Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Zwá mateya na masolo ya Biblia

Buku oyo ebɛti masolo ya Biblia banda na bozalisi, mbotama mpe mosala ya Yesu, tii na ntango Bokonzi ekoya.

Mokanda ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi

Ndenge nini kosalela buku yango?

Nzambe asalaki likoló ná mabele

Biblia elobi ete Nzambe asalaki likoló ná mabele. Mpo na nini azalisaki anzelu moko liboso ya kosala biloko mosusu nyonso?

Nzambe asalaki mobali ná mwasi ya liboso

Nzambe asalaki mobali ná mwasi ya liboso mpe atyaki bango na elanga ya Edene. Alingaki ete bábota bana mpe bakómisa mabele mobimba paradiso.

Adama ná Eva batosaki Nzambe te

Mpo na nini nzete moko oyo ezalaki na elanga ya Edene ezalaki na ntina mingi? Mpo na nini Eva alyaki mbuma ya nzete yango?

Nkanda etindaki ye aboma

Nzambe andimaki likabo ya Abele, kasi oyo ya Kaina te. Ntango Kaina amonaki bongo, asilikaki makasi mpe asalaki likambo moko ya nsɔmɔ.

Masuwa ya Noa

Ntango baanzelu ya mabe bayaki kobala basi na mabele, babotaki bana mibali oyo bakómaki konyokola bato. Mobulu ezalaki bisika nyonso. Kasi Noa azalaki moto malamu​—alingaki Nzambe mpe azalaki kotosa ye.

Bato mwambe bakɔti na mokili moko ya sika

Na Mpela, mbula ebɛtaki mikolo 40, butu moi. Noa ná libota na ye bafandaki na kati ya masuwa koleka mbula mobimba. Nsukansuka, babimaki.

Ndako molai ya Babele

Bato mosusu babandaki kotonga engumba moko mpe ndako molai oyo ekokende tii na likoló. Mpo na nini Nzambe asalaki na mbala moko ete bábanda koloba minɔkɔ ekeseni?

Abrahama ná Sara batosaki Nzambe

Mpo na nini Abrahama ná Sara batikaki engumba na bango mpo na kokende koyengayenga na mokili ya Kanana?

Nsukansuka babotaki mwana!

Ndenge nini Nzambe akokokisa likambo oyo ayebisaki Abrahama? Mwana nini ya Abrahama alingaki kokokisa likambo yango, Yisaka to Yishimaele?

Kanisá mwasi ya Lota

Nzambe atindaki mbula ya mɔtɔ mpe ya sufulu na Sodoma mpe Gomora. Mpo na nini abebisaki bingumba yango? Mpo na nini tosengeli kokanisa mwasi ya Lota?

Kondima na ye emekamaki

Nzambe ayebisaki Abrahama: ‘Nabondeli yo, zwá mwana na yo ya mobali kaka moko mpe pesá ye mbeka na ngomba moko na mokili ya Moria.’ Abrahama asalaki nini ntango kondima na ye emekamaki ndenge wana?

Yakobo azwaki libula

Yisaya ná Rebeka babotaki mapasa ya mibali. Lokola Esau azalaki mwana ya liboso, ye nde asengelaki kozwa lipamboli monene. Mpo na nini atɛkaki yango na saani ya supu ya lantiye?

Yakobo ná Esau bayokani

Ndenge nini Yakobo azwi lipamboli? Mpe asalaki nini mpo na koyokana na Esau?

Moombo oyo atosaki Nzambe

Yozefe asalaki oyo ezalaki malamu, kasi anyokwamaki kaka mingi. Mpo na nini?

Yehova abosanaki Yozefe te

Atako Yozefe azalaki mosika na libota na ye, Nzambe amonisaki ete azalaki elongo na ye.

Yobo azalaki nani?

Atosaki Yehova ata ntango ezalaki mpasi.

Moize aponaki kosambela Yehova

Moize abomamaki te na bomwana mpo mama na ye azalaki mayele.

Mwa nzete oyo ezalaki kopela mɔtɔ

Mpo na nini nzete oyo ezali kopela kasi ezali kozika te?

Malɔzi misato ya liboso

Farao amemelaki bato na ye mpasi mpo lolendo etindaki ye aboya kosala likambo oyo Nzambe asɛngaki.

Malɔzi motoba oyo elandaki

Na ndenge nini malɔzi yango ekesanaki na malɔzi misato ya liboso?

