Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Mekolá kondima na bango

Maloba ya ebandeli

Maloba ya ebandeli

Bókóma bamekoli ya baoyo bazali kozwa libula ya bilaka na nzela ya kondima mpe motema molai.’BAEBRE 6:12.

1, 2. Ndenge nini mokɛngɛli moko ya zongazonga azalaki kotalela bato ya sembo oyo Biblia elobeli, mpe mpo na nini yo mpe okoki kokómisa bango baninga na yo?

NSIMA ya koyoka diskur ya mokɛngɛli moko ya zongazonga ya mokóló, ndeko mwasi moko alobaki boye: “Alobelaka bato oyo Biblia elobeli lokola nde bazalaki baninga na ye.” Likambo oyo ndeko mwasi wana alobaki mpo na mokɛngɛli wana ezali solo. Mokɛngɛli yango ayekoli Biblia na boumeli ya mbula ebele, yango wana ntango azali kolobela moko ya bato oyo Biblia elobeli, eyokanaka lokola nde azali kolobela moninga na ye.

2 Yo mpe okoki te kokómisa ebele ya bato oyo Biblia elobeli baninga na yo? Omonaka bango lokola bato mpenza oyo bazalaki na bomoi? Kanisá naino ndenge okokaki komiyoka soki ozali kotambola mpe kosolola na bango, mpe kolekisa ntango mpo na koyeba bato lokola Noa, Abrahama, Ruta, Eliya mpe Estere! Kanisá mpe makambo ya malamu oyo bakokaki kosala na bomoi na yo, batoli ya malamu mpe bilendiseli oyo bakokaki kopesa yo!Tángá Masese 13:20.

3. (a) Matomba nini tokoki kozwa soki tozali koyekola ndakisa ya mibali mpe basi ya kondima? (b) Tokotalela mituna nini?

3 Na ntembe te, ntango ‘bayengebene bakosekwa,’ tokozala na libaku ya kosala mpenza boninga ná bato yango. (Mis. 24:15) Kasi, ata sikoyo tokoki kozwa matomba soki tozali koyekola ndakisa ya mibali mpe basi ya kondima oyo Biblia elobeli. Matomba nini? Ntoma Paulo apesi eyano ya ntina mingi mpenza. Alobi boye: ‘Bókóma bamekoli ya baoyo bazali kozwa libula ya bilaka na nzela ya kondima mpe motema molai.’ (Ebr. 6:12) Wana tobandi koyekola masolo ya mibali mpe basi ya kondima, tótalela mwa mituna oyo ekoki koyela biso na makanisi na ntina na maloba yango ya ntoma Paulo: Kondima ezali mpenza nini, mpe mpo na nini tosengeli na yango? Ndenge nini tokoki komekola kondima ya bato oyo Biblia elobeli?

Kondima ezali nini mpe mpo na nini tosengeli na yango?

4. Bato bakanisaka ete kondima ya solo ezali nini, mpe mpo na nini bazali na libunga?

4 Kondima ezali ezaleli moko kitoko mpenza oyo mibali mpe basi oyo tokoyekola na buku oyo bazalaki kozwa na motuya mingi. Bato mingi lelo bayebaka te soki kondima ya solo ezali nini; bakanisaka ete elimboli kondima likambo kozanga komona ata elembeteli ya solosolo. Nzokande bazali na libunga. Kondima ya solo ezali bindimandima te. Bindimandima ezali mpenza likama. Kondima kaka mpamba ekoki te; ata mpe kondima ete  Nzambe azali ekoki te, mpo “bademo bandimaka yango mpe balɛngaka.”Yak. 2:19.

5, 6. (a) Wapi makambo mibale oyo emonanaka te oyo kondima na biso etalelaka? (b) Nini ekoki kosala ete kondima na biso ezala makasi? Pesá ndakisa.

5 Moto oyo azali na kondima ya solo, andimaka makambo ngulungulu te. Tóbosana te ndenge Biblia elimboli liloba kondima. (Tángá Baebre 11:1.) Ntoma Paulo alobaki ete kondima etalelaka makambo mibale oyo tokoki komona te. Ya liboso, kondima etalelaka makambo oyo “ezali komonana te.” Miso na biso ekoki komona te makambo oyo elekaka na likoló, na ndakisa Yehova Nzambe, Mwana na ye, to Bokonzi oyo ezali koyangela sikoyo kuna na likoló. Ya mibale, kondima etalelaka “biloko oyo [tozali] kolikya,” makambo oyo esalemi naino te. Tokoki komona te mokili ya sika oyo Bokonzi ya Nzambe ekosala mosika te. Kasi, yango elingi nde koloba ete kondima na biso na makambo wana oyo emonanaka te mpe oyo tozali kolikya ezali mpamba?

