Lakisá makambo oyo ezali na kati

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Poná monɔkɔ Lingala

 MOKAPO YA NTUKU MIBALE NA MOKO

Alongaki kobanga mpe ntembe

Alongaki kobanga mpe ntembe

1-3. Petro amonaki makambo nini ya minene oyo esalemaki na moi, mpe makambo nini akutanaki na yango na butu?

PETRO azalaki kolúka nkai na molili ya butu mpe azalaki kotalatala. Mwa kongɛnga oyo amonaki na ɛsti ezalaki nde kotana ya ntɔngɔ? Mokɔngɔ mpe mapeka na ye elɛmbaki mpo alúkaki nkai na boumeli ya bangonga mingi. Mopɛpɛ makasi oyo ezalaki koningisa nsuki na ye etombokisaki mai ya Galile. Mbonge ezalaki kobɛta na masuwa, mpe malili nyonso ezalaki kozwa ye na nzoto. Atako bongo, akobaki kolúka nkai.

2 Petro ná baninga na ye batikaki Yesu ye moko na ngámbo mosusu ya libongo. Mokolo yango, bamonaki ndenge Yesu aleisaki ebele ya bato oyo bazalaki na nzala, kaka na mwa mampa mpe mbisi. Bato yango balukaki kokómisa ye mokonzi na bango, kasi Yesu aboyaki kokɔta na makambo ya politiki. Alingaki mpe ete bayekoli na ye báboya kokɔta na makambo yango. Akimaki ebele yango ya bato, mpe asɛngaki bayekoli na ye bámata na masuwa mpe bákende na ngámbo mosusu, mpe amataki ye moko na ngomba mpo na kobondela.Mrk. 6:35-45; tángá Yoane 6:14-17.

3 Ntango bayekoli bamataki na masuwa, sanza esilaki kobima mobimba na likoló; sikoyo, ezalaki kokende kolimwa malɛmbɛmalɛmbɛ na ngámbo ya wɛsti. Kasi, bakokaki kosala kaka mwa bakilomɛtrɛ. Milende oyo esɛngaki mpo na kolúka nkai mpe makelele makasi ya mopɛpɛ mpe ya mbonge esalaki ete bákoka mpenza te kosolola. Emonani ete atako bato mosusu bazalaki pembeni na ye, makanisi ya Petro ezalaki mosika.

Na mbula mibale, Petro ayekolaki makambo mingi epai ya Yesu, kasi azalaki naino na makambo mingi ya koyekola

4. Mpo na nini Petro azali ndakisa malamu oyo tosengeli komekola?

4 Azalaki kokanisa makambo mingi! Mbula mibale mobimba  elekaki banda Petro amonaki Yesu ya Nazarete. Ayekolaki makambo mingi, kasi makambo mosusu ya koyekola ezalaki kaka mingi. Mposa oyo azalaki na yango ya kolonga mikakatano oyo azalaki na yango, na ndakisa ntembe mpe kobanga, esali ete azala ndakisa malamu mpo na biso. Na ndenge nini?

“Tomoni Masiya”!

5, 6. Petro azalaki na bomoi ya ndenge nini?

5 Petro akokaki kobosana te mokolo oyo amonaki Yesu. Ndeko na ye Andre, amemelaki ye liboso nsango malamu. Alobaki ete: “Tomoni Masiya.” Na maloba yango, bomoi ya Petro ekómaki kobongwana. Bomoi na ye ezalaki lisusu te ndenge ezalaki liboso.Yoa. 1:41.

6 Petro azalaki kofanda na Kapernaume, engumba moko oyo ezalaki pene ya mai kitoko ya Mbu ya Galile. Ye ná Andre bazalaki kosala mosala ya koluka mbisi elongo na Yakobo ná Yoane, bana ya Zebede. Petro azalaki kofanda ná mwasi na ye, ná mama-bokilo na ye, mpe ndeko na ye Andre. Koleisa bato wana nyonso na mosala ya koluka mbisi ezalaki mosala makasi, ezalaki kosɛnga milende mpe kozala na mayele. Tokoki kokanisa ebele ya butu oyo mibali yango bazalaki kolekisa na mosala—bazalaki kotya minyama na katikati ya masuwa mibale mpe na nsima kobenda mbisi nyonso oyo minyama yango ezalaki kokanga. Tokoki mpe kokanisa bangonga mingi oyo bazalaki kolekisa na moi mpo na kopona bambisi mpe kotɛkisa yango, kobongisa mpe kosukola minyama.

