Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Batatoli ya Yehova

Lingala

Okosepela koyeba solo?

Okosepela koyeba solo?

SOLO na likambo nini? Solo na mituna ya ntina mingi oyo bato bamitunaka. Mbala mosusu yo mpe omitunaka mituna lokola oyo:

  • Nzambe akipaka makambo na biso?

  • Bitumba mpe bampasi ekosila mokolo mosusu?

  • Nini ekómelaka moto soki akufi?

  • Elikya nini tozali na yango mpo na bakufi?

  • Ndenge nini nakoki kobondela mpo Nzambe ayoka ngai?

  • Ndenge nini nakoki kozala na bomoi ya esengo?

Epai wapi okoki kozwa biyano na mituna yango? Soki okei na bisika oyo batɛkaka mikanda to na bandako oyo babombaka mikanda, okomona mikanda mingi oyo emonisaka ete ezali na biyano na mituna yango. Kasi, mbala mingi biyano yango mpe ezalaka bongolabongola. Biyano mosusu ekoki komonana malamu lelo; kasi nsima ya bambula, emonanaka ete ezalaki malamu te mpe esɛngaka koluka biyano mosusu.

Nzokande, ezali na buku moko oyo ezali na biyano oyo tokoki mpenza kotyela motema. Buku yango elobaka ntango nyonso solo. Na libondeli moko epai ya Nzambe, Yesu Kristo alobaki boye: “Liloba na yo ezali solo.” (Yoane 17:17) Lelo oyo, Liloba yango ezali Biblia Mosantu. Na bankasa oyo elandi, okomona na mokuse biyano ya polele mpe ya solo oyo Biblia epesi na mituna oyo ezali likoló.

 Nzambe akipaka makambo na biso?

NTINA YA MOTUNA: Tozali na mokili oyo etondi na makambo ya mabe mpe ya kozanga bosembo. Mangomba mingi eteyaka ete bampasi oyo tozali na yango ezali mokano ya Nzambe.

EYANO YA BIBLIA: Nzambe akoki ata moke te kosala likambo ya mabe. Yobo 34:10 elobi boye: “Nzambe ya solo akoki kosala mabe ata moke te, mpe Mozwi-ya-Nguya-Nyonso akoki ata moke te kosala makambo oyo ezangi bosembo!” Nzambe azali na mokano moko ya malamu mingi mpo na bato. Yango wana Yesu ateyaki biso tóbondelaka ete: “Tata na biso na likoló . . . Bokonzi na yo eya. Mokano na yo esalema, lokola na likoló, ndenge moko mpe na mabele.” (Matai 6:9, 10) Nzambe akipaka mpenza makambo na biso; yango wana asalá likambo moko ya monene mpo mokano na ye ekokisama.​—Yoane 3:16.

Talá mpe Ebandeli 1:26-28; Yakobo 1:13; mpe 1 Petro 5:6, 7.

Bitumba mpe bampasi ekosila mokolo mosusu?

NTINA YA MOTUNA: Bato mingi mpenza bazali kokufa na bitumba. Moto nyonso asilá kokutana na likambo ya mpasi.

EYANO YA BIBLIA: Nzambe alaki ete akotya kimya na mabele mobimba. Ntango Bokonzi na ye ekoyangela mokili, bato ‘bakoyekola etumba lisusu te.’ Kutu, “bakotula mipanga na bango mpo ekóma bitimweli ya mabele.” (Yisaya 2:4) Nzambe akolongola bampasi mpe makambo nyonso oyo ezangi bosembo. Biblia elobi boye: “[Nzambe] akopangwisa mpisoli nyonso na miso na bango, mpe liwa ekozala lisusu te, ná lilaka ná koganga ná mpasi ekozala lisusu mpe te. Makambo ya kala [kati na yango, kozanga bosembo mpe bampasi] eleki.”​—Emoniseli 21:3, 4.

Talá mpe Nzembo 37:10, 11; 46:9; mpe Mika 4:1-4.

Nini ekómelaka moto soki akufi?

NTINA YA MOTUNA: Mangomba mingi eteyaka ete ntango moto akufi, eloko moko kati na ye etikalaka na bomoi. Bato mosusu balobaka ete bakufi bakoki kosala bato ya bomoi mabe; bamosusu mpe balobaka ete Nzambe apesaka bato mabe etumbu ya libela na lifelo ya mɔtɔ.

EYANO YA BIBLIA: Ntango moto akufi, azali lisusu na bomoi te. Mosakoli 9:5 elobi boye: “Bakufi bayebi ata eloko moko te.” Lokola bakufi bakoki koyeba te, koyoka te, to kokanisa te, bakoki mpe te kosala bato ya bomoi mabe to kosalisa bango.​—Nzembo 146:3, 4.

Talá mpe Ebandeli 3:19 mpe Mosakoli 9:6, 10.

 Elikya nini tozali na yango mpo na bakufi?

NTINA YA MOTUNA: Tolingaka kozala na bomoi mpe kosepela na bomoi elongo na bandeko mpe baninga na biso. Yango wana tozalaka na mposa ya komona lisusu bandeko mpe baninga na biso oyo bakufá.