6 Ezali bongo te. Ntoma Paulo alimbolaki ete kondima ya solo ezali na bilembeteli. Ntango alobaki ete kondima ezali “ezaleli ya kozela na motema mobimba,” asalelaki maloba oyo ekoki mpe kobongolama na “mokanda ya kozwa eloko moko.” Kanisá ete moto moko azwi ekateli ya kopesa yo lopango. Akoki kopesa yo mokanda ya lopango yango mpe koloba boye: “Lopango oyo ekómi ya yo.” Na ntembe te, moto wana alingi koloba te ete papye wana ekómi lopango na yo; kasi alingi nde koloba ete kozala na mokanda wana emonisi mpenza ete lopango wana ekómi ya yo. Ndenge moko, lokola tondimisami ete bilembeteli oyo esimbi kondima na biso ezali solo, yango esalaka ete kondima na biso ezala makasi mpenza.

7. Kondima ya solo esɛngaka makambo nini?

7 Na yango, mpo moto amonisa kondima ya solo, asengeli kotalela makambo oyo eleká mpe kotalela Yehova Nzambe na motema na ye mobimba. Kondima etindaka biso tótalela ye lokola Tata na biso ya bolingo mpe kotya motema ete bilaka na ye nyonso ekokokisama. Kasi kondima ya solo esuki kaka wana te. Ndenge kaka esɛngaka kosopela nzete mai mpo ekola malamu, esɛngaka mpe kosala makambo mosusu mpo kondima ezala makasi. Esengeli komonisa yango na misala, soki te ekokufa.Yak. 2:26.

8. Mpo na nini kondima ezali na ntina mingi?

8 Mpo na nini kondima ezali na ntina mingi? Ntoma Paulo apesi eyano moko ya ntina mpenza. (Tángá Baebre 11:6.) Tokoki soki moke te kopusana pene na Yehova to kosepelisa ye soki tozali na kondima te. Na yango, kondima ezali na ntina mingi soki tolingi tókokisa mokano oyo eleki malamu: kopusana pene ya Yehova, Tata na biso ya likoló mpe kopesa ye nkembo.

9. Ndenge nini Yehova amonisi ete ayebaka ete tozali na mposa ya kondima?

9 Yehova ayebi ete tozali mpenza na  mposa ya kondima, yango wana apesi biso bandakisa oyo ekoteya biso ndenge oyo tokoki kokóma na kondima makasi mpe komonisa yango na misala. Na lisangá ya bokristo, atyá mibali ya sembo mpe oyo bazali ndakisa malamu, oyo bakambaka yango. Liloba na ye elobi ete: “Bómekola kondima na bango.” (Ebr. 13:7) Mpe apesi biso mingi koleka. Ntoma Paulo akomaki na ntina na ‘lipata monene ya batatoli,’ elingi koloba mibali mpe basi ya ntango ya kala oyo batiká ndakisa malamu ya kondima. (Ebr. 12:1) Longola basaleli ya sembo ya Yehova oyo ntoma Paulo atángi na Baebre mokapo 11, ebele mosusu mpe bazali. Biblia ezali na masolo ya kitoko mpenza ya mibali, basi, bilenge mpe mikóló, oyo bakutanaki na makambo ndenge na ndenge, oyo bamonisaki kondima na bomoi na bango mpe bakoki koteya biso makambo mingi oyo ekoki kosalisa biso na ntango oyo kondima ezali te.

Ndenge nini tokoki komekola kondima ya basusu?

10. Ndenge nini boyekoli na biso ekoki kosalisa biso tómekola mibali mpe basi ya sembo oyo Biblia elobeli?

10 Okoki soki moke te komekola moto moko soki otalelaka ye te malamumalamu. Ntango okoyekola buku oyo, okomona ete bolukiluki mingi esalemi mpo na kosalisa yo otalela malamumalamu mibali mpe basi yango ya kondima. Mpo na nini mpe te kosala lisusu bolukiluki yo moko mpo na koyeba bato yango malamu? Na boyekoli na yo ya Biblia, salelá mikanda oyo bozali na yango mpo na kokɔta na mozindo na boyekoli na yo. Wana ozali kokanisa na makambo oyo ozali koyekola, luká komona na makanisi epai esalemaki mpe ndenge makambo oyo Biblia elobeli ezalaki koleka na ntango wana. Salá lokola ozalaki wana mpe ozali komona bisika yango, koyoka makɛlɛlɛ, mpe koyoka nsolo. Likambo eleki ntina, luká mpenza koyeba ndenge bato oyo balobeli na masolo yango bazalaki komiyoka. Wana ozali komitya na esika ya mibali mpe basi wana ya sembo, bakokóma bato ya solo mpo na yo, okomesana na bango; kutu okobanda komona bamosusu lokola baninga na yo ya ntango ya kala.