7. Petro ayaki koyoka makambo nini oyo etali Yesu, mpe mpo na nini nsango yango ezalaki ya esengo mpenza?

7 Biblia eyebisi biso ete Andre azalaki moyekoli ya Yoane Mobatisi. Na ntembe te, Petro ayokaki na likebi mpenza mateya ya Yoane oyo ndeko na ye azalaki koyebisa ye. Mokolo moko, Andre amonaki ndenge Yoane alakisaki Yesu ya Nazarete mpe alobaki ete: “Talá, Mwana-Mpate ya Nzambe!” Na mbala moko Andre akómaki moyekoli ya Yesu mpe ayebisaki Petro nsango yango ya esengo ete: Masiya ayei! (Yoa. 1:35-40) Mbula soki 4 000 liboso, ntango botomboki ebimaki na Edene, Yehova Nzambe alakaki ete moto moko akoya mpo na kopesa elikya ya solosolo epai ya bato. (Eba. 3:15) Andre amonaki Masiya, Mobikisi yango! Petro mpe akendaki mbangu kokutana na Yesu.

8. Nkombo oyo Yesu apesaki Petro elimbolaki nini, mpe mpo na nini bato mosusu bandimaka nkombo yango te?

8 Tii na ntango wana bato bayebaki Petro kaka na nkombo na ye Simo, to Simeone. Kasi, Yesu atalaki ye mpe alobaki boye: “‘Yo Simo mwana ya Yoane; okobengama Kefa’ (oyo ebongolami Petro).” (Yoa. 1:42) Nkombo “Kefa,” elimboli “libanga.” Emonani ete, maloba ya Yesu ezalaki esakweli. Amonaki ete Petro akozala lokola libanga—likonzí, to ndakisa malamu mpo na bayekoli ya Kristo.  Petro ye moko azalaki komimona bongo? Ekoki kozala ete akanisaki te ete kondima na ye ezali makasi lokola libanga. Ata bato mosusu oyo batángaka baevanzile bamonaka mpenza te na nini Petro azalaki libanga. Bato mosusu balobaka ete ndenge Biblia elobeli bizaleli na ye; emonani lokola ete azalaki motó likolólikoló mpe azalaki kofandisa makanisi esika moko te.

9. Yehova ná Yesu balukaka nini, mpe mpo na nini okanisi ete tosengeli kondimela likanisi na bango?

9 Petro azalaki na bolɛmbu na ye. Yesu ayebaki yango malamu. Kasi, lokola Tata na ye Yehova, Yesu alukaka ntango nyonso malamu oyo moto azali na yango. Yesu amonaki makoki mingi oyo Petro azalaki na yango, mpe alukaki kosalisa ye akolisa yango. Lelo oyo mpe, Yehova ná Mwana na ye balukaka malamu oyo ezali kati na biso. Ekoki kozala mpasi tóndima ete Yehova mpe Yesu bakoki komona makambo mingi ya malamu epai na biso. Kasi, tosengeli kotyela bango motema mpe kondima koteyama mpe kobongisama lokola Petro.Tángá 1 Yoane 3:19, 20.

“Tiká kobanga”

10. Makambo nini Petro amonaki, kasi azongelaki nini?

10 Emonani ete Petro akómaki kotambola elongo na Yesu na mosala na ye ya kosakola. Na yango, ekoki kozala ete amonaki ntango Yesu asalaki likamwisi na ye ya liboso, oyo abalolaki mai vinyo na fɛti moko ya libala na Kana. Likambo eleki ntina, ayokaki nsango kitoko mpe ya elikya oyo Yesu azalaki kosakola na ntina na Bokonzi ya Nzambe. Atako bongo, atikaki Yesu mpe azongelaki mosala na ye ya koluka mbisi. Kasi, mwa basanza na nsima, Petro akutanaki lisusu na Yesu—mpe na mbala oyo Yesu asɛngaki ye alanda ye bomoi na ye mobimba.