Bolɔzi ya zomi

Bolɔzi yango esalaki mabe mingi, ata Farao moto ya lolendo afungolaki motema.

Likamwisi na Mbu Motane

Farao akufaki te na malɔzi zomi, kasi akobika nde na likamwisi oyo ya Nzambe?

Bapesaki Yehova elaka

Bayisraele bapesaki Nzambe elaka moko ya ntina mingi ntango bazalaki na Ngomba Sinai.

Bakokisaki elaka na bango te

Wana Moize azalaki kozwa Mibeko Zomi, bato basalaki lisumu moko monene.

Tabernakle mpo na losambo

Hema yango ya ndenge mosusu ezalaki na sanduku ya kondimana.

Banɔngi zomi na mibale

Yosua ná Kalebe bakesanaki na mibali mosusu zomi oyo bakendaki kotala mokili ya Kanana.

Batombokelaki Yehova

Kora, Datane, Abirame mpe bato mosusu 250 bayebaki te likambo moko ya ntina oyo etali Yehova.

Mpunda ya Balaama elobi

Mpunda yango emonaki moto oyo Balaama azalaki komona te.

Yehova aponaki Yosua

Nzambe apesaki Yosua malako oyo ekoki mpe kosalisa biso lelo.

Rahaba abombaki banɔngi

Bifelo ya Yeriko ekweaki. Kasi ndako ya Rahaba ekweaki te, atako ekangamaki na efelo yango.

Yosua ná bato ya Gibeone

Yosua abondelaki Nzambe: “Moi, tɛlɛmá!” Nzambe ayanolaki?

Mokambi ya sika mpe basi mibale ya mpiko

Nsima ya liwa ya Yosua, Bayisraele babandaki kosambela bikeko. Bakómaki konyokwama, kasi Nzambe asalisaki bango na nzela ya Mosambisi Barake, mosakoli-mwasi Debora, mpe Yaele ná pike ya hema na ye!

Ruta ná Naomi

Basi mibale oyo mibali na bango bakufá bazongaki na Yisraele. Moko na bango, Ruta, akendaki kosala na elanga, epai Boaze amonaki ye.

Gideone alongaki bato ya Midiane

Ntango bato ya Midiane bakómaki konyokola bango, Bayisraele basɛngaki Yehova asalisa bango. Ndenge nini mwa basoda moke ya Gideone balongaki basoda 135 000 ya banguna?

Hana asɛngi Nzambe mwana mobali

Elekana azalaki komema Hana, Penina mpe libota mobimba na tabernake ya shilo mpo na kosambela. Kuna, Hana asɛngaki Nzambe mwana mobali. Mbula moko na nsima, abotaki Samwele!

Elaka ya Yefeta

Yefeta asalaki elaka nini mpe mpo na nini? Mwana ya Yefeta alobi nini ntango ayoki elaka ya tata na ye?

Yehova asololi na Samwele

Bana mibale ya Nganga-nzambe monene Eli bazalaki kosala lokola banganga-nzambe na tabernakle, kasi bazalaki kotosa mibeko ya Nzambe te. Elenge Samwele azalaki lokola bango te, mpe Yehova asololaki na ye.

Yehova akómisaki Samsone makasi

Nzambe akómisaki Samsone makasi mpo abundisa Bafilistia, kasi ntango Samsone azwaki ekateli ya mabe, Bafilistia bakangaki ye.

Mokonzi ya liboso na Yisraele

Nzambe apesaki Bayisraele bazuzi mpo na kokamba bango, kasi basɛngaki mokonzi. Samwele atyaki Saulo mafuta mpo akóma mokonzi, kasi na nsima Yehova aboyaki Saulo. Mpo na nini?

Davidi ná Goliate

Yehova aponaki Davidi mokonzi ya Yisraele, mpe Davidi amonisaki ete abongi kozala mokonzi.

Davidi ná Saulo

Mpo na nini moko ayinaki moninga, mpe oyo bayinaki asalelaki moninga makambo ndenge nini?

Yonatane: Mobali ya mpiko mpe ya sembo

Mwana ya mokonzi akómi moninga ya motema ya Davidi.

Mokonzi Davidi asali lisumu

Ekateli moko ya mabe ememi mikakatano mingi mpenza.

Batongeli Yehova tempelo

Nzambe andimaki libondeli ya Salomo mpe apesaki ye mikumba monene.

Bokonzi ekabwani

Bayisraele mingi batiki kosalela Yehova.

Momekano na Ngomba Karamele

Nani nde Nzambe ya solo? Yehova to Baala?