11, 12. (a) Ndenge nini okoki kokóma mpenza moninga ya Abrama mpe Sarai? (b) Mateya nini okoki kozwa na ndakisa ya Hana, Eliya mpe Samwele?

11 Soki oyebi bango malamu, okolinga komekola bango. Na ndakisa, kanisá ete ozali kozela mokumba moko. Ntango mosusu ebongiseli ya Yehova esɛngi yo osala lisusu mingi. Ntango mosusu basɛngi yo okende na teritware oyo mposa ya basakoli ezali makasi, to mpe ekoki kozala ete basɛngi yo osalela mayele ya kosakola oyo ezalaka mpasi mpo na yo to okokaka yango te. Ntango ozali kozela mokumba yango mpe kobondela mpo na yango, mpo na nini te kokanisa na ndakisa ya Abrama? Ye ná Sarai bandimaki kotika bomoi kitoko ya Ure mpe bazwaki mapamboli mingi  mpenza. Soki osali ndenge basalaki, okomona mpenza ete sikoyo oyebi bango malamu koleka ndenge oyebaki bango liboso.

12 Ndenge moko, okosala nini soki moto moko oyo olingaka mingi asali yo likambo moko ya mabe mpe olɛmbi nzoto, mpe okómi kutu na makanisi ya kozangisa makita? Soki okanisi na ndakisa ya Hana mpe lolenge oyo alongaki bozoba ya Penina, ekosalisa yo ozwa ekateli ya malamu, mpe ekosala ete okómisa Hana lokola moninga na yo ya motema. Lisusu, soki okómi komimona ete ozali na ntina te, okoki kokóma moninga ya Eliya ntango ozali koyekola makambo ya mpasi oyo ekómelaki ye mpe lolenge oyo Yehova abɔndisaki ye. Mpe mpo na bilenge oyo baninga na bango ya kelasi bazali kotya bango mosukusuku mpo na kosala pite, bakoki kokóma baninga ya Samwele soki bayekoli lolenge asalaki mpo alanda te bizaleli mabe ya bana ya Eli na tabernakle.

13. Komekola kondima ya moto moko oyo Biblia elobeli, ekokómisa yo moto ya kondima moke? Limbolá.

13 Komekola kondima ya bato oyo Biblia elobeli, ekokómisa yo moto ya kondima moke na miso ya Yehova? Soki moke te! Tóbosana te ete Liloba ya Nzambe ezali kolendisa biso tómekola bato ya kondima. (1 Ko. 4:16; 11:1; 2 Tes. 3:7, 9) Kutu bato mosusu oyo tokoyekola na buku oyo bamekolaki mpe kondima ya bato ya sembo oyo bazalaki liboso na bango. Na ndakisa, tokomona ete na Mokapo 17 ya buku oyo, ekoki kozala ete na makambo oyo Maria alobaki, azongelaki maloba ya Hana, mpe emonani polele ete azalaki komona ye ndakisa malamu. Kosala bongo ekómisaki kondima ya Maria moke? Te! Kutu, ndakisa ya Hana esalisaki Maria akóma na kondima makasi mpe amisalela nkombo malamu na miso ya Yehova Nzambe.

14, 15. Wapi mwa makambo oyo ezali na buku oyo, mpe ndenge nini tokoki kosalela yango malamu?

14 Buku oyo ebongisami mpo esalisa yo okóma na kondima makasi. Mikapo oyo elandi euti na masolo oyo ebimaki na eteni oyo elobi “Mekolá kondima na bango,” oyo ebimaki na Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli kobanda na 2008 tii 2013. Kasi, makambo mosusu ya sika ebakisami. Mokapo mokomoko ezali na mituna oyo ekosalisa biso tóyekola malamu mpe tósalela makambo yango. Balangi mpe bililingi mingi ebongisami mpo na buku oyo, mpe toyeisi mosusu minene mpe kitoko mingi. Makambo mosusu mpe ezali na kati, na ndakisa, totye badati oyo makambo mosusu esalemaki mpe bakarte. Buku Mekolá kondima na bango ebongisami mpo na boyekoli ya moto na moto, na libota mpe na lisangá. Mabota mosusu ekoki mpe komona malamu kotángaka masolo yango elongo na mongongo makasi.

15 Tiká ete buku oyo esalisa yo omekola kondima ya basaleli ya sembo ya Yehova ya ntango ya kala. Mpe tiká ete esalisa yo okóma na kondima makasi mpe opusana penepene na Yehova, Tata na yo ya likoló!