11, 12. (a) Petro autaki kolekisa butu mobimba na nini? (b) Ntango Petro azalaki koyoka Yesu, mbala mosusu azalaki kokanisa nini?

11 Petro autaki kolekisa butu mobimba kozanga kozwa eloko. Baluki-mbisi yango babwakaki minyama na bango mbala mingi na mai, kasi bazwaki eloko te. Na ntembe te, Petro asalelaki mayele ndenge na ndenge mpo na koluka esika oyo mbisi ezali kolya, kasi alongaki te. Na ntembe te, mbala mosusu Petro, ndenge moko na baluki-mbisi mosusu, azalaki kolikya ete akomona ebele ya mbisi na kati ya mai to mpe ekangami na monyama na ye. Ya solo, makanisi ya ndenge wana ekokaki kaka kolɛmbisa ye. Petro azalaki koluka mbisi te mpo na kolekisa ntango, kasi mpo libota na ye ezalaki kobika na nsima na yango. Nsukansuka, azongaki na libongo mabɔkɔ mpamba. Esengelaki kosukola minyama. Azalaki mpenza na mosala mingi ntango Yesu ayaki epai na ye.

Petro azalaki kolɛmba te koyoka ntango Yesu azali kolobela Bokonzi ya Nzambe, likambo oyo esimbaki mateya na ye

12 Ebele ya bato bazalaki pembenipembeni ya Yesu, mpe bazalaki na mposa makasi ya koyoka makambo oyo azalaki koloba. Lokola  bato bazalaki ebele, Yesu akɔtaki na masuwa ya Petro mpe asɛngaki ye apusana mwa moke na kati ya ebale. Na kati ya ebale, mongongo ya Yesu ekómaki koyokana malamu mpe abandaki koteya ebele wana ya bato. Petro mpe bato oyo bazalaki na libongo bazalaki koyoka na likebi nyonso. Azalaki kolɛmba te koyoka ntango Yesu azali kolobela Bokonzi ya Nzambe, likambo oyo esimbaki mateya na ye. Ezalaki mpenza libaku malamu kopesa Kristo mabɔkɔ mpo na kosakola nsango yango ya elikya na ekólo yango! Kasi, akokaki kolonga kosala yango? Ndenge nini Petro akoleisa libota na ye? Ntango mosusu Petro akanisaki lisusu butu mobimba oyo autaki kolekisa kozanga kokanga mbisi.Luka 5:1-3.

13, 14. Likamwisi nini Yesu asalaki mpo na Petro, mpe Petro asalaki nini?

13 Ntango Yesu asilisaki koloba, ayebisaki Petro boye: “Pusá tii na esika ya mozindo, mpe bókitisa minyama na bino mpo na kokanga mbisi.” Petro azalaki mpenza na ntembe. Alobaki boye: “Molakisi, butu mobimba tomoni mpasi mpe tozwi eloko te, kasi na etinda na yo nakokitisa minyama.” Petro autaki kosukola minyama. Emonani ete Petro azalaki lisusu na mposa te ya kokitisa minyama na mai—mingimingi na ntango oyo mbisi elyaka te! Atako bongo, atosaki; ekoki kozala ete ayebisaki baninga na ye oyo bazalaki na masuwa mosusu bálanda bango.Luka 5:4, 5.

14 Petro ayokaki mbala moko kilo makasi ntango abandi kobenda minyama. Atako azalaki na ntembe, abendaki makasi, mpe amonaki ebele ya mbisi na monyama! Abelelaki noki mibali oyo bazalaki na masuwa mosusu báya kosalisa ye. Ntango bayaki, bamonaki ete masuwa moko ekokoka te mbisi yango nyonso. Batondisaki masuwa yango mibale na mbisi, mpe ekokaki kaka te—masuwa yango ebandaki kozinda mpo na kilo. Petro akamwaki makasi. Amonaki makamwisi oyo Kristo asalaki liboso, kasi na mbala oyo likamwisi yango esalemi epai na ye! Amonaki ete Yesu azalaki na likoki ya kokɔtisa ata mbisi na monyama! Petro ayokaki nsɔmɔ makasi. Akweaki liboso ya Yesu mpe alobaki: “Nkolo, longwá pene na ngai, mpo nazali moto ya masumu.” Ndenge nini akokaki kosala elongo na Moto oyo azalaki na nguya ya Nzambe?Tángá Luka 5:6-9.