Yehova apesaki Eliya makasi

Okanisi ete akoki kopesa yo mpe makasi?

Mwasi ya mokonzi moko azwi etumbu

Yezabele abomisaki Nabote kaka mpo azwa elanga ya vinyo na ye! Yehova amonanaki mabe mpe kozanga bosembo wana.

Yehova abundeli Yehoshafate

Yehoshafate, oyo azalaki mokonzi ya malamu, asɛngaki Nzambe asalisa ye ntango banguna bayelaki Yuda.

Elombe ya etumba ná mwana moko ya mwasi

Mwana mwasi moko ya Yisraele ayebisi nkolo na ye nguya monene oyo Yehova azali na yango mpe likamwisi moko monene esalemi.

Limpinga ya baanzelu ya Yehova

Ndenge mosaleli ya Elisha akangaki ntina ya maloba ‘baoyo bazali na biso bazali ebele koleka baoyo bazali na bango.’

Mpiko ya Yehoyada

Nganga-nzambe ya sembo atɛmɛli mokonzi-mwasi ya motema mabe.

Yehova amoniselaki Yona motema molai

Mpo na nini mbisi moko ya monene emɛlaki mosakoli moko ya Nzambe? Ndenge nini abimaki na kati ya mbisi yango? Mpe liteya nini ya ntina mingi Yehova apesaki ye?

Anzelu ya Yehova abatelaki Hizikiya

Banguna ya ekólo Yuda basalaki libunga monene mpenza ntango balobaki ete Yehova akobatela bato na ye te!

Yosiya alingaki Mibeko ya Nzambe

Yosiya akómaki mokonzi ntango azalaki na mbula 8, mpe asalisaki bato ya ekólo básambela Yehova.

Yehova atindi Yirimia asakola

Makambo elenge Yirimia alobaki epesaki bankumu nkanda makasi.

Yerusaleme ebebisami

Bato ya Yuda bakobaki kosambela banzambe ya lokuta, yango wana Yehova asundolaki bango.

Bana mibali minei oyo batosaki Yehova

Bana mibali ya Yuda bazwaki ekateli ya kotikala sembo epai ya Yehova ata na lopango ya mokonzi ya Babilone.

Bokonzi oyo ekoumela libela na libela

Danyele alimboli ndɔtɔ ya kokamwa ya Nebukadenezare.

Baboyaki kogumbama

Shadrake, Meshake, ná Abedenego baboyaki kosambela ekeko ya wolo oyo mokonzi ya Babilone asalaki.

Nzete monene oyo ezalaki elilingi ya bokonzi moko

Ndɔtɔ oyo Nebukadenezare alɔtaki ezalaki komonisa makambo oyo ekokómela ye.

Makomi na efelo

Ntango nini makomi yango ya kokamwa ebimaki, mpe elimbolaki nini?

Danyele na libulu ya bankɔsi

Bondeláká Yehova mokolo na mokolo, ndenge Danyele azalaki kosala!

Estere abikisi bandeko na ye

Atako azalaki mopaya mpe mwana-etike, akómaki mokonzi-mwasi.

Ezera ateyaki Mibeko ya Nzambe

Ntango Bayisraele bayokaki Ezera, bapesaki Nzambe elaka.

Bifelo ya Yerusaleme

Nehemia ayokaki ete banguna balingi kopekisa mosala. Mpo na nini abangaki te?

Elizabeti aboti mwana

Mpo na nini anzelu ayebisaki mobali ya Elizabeti ete akokoka koloba te tii mwana na bango akobotama?

Anzelu Gabriele ayei epai ya Maria

Apesaki Maria nsango oyo ebongolaki bomoi na ye.

Baanzelu bayebisi ete Yesu abotami

Babateli ya mpate oyo bayokaki nsango yango bakendaki kuna nokinoki.

Yehova abatelaki Yesu

Mokonzi moko ya motema mabe alingaki Yesu akufa.

Elenge Yesu

Ndenge nini akamwisaki bateyi na tempelo?

Yoane abongisi nzela

Yoane akómaki mosakoli ntango akolaki. Ateyaki ete Masiya azali koya. Bato basalaki nini ntango bayokaki nsango yango?

Yesu akómi Masiya

Yoane alingaki koloba nini ntango abengaki Yesu Mwana-Mpate ya Nzambe?

Zabolo ameki Yesu

Zabolo amekaki Yesu mbala misato. Ezalaki na makambo nini? Biyano nini Yesu apesaki ye?

