Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Buku ya mobu 2016 ya Batatoli ya Yehova

Mokanda ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi

Mokanda ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi

Bandeko ya bolingo:

Mosakoli Yisaya azalaki na komikitisa mpo andimaki ete bokonzi ya Yuda ezalaki na makambo malamu mpe na bomɛngo kaka mpo Yehova apambolaki bango. Na Yisaya 26:12 alobaki ete: “Ee Yehova, . . . osaleli biso misala na biso nyonso.” Kokanisa makambo nyonso oyo esalemi na mobu ya mosala oyo eleki ezali kotinda biso tóndima likambo yango. Yehova nde azali kosala “makambo ya kokamwa oyo esalemá naino te!” (Kob. 34:10) Tólobela mwa mapamboli mosusu oyo apesi biso.

Site Internet na biso jw.org ezali kosalisa na ndenge ya kokamwa mpenza. Site yango ezali sikoyo na minɔkɔ koleka 600, mpe mikanda ya kotánga to ya kozwa ezali na minɔkɔ koleka 750. Ndenge nini site Internet yango esalisi bato ya mitema sembo báyeba solo? Tózwa ndakisa: Mobali moko ná mwasi na ye bazalaki lisusu kokipe mangomba te mpo na makambo mabe oyo bazalaki komona epai ya bandimi. Ntango bazalaki kolukaluka makambo ya Nzambe, bakweaki na site Internet na biso. Bakómaki kokɔta kuna mbala na mbala mpo na kotánga mikanda na biso mpe kotala bavideo. Bazwaki kutu mwa buku Tótángaka Makomami mokolo na mokolo mpe babandaki kotánga mokapo ya mokolo elongo na bana na bango mibale oyo bakokisaki naino mbula 20 te. Kutu, na ntɔngɔ oyo Batatoli ya Yehova babɛtaki porte na bango bakutaki bango bazali  kotánga mokapo ya mokolo. Batatoli bayaki koyeba ete bato ya libota yango babongisá makambo mingi na bomoi na bango banda bakómaki kokɔta na site Internet na biso. Balongolaki mayemi mpe biloko mosusu oyo babambaki na nzoto; babwakaki bikeko ya losambo oyo bazalaki na yango, batikaki kosala bafɛti ya mokili mpe kotala bafilme ya mbindo: nyonso wana liboso Batatoli ya Yehova báya kotala bango! Ndenge tozali koloba boye, mobali wana ná mwasi na ye mpe mwana na bango ya mwasi bazali basakoli, mpe baboti yango bazali kokana kozwa batisimo mosika te.

Tozwi mikanda ya bandeko ebele oyo emonisi ndenge basepeli na ebongiseli mosusu ya kokamwa: TV JW (JW Broadcasting). Emisyo ya sanza na sanza ezali kobima sikoyo na minɔkɔ koleka 70, mpe minɔkɔ mosusu ekolanda na nsima. Bandeko mingi batalaka baemisyo yango na mpokwa na ntango ya losambo na kati ya libota. Ndenge ndeko mobali moko alobaki yango: “Lisangá ya Yehova ekómi lisusu monene koleka; kasi tozali komiyoka mpenza penepene na biro monene!”

Basaleli ya Yehova basepelaka mingi na mayangani ya etúká, mpe mayangani oyo tosalaki na mobu ya mosala 2015 esepelisaki mingi. Na liyangani yango, balakisaki bavideo mpe bililingi 42, bakisá mpe miziki kitoko 6 oyo ezalaki kobɛta liboso eteni mokomoko ebanda. Mpo na liyangani yango, ndeko mobali moko oyo aumeli na lisangá alobaki boye: “Emonani ete bato bazalaki koboya kotɛlɛma na ntango ya badiskur, mpo bazalaki kolinga te likambo moko eleka bango.” Ndeko moko ya misionɛrɛ alobaki boye mpo na bavideo ya mbula eleki: “Bavideo yango esalisi ngai namona ete mateya na biso mpe Bokonzi ya Nzambe ezali mpenza solo.”

 Yehova apamboli biso lisusu na ndenge apesi biso nzembo ya sika ya Bokonzi. Ndeko moko ná mwasi na ye bakomaki boye: “Ntango ozali koyoka nzembo yango ya sika ozali komona lokola nde Yehova ayambi yo. Epesaka biso makasi ntango tokutani na makambo ya mawa.” Mayangani ya etúká oyo tosalaki esalisaki biso tómona lisusu mosala monene oyo bandeko ya orchestre Watchtower ná bayembi na yango basalaka mpo Yehova azwa lisusu nkembo mingi koleka!

Tosɛngi bino ete, na ndakisa ya Yehova, bóyamba na esengo baoyo nyonso bazali kozonga na etonga

Na lisangá na bino, bosalelaka mpe mesa ná bashario ya kotanda mikanda ntango bopesaka litatoli na bisika ya bato ebele? Yango mpe ezali mpenza lipamboli! Bato mosusu oyo bafandaka na bisika oyo ezali mpasi kokóma kuna to na bandako milaimilai epai bato bakɔtaka te bazali sikoyo koyoka solo mpo na mbala ya liboso. Mpe bato mosusu ebele, ata mpe Batatoli oyo balɛmbá na elimo, bazali kozwa lisalisi ntango bandeko bazali kopesa litatoli na bisika ya bato ebele. Na sanza ya yambo na 2015, mobali moko na Corée du Sud apusanaki esika bandeko batandaki mikanda. Alobaki ete esali mwa mikolo, azali kokanisa mingi makambo ya Nzambe. Bandeko babandaki koyekola na ye Biblia. Na sanza ya mibale, akendaki na makita ya lisangá mpo na mbala ya liboso; na sanza ya misato atikaki komɛla likaya. Na sanza ya minei, akendaki kotala Betele ya Corée du Sud, mpe azali kokola malamu mpenza na elimo. Wana ezali kaka moko ya makambo malamu oyo bakomeli biro na biso monene.

Tozali kobondela Yehova ete makambo oyo toyokaki na liyangani ya etúká etinda ebele ya bandeko oyo balɛmbá na elimo bázongela Yehova, Nzambe ya bolingo, lokola ntango ezali naino! Tosɛngi bino ete, na ndakisa ya Yehova, bóyamba na esengo baoyo nyonso bazali kozonga na etonga.Ezk. 34:16.

 Yehova apamboli mpenza basaleli na ye na mobu ya mosala oyo eleki. Akosalela biso lisusu nini? Toyebi te, tózela kaka. Kasi bóyeba ete, biso bandeko ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi, tolingaka bino nyonso mingi mpenza mpe tobondelaka mingi mpo na bino.

Topesi bino nyonso mbote,

Bandeko na bino,

Lisangani ya Mikóló-Bakambi ya Batatoli ya Yehova