Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Buku ya mobu 2016 ya Batatoli ya Yehova

Canada: Mboka Kangirsuk na nɔrdi ya Québec, epai balobaka monɔkɔ ya Inuktitut

 MAKAMBO YA ESENGO YA MBULA ELEKI

Bansango oyo euti na mikili ndenge na ndenge

Bansango oyo euti na mikili ndenge na ndenge

Nsango malamu ekómeli bana-mboka nyonso ya Canada

Video Mpo na nini koyekola Biblia? ebongolami sikoyo na minɔkɔ mwambe oyo elobamaka na Canada mpo na kosalisa bato ya teritware yango. Na kampanye moko oyo basalaki na etúká ya Nanuvik na sanza ya zomi na 2014, balakisaki video yango na monɔkɔ ya Inuktitut epai ya bato pene na nyonso ya bamboka 14, bato koleka 12 000.

Mokonzi akamwaki

Na sanza ya libwa na 2014, liyangani oyo esangisaki bandeko ya mikili mingi esalemaki na Séoul na stade de  la Coupe du monde Sangam na Corée du Sud. Bato bazalaki koleka 56 000. Mokonzi ya stade alobaki ete asepeli mingi na bizaleli malamu mpe boyokani ya Batatoli na liyangani yango. Alobaki boye: “Moto nyonso azalaki na bonkonde. Nakamwaki komona bango bazali kopɛtola stade malamu koleka bato oyo tofutaka mbongo mpo bápɛtola yango. Esengeli basali na biso bázala na makanisi ya malamu ndenge wana mpo na mosala na bango. Mpo tózala bandimi ya solosolo, tosengeli kozala lokola Batatoli ya Yehova.”

Corée du Sud: Liyangani ya 2014 oyo esangisaki mikili mingi na Séoul

Yehova alakisaki bango makambo oyo esengeli

Na sanza ya mitano na 2012, Leta ya Suède aboyaki kondima mokanda oyo Batatoli ya Yehova bakɔtisaki mpo na kosɛnga ete básalela bango mpe bolamu na makambo  ya mbongo ndenge basalelaka mangomba mosusu. Lisangani ya Mikóló-Bakambi endimaki ete bámema likambo yango na tribinale monene ya ekólo.

Tribinale yango emonaki malamu eyoka naino bandeko liboso ezwa ekateli. Bandeko ya mikili ndenge na ndenge bakutanaki mpo na kotalela biyano oyo bakopesa na mituna oyo bakoki kotuna bango na tribinale. Bakutanaki na Ndako ya Bokonzi moko na Stockholm.

Ntango bazalaki kosala likita yango, bayokaki moto moko abɛti na porte ya Ndako ya Bokonzi. Ndeko mobali moko akendaki kofungola, mpe amonaki bana basi mibale, moko azalaki na mbula 13, mosusu mbula 14. Balobaki ete bazali na mwa mituna oyo etali Batatoli ya Yehova. Ndeko yango alobi boye: “Nayokaki mposa ya koyebisa bango ete bázonga mokolo mosusu mpo tozali na ntango te ya kopesa bango.”

Atako bongo, ndeko yango asololaki na bango kaka. Bana basi yango batunaki mituna ebele, mosusu elobelaki makambo ya bomoi mpe kosala voti na ntango ya maponami. Na nsima, ndeko yango azongaki esika bandeko mosusu bazalaki mpe ayebisaki bango mituna oyo bana wana batunaki mpe biyano oyo apesaki bango.

Mokolo oyo elandaki, bandeko bakamwaki na tribinale koyoka ete mituna mingi oyo bazuzi batunaki bango ezalaki mituna oyo bana wana batunaki. Ndeko oyo azalaki kolobela Batatoli ya Yehova alobi boye: “Nazalaki motema mpiɔ, nzokande nakokaki kozala motema likoló mpo natɛlɛmaki liboso ya baavoka oyo baleki minene na ekólo. Kasi, Yehova asilaki komonisa ete azali elongo na biso na ndenge alakisaki biso makambo oyo esengeli mokolo moko liboso.”

Tribinale elongisaki biso, mpe bazongisaki likambo yango na guvɛrnema mpo bázwa ekateli ya sika.

 Ken apesaki saki ya loso

Ken, oyo azali na mbula 6 afandaka na Haïti. Asepelaki mingi ntango ayokaki ete mosika te bakotongela bango Ndako ya Bokonzi ya sika. Azwaki mwa kɛsi mpe abombaki yango na shambre na ye; moto moko te ayebaki. Mbongo oyo baboti na ye bazalaki kopesa ye amema na kelasi, azalaki kotya yango na kɛsi wana. Akobaki kosala bongo tii bandeko oyo basengelaki kotonga Ndako ya Bokonzi bayaki mpe babandaki misala. Na yango, apesaki bango kɛsi na ye oyo abombaki; ezalaki na mbongo oyo ekoki mpo na kosomba saki monene ya loso. Loso oyo esombamaki na mbongo ya Ken eleisaki bandeko mikolo ebele na midi na esika bazalaki kotonga Ndako ya Bokonzi.

Mokonzi ya basoda apesaki mitindo

Na mbula oyo eleki, mbala mingi esengelaki kozwa ndingisa ya bakonzi minene liboso ya kokɔta na bamboka ya Sierra Leone mpo Ebola ezalaki kuna. Na ndakisa, bakɛngɛli ya zongazonga basengelaki kozwa bamakarɔ mpe Laissez-passer mpo na mituka liboso ya kokɔta na bamboka yango; ezalaki mpe bongo mpo na baoyo bazalaki komema mikanda na biso. Bandeko ya komite ya kosunga bandeko basengelaki komema termomɛtrɛ ya koyoka mɔtɔ ya nzoto na mosika, javel, mpe biloko ya kolya. Likambo ya kokamwa, bazalaki ntango nyonso kopesa biso mikanda oyo tolingi.

Ezali na lisolo moko oyo ekoki mpenza kolendisa kondima. Bandeko bakomaki mokanda mpo na kosɛnga bamakarɔ 34 mpe ba Laissez-passer 11 mpo na mituka, kasi basengelaki kokende kosɛnga yango epai ya mokonzi moko ya basoda. Bandeko mibali mibale ya Betele bakendaki kokutana na mokonzi yango na mokolo oyo bakanaki kozwa bamakarɔ ná ba Laissez-passer. Nzokande, mokanda oyo bakomaki ezalaki komonana te. Batindaki  bandeko bango moko báluka yango na ebele ya mikanda oyo ezalaki wana, kasi bamonaki yango te. Na yango, mokonzi ya basoda ayebisaki sɛkrɛtɛrɛ na ye ete alingi akanga biro mpe akotalela makambo ya bato nyonso kaka nsima ya pɔsɔ mibale. Bandeko babondelaki Yehova makasi na nse ya motema. Nde mokonzi yango atalaki bango mpe atunaki: “Bozali na mposa ya bamakarɔ mpe ba Laissez-passer boni?” Ntango bayebisaki ye, atɛlɛmaki mpe agangaki na nkanda: “Eleki ebele!”

Bandeko balimbolaki mosala oyo tosalaka mpe ndenge biloko oyo bakomema ekosalisa bato na likama ya Ebola. Mokonzi yango alobaki eloko te, atalaki sɛkrɛtɛrɛ na ye, mpe alobaki: “Pesá bango nyonso oyo balingi.”

Guinée mpe Sierra Leone: Bazali kosokola mabɔkɔ na Bandako ya Bokonzi