“Nkolo . . . nazali moto ya masumu”

15. Ndenge nini Yesu amonisaki Petro ete azalaki na ntina te ya kobanga mpe kozala na ntembe?

15 Na boboto nyonso, Yesu alobaki boye: “Tiká kobanga. Banda sikoyo okobanda kokanga bato na bomoi.” (Luka 5:10, 11) Ezalaki ntango te ya kotya ntembe to kobanga. Ntembe ya Petro  na makambo mikemike ya bomoi, na ndakisa kokanga mbisi esilaki; amonaki ete azali lisusu na ntina te ya kobanga mpo na bolɛmbu na ye. Yesu azalaki na mosala monene, mosala oyo esengelaki kobongola bomoi ya bato. Asalelaki Nzambe oyo ‘alimbisaka mpenza.’ (Yis. 55:7) Yehova alingaki kokokisa bamposa ya Petro ya mosuni mpe ya elimo.Mat. 6:33.

16. Petro, Yakobo, ná Yoane basalaki nini ntango Yesu asɛngaki bango bákóma bayekoli na ye, mpe mpo na nini ezalaki ekateli ya malamu oyo bazwaki?

16 Petro mpe andimaki nokinoki ndenge kaka Yakobo mpe Yoane basalaki. “Bazongisaki masuwa na mokili, mpe basundolaki biloko nyonso mpe balandaki ye.” (Luka 5:11) Petro andimelaki Yesu mpe Nzambe oyo atindaki Yesu. Azwaki ekateli ya malamu koleka. Lelo oyo, bakristo oyo balongolaka ntembe mpe kobanga mpe bakɔtaka na mosala ya Nzambe bamonisaka mpe kondima ya  ndenge wana. Kotyela Yehova motema ndenge wana ezali bozoba te.Nz. 22:4, 5.

“Mpo na nini obandaki kotya ntembe?”

17. Petro akanisaki lisusu makambo nini banda akutanaki na Yesu eleki sikoyo mbula mibale?

17 Mbula soki mibale nsima ya kokutana na Yesu, Petro alúkaki nkai na mai ya Galile na butu, na kati ya mopɛpɛ makasi ndenge tolobaki yango na ebandeli. Ya solo, tokoki koyeba te makambo oyo azalaki kokanisa na ntango wana. Azalaki kokanisa makambo mingi! Yesu abikisaki bokilo ya Petro ya mwasi. Asalaki Lisolo Likoló ya Ngomba. Mbala na mbala na mateya na ye mpe na makamwisi na ye, amonisaki ete azalaki Masiya, Moto oyo aponami na Yehova. Wana basanza elekaki, bolɛmbu oyo Petro azalaki na yango, na ndakisa kobanga mpe kotya ntembe ekitaki. Kutu, Yesu aponaki Petro azala na kati ya bantoma na ye 12! Kasi, eumelaki te Petro amonaki ete ntembe mpe kobanga oyo azalaki na yango esilaki nyonso te.

18, 19. (a) Lobelá likambo oyo Petro amonaki na Mbu ya Galile. (b) Ndenge nini Yesu andimaki likambo oyo Petro asɛngaki ye?

18 Na kokɛngɛla ya minei ya butu wana, ekoki kozala na ngonga ya 3 ya butu tii na ntɔngɔ, Petro atikaki kolúka nkai mpe atɛlɛmaki azali kotala. Na mosika, pembeni ya mbonge, amonaki eloko moko ezali koningana! Ezalaki nde kongɛnga ya sanza oyo ezalaki kobɛta na mai oyo mbonge ezalaki kopumbwisa? Te, mpo kongɛnga yango ezalaki kaka esika moko. Ezalaki moto! Ɛɛ, ezalaki moto azali kotambola likoló ya mai! Ntango moto yango akómaki pene, emonanaki ete azali koya mpenza epai na bango. Na kobanga nyonso bayekoli bakanisaki ete bamoni emonamona. Moto yango alobaki boye: “Bózala na mpiko, ezali ngai; bóbanga te.” Ezalaki Yesu!Mat. 14:25-28.

