato bamonaki ye na mai ya miso, balobaki: ‘Ya solo, Yesu alingaki Lazare mingi.’ Kasi bato mosusu bamitunaki: ‘Mpo na nini abikisaki moninga na ye te?’ Yesu akosala nini?

Yesu akendaki na lilita mpe libanga ya monene ezipaki monɔkɔ na yango. Alobaki na bato: ‘Bólongola libanga.’ Marta ayebisaki ye: ‘Esali mikolo minei! Nzoto na ye esengeli kolumba nsolo.’ Atako bongo, balongolaki libanga, mpe Yesu abondelaki ete: ‘Tata, matɔndi mpo oyokaka ngai. Nayebi ete oyokaka ngai ntango nyonso, kasi nazali koloba makasi mpo bato oyo báyeba ete yo  moto otindi ngai.’ Na nsima, abelelaki: “Lazare, bimá!” Likambo moko ya kokamwa esalemaki: Lazare abimaki na lilita, bilamba ya lini ezingaki ye nzoto mobimba. Yesu alobaki: “Bófungola ye mpe bótika ye akende.”

Bato mingi oyo bamonaki likambo yango, bandimelaki Yesu. Kasi bato mosusu bakendaki koyebisa Bafarisai. Banda mokolo wana, Bafarisai bazalaki koluka koboma Lazare ná Yesu. Yudasi Mokeriota, moko ya bantoma na ye 12, akendaki na mayele epai ya Bafarisai mpe atunaki bango: ‘Bokopesa ngai mbongo boni soki nasalisi bino bózwa Yesu?’ Bayokanaki bápesa ye shekele ya palata 30, mpe Yudasi abandaki koluka libaku ya kokaba Yesu epai ya Bafarisai.

“Nzambe ya solo azali Nzambe ya misala ya kobikisa; mpe banzela ya kolongwa na liwa ezali ya Yehova Nkolo Mokonzi-Oyo-Aleki-Nyonso.”​—Nzembo 68:20

Makambo mosusu

YESU AZALI NZELA, SOLO MPE BOMOI

Lazare asekwi

Makambo mibale ya lisolo oyo esali ete ata batɛmɛli bakoka te kowangana likamwisi ya Yesu.

MEKOLÁ KONDIMA NA BANGO

Marta—“Nasilá kondima”

Ndenge nini Marta amonisaki kondima makasi ata na ntango ya mawa?

YESU AZALI NZELA, SOLO MPE BOMOI

“Lisekwa mpe bomoi”

Yesu alingaki koloba nini ntango alobaki ete baoyo bazali kondimela ye ‘bakokufa mokolo moko te’?

YESU AZALI NZELA, SOLO MPE BOMOI

Elekeli ya nsuka ya Yesu ekómi pene

Mpo na nini ezali na ntina mingi ndenge bakonzi ya mangomba bandimi kopesa Yudasi kaka shekele ya palata 30 ndenge atɛki Yesu?