Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Buku ya mobu 2016 ya Batatoli ya Yehova

Brésil: Valdira azali koyekola Biblia na buji, na nzela ya telefone

 KOSAKOLA MPE KOTEYA NA MOKILI MOBIMBA

Amerika

Amerika
  • MIKILI 57

  • BATO 982 501 976

  • BASAKOLI 4 102 272

  • BAYEKOLI YA BIBLIA 4 345 532

Boyekoli ya Biblia na zamba

Mobongisi-nzela monene moko ná mwasi na ye oyo basakolaka na mboka moko ya mosika na Brésil bayokaki lisolo ya Valdira, elenge mwasi moko oyo ayekolá Biblia eleki mbula 13. Basalaki mobembo na nzela oyo etondi na putulu, bakatisaki bibale oyo etyaki bomoi na bango na likama, mpe nsukansuka bamonaki Valdira; azalaki na mposa makasi ya kozongela koyekola. Lokola azalaki kofanda mosika mpenza, esengelaki  kobongisa makambo ndenge mosusu. Valdira azalaki na telefone, kasi mpo eleka mpe asolola malamu, ezalaki kosɛnga ete akende kaka na zamba, mosika na ndako na bango. Lisusu, Valdira azalaki na ntango mpo na koyekola kaka na butu, nsima ya ngonga ya libwa. Kanisá naino: Elenge Valdira afandi ye moko na butu na kati ya zamba, azali kosolola na telefone mpe apelisi buji mpo na koyekola Biblia.

Valdira asalelaka mpe telefone mpo na kolanda makita ya mokolo ya lomingo. Amemaka Biblia na ye na zamba, Linɔ́ngi ya Mosɛnzɛli mpe buku ya nzembo. Soki mbula ezali kobɛta, amemaka mpe lingɛmbu (parapluie).

Na sanza ya misato, Valdira asalaki mobembo ya kilomɛtrɛ soki 96 mpo na kokende na likita monene oyo esalemaki ntango babimisaki Biblia—Libongoli ya Mokili ya Sika oyo babongisi lisusu na monɔkɔ ya Portugais. Asepelaki mpenza ntango azwaki Biblia yango ya sika. Ntango bandeko bapesaki Valdira longonya mpo na milende oyo asalaka mpo na koyekola Biblia, ye alobaki: “Oh, ezali na yango likambo ya mpasi te!”

“Nayebaki ete mokolo mosusu bokoya”

Ba Yukpa bazali bankolo Amerika mpe bafandaka na Colombie. Liboso ete Frank, oyo azali mobongisi-nzela monene, akende na mboka moko ya ba Yukpa, bakebisaki ye mpo na John Jairo. John azalaki nkumu ya mboka mpe abenganaka bato ya mangomba oyo bakei kuna koteya bato. Mokolo moko ntango John amonaki mokonzi ya lingomba moko azali kokɔngɔla dime, abɛtaki masasi na likoló mpe mokonzi yango akimaki.

Colombie: Frank, mobongisi-nzela monene, azali koyekola Biblia na etuluku moko ya ba Yukpa

Frank alobi boye: “Ntango tokómaki na mboka yango, moto ya liboso oyo ayokaki biso ezalaki nde mwana ya John Jairo! Ntango tolakisaki elenge mwasi yango buku Biblia eteyaka mpenza nini? mbala moko alobaki: ‘Nalingi  nde kozala na lingomba oyo!’ Mpe akendaki mbangu kobɛtela tata na ye lisolo na biso. Mbala moko, John abengisaki biso epai na ye. Tokendaki kokutana na ye, motema ezalaki kobɛta. Liboso kutu tóloba, ayebisaki biso: ‘Nayebi ete lingomba na bino ezali ya solo. Eleki mbula mwambe, na esika moko oyo babwaka bosɔtɔ na engumba Becerril, nalɔkɔtaki buku oyo bopesi mwana na ngai. Natángaki yango mpe banda wana, nazelaka bino bóya. Nayebaki ete mokolo mosusu bokoya. Nalingi bóteya ngai, libota na ngai, mpe bato ya mboka oyo. Tokoyamba bino mabɔkɔ polele.’