19 Petro alobaki boye: “Nkolo, soki ezali yo, lobá na ngai naya epai na yo likoló ya mai.” Liboso, amonisaki mpiko. Petro azalaki na esengo mpo na likamwisi yango, mpe alingaki ete kondima na ye ekóma lisusu makasi. Alingaki ete ye mpe atambola likoló ya mai. Na boboto nyonso, Yesu asɛngaki Petro aya epai na ye. Petro alongwaki na masuwa mpe atɛlɛmaki likoló ya mai ya mbu. Kanisá ndenge Petro ayokaki ntango amonaki ete makolo na ye ezali likoló ya mai mpe ezali kozinda te. Na ntembe te, azalaki na esengo makasi ntango azali kokende epai ya Yesu. Kasi, eumelaki te amonisaki ezaleli mosusu.Tángá Matai 14:29.

“Ntango amonaki mopɛpɛ makasi, abangaki”

20. (a) Nini esalaki ete Petro akóma kotɛngatɛnga, mpe esukaki ndenge nini? (b) Liteya nini ya ntina mingi Yesu apesaki Petro?

20 Petro asengelaki kotala kaka Yesu. Ezali nguya ya Yehova, oyo Yesu asalelaki nde esalisaki Petro atambola likoló ya mai  wana ya bambonge. Mpe Yesu asalaki yango mpo Petro azalaki na kondima epai na ye. Kasi, Petro atikaki kotala Yesu. Tozali kotánga boye: “Ntango amonaki mopɛpɛ makasi, abangaki.” Petro atalaki ndenge mbonge makasi wana ezalaki kobɛta na masuwa, mpe ezali kopumbwisa mai mpo na mopɛpɛ makasi, mpe abangaki. Ntango mosusu amonaki lokola nde azali kozinda na mai yango. Lokola akómaki kobanga makasi, kondima na ye ekitaki. Moto oyo bapesaki ye nkombo libanga mpo na mpiko na ye akómaki kozinda mpo kondima na ye ekómaki kotɛngatɛnga. Petro ayebaki kobɛta mai, kasi sikoyo azalaki lisusu komityela motema te. Agangaki: “Nkolo, bikisá ngai!” Yesu asimbaki ye na lobɔkɔ mpe abendaki ye. Na nsima, ntango bazalaki naino na likoló ya mai, Yesu atunaki Petro motuna moko ya ntina mpenza: “Yo moto ya kondima moke, mpo na nini obandaki kotya ntembe?”Mat. 14:30, 31.

21. Mpo na nini ntembe ezali eloko mabe, mpe ndenge nini tokoki kobundisa yango?

21 “Obandaki kotya ntembe”—maloba yango ebongaki mpenza! Ntembe ezali eloko mabe mpe ebebisaka. Soki totikeli yango nzela, ekoki kobebisa kondima na biso mpe kosala ete tózinda na elimo. Tosengeli kobundisa yango mpenza! Ndenge nini? Tosengeli kotya likebi na makambo oyo ebongi. Soki tozali kokanisa kaka makambo oyo ebangisaka biso, oyo elɛmbisaka biso, to oyo elongolaka likebi na biso epai ya Yehova mpe Mwana na ye, ntembe na biso ekoya makasi. Soki totye miso epai ya Yehova mpe Mwana na ye, mpe na makambo oyo basali mpo na biso, mpe oyo bazali kosalela biso, mpe oyo bakosalela baoyo nyonso balingaka bango, tokolongola ntembe nyonso oyo ekoki kobebisa kondima na biso.

22. Mpo na nini ebongi tómekola kondima ya Petro?

22 Yesu amataki na masuwa, Petro alandaki mpe mbala moko mbonge ekitaki. Ebale ya Galile ekómaki kimya. Petro ná bayekoli mosusu balobaki boye: “Ozali mpenza Mwana ya Nzambe.” (Mat. 14:33) Ntango ntɔngɔ etanaki, Petro azalaki mpenza na botɔndi na motema. Alongolaki ntembe mpe kobanga. Ya solo, asengelaki kobongola makambo mingi liboso akóma libanga oyo Yesu asakolaki. Kasi, azalaki na ekateli ya kokoba koyekola mpe kokende liboso. Yo mpe ozalaka na ekateli ya ndenge wana? Okomona ete ebongi tómekola kondima ya Petro.