EYANO YA BIBLIA: Bato mingi oyo bakufá bakosekwa. Yesu alakaki ete “baoyo nyonso bazali na kati ya malita . . . bakobima.” (Yoane 5:28, 29) Ndenge Nzambe akanaki yango na ebandeli, bato oyo bakosekwa bakozwa libaku ya kozala na bomoi na paradiso awa na mabele. (Luka 23:43) Na ntango yango, bato ya botosi bakozala nzoto kolɔngɔnɔ mpe bakozala na bomoi ya seko. Biblia elobi boye: “Bayengebene bakozwa mabele mpe bakofanda wana seko.”​—Nzembo 37:29.

Talá mpe Yobo 14:14, 15; Luka 7:11-17; mpe Misala 24:15.

Ndenge nini nakoki kobondela mpo Nzambe ayoka ngai?

NTINA YA MOTUNA: Bato ya mangomba nyonso babondelaka. Kasi, mingi bamonaka ete Nzambe ayokaka mabondeli na bango te.

EYANO YA BIBLIA: Yesu ateyaki biso ete tóboya kozongelaka maloba kaka moko wana na mabondeli na biso. Alobaki boye: “Ntango ozali kobondela, kozongela kaka maloba wana mbala na mbala te.” (Matai 6:7) Soki tolingi ete Nzambe ayokaka mabondeli na biso, tosengeli kobondelaka na ndenge oyo ye alingi. Mpo na yango, tosengeli koyeba mokano na ye mpe kosɛnga makambo oyo eyokani na mokano yango. Mokapo ya 1 Yoane 5:14 elobi boye: “Ezala eloko nini biso tokosɛnga na boyokani na mokano [ya Nzambe], akoyoka biso.”

Talá mpe Nzembo 65:2; Yoane 14:6, 14; mpe 1 Yoane 3:22.

Ndenge nini nakoki kozala na bomoi ya esengo?

NTINA YA MOTUNA: Bato mingi bakanisaka ete mbongo, lokumu, to kitoko epesaka esengo. Yango wana, balukaka makambo yango; kasi, bamonaka ete ememelaka bango esengo te.

EYANO YA BIBLIA: Yesu ayebisaki sekele ya kozala na bomoi ya esengo ntango alobaki boye: “Esengo na baoyo bayebi bobola na bango ya elimo.” (Matai 5:3) Tokozala na esengo ya solosolo kaka soki tokokisi mposa na biso oyo eleki ntina​—koyeba solo oyo etali Nzambe mpe mokano na ye mpo na biso. Solo yango ezali na Biblia. Koyeba solo yango ekoki kosalisa biso tóyeba makambo oyo ezali mpenza na ntina mpe oyo ezangi ntina. Soki totiki ete solo ya Biblia etambwisa bikateli na biso mpe makambo mosusu oyo tozali kosala, bomoi na biso ekozala mpenza na ntina.​—Luka 11:28.

Talá mpe Masese 3:5, 6, 13-18 mpe 1 Timote 6:9, 10.

 Totaleli kaka na mokuse biyano ya Biblia na mituna motoba. Olingi koyeba makambo mosusu? Soki ozali na kati ya bato oyo “bayebi bobola na bango ya elimo,” na ntembe te okolinga koyeba biyano yango. Mbala mosusu okoki komituna mpe mituna oyo: ‘Soki Nzambe akipaka mpenza makambo na biso, mpo na nini atiki ete mabe mpe bampasi ezala tii lelo? Nakoki kosala nini mpo libota na ngai ezala na esengo?’ Biblia epesi biyano ya malamu na mituna yango mpe na ebele ya mituna mosusu.

Nzokande, lelo oyo bato mingi bakokaka kotánga Biblia te. Bamonaka ete ezali buku moko monene oyo, na ntango mosusu, ezalaka mpasi kokanga ntina na yango. Okosepela kozwa lisalisi mpo oyeba biyano ya Biblia? Batatoli ya Yehova bakoki kosalisa yo.

Ya liboso, bakoki kopesa yo buku Makambo oyo Biblia eteyaka oyo esalemi mpo na kosalisa bato oyo bazalaka na ntango mingi te báyeba biyano ya polele oyo Biblia epesi na mituna ya ntina mingi. Ya mibale, bakoki koyekola na yo Biblia na ndako. Motatoli moko akoki koyaka pɔsɔ na pɔsɔ na ndako na yo to na esika mosusu oyo ebongi mpe koyekolaka na yo Biblia ofele. Na mokili mobimba, bamilio ya bato bazali koyekola Biblia ndenge yango. Mingi kati na bango balobaka ete: “Sikoyo, namoni solo.”

Ezali na eloko mosusu te ya motuya oyo eleki solo ya Biblia. Mateya ya Biblia elongolaka na boombo ya biyambayamba, na mobulungano, mpe na bibangabanga. Epesaka elikya, ntina, mpe esengo na bomoi. Yesu alobaki boye: “Bokoyeba solo, mpe solo ekopesa bino bonsomi.”​—Yoane 8:32.