“Maloba yango ebimisaki biso mai ya miso. Mboka mobimba bayanganaki mpo na koyoka mateya na biso mpe makambo oyo tozalaki koloba, mpe John Jairo azalaki kobongola  yango na monɔkɔ ya mboka. Ntango tolingaki kokende, apesaki biso mpunda moko ya moke mpo emema bisaka na biso. Lelo, toyekolaka Biblia na bato 120 ya bamboka ndenge na ndenge ya ba Yukpa, ezala mpe John Jairo ná mwana na ye; tokabolá bango na bituluku 47.”

Monguna ya Batatoli abongwani

José, oyo na kala azalaki mondimi ya molende ya Lingomba ya Katolike, afandaka na ekólo Équateur. Akomi boye: “Nazalaki kolinga Batatoli ya Yehova ata moke te. Nanyokolaki bango bambula zomi. Nazalaki kosangana na bato ya mobulu mpo na konyokola bango, nazalaki kobɛta bango mpe kofunda bango ete bazali miyibi. Soki tokómi na biro ya polisi, nazalaki kosɛnga ete ngai moko nakanga  porte ya bolɔkɔ na bango na fungola. Mokolo moko, tobebisaki motuka ya Motatoli moko. Mokolo mosusu, tobwakaki tukutuku na bango na libulu pembeni ya ngomba.

“Na 2010, nabɛlaki grippe moko ya makasi mpenza. Monganga ayebisaki ngai nalongwa na ndako na ngai likoló ya bangomba mpe nakende kofanda esika ya molunge na nse mpo nayoka malamu. Nakendaki kofanda na mwa elanga moko ya ndeko na ngai ya mwasi mpe nsukansuka ngai nde nakómaki kobatela yango. Lokola nazalaki kaka ngai moko, nazalaki na mposa makasi ya kosolola na moto. Boyebi banani bayaki na elanga? Batatoli ya Yehova! Lokola nazalaki na mposa makasi ya kosolola, tosololaki kaka mpe nakamwaki ndenge bazalaki kosalela Biblia. Nandimaki koyekola Biblia, kaka mpo nalingaka koyeba makambo. Nsima ya koyekola sanza motoba, nakendaki na makita mpo na mbala ya liboso. Nakamwaki ndenge bamoniselaki ngai boboto, mpe na nse ya motema nalobaki, ‘Ntango mosusu bato oyo bazali basaleli ya solo ya Nzambe?’ Nakobaki koyekola mpe nazwaki batisimo na sanza ya minei na 2014.

“Nayokaki mawa ndenge nazalaki konyokola Batatoli. Kasi, Yehova apesaki ngai nzela ya kobongisa makambo mwa moke. Na liyangani moko ya zongazonga oyo esalemaki na mwa 04/10/2014, na diskur ya ndeko moko, nalobelaki bomoi na ngai ya kala lokola motɛmɛli; atunaki ngai boye: ‘Soki ozwi libaku ya kosɛnga bolimbisi na bato oyo onyokolaki, ekozala nani?’ Nalobaki mbala moko ete ekozala ndeko moko na nkombo Edmundo, kasi nayebi te ndenge ya kokutana na ye. Kozanga ete nayeba, mokɛngɛli ya zongazonga abengisaki ye mpe azalaki na nsima ya estrade. Bayangani batangisaki mpisoli ntango ngai na ndeko Edmundo toyambanaki mpe tolelaki na estrade.”

“Yehova, salá ete Batatoli na yo bámona ngai”

Paraguay: Mwasi moko atunaki bandeko basi soki bazali Batatoli ya Yehova

Mokolo moko, na moi makasi ya midi, etuluku moko ya bandeko basi na engumba Asunción, na Paraguay, basilisaki teritware oyo bapesaki bango. Kasi, bamonaki malamu  bátala lisusu bato na mwa bandako oyo ezalaki mosika te. Ndeko moko alobaki: “Ntango mosusu moto moko azali kobondela.” Na ndako moko, mwasi moko oyo azalaki na porte ya ndako na ye apesaki bandeko basi mbote na esengo mpe atunaki bango soki bazali Batatoli ya Yehova. Ayebisaki bandeko yango ete esali sanza moko banda alongwe na Bolivie mpe ayei na Paraguay mpo na mosala. Azalaki koyekola Biblia na Bolivie. Atunaki bato ya kartye na ye ya sika, kasi ata moko te ayebaki esika akoki komona Batatoli ya Yehova; na yango abondelaki boye: “Yehova, salá ete Batatoli na yo bámona ngai.” Kaka na mokolo yango, bandeko basi bayaki mpe bayokanaki bábanda koyekola na ye Biblia.