Yesu apɛtoli tempelo

Mpo na nini Yesu abenganaki banyama na tempelo mpe abalolaki bamesa ya bato oyo basenzaka mbongo?

Mwasi moko na liziba ya mai

Mwasi moko Mosamaria akamwaki ndenge Yesu asololaki na ye. Mpo na nini? Likambo nini Yesu ayebisaki ye oyo ayebisá naino moto mosusu te?

Yesu asakoli nsango ya Bokonzi

Yesu asɛngaki na bayekoli na ye mosusu bákóma “baluki-bato.” Na nsima, apesaki bayekoli na ye 70 formasyo ya kosakola nsango malamu.

Yesu asali makamwisi ebele

Bisika nyonso oyo Yesu azalaki kokende, bato bazalaki koya epai na ye mpo asalisa bango, mpe azalaki kobikisa bango. Asekwisaki kutu mwana mwasi moko oyo akufaki.

Yesu aponi bantoma zomi na mibale

Aponaki bango mpo na nini? Oyebi lisusu nkombo na bango?

Lisolo Likoló ya Ngomba

Yesu ateyaki ebele ya bato oyo bayanganaki makambo ya ntina mingi.

Yesu ateyi bayekoli na ye ndenge ya kobondela

Yesu ayebisaki bayekoli na ye ‘bákoba kosɛnga’ makambo nini?

Yesu aleisi bankóto ya bato

Likamwisi yango eteyi biso nini mpo na Yesu ná Yehova?

Yesu atamboli likoló ya mai

Bantoma bayokaki ndenge nini ntango bamonaki likamwisi yango?

Yesu abikisi moto mokolo ya Sabata

Mpo na nini bato basepelaki te na makambo oyo asalaki?

Yesu asekwisi Lazare

Ntango Yesu amonaki Maria azali kolela, ye mpe alelaki. Kasi na nsima, kolela na bango ebongwanaki esengo.

Elekeli ya nsuka ya Yesu

Yesu apesaki bantoma na ye malako ya ntina mingi ntango alyaki elongo na bango bilei na ye ya nsuka.

Bakangi Yesu

Yudasi Mokeriota ayaki na ebele ya bato oyo basimbi mipanga ná banzete na Elanga ya Getesemane mpo na kokanga Yesu.

Petro awangani Yesu

Likambo nini elekaki na lopango ya Kaifa? Mpe nini ekómelaki Yesu na kati ya ndako?

Yesu akufi na Golgota

Mpo na nini Pilate alobaki ete báboma Yesu?

Yesu asekwi

Makambo nini ya kokamwa esalemaki mwa mikolo nsima ya liwa ya Yesu?

Yesu abimeli mibali oyo bazalaki koboma mbisi

Yesu asali nini mpo na kobɛnda likebi na bango?

Yesu azongi na likoló

Kasi liboso azonga na likoló, apesaki bayekoli na ye malako ya ntina mingi.

Bayekoli bazwi elimo santu

Nguya nini ya kokamwa elimo santu epesaki bango?

Eloko moko te ekokaki kopekisa bango

Bakonzi ya mangomba oyo babomisaki Yesu, baluki sikoyo kopekisa bayekoli na ye kosakola. Kasi bakokaki te.

Yesu aponi Saulo

Saulo azali monguna mpenza ya bakristo, kasi akobongwana mosika te.

Korneyi azwi elimo santu

Mpo na nini Nzambe atindaki Petro na ndako ya moto oyo azalaki Moyuda te?

Bokristo ekɔti na bikólo ebele

Ntoma Paulo ná baninga na ye bamisionɛrɛ babandaki mosala ya kosakola na mikili ya mosika mpenza.

Mokɛngɛli moko ya bolɔkɔ akómi mondimi

Mpo na nini lisolo yango elobeli demo, koningana ya mabele mpe mopanga?

Paulo ná Timote

Mibale yango mibale basalaki elongo mpe bazalaki baninga bambula ebele.

Batindi ntoma Paulo na Roma

Mobembo yango ezali na makama ebele, kasi ata mokakatano moko te ekoki kolɛmbisa ntoma yango.

Emoniseli epai ya Yoane

Yesu alakisaki ye emonaneli ndenge na ndenge mpo na mikolo ezali koya.

“Bokonzi na yo eya”

Emoniseli ya Yoane emonisi ndenge Bokonzi ya Nzambe ekobongola bomoi awa na mabele.