Lakisá makambo oyo ezali na kati

kende na sous-menu

Kende na mitó ya makambo

Batatoli ya Yehova

Lingala

Buku ya mobu 2017 ya Batatoli ya Yehova

Mokanda ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi ya Batatoli ya Yehova

Mokanda ya Lisangani ya Mikóló-Bakambi ya Batatoli ya Yehova

Bandeko ya bolingo:

Na siɛklɛ ya nsambo L.T.B, mosakoli Ezekiele azwaki emonaneli moko ya kokamwa. Na emonaneli yango, amonaki likalo moko ya monene mpenza, likalo oyo Nkolo Moyangeli ya molɔ́ngɔ́ mobimba azali kotambwisa. Likambo oyo ekamwisaki ye mingi ezali ndenge likalo yango ezalaki kotambola. Ezalaki kotambola mbangu lokola mokalikali, ata soki ekei na ngámbo mosusu, ezalaki kokitisa vitɛsi te mpe kobaluka te!Ezek. 1:4, 9, 12, 14, 16-27.

Emonaneli yango ekundweli biso ete eteni ya likoló ya ebongiseli ya Yehova ezali kokende ntango nyonso liboso. Bongo awa na mabele? Mosala ya mobu oyo eleki emonisi polele ete Yehova azali mpe kotambwisa eteni ya ebongiseli na ye awa na mabele na vitɛsi moko ya kokamwa!

Eteni ya likoló ya ebongiseli ya Yehova ezali kokende ntango nyonso liboso

Na États-Unis, bandeko ya libota ya Betele basalaki mosala makasi mpo na kolongwa na Brooklyn mpe kokende na biro na biso ya monene oyo batongi sika na Warwick, na New York, ata mpe na babiro na biso mosusu mpe bamosusu bakei teritware. Bandeko ya Betele na bafiliale mosusu bazali mpe komipesa na misala ya kotonga, kobongisa, kosangisa bafiliale to kokende na bisika oyo batongi sika. Bongo yo? Atako olongwaki te esika ofandaka, na ntembe te okendaki liboso na ndenge mosusu.

 Lisangani ya Mikóló-Bakambi ezali na esengo mpenza mpe elendisamaki na komona ndenge basaleli ya Nzambe na mokili mobimba bamipesaki mpenza na mosala mpe bazali kokoba kotambola elongo na ebongiseli ya Yehova. Mingi bakendaki na bisika oyo mposa ya basakoli ezali mingi. Bamosusu bamipesaki na lolenge mosusu ya kosakola, na ndakisa bayekolaki monɔkɔ ya bapaya mpo na kosakola nsango malamu. Basusu bamekaki lolenge ya sika ya kopesa litatoli atako basalá yango naino liboso te. Bandeko mosusu mingi bamipesaki na mosala ya kosakola na lolenge mosusu. Bakristo nyonso ya sembo, ezala mibange mpe baoyo bazali maladi bazali kopota mbangu ya bomoi na bosembo nyonso; bazali kokende liboso na mosala ya Yehova mpe bazali kobimisa polele lokuta ya Satana!1 Ko. 9:24.

 Bóyeba ete Yehova azali komona elimo oyo bozali komonisa. (Ebr. 6:10) Komipesa na bino etindi biso tókanisa Abrahama na Sara. Abrahama alongwaki na Ure, engumba moko ya Bakaladea ntango azalaki na mbula koleka 70 mpe amemaki libota na ye mosika na Kanana epai afandaki bomoi mobimba na bahema. Ye ná mwasi na ye bamonisaki mpenza elimo ya komipesa!Eba. 11:31; Mis. 7:2, 3.

Yo mpe ozali komonisa elimo yango? Bino nyonso oyo bozali koyika mpiko na bosembo mpenza na eleko oyo ya mpasi, bozali kosala oyo Yesu ayebisaki biso tósala. Alobaki boye: “Bókende mpe bókómisa bato bayekoli na bikólo nyonso, bóbatisa bango na nkombo ya Tata mpe ya Mwana mpe ya elimo santu.”Mat. 28:19.

Ndenge Yesu asaleli liloba “bókende” emonisi ete tosengeli kokende liboso, kolalisa mabɔkɔ te. Ezali mpenza esengo komona mosala oyo bayekoli ya Kristo basali na molende nyonso na mobu oyo eleki! Ezali mpasi te komona lobɔkɔ ya Yehova mpe mapamboli na ye na mosala ya kosakola nsango malamu ya Bokonzi na mabota nyonso.Marko 13:10.

Bato mingi bazali kondima nsango yango. Motángo ya basakoli nyonso na mobu oyo eleki ezalaki 8 340 847, kasi toyekolaki Biblia na bato 10 115 264 sanza na sanza. Na ntembe te, likalo ya Yehova ezali kokende liboso, bino mpe bozali kosala bongo! Bókoba kosala mosala malamu oyo bozali kosala na ntango mokuse oyo etikali liboso Yehova akanga porte ya lobiko.

Yango wana ebongi mpenza ete mokapo na biso ya mobu 2017 ezala “Tyelá Yehova motema mpe salá malamu”! (Nz. 37:3) Soki bozali kotosa maloba yango  mpe bozali kosalela Yehova mosala mosantu mpo na kosala oyo ezali malamu, ekomonisa ete botyelaka ye motema. Bóbosana te ete bozali bino moko te. Maloba oyo ya Yesu ekozala ntango nyonso solo: “Talá! Nazali elongo na bino mikolo nyonso tii na bosukisi ya makambo ya ntango oyo.”Mat. 28:20.

MOKAPO YA MOBU 2017:

“Tyelá Yehova motema mpe salá malamu”

Bósimba ete Yehova akokoba kopambola mosala oyo bozali kosalela ye na bosembo. Bósala mingi to moke, oyo eleki ntina na miso ya Yehova ezali kopesa ye oyo eleki malamu mpe na makanisi malamu. Makabo nyonso ya ndenge wana esepelisaka ye mpe etindaka ye andima biso. (2 Ko. 9:6, 7) Yango wana, bókoba kobondela, koyekola Liloba ya Nzambe, koyangana na makita mpe bómipesa na mosala ya kosakola mpo bókoba kopusana penepene ya Tata na biso ya bolingo.

Tii “ntango mokuse” oyo batikelá Zabolo esila, motomboki yango azali na ekateli ya kosalela nyonso oyo azali na yango mpo na kobebisa bosembo na biso epai ya Yehova. (Em. 12:12) Tótikala penepene ya Yehova mpe Zabolo akolonga biso te. (Nz. 16:8) Tolingi bóyeba ete tolingaka bino mingi mpe tosepelaka ndenge bopesaka mabɔkɔ na matomba ya Bokonzi na mikolo oyo ya nsuka.

Bandeko na bino,

Lisangani ya Mikóló-Bakambi ya Batatoli ya Yehova